ТОП 10:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯБАКАЛАВРСЬКА РОБОТА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ

 

 

 

 

Суми 2011


 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Кафедра товарознавства

 

 

БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ

для студентів 4 курсу денної форми навчання

Напряму підготовки

6.030510 „Товарознавство та торгівельне підприємництво"

Професійного спрямування

«Товарознавство та експертиза в митній справі»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - «бакалавр»

 

 

СУМИ - 2011

 

УДК 620.2 ( 076.5 )

Укладачі: Василенко О.О., к.т.н., доцент кафедри товарознавства

Сорокіна Н.О.- ст. викладач кафедри товарознавства

Лисенко Н.П. - ст. викладач кафедри товарознавства

 

 

Бакалаврська робота. Методичні вказівки щодо виконання для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 030510 «Товарознавство і торгівельне підприємництво», професійного спрямування «Товарознавство та експертиза в митній справі». Освітньо-кваліфікаційний рівень – «бакалавр». / Суми, 2011 рік, с.

 

Методичні вказівки спрямовані на надання методичної допомоги студентам під час виконання випускних бакалаврських робіт. Методичні вказівки містять загальні рекомендації щодо написання бакалаврської роботи, тематику робіт, загальні вимоги до написання, оформлення та виконання окремих розділів.

 

Рецензенти:

Нечипоренко В.В., к.с.г.н., доцент кафедри товарознавства

Барановська А.С., к.е.н., доцент кафедри статистики, АГД та маркетингу

 

 

Рекомендовано до видання навчально-методичною радою інституту економіки

та менеджменту

Протокол № _______ від „ ______ ” _______________________ 2011 року

© Сумський національний аграрний університет, 2011

ЗМІСТ

№№п/п Розділи змісту Стор.
Загальні положення
2. Організація виконання випускної бакалаврської роботи
2.1 Понятійно-термінологічний апарат
2.2 Керівництво бакалаврськими випускними роботами
Напрямки і теми бакалаврських випускних робіт
Структура і зміст випускної бакалаврської роботи.
4.1 Структура бакалаврської випускної роботи
4.2 Вимоги до структурних елементів вступної частини
4.2.1 Титульний аркуш
4.2.2 Завдання та календарний план виконання роботи
4.2.3 Зміст бакалаврської випускної роботи
4.3 Вимоги до структурних елементів основної частини
4.3.1 Вступ
4.3.2 Огляд літератури
4.3.3 Експериментальна частина
4.3.4 Митне оформлення товарів при здійсненні зовнішньо-економічної діяльності
4.3.5 Висновки та пропозиції
Оформлення бакалаврської випускної роботи
5.1 Загальні вимоги
5.2 Нумерація сторінок
5.3 Ілюстрації
5.4 Формули та рівняння
5.5 Таблиці
5.6 Посилання
5.7 Оформлення списку використаних літературних джерел
5.8 Оформлення додатків
Підготовка бакалаврської випускної роботи до захисту та її захист
Список рекомендованих літературних джерел
Додатки: А - Базові терміни Б - Заява В - Завдання на випускну бакалаврську роботу Д - Титульний аркуш Ж - Перелік ключових слів та умовних скорочень К - Приклад оформлення бібліографічного опису у списку літератури Л - Приклад оформлення рецензії на бакалаврську роботу М – Приклад оформлення відгуку Н - Бланк наряду на експертизу П - Бланк заявки на експертизу Р - Бланк акту проведення митного огляду товарів С – Акт проведення митного огляду Т- Протокол дослідження товарів  

 


Загальні положення

 

Випускна бакалаврська робота є важливим завершальним етапом підготовки бакалавра з професійного спрямування «Товарознавство та експертиза в митній справі».

Випускна бакалаврська робота є логічним завершенням навчання у вищому навчальному закладі і демонструє ступінь оволодіння нормативною програмою відповідного освітнього рівня. Тому зміст бакалаврської роботи, її оформлення і публічна апробація є одними з основних критеріїв оцінки якості реалізації освітньо-професійного спрямування «Товарознавство та експертиза в митній справі».

Виконання бакалаврської роботи, як заключного етапу підготовки фахівця, має за мету:

- систематизацію, закріплення і розширення теоретичних і практичних знань студентів в галузі товарознавства і експертизи товарів;

- розвиток у студентів навичок самостійної роботи з науковою, виробничою, патентною, довідковою літературою, оволодіння методиками досліджень і експериментування під час вирішення конкретних наукових і виробничих завдань;

- підготовку випускників вузу до самостійної роботи в умовах сучасного

виробництва і ринкової економіки;

- формування глибоких знань студентів відносно митної та зовнішньоекономічної діяльності;

- розвиток та спрямуванні знань і вмінь на здійснення умов для формування ринкової економіки, зростання зовнішньоекономічної діяльності та забезпечення економічної охорони державного кордону України.

Випускна бакалаврська робота показує утвердження автора у вмінні самостійно вести науковий пошук, бачити професіональні проблеми і знати найбільш загальні методи і прийоми їх вирішення.

- При цьому бакалавр набуті під час навчання вміння має закріпити у частині формулювання та обґрунтування, вирішення та фактичного письмового оформлення актуальних питань підвищення ефективності роботи підприємств торгівлі та митного контролю в умовах ринкової економіки. Бакалавр повинен закріпити вміння аналізувати, систематизувати, узагальнювати та поглиблювати теоретичні знання з в галузі товарознавства і експертизи товарів;

формувати практичні навички для вирішення конкретних практичних завдань. Саме ця остання робота дозволить йому вдосконалити методики теоретичних і науково-практичних досліджень, закріпити набутий досвід систематизації, осмислення й обговорення отриманих результатів досліджень, сформулювати висновки та пропозиції, а також публічного захисти її.

Враховуючи вимоги характеристики до фаху товарознавця, випускна робота повинна відображати підготовленість студента з товарознавчої експертизи продукції різного призначення, митного оформлення та контролю за її переміщенням через митний кордон України, митного оформлення зовнішньоекономічних операцій та перешкоди контрабанди, дотримання законодавства України та здійснення ефективної діяльності; по захисту прав споживачів у сфері торгівлі, послуг.

Під час виконання та захисту студентами бакалаврської випускної роботи з фаху 6.030510 повинні бути виявлені знання с питань товарознавчої експертизи та оцінки якості товарів; дослідження змін споживних властивостей товарів в процесі їх товаропросування; методи запобігання ввезенню в Україну неякісної, екологічно небезпечної продукції; способи оптимізації асортименту, визначення конкурентної спроможності та забезпечення ефективної роботи митних органів на сучасному економічному стані розвитку держави.

Студент повинен вміти проводити науково-дослідні роботи з формування асортименту товарів, удосконалення структури асортименту товарів, удосконалювати контроль за якістю товарів, що надходять у продаж з урахуванням сучасних екологічних вимог, проводити експертизу товарів.

Студент має бути обізнаним з правилами експертизи товарів вітчизняного і зарубіжного виробництва, з шляхами вивчення умов експорту і імпорту, попиту і пропозиції продовольчих товарів.

Випускна бакалаврська робота є прикладним науковим дослідженням, що поєднує практичну професійну і науково-дослідну роботу, спрямовану на отримання і використання знань для практичної реалізації в державі щодо оволодіння методиками досліджень і експериментування під час вирішення конкретних наукових і виробничих завдань.

 

Титульний аркуш.

Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ I. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

1.1. Аналіз ринку шоколаду в Україні та за кордоном

1.2. Характеристика законодавчої бази і нормативної документації, яка регламентує якість, безпеку і правила перепустки шоколаду через митний кордон України

1.3. Товарознавча характеристика споживчих властивостей шоколаду

1.3.1.Фактори формування споживних властивостей шоколаду

1.3.2. Класифікація та асортимент шоколаду вітчизняного та іноземного виробництва

1.3.3. Вимоги нормативної документації до якості шоколаду

1.3.4. Фальсифікація шоколаду

1.4. Мета і завдання діяльності товарознавців-експертів з митної справи в Україні

1.5. Мета і завдання досліджень автора бакалаврської випускної роботи

Висновки до розділу I

РОЗДІЛ 2. ПРОВЕДЕННЯ МИТНОЇ (ТОВАРОЗНАВЧОЇ) ЕКСПЕРТИЗИ ШОКОЛАДУ

2.1.Поняття, об'єкти, предмети методи проведення митної (товарознавчої) експертизи.

2.1.1. Процедура визначення ідентифікації шоколаду

2.1.2.Органолептична оцінка якості шоколаду

2.1.3. Інструментальні методи дослідження шоколаду

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ШОКОЛАДУ

3.1. Класифікація шоколаду за УКТ ЗЕД

3.2. Засоби нетарифного регулювання переміщення через митний кордон України та митного оформлення шоколаду

3.3. Організація митного контролю під час експорту та імпорту шоколаду

3.4. Порядок нарахування платежів при митному оформленні шоколаду

Висновки до розділу 3

РОЗДІЛ 4.ОХОРОНА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ДОДАТОК А. Вантажна митна декларація

ДОДАТОК Б. Акт митного огляду

 

Темавипускної роботи:

« Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України» (за матеріалами магазину ЕКО-МАРКЕТ м. Суми)».

Її структура є такою:

 

Титульний аркуш

Завдання на випускну роботу

Ключові слова та перелік умовних скорочень

Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 . ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ.

1.1. Стан вітчизняного та світового ринку кисломолочних сирів

1.2. Асортимент та споживні властивості кисломолочного сиру

1.3. Фактории, що формують якІсть сиру кисломолочного

1.4. Вимоги нормативних документів на сир кисломолочний.

1.4. Пакування, маркування та гарантії виробника на сир кисломолочний.

1.5. Характеристика законодавчої бази і нормативної документації, яка регламентує якість. безпеку і правила перепустки сиру через митний кордон України

1.5 Мета і завдання досліджень автора бакалаврської випускної роботи

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. ПРОВЕДЕННЯ МИТНОЇ (ТОВАРОЗНАВЧОЇ) ЕКСПЕРТИЗИ СИРУ КИСЛОМОЛОЧНОГО

2.1.Поняття, об'єкти, предмети методи проведення експертизи

2.1.1.Процедура визначення ідентифікації сиру кисломолочного 2.1.2.Органолептична оцінка якості сиру кисломолочного

2.1.3. Інструментальні методи дослідження сиру кисломолочного

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ КИСЛОМОЛОЧНОГО СИРУ

3.1 Обґрунтування доцільності експортування кисломолочного сиру

3.2 Порядок митного оформлення кисломолочного сиру

3.3 Документи для митного оформлення кисломолочного сиру

3.4 Методи нетарифного регулювання, що застосовуються до кисломолочного сиру

3.5 Визначення коду товару за УКТ ЗЕД

3.6 Визначення країни-походження товару

3.7 Нарахування митних платежів

Висновки до розділу 3

ВИСНОВКИ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Ілюстративний матеріал кваліфікаційної випускної роботи повинен включати:

- в огляді літератури - не менше 3 табл. і 3-5 малюнків, діаграм або схем.

- в експериментальній частині - не менше 4 табл. і 3-5 малюнків, діаграм або схем.

Обсяг кваліфікаційної випускної роботи орієнтовно має складати 60-80 стор. машинописного тексту, з них переважно 50% повинна складати експериментальна частина.

Титульний аркуш

Титульний аркуш є першою сторінкою бакалаврської випускної роботи.

Титульний аркуш містить дані, які подають у такій послідовності:

· Міністерство аграрної політики та продовольства України

· Сумський національний аграрний університет.

· Кафедра товарознавства

· Допускається до захисту, завідувач кафедри товарознавства (П.І.Б)

· Кваліфікаційна бакалаврська випускна робота з теми «____».

· Студент 4 курсу факультету економіки і підприємництва /П.І.П./

· Науковий керівник /П.І.П./

· Науковий консультант /П. І. П./

· Суми, 201_р.

· Приклад оформлення титульного аркуша надається у додатку Д.

 

Завдання для кваліфікаційної випускної роботи

та календарний план її виконання

Бакалаврська випускна робота за обсягом і змістом повинна відповідати виданому керівником і затвердженому зав. кафедрою завданню. ( Додаток В).

Виконання окремих етапів кваліфікаційної випускної роботи передбачається, календарним планом.

У розділі "Цільова установка та вихідні дані до роботи" формулюється мета і завдання випускної роботи та наводиться очікуваний результат досліджень.

У розділі "Зміст випускної роботи" послідовно перелічуються підлягаючі розробці основні питання.

В інших розділах завдання дається перелік ілюстративного матеріалу, який повинен бути в випускній роботі /графіки, схеми, фотографії і ін./, а також календарний план із визначенням окремих етапів роботи і термінів їх виконання.

 

Вступ

У цій структурній частині бакалаврської випускної роботи студент з’ясовує загальний стан та важливість для населення України наукової проблеми, обраної для дослідження, і виділяє ту частину її, яку він спроможний вирішити на рівні своїх теоретичних знань, уміння використати їх при проведенні експериментальних досліджень та зробити правильні висновки і практичні рекомендації. Для цього наводяться дані в галузі виробництва і споживання товару, що досліджується в роботі в Україні, а також в інших країнах. У вступі студент визначає актуальність обраної теми та її місце в системі задоволення споживчого попиту на товари народного споживання, зв’язок роботи з науковими програмами, планом, темами, якими займається випускаюча кафедра, мету дослідження і задачі, які необхідно вирішити для її досягнення, її актуальність та наукову і практичну спрямованість, доводиться необхідність її проведення;предмет, об’єкт та методи дослідження, практичне значення одержаних результатів, структуру та обсяг бакалаврської роботи.

 

Приклад формулювання актуальності теми.

Актуальність теми. Забезпечення населення України продуктами харчування високої якості, безпечних для здоров’я, є найважливішою соціально-економічною задачею. В сучасних умовах задоволення населення продукцією вітчизняного та іноземного виробництва може бути досягнуто завдяки впровадженню в практику виробництв новітніх технологій, здійсненню контролю за якістю і безпекою товарів на всіх етапах просування їх від виробника до споживача.

Одним з важливих завдань є дослідження якості товарів народного споживання, проведення експертизи товарів в умовах торгового підприємства та на митниці.

 

Приклад формулювання зв’язку роботи з науковими програмами, планом, темами.

Бакалаврська робота виконана відповідно до науково-дослідної проблеми кафедри товарознавства Сумського НАУ : « Дослідження якості і безпеки товарів народного споживання».

Огляд літератури

Літературний огляд складається з розділів, підрозділів, пунктів. Кожен розділ починається з нової сторінки. Розділи слід формувати таким чином, щоб матеріал кожного наступного розділу був логічним продовженням матеріалу попереднього і виходив з нього. Кількість підрозділів визначають студент і його керівник.

При роботі над літературою студент повинен суворо додержуватись теми бакалаврської випускної роботи і не обтяжувати її сторонніми, загальновідомими, дріб'язковими матеріалами.

Не слід також огляд літератури перетворювати на переказ підручників з окремих розділів товарознавства.

В огляді літератури повно і систематизовано відображається сучасний стан питання, яке має вирішуватись в бакалаврській випускній роботі На основі викладених в огляді літературних даних студент обґрунтовує необхідність проведення експериментальної частини.

Використані в огляді літератури дані мають бути підтверджені посиланнями на джерела літератури або інформації.

Всі використані студентом літературні джерела повинні бути занесені в список літератури, що дозволяє робити висновок про науковий рівень бакалаврської роботи і правильність вибору шляхів і засобів висвітлення поставленої мети.

При роботі над оглядом літератури студент може користуватись:

- спеціальною науково-технічною літературою з питань, що розробляються в бакалаврській роботі: монографії, статті в періодичній літературі, в журналах відповідних галузей легкої, харчової промисловості, торгівлі, реферативних збірниках наукових праць вищих навчальних закладів і науково-дослідних інститутів, газетах , використовувати Інтернет, тощо;

- поряд з вітчизняними виданнями знайомитись з працями зарубіжних авторів в перекладі, з експрес-інформацією галузі торгівлі харчової, легкої промисловості;

- інструкціями і документами нормативного характеру, відомчими наказами, циркулярними листами відповідних міністерств України;

- стандартами, технічними умовами, технічними регламентами, технологічними інструкціями на вітчизняні та зарубіжні товари, щоб порівняти вимоги до асортименту і якості вітчизняних та імпортних товарів;

- довідковими виданнями.

Бажано, щоб, аналізуючи дані вивченої літератури, студент-випускниквисловлював і свою особливу думку.

Крім названих вище джерел літератури рекомендується користуватись матеріалами торговельних організацій або підприємств, адміністративних центрів, декількох або однієї торговельної організації, магазину, бази, об'єднання, асоціації.

 

Експериментальна частина

В розділі «Поняття, об'єкти, предмети методи проведення митної експертизи» висвітлюються декілька питань.

У митних цілях проводиться велика кількість різних експертиз, необхідних для забезпечення ввезення товарів належної якості, забезпечення безпеки ввезеного товару та ін .

Спочатку дається визначення та характеристика «Поняття митної експертизи», як спеціального науково-практичного дослідження, що проводиться експертами з метою рішення завдань митної справи для з'ясування питань, що виникають у справі про порушення вимог митного законодавства. Посадовими особами митних органів можуть призначатися такі експертизи, перелік яких не є вичерпним: а) ідентифікаційні; б) матеріалознавчі; в) товарознавчі; г) експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів; д) технологічні та інші.

Експертиза проводиться експертами митних лабораторій та інших установ, окремими фахівцями, що призначаються посадовою особою митного органу, у проведенні якої знаходиться справа про порушення вимог митного законодавства. Експертом може бути особа, що має необхідні знання для надання відповідного висновку. Експертами (лат. expertus — знаючий, досвідчений) прийнято називати універсально освічених людей, що володіють як енциклопедичними пізнаннями, так і спеціальними знаннями, професійними навичками вимог МК України, виносять постанову про взяття проб і зразків.

Митний експерт мусить бути професійно інформованим:
— про нормативні вимоги національних стандартів і регламентів, на відповідність яким проводиться експертиза;
— про порядок (методичний, організаційний, економічний і правовий)проведення митної експертної діяльності за рубежем.
Кваліметрична інформованість насамперед виражається у знанні експертом основ кваліметрії — науки, що займається кількісними методами оцінки якості продукції. Кваліметрія використовує основні методи кількісної оцінки і сучасну аналітичну апаратуру, а також прагнення експерта знайти і застосувати найбільш об'єктивну експертну оцінку якості досліджуваних матеріалів і виробів, у тому числі здійснювати правильний вибір номенклатури показників якості і грамотно будувати їх оцінні шкали.
Проби та зразки беруться у мінімальній кількості, що забезпечує можливість проведення їх дослідження (аналізу, експертизи) за нормативами, затвердженими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

В другій частині питання вказуютьсяоб'єкти, предмети експертизи, місце, де проводились дослідження, організація та підприємство, матеріали які збирались, вивчались і використовувались в бакалаврській роботі, а також наводиться логічна модель експериментальних досліджень.

В третій частині питання «Методи досліджень» дається перелік таких методик, які використовувались при дослідженнях. Якщо автором використовувались загальновідомі методики, на які існують стандарти, то їх не описують, а тільки наводять в списку використаних джерел назву і номер стандарту.

Якщо використовувались нові методики, або ті, на які відсутні стандарти, а існують в літературі описи, то вони описуються детальніше, це стосується і методик, розроблених самим автором.

Джерела літератури, з яких наведені методики досліджень, включаються в «Список використаних джерел».

Експериментальна частина бакалаврської роботи - це її наукова основа. І тому залежно від теми і у відповідності з нею експериментальна частина може

поділятись на декілька підрозділів, логічно пов'язаних метою і змістом. В їх описуванні визначається мета і програма досліджень, одержані дані, цифрові результати, їх пояснення і т.д.

З метою чіткої постановки експериментальних і теоретичних робіт студент повинен розробити загальний план проведення досліджень, зразок якого представлений нижче (рис. 1).

Далі студент обирає методи дослідження (органолептичні, фізико-хімічні мікробіологічні, або реологічні) для визначення показників якості продукту. При цьому проводиться необхідна нумерація формул, посилань на літературні джерела за наступним зразком.

Доцільно скласти логічну модель експериментальної частини. Логічна модель являється принциповою схемою моделювання послідовності проведення досліджень в бакалаврській роботі.( рис.1).

Результати дослідження обов’язково аналізуються. В описі експериментів зазначається їх мета, наводиться зміст, таблиці, рисунки тощо. Для дослідження обирається не менше 4-5 зразків товарів. При дослідженні лабораторних показників якості зразків продукції проводиться не менше двох паралельних випробувань. За кінцевий результат береться середнє арифметичне цих випробувань.

 

 
 

 


 

 

Рис.1. Логічна модель експериментальної частини.

Логічна модель може мати інший вигляд і залежить від мети та завдань, визначених темою бакалаврської роботи.

Приклад проведеня товарознавчої експертизи при митному контролі масла вершкового різних виробників.

Перший етап експертизи полягає у ідентифікації продукції.

Для оцінки якості при приймальній експертизі якості масла вершкового робиться вибірка або об'єднана проба, розмір якої повинен бути не менше встановлених норм. Методи відбору проб для масла вершкового нормуються ГОСТ 26809 «Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу». Результати дегустацій можуть бути виражені у вигляді опису окремих показників, а також у балах. У останньому випадку повинна бути розроблена шкала балової оцінки або повинні застосовуватись стандартні шкали.

Для ідентифікації зразків буде обрано по два зразки вітчизняного і зарубіжного виробництва, так як при написанні бакалаврської роботи потрібно буде розглядати об’єкт випускної бакалаврської роботи з митної точки зору. На даний час проводиться як експорт, так і імпорт молочної продукції. Тому я буду досліджувати зразки імпортної та експортної продукції - масла вершкового. Ідентифікацію зразків масла потрібно починати з аналізу маркування даних зразків вимогам ДСТУ 4399:2005. Результати дослідження заносимо до таблиці Х1:

 

Таблиця Х1

Висновки та рекомендації

Після закінчення викладу усіх розділів бакалаврської випускної роботи і на їх матеріалі студент оформлює загальні висновки та конкретні рекомендації. В них коротко підсумовуються результати вивчення матеріалу по розробленій темі і обговорення власних досліджень. Як перші, так і другі становлять основу висновків по даній темі і рекомендацій та впровадженню їх у практику.

Висновки та пропозиції повинні бути викладені окремо. Висновки - це узагальнення тих результатів, які були отриманні у дослідженнях автора і які свідчать про досягнення мети, поставленої перед автором в темі бакалаврської дипломної роботи. В пропозиціях автор пропонує використати свої дослідження в подальшому розвитку розробленої ним проблеми в підприємстві, організації галузі.

Висновки та рекомендації повинні бути чітко сформульовані стисло викладені, мати конкретний характер, становити практичну цінність і можливість використання в окремих підприємствах або в їх системі.

 

Загальні вимоги

Бакалаврська робота має бути стилістично, граматично і технічно правильно та акуратно оформлена, вона комплектується у послідовності, зазначеній вище.

Зміст оформлюється у вигляді переліку назв розділів та підрозділів роботи, для кожного з яких вказується відповідний номер початкової сторінки тексту.

Бакалаврська випускна робота оформляється у відповідності до загального положення про бакалаврські дипломні роботи вимог, яким повинні відповідати звіти про науково-дослідницьку роботу /ДСТУ 3008-95/. Оформлення титульної сторінки наведено у додатку В.

Бакалаврську роботу друкують за допомогою принтера чорним шрифтом на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 мм) через півтора міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці, залишаючи поля — зліва 20 мм, справа — не менш 15 мм, зверху та знизу — по 20 мм. Зазвичай використовують шрифт Times New Roman розміру 14.

Роздруковані програмні документи повинні відповідати формату А4. Їх включають до загальної нумерації сторінок і розміщують, як правило, в додатках.

Обсяг основного тексту бакалаврської роботи має становити 60…80 сторінок.

Заголовки структурних частин бакалаврської роботи «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до набору. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої-великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розбивку в підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3...4 одинарним інтервалам.

Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки.

До загального обсягу роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів роботи підлягають суцільній нумерації.

Помилки, списки та графічні неточності допускаються виправляти підчищенням або зафарбовувати білою фарбою і нанесенням на тому місці або між рядками виправленого зображення машинописним способом або від руки. Виправлення повинно бути такого ж кольору, як текст роботи. Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці.

Скорочення слів і словосполучень у звіті - відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки. Заголовки структурних елементів роботи і заголовки підрозділів слід розташовувати посередині рядка і писати або друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів роботи слід починати з абзацного відступу, не підкреслюючи, без крапки в кінці.

Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту роботи і дорівнюють п'яти знакам

Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається. Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути:

• за машинописного способу - не менше, ніж три інтервали.

Відстань між рядками заголовку, а також між двома заголовками приймають такою, як у тексті

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту і підпункту на нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

Нумерація

Розділи, підрозділи, пункти бакалаврської випускної роботи нумеруються арабськими цифрами.

Розділи роботи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладання суті роботи і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад; 1,2 і т.д.

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номеру розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою. Після номеру підрозділу крапку не ставлять, наприклад: 1.1,1.2 і т.д.

Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу або підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу і порядкового номера пункту, або з номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового номера пункту, відокремлених крапкою. Після номера пункту крапку не ставлять, наприклад: 1.1.1,1.1.2 і т.д.

Сторінки випускної роботи нумеруються арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту роботи. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Титульний аркуш, зміст, вступ, список літератури, висновки включають до загальної нумерації сторінок роботи, але номер сторінки на них не проставляється.

Ілюстрації та таблиці, розмішені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок роботи.

У змісті послідовно дається перелік заголовків розділів, підрозділів та додатків, зазначаються тільки початкові номери сторінок.

 

Ілюстрації

Ілюстрації (фотознімки, схеми, креслення, рисунки, діаграми) називаються рисунками і розміщуються у бакалаврській випускній роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у тексті бакалаврської дипломної роботи.

Усі ілюстрації, розміщені у роботі мають відповідати вимогам стандартів «Єдиної системи конструкторської документації».

Фотознімки розміром менше за форматом А4 мають бути наклеєні на аркуші білого паперу формату А4.

Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. За необхідністю під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані.

Слід уникати графіків із великими вільними ділянками, не зайнятими лініями. Для запобігання цього слід змінити масштаб по одній з осей координат, або почати побудову графіка не з нуля, а обмежити даними, які демонструють функціональну залежність На осях графіка обов'язково повинні бути умовні позначки величин і відповідні розмірності в прийнятих скороченнях.

Надписи на осях повинні бути гранично короткими і не виходити за межі координатної сітки графіка. Криві на графіку бажано накреслювати тушшю різних кольорів. Товщина лінії кривих повинна бути в 2 рази більшою за товщину лінії координатної сітки.

Таблиці

Цифровий матеріал у випускній роботі, як правило, оформляється у вигляді таблиць.

Горизонтальні та вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, а також лінії зліва, справа і Іншу, що обмежують таблицю, можна не проводити, якщо їх відсутність не ускладнює користування таблицею.

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті роботи.

Таблиці нумеруються арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 - перша таблиця другого розділу.

Таблиця може мати назву, яка друкується або пишеться малими літерами (крім першої великої) і вміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці.

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю поділяють на частини. Слово «Таблиця » вказують один раз зліва над першою частиною таблиці над іншими частинами пишуть: «Продовження таблиці» - з зазначенням номера таблиці.

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки - з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф указують в однині.

У таблицях повинні бути вказані одиниці вимірювання, дотримувані правилам скорочення. Не допускаються вільні скорочення в таблицях та іншому тексті. При побудові таблиць, які характеризують органолептичні, мікробіологічні властивості товарів, слід користуватися стандартами.

 

Формули та рівняння

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка. Формули і рівняння у бакалаврській дипломній роботі (за винятком формул і рівнянь, наведених у додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули рівняння, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) - третя формула першого розділу. Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні рядку.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.187.81 (0.03 с.)