ТОП 10:

Структура і зміст бакалаврської випускної роботиБакалаврська випускна робота студента є його науковою працею. Вона виконується самостійно під керівництвом наукового керівника та призначених консультантів.

До структури і змісту випускної роботи ставляться вимоги як і до наукової праці (див. ДСТУ 3008-95 «Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. Держстандарт України»).

 

Структура бакалаврської випускної роботи.

Бакалаврська випускна робота повинна мати наступну структуру і послідовність:

Титульний аркуш.

Завдання на випускну роботу.

Ключові слова та перелік умовних скорочень

Зміст:

Вступ

РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

1.1 Аналіз даних літератури.

1.2. Висновок з огляду літератури з обґрунтуванням обраного напрямку досліджень

1.3 Мета і завдання досліджень автора бакалаврської випускної роботи

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

2.1 Матеріал та об'єкти досліджень, організація постановки експерименту та методики досліджень

2.2 Результати експериментальних досліджень та їх обговорення

РОЗДІЛ 3. МИТНА ЧАСТИНА

РОЗДІЛ 4.ОХОРОНА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

При необхідності автор у наведених розділах випускної роботи може, особливо в розділі 2.2., виділяти в тексті подальші підрозділи 2.1.1 і 2.2.1 та ін.

Для прикладу нижче наведена структура випускних робіт на конкретну тематику.

Темавипускної роботи:

" Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України "

.

Її структура є такою:

 

Титульний аркуш

Завдання на випускну роботу

Ключові слова та перелік умовних скорочень

Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ I. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

1.1. Аналіз ринку шоколаду в Україні та за кордоном

1.2. Характеристика законодавчої бази і нормативної документації, яка регламентує якість, безпеку і правила перепустки шоколаду через митний кордон України

1.3. Товарознавча характеристика споживчих властивостей шоколаду

1.3.1.Фактори формування споживних властивостей шоколаду

1.3.2. Класифікація та асортимент шоколаду вітчизняного та іноземного виробництва

1.3.3. Вимоги нормативної документації до якості шоколаду

1.3.4. Фальсифікація шоколаду

1.4. Мета і завдання діяльності товарознавців-експертів з митної справи в Україні

1.5. Мета і завдання досліджень автора бакалаврської випускної роботи

Висновки до розділу I

РОЗДІЛ 2. ПРОВЕДЕННЯ МИТНОЇ (ТОВАРОЗНАВЧОЇ) ЕКСПЕРТИЗИ ШОКОЛАДУ

2.1.Поняття, об'єкти, предмети методи проведення митної (товарознавчої) експертизи.

2.1.1. Процедура визначення ідентифікації шоколаду

2.1.2.Органолептична оцінка якості шоколаду

2.1.3. Інструментальні методи дослідження шоколаду

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ШОКОЛАДУ

3.1. Класифікація шоколаду за УКТ ЗЕД

3.2. Засоби нетарифного регулювання переміщення через митний кордон України та митного оформлення шоколаду

3.3. Організація митного контролю під час експорту та імпорту шоколаду

3.4. Порядок нарахування платежів при митному оформленні шоколаду

Висновки до розділу 3

РОЗДІЛ 4.ОХОРОНА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ДОДАТОК А. Вантажна митна декларація

ДОДАТОК Б. Акт митного огляду

 

Темавипускної роботи:

« Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України» (за матеріалами магазину ЕКО-МАРКЕТ м. Суми)».

Її структура є такою:

 

Титульний аркуш

Завдання на випускну роботу

Ключові слова та перелік умовних скорочень

Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 . ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ.

1.1. Стан вітчизняного та світового ринку кисломолочних сирів

1.2. Асортимент та споживні властивості кисломолочного сиру

1.3. Фактории, що формують якІсть сиру кисломолочного

1.4. Вимоги нормативних документів на сир кисломолочний.

1.4. Пакування, маркування та гарантії виробника на сир кисломолочний.

1.5. Характеристика законодавчої бази і нормативної документації, яка регламентує якість. безпеку і правила перепустки сиру через митний кордон України

1.5 Мета і завдання досліджень автора бакалаврської випускної роботи

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. ПРОВЕДЕННЯ МИТНОЇ (ТОВАРОЗНАВЧОЇ) ЕКСПЕРТИЗИ СИРУ КИСЛОМОЛОЧНОГО

2.1.Поняття, об'єкти, предмети методи проведення експертизи

2.1.1.Процедура визначення ідентифікації сиру кисломолочного 2.1.2.Органолептична оцінка якості сиру кисломолочного

2.1.3. Інструментальні методи дослідження сиру кисломолочного

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ КИСЛОМОЛОЧНОГО СИРУ

3.1 Обґрунтування доцільності експортування кисломолочного сиру

3.2 Порядок митного оформлення кисломолочного сиру

3.3 Документи для митного оформлення кисломолочного сиру

3.4 Методи нетарифного регулювання, що застосовуються до кисломолочного сиру

3.5 Визначення коду товару за УКТ ЗЕД

3.6 Визначення країни-походження товару

3.7 Нарахування митних платежів

Висновки до розділу 3

ВИСНОВКИ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Ілюстративний матеріал кваліфікаційної випускної роботи повинен включати:

- в огляді літератури - не менше 3 табл. і 3-5 малюнків, діаграм або схем.

- в експериментальній частині - не менше 4 табл. і 3-5 малюнків, діаграм або схем.

Обсяг кваліфікаційної випускної роботи орієнтовно має складати 60-80 стор. машинописного тексту, з них переважно 50% повинна складати експериментальна частина.

Вимоги до структурних елементів вступної частини

Титульний аркуш

Титульний аркуш є першою сторінкою бакалаврської випускної роботи.

Титульний аркуш містить дані, які подають у такій послідовності:

· Міністерство аграрної політики та продовольства України

· Сумський національний аграрний університет.

· Кафедра товарознавства

· Допускається до захисту, завідувач кафедри товарознавства (П.І.Б)

· Кваліфікаційна бакалаврська випускна робота з теми «____».

· Студент 4 курсу факультету економіки і підприємництва /П.І.П./

· Науковий керівник /П.І.П./

· Науковий консультант /П. І. П./

· Суми, 201_р.

· Приклад оформлення титульного аркуша надається у додатку Д.

 

Завдання для кваліфікаційної випускної роботи

та календарний план її виконання

Бакалаврська випускна робота за обсягом і змістом повинна відповідати виданому керівником і затвердженому зав. кафедрою завданню. ( Додаток В).

Виконання окремих етапів кваліфікаційної випускної роботи передбачається, календарним планом.

У розділі "Цільова установка та вихідні дані до роботи" формулюється мета і завдання випускної роботи та наводиться очікуваний результат досліджень.

У розділі "Зміст випускної роботи" послідовно перелічуються підлягаючі розробці основні питання.

В інших розділах завдання дається перелік ілюстративного матеріалу, який повинен бути в випускній роботі /графіки, схеми, фотографії і ін./, а також календарний план із визначенням окремих етапів роботи і термінів їх виконання.

 

Зміст бакалаврської випускної роботи

Зміст розташовують безпосередньо після завдання на випускну роботу. До змісту включають перелік ключових слів та умовних скорочень, вступ, послідовно перечисленні назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів, висновки, рекомендації, назви додатків, список використаних літературних джерел. Там же проставляються номери сторінок, які містять початок матеріалу кожного розділу і підрозділу. Приклад оформлення сторінки з ключовими словами умовними скороченнями наведений у додатку Ж.

Примітка: ключове слово — це слово або словосполучення в тексті анотації, яке з точки зору інформативного пошуку несе основне смислове навантаження.

 

Вимоги до структурних елементів основної частини бакалаврської випускної роботи

Вступ

У цій структурній частині бакалаврської випускної роботи студент з’ясовує загальний стан та важливість для населення України наукової проблеми, обраної для дослідження, і виділяє ту частину її, яку він спроможний вирішити на рівні своїх теоретичних знань, уміння використати їх при проведенні експериментальних досліджень та зробити правильні висновки і практичні рекомендації. Для цього наводяться дані в галузі виробництва і споживання товару, що досліджується в роботі в Україні, а також в інших країнах. У вступі студент визначає актуальність обраної теми та її місце в системі задоволення споживчого попиту на товари народного споживання, зв’язок роботи з науковими програмами, планом, темами, якими займається випускаюча кафедра, мету дослідження і задачі, які необхідно вирішити для її досягнення, її актуальність та наукову і практичну спрямованість, доводиться необхідність її проведення;предмет, об’єкт та методи дослідження, практичне значення одержаних результатів, структуру та обсяг бакалаврської роботи.

 

Приклад формулювання актуальності теми.

Актуальність теми. Забезпечення населення України продуктами харчування високої якості, безпечних для здоров’я, є найважливішою соціально-економічною задачею. В сучасних умовах задоволення населення продукцією вітчизняного та іноземного виробництва може бути досягнуто завдяки впровадженню в практику виробництв новітніх технологій, здійсненню контролю за якістю і безпекою товарів на всіх етапах просування їх від виробника до споживача.

Одним з важливих завдань є дослідження якості товарів народного споживання, проведення експертизи товарів в умовах торгового підприємства та на митниці.

 

Приклад формулювання зв’язку роботи з науковими програмами, планом, темами.

Бакалаврська робота виконана відповідно до науково-дослідної проблеми кафедри товарознавства Сумського НАУ : « Дослідження якості і безпеки товарів народного споживання».

Огляд літератури

Літературний огляд складається з розділів, підрозділів, пунктів. Кожен розділ починається з нової сторінки. Розділи слід формувати таким чином, щоб матеріал кожного наступного розділу був логічним продовженням матеріалу попереднього і виходив з нього. Кількість підрозділів визначають студент і його керівник.

При роботі над літературою студент повинен суворо додержуватись теми бакалаврської випускної роботи і не обтяжувати її сторонніми, загальновідомими, дріб'язковими матеріалами.

Не слід також огляд літератури перетворювати на переказ підручників з окремих розділів товарознавства.

В огляді літератури повно і систематизовано відображається сучасний стан питання, яке має вирішуватись в бакалаврській випускній роботі На основі викладених в огляді літературних даних студент обґрунтовує необхідність проведення експериментальної частини.

Використані в огляді літератури дані мають бути підтверджені посиланнями на джерела літератури або інформації.

Всі використані студентом літературні джерела повинні бути занесені в список літератури, що дозволяє робити висновок про науковий рівень бакалаврської роботи і правильність вибору шляхів і засобів висвітлення поставленої мети.

При роботі над оглядом літератури студент може користуватись:

- спеціальною науково-технічною літературою з питань, що розробляються в бакалаврській роботі: монографії, статті в періодичній літературі, в журналах відповідних галузей легкої, харчової промисловості, торгівлі, реферативних збірниках наукових праць вищих навчальних закладів і науково-дослідних інститутів, газетах , використовувати Інтернет, тощо;

- поряд з вітчизняними виданнями знайомитись з працями зарубіжних авторів в перекладі, з експрес-інформацією галузі торгівлі харчової, легкої промисловості;

- інструкціями і документами нормативного характеру, відомчими наказами, циркулярними листами відповідних міністерств України;

- стандартами, технічними умовами, технічними регламентами, технологічними інструкціями на вітчизняні та зарубіжні товари, щоб порівняти вимоги до асортименту і якості вітчизняних та імпортних товарів;

- довідковими виданнями.

Бажано, щоб, аналізуючи дані вивченої літератури, студент-випускниквисловлював і свою особливу думку.

Крім названих вище джерел літератури рекомендується користуватись матеріалами торговельних організацій або підприємств, адміністративних центрів, декількох або однієї торговельної організації, магазину, бази, об'єднання, асоціації.

 

Експериментальна частина

В розділі «Поняття, об'єкти, предмети методи проведення митної експертизи» висвітлюються декілька питань.

У митних цілях проводиться велика кількість різних експертиз, необхідних для забезпечення ввезення товарів належної якості, забезпечення безпеки ввезеного товару та ін .

Спочатку дається визначення та характеристика «Поняття митної експертизи», як спеціального науково-практичного дослідження, що проводиться експертами з метою рішення завдань митної справи для з'ясування питань, що виникають у справі про порушення вимог митного законодавства. Посадовими особами митних органів можуть призначатися такі експертизи, перелік яких не є вичерпним: а) ідентифікаційні; б) матеріалознавчі; в) товарознавчі; г) експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів; д) технологічні та інші.

Експертиза проводиться експертами митних лабораторій та інших установ, окремими фахівцями, що призначаються посадовою особою митного органу, у проведенні якої знаходиться справа про порушення вимог митного законодавства. Експертом може бути особа, що має необхідні знання для надання відповідного висновку. Експертами (лат. expertus — знаючий, досвідчений) прийнято називати універсально освічених людей, що володіють як енциклопедичними пізнаннями, так і спеціальними знаннями, професійними навичками вимог МК України, виносять постанову про взяття проб і зразків.

Митний експерт мусить бути професійно інформованим:
— про нормативні вимоги національних стандартів і регламентів, на відповідність яким проводиться експертиза;
— про порядок (методичний, організаційний, економічний і правовий)проведення митної експертної діяльності за рубежем.
Кваліметрична інформованість насамперед виражається у знанні експертом основ кваліметрії — науки, що займається кількісними методами оцінки якості продукції. Кваліметрія використовує основні методи кількісної оцінки і сучасну аналітичну апаратуру, а також прагнення експерта знайти і застосувати найбільш об'єктивну експертну оцінку якості досліджуваних матеріалів і виробів, у тому числі здійснювати правильний вибір номенклатури показників якості і грамотно будувати їх оцінні шкали.
Проби та зразки беруться у мінімальній кількості, що забезпечує можливість проведення їх дослідження (аналізу, експертизи) за нормативами, затвердженими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

В другій частині питання вказуютьсяоб'єкти, предмети експертизи, місце, де проводились дослідження, організація та підприємство, матеріали які збирались, вивчались і використовувались в бакалаврській роботі, а також наводиться логічна модель експериментальних досліджень.

В третій частині питання «Методи досліджень» дається перелік таких методик, які використовувались при дослідженнях. Якщо автором використовувались загальновідомі методики, на які існують стандарти, то їх не описують, а тільки наводять в списку використаних джерел назву і номер стандарту.

Якщо використовувались нові методики, або ті, на які відсутні стандарти, а існують в літературі описи, то вони описуються детальніше, це стосується і методик, розроблених самим автором.

Джерела літератури, з яких наведені методики досліджень, включаються в «Список використаних джерел».

Експериментальна частина бакалаврської роботи - це її наукова основа. І тому залежно від теми і у відповідності з нею експериментальна частина може

поділятись на декілька підрозділів, логічно пов'язаних метою і змістом. В їх описуванні визначається мета і програма досліджень, одержані дані, цифрові результати, їх пояснення і т.д.

З метою чіткої постановки експериментальних і теоретичних робіт студент повинен розробити загальний план проведення досліджень, зразок якого представлений нижче (рис. 1).

Далі студент обирає методи дослідження (органолептичні, фізико-хімічні мікробіологічні, або реологічні) для визначення показників якості продукту. При цьому проводиться необхідна нумерація формул, посилань на літературні джерела за наступним зразком.

Доцільно скласти логічну модель експериментальної частини. Логічна модель являється принциповою схемою моделювання послідовності проведення досліджень в бакалаврській роботі.( рис.1).

Результати дослідження обов’язково аналізуються. В описі експериментів зазначається їх мета, наводиться зміст, таблиці, рисунки тощо. Для дослідження обирається не менше 4-5 зразків товарів. При дослідженні лабораторних показників якості зразків продукції проводиться не менше двох паралельних випробувань. За кінцевий результат береться середнє арифметичне цих випробувань.

 

 
 

 


 

 

Рис.1. Логічна модель експериментальної частини.

Логічна модель може мати інший вигляд і залежить від мети та завдань, визначених темою бакалаврської роботи.

Приклад проведеня товарознавчої експертизи при митному контролі масла вершкового різних виробників.

Перший етап експертизи полягає у ідентифікації продукції.

Для оцінки якості при приймальній експертизі якості масла вершкового робиться вибірка або об'єднана проба, розмір якої повинен бути не менше встановлених норм. Методи відбору проб для масла вершкового нормуються ГОСТ 26809 «Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу». Результати дегустацій можуть бути виражені у вигляді опису окремих показників, а також у балах. У останньому випадку повинна бути розроблена шкала балової оцінки або повинні застосовуватись стандартні шкали.

Для ідентифікації зразків буде обрано по два зразки вітчизняного і зарубіжного виробництва, так як при написанні бакалаврської роботи потрібно буде розглядати об’єкт випускної бакалаврської роботи з митної точки зору. На даний час проводиться як експорт, так і імпорт молочної продукції. Тому я буду досліджувати зразки імпортної та експортної продукції - масла вершкового. Ідентифікацію зразків масла потрібно починати з аналізу маркування даних зразків вимогам ДСТУ 4399:2005. Результати дослідження заносимо до таблиці Х1:

 

Таблиця Х1Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.229.119.29 (0.012 с.)