ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ



БАКАЛАВРСЬКИХ РОБІТ

Після захисту бакалаврська робота разом з відзивами, рецензією та ілюстративним матеріалом подається на кафедру міжнародного права та порівняльного правознавства КУП НАН України, яка після реєстрації в книзі передає їх до архіву університету, де вони зберігаються впродовж 3-х років.

Видача бакалаврських робіт студентам забороняється. За рекомендацією наукових керівників бакалаврської роботи можуть бути направленими на конкурси студентських наукових робіт. При необхідності передачі матеріалів бакалаврської роботи підприємству, установі, організації для впровадження з неї знімається копія.


Додаток А

Затверджую Зав. кафедрою

міжнародного права та

порівняльного правознавства

_______________ д.ю.н., проф. Денисов В.Н.

(підпис завідувача кафедри)

 

Бакалавра спеціальності

6.030202 «Міжнародне право», ________ форми навчання

__________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку)

 

Заява

 

Прошу затвердити тему бакалаврської роботи _________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

“___” ____________201____ року ______________________

(підпис бакалавр (студент)а)

 

Погоджено

 

Науковий керівник

 

“____”__________201____р _______________________

(підпис наукового керівника)


Додаток Б

 

Затверджую Керівник організації (підприємства)   “____”_________________201___р.   Затверджую Проректор з навчально-методичної роботи   “____”__________________201___р  

 

 

Замовлення-зобов’язання на розробку та впровадження

Науково-дослідної теми у формі бакалаврської роботи

 

Керівник_____________________________________________________________

(назва бази стажування)

доручає студенту Київського університету права НАН України________________

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові студента, спеціальність)

виконати дослідження за темою_________________________________________

 

(назва теми)

в строк з _______ по _______201___р. під керівництвом_____________________

Результати дослідження за темою_______________________________________

____________________________________________________________________

(назва теми)

розглянуті на засіданні ради спеціалістів_________________________________

та затверджені________________________________________________________

(номер протоколу, дата)

Рекомендації за результатами дослідження надані керівництву _________

____________________________________________________________________

(повна назва бази стажування, дата)

Керівництво ____________________________________________________

____________________________________________________________________

(повна назва бази стажування)

визначає необхідним впровадити наступні рекомендації за темою____________

____________________________________________________________________

 

Виконавець теми_______________ Керівник організації (підприємства)

(підпис)

_______________________________

(підпис)

Керівник теми__________________

(підпис)

 

 


Додаток В

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА НАН УКРАЇНИ

ПОДАННЯ

ГОЛОВІ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

ЩОДО ЗАХИСТУ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ

 

Направляється студент _____________________________ до захисту бакалаврської роботи

 

Галузь знань: 0302 «Міжнародні відносини»

Напрям підготовки: 6.030202 «Міжнародне право»

На тему: __________________________________________________________________________

Бакалаврська робота і рецензія додаються.

Зав.кафедрою міжнародного права

та порівняльного правознавства КУП НАН України

д.ю.н., професор _________ В.Н. Денисов

(підпис)

Довідка про успішність

_________________ за період навчання на факультеті правознавства та міжнародних відносин з 20___ року до 20___ року повністю виконав навчальний план за напрямом підготовки, спеціальністю з таким розподілом оцінок за:

національною шкалою: відмінно ____%, добре ____%, задовільно ____%;

шкалою ЄКТС: А ____%; В ____%; С ____%; D ____%; Е ____%.

Методист факультету міжнародних відносин _______ ______________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Висновок керівника бакалаврської роботи

Студент(ка)________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Науковий керівник ________________________

(підпис)

“____”_______________________20 _____ року

 

Висновок кафедри, циклової комісії про бакалаврську роботу

Бакалаврську роботу розглянуто. Студент (ка) _________ допускається до захисту цієї роботи в Екзаменаційній комісії

 

Зав.кафедрою міжнародного права

та порівняльного правознавства КУП НАН України

д.ю.н., професор _________ В.Н. Денисов

(підпис)

 

“______”___________________20___ року.

 

Додаток Г

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА НАН УКРАЇНИ

Факультет ПРАВОЗНАВСТВА ТА міжнародних відносин

Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства

 

Освітньо-кваліфікаційний ступінь: бакалавр

Галузь знань: 0302 «Міжнародні відносини»

Напрям підготовки: 6.030202 «Міжнародне право»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри міжнародного

Права та порівняльного правознавства

“____” _________________20___року

З А В Д А Н Н Я

НА БАКАЛАВРСЬКУ СТУДЕНТУ

 

_________________________________

(ПІП студента)

1. Тема роботи: ________________________________________________________________________________

Керівник роботи: _______________________________________________________________________

(ПІБ керівника, вчене звання, науковий ступінь)

 

затверджені наказом вищого навчального закладу від “____” _____________ 20__ року № ______

2. Строк подання студентом бакалаврської роботи _______________ 20_____ р.

3. Вихідні дані до бакалаврської роботи______________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Консультанти розділів бакалаврської роботи

Розділ Прізвище, ініціали та посада консультанта Підпис, дата
завдання видав завдання прийняв
       
       
       
       
       
       
       

7. Дата видачі завдання ____________ 20___ року

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п Назва етапів бакалаврської роботи Строк виконання етапів бакалаврської роботи Примітка
1. Погодження плану та підбір літератури    
2. Написання вступу та І розділу бакалаврської роботи    
3. Написання ІІ розділу бакалаврської роботи    
4. Написання ІІІ розділу бакалаврської роботи та подання завершеної роботи студентом науковому керівнику    
5. Реєстрація бакалаврської роботи в ЕКанаті    
6. Попередній захист бакалаврської роботи на кафедрі    
7. Оформлення письмового відгуку наукового керівника, рецензування бакалаврської роботи та допуск кафедрою бакалаврської роботи до захисту в ЕК    

Студент _________ ______________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи _____________ ______________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

 

Додаток Д

 

Етапи підготовки і написання бакалаврської роботи

для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

 

Етапи підготовки та захисту бакалаврської роботи   Термін виконання завдання
     
1. Перегляд та затвердження випусковою кафедрою тематики бакалаврських робіт Вересень
2. Ознайомлення студентів з переліком організацій та установ для проходження практики і виконання бакалаврських робіт Вересень
3. Організація збору заяв студентів із визначеними темами бакалаврських робіт до 15 жовтня
5. Підготовка випусковими кафедрами проекту наказу про затвердження тем бакалаврських робіт, наукових керівників і об'єктів дослідження до 30 жовтня
6. Організація роботи по опрацюванню студентом плану бакалаврської роботи, погодженню з науковим керівником плану та індивідуального завдання на виконання бакалаврської роботи     до 10 листопада
7. Затвердження індивідуальних завдань на виконання студентами бакалаврських робіт   до 20 листопада
8. Контроль за своєчасним завершенням вступу та І розділу бакалаврської роботи   до 1 січня
9. Контроль за своєчасним завершенням II розділу бакалаврської роботи до 20 лютого
10. Контроль за своєчасним завершенням III розділу бакалаврської роботи та поданням завершеної роботи студентом науковому керівнику до 10 квітня
11. Організація попереднього захисту бакалаврської роботи на кафедрі 25-30 квітня
12. Оформлення письмового відгуку наукового керівника, рецензування бакалаврської роботи та допуск кафедрою бакалаврської роботи до захисту в ЕК до 11 травня
13. Організація захисту бакалаврської роботи на ЕК 21-26 травня

 

Додаток Є

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства

БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА

За темою

_____________________________________________________

Студента (ки) ___ курсу

факультету «Правознавство

та міжнародні відносини»

напряму підготовки «Міжнародне право»

денної форми навчання

__________________________

 

Науковий керівник:

_____________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

Рецензент:____________________________

(посада, прізвище, ініціали підпис)

Робота допущена до захисту в ЕК “__”_______2016 р.

Завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства,

д.ю.н., проф., Денисов В.Н.

__________________________________

 

 

К И Ї В – 2016
Продовження Додатку Д Зворотна сторінка титульного листа бакалаврської роботи

 

Реєстраційний № _________ _____________ ____________

(дата) (П.І.П.)

 

Результати перевірки _____________ _____________ ______________

(до захисту) (дата) (П.І.П.)

(на доопрацювання)

 

Результати захисту: _______________

(оцінка)

Голова ЕК ____________ ________________

(підпис) (П.І.П.)

Члени ЕК ____________ ________________

(підпис) (П.І.П.)

____________ ________________

(підпис) (П.І.П.)

____________ ________________

(підпис) (П.І.П.)

____________ ________________

(підпис) (П.І.П.)

Відповідальний секретар ЕК ____________ ________________

(підпис) (П.І.П.)

 

 


Додаток Ж

Анотація (зразок)

АНОТАЦІЯ

НА БАКАЛАВРСЬКУ РОБОТУ

 

_____________________

ТЕМА ___________________________________________________

 

 

При виконанні даної роботи було проведене співвідношення міжнародного права і внутрішнього права України, що традиційно належить до дискусійних проблем у вітчизняній науці. Проаналізовано думки вчених із зазначеної проблематики, зокрема німецького професора О. Кіммішх, який не обмежується лише вивченням реалізації міжнародно-правових норм у внутрішньому праві. Основними завданнями роботи є вироблення розуміння імплементації міжнародного законодавства в національне.

Ключові слова: Адаптація, імплементація, верховенство права, міжнародне право, національне законодавство.

 

ABSTRACT

FOR THESIS

 

( переклад)

 

 


Додаток З



Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.012 с.)