Національної академії наук України
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Національної академії наук УкраїниКиївський університет права

Національної академії наук України

 

Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства

 

 

Загальні Методичні вказівки та вимоги

Щодо підготовки

Бакалаврських робіт

У КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ПРАВА НАН УКРАЇНИ

 

Для освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр

Напряму підготовки: 0302 Міжнародні відносини

Спеціальності: 6.030202 Міжнародне право

 

Київ–2016


Методичні вказівки щодо підготовки бакалаврських робіт призначені для студентів Київського університету права НАН України денної та заочної форм навчання

 

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: М.О. Дей,к.ю.н., доцент, ЕКан факультету міжнародних відносин

В.Н. Денисов,д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства

Е.В. Тітко,к.ю.н., доцент кафедри, заступник завідувача кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства

 

Обговорено та рекомендовано до затвердження навчально-методичною радою КУП НАНУ

 

“_______” __________________ 20___ року, протокол №__

 


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Завершальним етапом підготовки бакалавра, який свідчить про його здатність і готовність розв'язувати теоретичні та практичні задачі і демонструє рівень оволодіння студентом нормативною програмою відповідного кваліфікаційного рівня, є виконання бакалаврської роботи. Вона є самостійним науковим дослідженням, яке повинне містити узагальнення практики державно-правового регулювання у конкретних сферах життя суспільства, компетенції відповідних органів, особливостей державного та іншого контролю, розгляду судових справ тощо. З огляду на це велику увагу слід приділити теоретичним аспектам обраної проблеми, аналізу стану того чи іншого явища, факту в Україні, провести глибокий аналіз чинного законодавства зі всебічним застосуванням методології та відповідних методик дослідження.

Баклавр — освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності

Мета методичних вказівок – дати загальну схему і структуру бакалаврської роботи, надати методичну допомогу студентам по раціональній і ефективній організації написання та захисту бакалаврської роботи.

Методичні вказівки визначають мету і завдання бакалаврської роботи, порядок вибору та затвердження теми, етапи виконання, структуру, зміст і обсяг роботи, вимоги до оформлення, порядок їх рецензування та захисту, обов’язки наукового керівника та бакалавра (студента).

Вибір теми бакалаврської роботи та її затвердження

Тематика бакалаврських робіт розробляється та щорічно оновлюється кафедрою міжнародного прав та порівняльного правознавства НАН України з врахуванням замовлень організацій та установ і особливостей поточного стану міжнародних ділових, правових, політичних та економічних відносин.

Першим етапом бакалаврської роботи є вибір теми. Тема повинна бути обрана студентом на початку першого семестру, узгоджена з кафедрою міжнародного права та порівняльного правознавства НАН України та затверджена наказом. Завідувач кафедри готує подання на ім’я проректора з наукової та науково-педагогічної роботи про закріплення тем бакалаврських робіт та наукових керівників за бакалаврами (студентами) (Додаток М). Подальші зміни або корегування теми можливі лише з дозволу наукового керівника при достатньому обґрунтуванні необхідності таких змін студентом.

Студенти обирають тему бакалаврської роботи із запропонованого кафедрами переліку і своє рішення викладають у письмовій заяві на ім’я завідуючого кафедрою (Додаток А). Студент має право, за погодженням з керівником (консультантом) роботи, запропонувати свою тему бакалаврської роботи, виходячи з умов проходження практики і майбутнього працевлаштування. У даному випадку тема обов’язково погоджується з кафедрою міжнародного права та порівняльного правознавства НАН України і відповідним підприємством, установою, організацією тощо, де студент буде проходити практику та на матеріалах якого буде виконуватись бакалаврська робота (Додаток Б).

Роботи на одну й ту ж тему не допустимі. Якщо на виконання якої-небудь теми є ЕКілька претендентів, то закріплення здійснюється з урахуванням підготовки та ділових якостей студента.

Список наукових керівників бакалаврських робіт і рецензентів затверджується кафедрою міжнародного прав та порівняльного правознавства НАН України з числа професорів та доцентів. У разі необхідності керівниками цих робіт можуть бути наукові співробітники та висококваліфіковані фахівці відповідних підприємств, установ, організацій тощо.

Науковий керівник надає письмове завдання (Додаток Г) студенту на підготовку бакалаврської роботи. Завдання повинно містити план, календарний графік написання окремих розділів.

Терміни виконання та захисту бакалаврської роботи встановлює навчальна частина згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів та графіком навчального процесу.

Науковий керівник контролює виконання окремих етапів роботи студентом, проводить згідно з графіком, визначеним відповідною кафедрою, консультації, індивідуальні заняття тощо.

Якщо бакалавр (студент) порушує графіки підготовки роботи, то завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства НАН України за поданням наукового керівника, інформує про це проректора з наукової та науково-педагогічної роботи. При повторному порушенні проректор виходить з пропозицією до ректора про не допуск до захисту з наступним відрахуванням бакалавра (студента) з навчального закладу, як такого, що не виконує графік навчального процесу та навчального плану.

 

Анотація

Анотація до роботи розміщується після завдання на роботу перед її змістом. Анотація містить основні ідеї та висновки роботи.

Анотація складається за формою, яка має такий зміст:

· прізвище та ініціали бакалавра;

· назва роботи;

· вид роботи (бакалаврська);

· спеціальність (шифр і назва);

· навчальний заклад;

· місто, рік;кількість сторінок роботи, кількість додатків;

· основні ідеї, результати та висновки роботи;

· ключові слова

Викладення матеріалу в анотації повинно бути стислим і точним. Належить використовувати синтаксичні конструкції, притаманні мові ділових документів, уникати складних граматичних зворотів. Необхідно використовувати стандартизовану термінологію, уникати маловідомих термінів і символів.

Після анотації наводять ключові слова. Ключовим словом називається слово або стійке словосполучення із тексту бакалаврської роботи, яке з точки зору інформаційного пошуку несе смислове навантаження. Загальна кількість ключових слів повинна бути не меншою трьох і не більшою десяти. Ключові слова подають у називному відмінку, друкують в рядок через кому.

Обсяг – до 0,5 сторінки комп'ютерного тексту (до 1200 друкованих знаків).

Зміст

Зміст - це послідовність усіх розділів та підрозділів бакалаврської роботи з зазначеним їх нумерації та номером сторінки, яка відповідає початку розділів (підрозділів), а також висновків, переліку використаної літератури та інших інформаційних джерел, додатків.

Вступ

У вступі розкривається сутність і стан наукової проблеми (завдання) та її значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження.

Необхідно висвітлити такі аспекти в наступній послідовності:

· актуальність теми. Критичний аналіз та порівняння з відомими розв'язаннями проблеми (наукового завдання) обґрунтовують актуальність та доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи практики застосування відповідного законодавства. Висвітлення актуальності та ступеня розробки проблеми не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне - сутність проблеми.

· ступінь розробленості проблеми, яка досліджується, в юридичній літературі та на практиці;

· мета і задачі дослідження. При формулюванні мети бакалаврської роботи відображають орієнтацію на кінцеві результати дослідження та розробку рекомендацій. Не слід формулювати мету як "Дослідження ...", "Вивчення...", тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету. Завдання роботи - це комплекс питань, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Рекомендується формулювати завдання як: "узагальнити..;", "проаналізувати...", "розробити...", "виявити залежності...", "здійснити порівняння (оптимізацію)..." тощо.

· об'єкт і предмет дослідження. Об'єкт дослідження - це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення. Предмет дослідження - це окремий напрямок (складова частина) процесу, явища, який визначає тему бакалаврської роботи і відповідає об'єкту дослідження. Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і окреме. В об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага бакалавра, оскільки предмет дослідження визначає тему роботи, яка визначається на титульному аркуші як її назва.

· методи дослідження. Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети та розв'язання поставлених при виконанні роботи задач. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалося тим чи іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності виробу саме цих методів.

· наукова новизна одержаних результатів. Формулюючи нові науково-прикладні положення (рішення), необхідно показати відмінність одержаних результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, дістало подальший розвиток).

· практичне значення одержаних результатів. Містить перелік організацій та установ, на матеріалах яких воно виконувалось, а також (за можливості) тих установ, які могли б стати користувачами наведеної у ньому інформації та застосовували б у своїй діяльності.

· особистий внесок бакалавра. У разі використання спільних з викладачами ідей або прикладних розробок, бакалавр повинен відзначити цей факт у роботі із обов'язковим зазначенням конкретного особистого внеску в ці ідеї (розробки). Формулюється особистий внесок таким чином: "Особисто автором бакалаврської роботи віднайдено (запропоновано, розроблено)..."

· апробація результатів бакалаврської роботи. Є обов’язковим елементом для захисту та отримання кваліфікації фахівця з міжнародного права. Вказується, на яких конференціях, наукових семінарах, симпозіумах, нарадах або в яких наукових статтях оприлюднені результати досліджень, що включені до бакалаврської роботи.

Можливим є посилання на участь у виконанні науково-дослідної теми університету.

Обсяг вступу має становити 2-4 стор.

Основна частина

Основна частина бакалаврської роботи складається , як правило, з трьох розділів та трьох і більше підрозділів, які починаються постановкою завдання, що розглядається в кожному розділі, а також розкривають його основні сторони та положення. Основний розділ містить ґрунтовний виклад усього дослідження:

· Теоретичний аналіз проблеми і критичну оцінку різних поглядів;

· Систематизацію і узагальнення фактів, візуальну їх ілюстрацію; тестування гіпотез; інтерпретацію виявлених тенденцій і закономірностей;

· Обґрунтованість висновків, обґрунтованість пропозицій і рекомендацій.

У бакалаврській роботі основна частина поділяється на логічно підпорядковані складові – тематичні рубрики, які формують структуру документа, словесно визначають зміст окремих частин викладеного матеріалу, їх взаємозв’язок і взаємозалежність. Рубрикація тексту основної частини не регламентується. Кількість ступенів рубрик і кількість підпорядкованих рубрик одного ступеня певною мірою визначається формою наукового документа. Заголовки рубрик мають точно відображати смисл викладеного в них наукового тексту.

Заголовки та номери початкових сторінок усіх складових бакалаврської роботи подаються у змісті. Заголовки змісту мають точно відтворювати заголовки рубрикацій тексту. Слід уникати як надто коротких, так і широких формулювань заголовків. Недопустимо, щоб збігалися назви якоїсь однієї рубрики і бакалаврської роботи в цілому, оскільки інші рубрики тоді будуть зайвими.

Слід пам’ятати, що бакалаврська робота не просто сума складових. Усі вони мають бути логічно пов’язані, за змістом відповідати темі дослідження і повністю її розкривати.

Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного напрямку та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. В кінці кожного розділу формулюють висновки із стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, зазначаються основні результати дослідження теоретичного, аналітично-прикладного та науково-методичного спрямування, що дає змогу відокремити загальні висновки від другорядних подробиць. Вони включаються до загального рекомендованого обсягу розділу і мають бути викладені на 1-2 сторінках машинописного тексту.

В розділах основної частини подають:

· огляд літератури за темою і вибір напрямків дослідження;

· аналіз проведення теоретичного дослідження та використання емпіричних матеріалів;

· аналіз і узагальнення результатів досліджень.

Викладення питань теми повинно бути оригінальним, до їх вивчення бакалавр повинен підходити творчо та ініціативно. Не дозволяється в роботі переказ змісту підручників, учбових посібників, монографій та нормативних і законодавчих актів. Неприпустимо цитувати текст, наводити цифровий матеріал з літературних джерел без обов'язкового посилання на автора на джерело інформації. За зміст бакалаврської роботи, вірогідність і об'єктивність всіх даних несе відповідальність студент — автор роботи.

Перший розділ (обсяг якого складає 27-31 сторінок машинописного тексту, викладеного в трьох підрозділах) повинен містити:

- виклад основних теоретичних положень, що визначають сутність та зміст предмету досліджуваної теми, виходячи з цілей і завдань бакалаврської роботи;

- розгляд різних точок зору провідних фахівців з досліджуваних питань на основі аналізу літературних та інших інформаційних джерел;

- визначення пріоритетних питань, що підлягають першочерговому розв’язуванню.

Цей розділ повинен скласти теоретичну основу для другого та третього розділу. З цією метою студент подає тільки той теоретичний матеріал, який є необхідним для розв'язання практичних питань, визначених цілями та завданнями бакалаврської роботи. Невиконання цієї вимоги призводить або до надмірного збільшення обсягу першого розділу, або до відриву від змісту другого та третього розділів. Тому цей розділ повинен являти собою не виклад загальновідомих положень з навчальних дисциплін, а бути аналізом теорії за темою, обраною студентом. При цьому студент критично усвідомлює факти, дає їм власну оцінку.

Теоретична сторона проблеми, що наведена в першому розділі, повинна продемонструвати рівень знань бакалавра, його ерудицію в зазначеній галузі та стати інструментом до розв'язування поставлених в роботі завдань.

У першому розділі необхідно вказати на значимість і роль предмету дослідження в правових відносинах в сучасних умовах. Необхідно змалювати сучасний стан предмету дослідження (категорії) з обов'язковим використанням публікацій в періодичних виданнях. Слід акцентувати увагу на принципах, функціях, структурі і різновидах правового явища або процесу, що досліджуються. Всебічний розгляд предмету дослідження необхідно проводити, спираючись на сучасну теорію.

При викладенні суперечливих питань щодо предмету дослідження необхідно приводити думку різних авторів, критично розглядати точку зору кожного з них. Критика повинна носити об'єктивний характер. Якщо існують різні підходи до вирішення проблеми, необхідно здійснити порівняння різних думок, зробити власні узагальнення. Після цього студент обґрунтовує свою думку щодо суперечливого питання, приводячи відповідну аргументацію на захист своєї позиції.

Результатом роботи над першим розділом має бути всебічно охарактеризований об'єкт дослідження і проблеми, що визначають умови його функціонування.

В другому розділі бакалаврської роботи (обсяг якого складає 27-31 сторінок машинописного тексту, викладеного в трьох підрозділах) проводиться аналіз стану досліджуваної проблеми. Мета такого аналізу - отримання обґрунтованих даних, що дозволяють з’ясувати всі особливості та можливі варіанти їх розширення. Структура та зміст другого розділу носять аналітичний характер і залежать від специфіки бакалаврської роботи. Тому вибір обсягу та методів аналізу стану проблеми досліджуваного об'єкта повинен бути погоджений з науковим керівником бакалаврської роботи. Визначаються основні тенденції розвитку характеристик, що розкривають зміст проблеми, ступінь досконалості нормативно-правових засобів її регламентації, ступінь впливу існуючої практики на ті чи інші відносини, що регулюються чи охороняються певною галуззю права. У цьому розділі критично розглядається діюча практика з огляду на предмет дослідження та проводиться глибокий аналіз зібраних практичних матеріалів, що характеризують об'єкт дослідження в розрізі теми бакалаврської роботи.

Для скорочення тексту викладу розділу бакалавр повинен широко використовувати фактичний матеріал у вигляді таблиць, малюнків, схем та графіків. Щоб уникнути поверхневого викладу матеріалу в цьому розділі необхідно постійно зіставляти цілі та завдання бакалаврської роботи з отриманими результатами аналізу. Тому, бакалавр з фактичного матеріалу повинен відібрати найбільш суттєвий, обмежуючи при необхідності обсяг досліджень або звужуючи коло проблем, що розглядаються.

Результатом роботи над другим розділом має бути виявлення основних недоліків діючої практики регулювання відповідних відносини і обґрунтування гіпотези стосовно засобів можливого їх подолання або упередження.

В третьому розділі (обсяг якого складає 27-31 сторінок машинописного тексту, викладеного в трьох підрозділах) на основі отриманих результатів розглядаються пропозиції, рекомендації, заходи щодо досягнення цілей у відповідності з темою бакалаврської роботи. Заходи повинні бути логічними наслідками висновків аналізу другого розділу. При цьому студент повинен виявити самостійність та ініціативу. Якщо бакалавр не має можливості запропонувати власне рішення, то ним на підставі критичної переробки вітчизняного та світового досвіду обирається варіант, що може бути реально здійснений в конкретних умовах. Як правил третій розділ розкриває особливості досліджуваної тематики крізь призму українського простору та з урахуванням особливостей на території України.

З кожного заходу необхідно дати його обґрунтування, короткий зміст, характеристику об’єкта до і після запровадження, а також прогнозну оцінку його ефективності. Зміст та характер розроблюваних студентом пропозицій визначаються темою, цілями та завданнями бакалаврської роботи. При розробці окремих заходів для доказу їх доцільності рекомендується порівнювати ЕКілька варіантів рішень.

За погодженням із керівником роботи можливі відступи від запропонованої структури роботи та змісту розділів.

Висновки є завершальним етапом виконаної студентом бакалаврської роботи. Вони повинні містити:

- короткі підсумки за результатами теоретичного та практичного аналізу об'єкта дослідження з наведенням позитивних та негативних сторін, а також не реалізованих можливостей;

- перелік заходів, направлених на розв'язання проблеми, підвищення ефективності об'єкта досліджень;

- отримані якісні та кількісні показники;

- правовий та соціальний ефект, отриманий при можливій реалізації запропонованих в бакалаврській роботі заходів.

Висновки викладаються у кінці кожного розділу, починаючи зі слів Висновки до Розділу 1, Висновки до Розділу 2, Висновки до Розділу 3

Висновки рекомендується починати словами: "розглянуто", "встановлено", "показано", "доведено" тощо. Обсяг висновків до розділів складає 1,5 - 2 сторінок машинописного тексту.

Загальні висновкиподаються у кінці роботи і починаються зі слів Висновкизагальною кількість у 5-6 сторінок.

Перелік списку використаної літератури та джерелскладається, як правило, в послідовності за посиланням на джерело за текстом бакалаврської роботи або в алфавітному порядку прізвищ перших авторів чи заголовків, у хронологічному порядку. В перелік включаються тільки ті джерела, які були використані бакалавром в процесі виконання роботи.

Додатки містять, як правило, допоміжні матеріали, необхідні для повноти сприйняття бакалаврської роботи. До цих матеріалів відносять: статистичні дані, схеми, таблиці, малюнки та результати розрахунків і інші документи, що підсилюють аргументацію зроблених бакалавром в основному тексті висновків та оцінок. З допомогою додатків бакалавр доводить вірогідність вихідних даних та виконаних розрахунків, а також підсилює аргументованість виконаного аналізу та запропонованих заходів, рекомендацій, пропозицій.

Матеріал викладається грамотно, простим науковим стилем, не повинен містити повторів та не бути перевантаженим цитатами. Не допускається просте переписування літературних джерел, їх цитування без посилання.

В тексті не повинно бути виразів типу: " я вважаю", " мені здається", " у нас прийнято" тощо. Замість них рекомендуються вирази: " на думку автора", "вважається доцільним", "як свідчить проведений аналіз" тощо.

Відгук наукового керівника (Додаток З) та зовнішня рецензія вкладаються в конверт, який приклеюється на останньому форзаці бакалаврської роботи.

Першою сторінкою бакалаврської роботи є титульна сторінка (Додаток Є).

Наступною сторінкою є подання Голові ЕК, в якому обов’язково вписуються результати успішності студента та заключний висновок наукового керівника (Додаток В).

Завдання на бакалаврську роботу містить назву теми роботи, план роботи та терміни виконання всіх розділів, термін завершення роботи і подання на кафедру та інше (Додаток Г).

У анотації вказується предмет, об’єкт дослідження, мета роботи, її структура (Додаток Ж).

Обов’язково бакалавром (студентом) на кафедру повинна подаватися зовнішня рецензія, в якій рецензент оцінює бакалаврську роботу вказує позитивні сторони, побажання, недоліки в роботі і виставляє оцінку.

За місяць до початку державної атестації завідувач кафедри подає списки зовнішніх рецензентів за встановленою формою (Додаток Н).

 

А також

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті // Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26–30. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://ite.ksu.ks.ua/system/files/bjuleten_vak_ukrajini__no_5__2009.pdf

Один автор

Бобровник С. В.Компроміс і конфлікт у праві: антрополого-комунікативний підхід до аналізу : монографія / С. В. Бобровник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : Юрид. думка, 2011. – 383 с.

Рубаник В. Е.Государство, право и суд в Киевской Руси : историко-юридический очерк / В. Е. Рубаник. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 349 с. – (Теория и история государства и права).

Кус А.Основы маркетинга / Альфред Кус ; пер. с нем. под науч. ред. А. Ф. Павленко, В. П. Пилипчука. – К. : КНЕУ, 1998. – 272 с.

Bashnyanyn G. I.Metrological economic systems: introduction into the general theory and methodology of formation of economic parameters / G. I. Bashnyanyn ; [ed. L. Kyryenko]. – Lviv : Publ.house of Lviv Commercial Academy, 2012. – 1149, [3] p.

Два автори

Корнійчук Л. Я.Футурологія і прогностичні ідеї фізичної економії / Л. Я. Корнійчук, В. О. Шевчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К. : КНЕУ, 2012. – 70 с.

Базилевич В. Д.Економіст Іван Васильович Вернадський / В. Д. Базилевич, В. А. Короткий. – К. : Знання, 2012. – 59 с. – (Бібліотечка товариства «Знання». Серія «Економічна»).

 

Три автори

Павленко А. Ф.Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика : монографія / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак, Т. О. Примак ; Київ. нац. екон. ун-т. – К. : КНЕУ, 2005. – 404 с.

Маслак В. О.Ринкова інфраструктура та її вплив на економічне зростання виробництва: теоретичні та прикладні засади : монографія / Маслак Вадим Олександрович, Маслак Олександр Олександрович, Жежуха Володимир Йосипович ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. – Львів : Ін-т регіон. дослідж., 2010. – 202 с.

Чотири і більше авторів

Економікапраці та соціально-трудові відносини : підручник / [А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко, Г. Т. Завіновська та ін.] ; за наук. ред. А. М. Колота ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2009. – 711 с.

Управліннярекреаційними територіями : монографія / [О. М. Гаркуша, В. В. Горлачук, І. М. Песчанська, В. Г. В’юн] ; Акад. екон. наук України, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : Іліон, 2010. – 235 с.

Або

Управліннярекреаційними територіями : монографія / [О. М. Гаркуша та [ін.] ; Акад. екон. наук України, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : Іліон, 2010. – 235 с.

Книги під назвою

Економічнатеорія : підручник / за ред. В. М. Тарасевича. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 779 с.

Регуляторнаполітика та дозвільна система в бізнесі : довід. підприємця / [упоряд. В. Веремчук та ін. ; наук. ред. О. Савчук та ін.] ; Ін-т аналізу держ. та регіон. політики, Волин. облдержадмін., Голов. упр. економіки Волин. обл. облдержадмін. – Луцьк : Гадяк Ж. В. : ІАДП, 2012. – 160 с.

Сторічний поступ. 1906-2006/ Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана ; [голов. ред. А. Ф. Павленко]. – К. : КНЕУ, 2006. – 273 с.

Збірники наукових праць

Формуванняринкової економіки : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – К. : КНЕУ, 2010. – Вип. 23. – 620 с.

Конвергенція економік Українита Європейського Союзу: проблеми і перспективи : зб. наук. праць / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. екон. теорії, Центр імені Жана Моне з європейських студій при НаУКМА ; [редкол.: Ю. М. Бажал та ін.]. – К. : Пульсари, 2012. – 164 с.

Довідкові видання

Енциклопедії

Румянцева Е. Е.Новая экономическая энциклопедия / Елена Евгеньевна Румянцева. – 4-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 882 с.

Юридична енциклопедія: [в 6 т.] / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; редкол.: Шемшученко Ю. С. (голова) та ін. – К. : Юрид. думка, 2002. – Т. 4. – 768 с.

Словники

Загородній А. Г.Фінансово-економічний словник : [близько 8000 понять і термінів] / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – К. : Знання, 2007. – 1072 с.

Словникбанківських термінів. Банківська справа : термінологічний словник / Анатолій Загородній, Оксана Сліпушко, Геннадій Вознюк, Тамара Смовженко. – К. : Аконіт, 2000. – 606 с. – (Нові словники).

Kraus K.Dictionary of economic terms / Kateryna Kraus, Natalia Kraus. – Poltava: Skytek, 2013. – 83 p.

Бібліографічні покажчики

Економічний олімп : лауреатиНобелівської премії з економіки 1969 – 2009 рр. : бібліогр. покажчик / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; уклад. Т. О. Коноваленко, Р. О. Вайтешонок, І. Ю. Бойко ; [наук. ред. Т. В. Куриленко]. – К. : КНЕУ, 2010. – 219 с.

Неопубліковані документи

Дисертації

Парасій-Вергуненко І. М.Стратегічний аналіз в банках: методологія і практика : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Ірина Михайлівна Парасій-Вергуненко ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана". – К., 2009. – 536 с.

Равікович І. Є.Маркетингова діяльність торговельно-посередницьких підприємств та оцінка її ефективності : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ілля Євгенійович Равікович ; [наук. кер. В. П. Пилипчук] ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-тімені Вадима Гетьмана". – К., 2010. – 181 с.

Автореферати дисертацій

Шикова Л. В.Формування ефективного механізму корпоративного управління на металургійних підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Лілія Валеріївна Шикова ; [наук. кер. О. М. Анісімова] ; ДВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2013. – 20 с.

Усенко О. В. Державно-правове регулювання відносин у сфері охорони культурної спадщини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Олена Володимирівна Усенко ; [наук. кер. Р. А. Калюжний] ; Нац. акад. внутрішніх справ. – К., 2011. – 20 с.

Депоновані наукові праці

Кругла М. М.Особливості організації таобліку послуг з підготовки працівників автомобільних професій / М. М. Кругла ; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2002. – 5 с. – Деп. у ДНТБ України 23.09.02, №125-Ук2002. – Укр. – Бібліогр.: 7 назв.

Ільїч Л. М. Формування і реалізація трудового потенціалу України в умовах демографічної кризи / Л. М. Ільїч ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – К., 2005. – 271 с. – Деп. у ДНТБ України 11.07.05, №43-Ук2005. – Укр. – Бібліогр.: 154 назв.

Архівні документи

Киевский коммерческий институт // Державний архів м. Києва, ф. 153, оп. 8, од. зб. 129, арк. 145.

Докладная записка комиссии по организации кабинета товароведения; список книг и журналов, выделенных из фундаментальной библиотеки для кабинетов // Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 8, спр. 164,арк. 3–5 зв.

Багатотомне видання

Документ в цілому

Юм Д.Сочинения : в 2 т. / Давид Юм ; пер. с англ. С. И. Церетели и др. ; вступ. ст. А. Ф. Грязнова. – 2-е изд., доп. и испр. – М. : Мысль, 1996. – Т. 1. – 733 с. ; Т. 2. – 799 с.

Окремий том

Alma mater.Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : у 3 кн. / авт.-упоряд. В. А. Короткий, В. І. Ульяновський. – К. : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – 702 с.

Або

Тисячароків української суспільно-політичної думки : у 9 т. Т. 5, кн. 1 / ред. Т. Гунчак [та ін.]. – К. : Дніпро, 2001. – 512 с.

Електронні ресурси

Локальний ресурс

Руденко Ю. М.Фінансові системи зарубіжних країн [Електронний ресурс] : практикум / Ю. М. Руденко, В. В. Токар ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текст. дані. – К. : КНЕУ, 2013. – 224 с. – Назва з титул. екрану.

Гуцаленко Л. В. Державний фінансовий контроль [Електронний ресурс] : навч. посібник / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. – Електр. текст. дані. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – (Електронні видання). – Систем. вимоги: Процесор Pentium-класса ; OCWindows95/98/2000/NT ; дисковод CD-ROM ; Acroba tReader 9 UKR.

Віддалений ресурс

Електроннийархів (інституційний репозитарій) КНЕУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.kneu.edu.ua/ua/elektr_res/irkneu/. – Назва з екрану.

Статистичний щорічник за 2010 рік [Електронний ресурс] / Держ. служба статистики України. – К. : Август Трейд, 2011. – Режим доступу : http://library.oseu.edu.ua/docs/StatSchorichnyk Ukrainy 2010.pdf.– Назва з екрану.

Складові частини документів

На складову частину документа складається аналітичний опис. До складових частин документів належать: самостійний твір (стаття або інший матеріал) або частина твору (глава, розділ, параграф тощо), яка має самостійний заголовок. Для більш чіткого розмежування відомостей про складову частину документа і відомості про документ, де вона уміщена, існує знак приписної пунктуації – дві косі риси з інтервалом в один пропуск до і після знаку.

Стаття з книги

Базилевич В. Д.Бунге Микола Християнович / В. Д. Базилевич // Фінанси. Бюджет. Податки : національна та міжнародна термінологія : у 3 т. / Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України, Держ. навч.-наук. установа «Акад. фін. упр.» ; за ред. Т. І. Єфименко. – К., 2010. – Т. 1. – С. 89–97.

Джонсон О.Дэвид Юм / Оливер Джонсон // Великие мыслители Запада: Главные идеи и сочинения более 100 выдающихся западных философов, естествоиспытателей и обществоведов, психологов, духовных писателей и богословов / под ред. Я. Мак-Грила ; пер. с англ. В. Федорина. – М. : КРОН-ПРЕСС, 1999. – С. 380–386.

Розділ, глава книги

Кондратюк К.Дослідження історії України першої половини ХХ століття / Костянтин Кондратюк, Олексій Сухий // Сучасна національна історіографія новітньої історії України (1914–2009 рр.) : навч. посібник / Костянтин Кондратюк, Олексій Сухий. – Львів, 2010. – Розд. 1. – С. 5–117.

Малый А.Введение в законодательство Европейского сообщества / А. Малый // Институты Европейского союза : учеб. пособие / А. Малый, Дж. Кемпбелл, М. О’Нейл. – Архангельск, 2002. – Разд. 1. – С. 7–26.

Рецензії

Спирова Э. Этапы развития экономической теории / Эльвира Спирова // Вестник аналитики. – 2012. – № 2. – С. 154–157. – Рец. на кн.: Шумпетер Й. А. Десять великих экономистов от Маркса до Кейнса : [пер. с англ.] / Йозеф Шумпетер. – Москва : Изд-во Института Гайдара, 2011. – 413 с.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ

Підсумкова, диференційована за стобальною шкалою, оцінка бакалаврської роботи визначається складанням балів, одержаних за письмову роботу, та балів, одержаних на захисті роботи.

 

Максимальна сума балів, що одержується за роботу, становить 60 балів. Оцінювання роботи здійснюється керівником за наступними критеріями:

1. Чіткість визначення мети і завдань роботи:

мета і завдання сформульовані чітко, коректно, згідно з предметом дослідження – 5 балів;

мета і завдання в роботі не визначені, або сформульовані не чітко, або не зовсім вірно, або не узгоджені з предметом дослідження – 0 балів.

2. Відповідність структури роботи предмету дослідження:

матеріал викладений системно, структура роботи побудована логічно, розділи пов’язані між собою – 5 балів;

матеріал викладений недостатньо структурована, розділи не деталізовані, погано пов'язані між собою – 0 балів.

3. Використання, аналіз та ступінь опрацювання наукової літератури щодо предмета дослідження:

в роботі використані досягнення класичної та сучасної юридичної думки, проведений якісний критичний огляд літературних джерел, наявна наукова полеміка, розглядаються різні підходи, теорії, концепції тощо, наводиться їх аналіз, порівняння з коректним посиланням на джерела – 5 балів;

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.205.144 (0.053 с.)