Структура і зміст бакалаврської роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Структура і зміст бакалаврської роботиБакалаврська робота повинна мати певну логічну будову. Структура і зміст роботи, співвідношення її розділів визначаються обраною темою.

Виконання бакалаврської роботи передбачає:

- обґрунтування актуальності теми, цілей та завдань дослідження, оцінку його новизни та перспективності, зазначення методів та джерел дослідження;

- визначення теоретичних засад дослідження (основних категорій, понять, закономірностей розвитку явища, яке вивчається, вивчення історії питання, документів, нормативних актів, інших джерел інформації);

- аналіз конкретної проблемної ситуації і підтвердження логічними судженнями, розрахунками відповідних пропозицій та рекомендацій.

Назва роботи повинна бути, по можливості, короткою, відповідати обраній спеціальності та суті вирішеної наукової проблеми (завдання), вказувати на мету дослідження і його завершеність. Іноді для більшої конкретизації до назви слід додати невеликий (4-6 слів) підзаголовок. Назва теми роботи не повинна містити загальних положень, а прямим чином вказувати на проблему, яка розв'язується в її межах. Слід також уникати в назві ускладнених оборотів псевдонаукового вигляду, таких як «Дослідження проблем...».

Загальний обсяг бакалаврської роботи (без додатків) повинен становити 85 - 95 сторінок машинописного тексту на папері.

З врахуванням основних вимог до змісту та структури бакалаврської роботи складається план, що є основою для відбору та систематизації матеріалів, послідовного та логічного викладу результатів дослідження.

В бакалаврській роботі важливо щоб студент самостійно обґрунтував свої судження, узагальнення та практичні рекомендації, аргументував усе це достатнім фактичним матеріалом.

Починаючи виконання бакалаврської роботи студент повинен чітко уявити її структуру та зміст. При цьому усі складові частини роботи повинні бути логічно взаємопов’язані та переконливо аргументовані.

Бакалаврська робота, яка подається студентом в ЕК до захисту, повинна мати пояснювальну записку та ілюстративний матеріал у вигляді плакатів, схем, таблиць, малюнків, презентаційних матеріалів.

Рекомендується така структура бакалаврської роботи :

1. Титульна сторінка (Додаток Є).

2. Подання Голові ЕК (Додаток В).

3. Завдання на бакалаврську роботу (Додаток Г).

4. Анотація (Додаток Ж).

5. Зміст роботи.

6. Вступ.

7. Основна частина.

8. Висновки.

9. Перелік використаної літератури та джерел.

10. Додатки.

Анотація

Анотація до роботи розміщується після завдання на роботу перед її змістом. Анотація містить основні ідеї та висновки роботи.

Анотація складається за формою, яка має такий зміст:

· прізвище та ініціали бакалавра;

· назва роботи;

· вид роботи (бакалаврська);

· спеціальність (шифр і назва);

· навчальний заклад;

· місто, рік;кількість сторінок роботи, кількість додатків;

· основні ідеї, результати та висновки роботи;

· ключові слова

Викладення матеріалу в анотації повинно бути стислим і точним. Належить використовувати синтаксичні конструкції, притаманні мові ділових документів, уникати складних граматичних зворотів. Необхідно використовувати стандартизовану термінологію, уникати маловідомих термінів і символів.

Після анотації наводять ключові слова. Ключовим словом називається слово або стійке словосполучення із тексту бакалаврської роботи, яке з точки зору інформаційного пошуку несе смислове навантаження. Загальна кількість ключових слів повинна бути не меншою трьох і не більшою десяти. Ключові слова подають у називному відмінку, друкують в рядок через кому.

Обсяг – до 0,5 сторінки комп'ютерного тексту (до 1200 друкованих знаків).

Зміст

Зміст - це послідовність усіх розділів та підрозділів бакалаврської роботи з зазначеним їх нумерації та номером сторінки, яка відповідає початку розділів (підрозділів), а також висновків, переліку використаної літератури та інших інформаційних джерел, додатків.

Вступ

У вступі розкривається сутність і стан наукової проблеми (завдання) та її значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження.

Необхідно висвітлити такі аспекти в наступній послідовності:

· актуальність теми. Критичний аналіз та порівняння з відомими розв'язаннями проблеми (наукового завдання) обґрунтовують актуальність та доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи практики застосування відповідного законодавства. Висвітлення актуальності та ступеня розробки проблеми не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне - сутність проблеми.

· ступінь розробленості проблеми, яка досліджується, в юридичній літературі та на практиці;

· мета і задачі дослідження. При формулюванні мети бакалаврської роботи відображають орієнтацію на кінцеві результати дослідження та розробку рекомендацій. Не слід формулювати мету як "Дослідження ...", "Вивчення...", тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету. Завдання роботи - це комплекс питань, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Рекомендується формулювати завдання як: "узагальнити..;", "проаналізувати...", "розробити...", "виявити залежності...", "здійснити порівняння (оптимізацію)..." тощо.

· об'єкт і предмет дослідження. Об'єкт дослідження - це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення. Предмет дослідження - це окремий напрямок (складова частина) процесу, явища, який визначає тему бакалаврської роботи і відповідає об'єкту дослідження. Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і окреме. В об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага бакалавра, оскільки предмет дослідження визначає тему роботи, яка визначається на титульному аркуші як її назва.

· методи дослідження. Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети та розв'язання поставлених при виконанні роботи задач. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалося тим чи іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності виробу саме цих методів.

· наукова новизна одержаних результатів. Формулюючи нові науково-прикладні положення (рішення), необхідно показати відмінність одержаних результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, дістало подальший розвиток).

· практичне значення одержаних результатів. Містить перелік організацій та установ, на матеріалах яких воно виконувалось, а також (за можливості) тих установ, які могли б стати користувачами наведеної у ньому інформації та застосовували б у своїй діяльності.

· особистий внесок бакалавра. У разі використання спільних з викладачами ідей або прикладних розробок, бакалавр повинен відзначити цей факт у роботі із обов'язковим зазначенням конкретного особистого внеску в ці ідеї (розробки). Формулюється особистий внесок таким чином: "Особисто автором бакалаврської роботи віднайдено (запропоновано, розроблено)..."

· апробація результатів бакалаврської роботи. Є обов’язковим елементом для захисту та отримання кваліфікації фахівця з міжнародного права. Вказується, на яких конференціях, наукових семінарах, симпозіумах, нарадах або в яких наукових статтях оприлюднені результати досліджень, що включені до бакалаврської роботи.

Можливим є посилання на участь у виконанні науково-дослідної теми університету.

Обсяг вступу має становити 2-4 стор.

Основна частина

Основна частина бакалаврської роботи складається , як правило, з трьох розділів та трьох і більше підрозділів, які починаються постановкою завдання, що розглядається в кожному розділі, а також розкривають його основні сторони та положення. Основний розділ містить ґрунтовний виклад усього дослідження:

· Теоретичний аналіз проблеми і критичну оцінку різних поглядів;

· Систематизацію і узагальнення фактів, візуальну їх ілюстрацію; тестування гіпотез; інтерпретацію виявлених тенденцій і закономірностей;

· Обґрунтованість висновків, обґрунтованість пропозицій і рекомендацій.

У бакалаврській роботі основна частина поділяється на логічно підпорядковані складові – тематичні рубрики, які формують структуру документа, словесно визначають зміст окремих частин викладеного матеріалу, їх взаємозв’язок і взаємозалежність. Рубрикація тексту основної частини не регламентується. Кількість ступенів рубрик і кількість підпорядкованих рубрик одного ступеня певною мірою визначається формою наукового документа. Заголовки рубрик мають точно відображати смисл викладеного в них наукового тексту.

Заголовки та номери початкових сторінок усіх складових бакалаврської роботи подаються у змісті. Заголовки змісту мають точно відтворювати заголовки рубрикацій тексту. Слід уникати як надто коротких, так і широких формулювань заголовків. Недопустимо, щоб збігалися назви якоїсь однієї рубрики і бакалаврської роботи в цілому, оскільки інші рубрики тоді будуть зайвими.

Слід пам’ятати, що бакалаврська робота не просто сума складових. Усі вони мають бути логічно пов’язані, за змістом відповідати темі дослідження і повністю її розкривати.

Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного напрямку та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. В кінці кожного розділу формулюють висновки із стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, зазначаються основні результати дослідження теоретичного, аналітично-прикладного та науково-методичного спрямування, що дає змогу відокремити загальні висновки від другорядних подробиць. Вони включаються до загального рекомендованого обсягу розділу і мають бути викладені на 1-2 сторінках машинописного тексту.

В розділах основної частини подають:

· огляд літератури за темою і вибір напрямків дослідження;

· аналіз проведення теоретичного дослідження та використання емпіричних матеріалів;

· аналіз і узагальнення результатів досліджень.

Викладення питань теми повинно бути оригінальним, до їх вивчення бакалавр повинен підходити творчо та ініціативно. Не дозволяється в роботі переказ змісту підручників, учбових посібників, монографій та нормативних і законодавчих актів. Неприпустимо цитувати текст, наводити цифровий матеріал з літературних джерел без обов'язкового посилання на автора на джерело інформації. За зміст бакалаврської роботи, вірогідність і об'єктивність всіх даних несе відповідальність студент — автор роботи.

Перший розділ (обсяг якого складає 27-31 сторінок машинописного тексту, викладеного в трьох підрозділах) повинен містити:

- виклад основних теоретичних положень, що визначають сутність та зміст предмету досліджуваної теми, виходячи з цілей і завдань бакалаврської роботи;

- розгляд різних точок зору провідних фахівців з досліджуваних питань на основі аналізу літературних та інших інформаційних джерел;

- визначення пріоритетних питань, що підлягають першочерговому розв’язуванню.

Цей розділ повинен скласти теоретичну основу для другого та третього розділу. З цією метою студент подає тільки той теоретичний матеріал, який є необхідним для розв'язання практичних питань, визначених цілями та завданнями бакалаврської роботи. Невиконання цієї вимоги призводить або до надмірного збільшення обсягу першого розділу, або до відриву від змісту другого та третього розділів. Тому цей розділ повинен являти собою не виклад загальновідомих положень з навчальних дисциплін, а бути аналізом теорії за темою, обраною студентом. При цьому студент критично усвідомлює факти, дає їм власну оцінку.

Теоретична сторона проблеми, що наведена в першому розділі, повинна продемонструвати рівень знань бакалавра, його ерудицію в зазначеній галузі та стати інструментом до розв'язування поставлених в роботі завдань.

У першому розділі необхідно вказати на значимість і роль предмету дослідження в правових відносинах в сучасних умовах. Необхідно змалювати сучасний стан предмету дослідження (категорії) з обов'язковим використанням публікацій в періодичних виданнях. Слід акцентувати увагу на принципах, функціях, структурі і різновидах правового явища або процесу, що досліджуються. Всебічний розгляд предмету дослідження необхідно проводити, спираючись на сучасну теорію.

При викладенні суперечливих питань щодо предмету дослідження необхідно приводити думку різних авторів, критично розглядати точку зору кожного з них. Критика повинна носити об'єктивний характер. Якщо існують різні підходи до вирішення проблеми, необхідно здійснити порівняння різних думок, зробити власні узагальнення. Після цього студент обґрунтовує свою думку щодо суперечливого питання, приводячи відповідну аргументацію на захист своєї позиції.

Результатом роботи над першим розділом має бути всебічно охарактеризований об'єкт дослідження і проблеми, що визначають умови його функціонування.

В другому розділі бакалаврської роботи (обсяг якого складає 27-31 сторінок машинописного тексту, викладеного в трьох підрозділах) проводиться аналіз стану досліджуваної проблеми. Мета такого аналізу - отримання обґрунтованих даних, що дозволяють з’ясувати всі особливості та можливі варіанти їх розширення. Структура та зміст другого розділу носять аналітичний характер і залежать від специфіки бакалаврської роботи. Тому вибір обсягу та методів аналізу стану проблеми досліджуваного об'єкта повинен бути погоджений з науковим керівником бакалаврської роботи. Визначаються основні тенденції розвитку характеристик, що розкривають зміст проблеми, ступінь досконалості нормативно-правових засобів її регламентації, ступінь впливу існуючої практики на ті чи інші відносини, що регулюються чи охороняються певною галуззю права. У цьому розділі критично розглядається діюча практика з огляду на предмет дослідження та проводиться глибокий аналіз зібраних практичних матеріалів, що характеризують об'єкт дослідження в розрізі теми бакалаврської роботи.

Для скорочення тексту викладу розділу бакалавр повинен широко використовувати фактичний матеріал у вигляді таблиць, малюнків, схем та графіків. Щоб уникнути поверхневого викладу матеріалу в цьому розділі необхідно постійно зіставляти цілі та завдання бакалаврської роботи з отриманими результатами аналізу. Тому, бакалавр з фактичного матеріалу повинен відібрати найбільш суттєвий, обмежуючи при необхідності обсяг досліджень або звужуючи коло проблем, що розглядаються.

Результатом роботи над другим розділом має бути виявлення основних недоліків діючої практики регулювання відповідних відносини і обґрунтування гіпотези стосовно засобів можливого їх подолання або упередження.

В третьому розділі (обсяг якого складає 27-31 сторінок машинописного тексту, викладеного в трьох підрозділах) на основі отриманих результатів розглядаються пропозиції, рекомендації, заходи щодо досягнення цілей у відповідності з темою бакалаврської роботи. Заходи повинні бути логічними наслідками висновків аналізу другого розділу. При цьому студент повинен виявити самостійність та ініціативу. Якщо бакалавр не має можливості запропонувати власне рішення, то ним на підставі критичної переробки вітчизняного та світового досвіду обирається варіант, що може бути реально здійснений в конкретних умовах. Як правил третій розділ розкриває особливості досліджуваної тематики крізь призму українського простору та з урахуванням особливостей на території України.

З кожного заходу необхідно дати його обґрунтування, короткий зміст, характеристику об’єкта до і після запровадження, а також прогнозну оцінку його ефективності. Зміст та характер розроблюваних студентом пропозицій визначаються темою, цілями та завданнями бакалаврської роботи. При розробці окремих заходів для доказу їх доцільності рекомендується порівнювати ЕКілька варіантів рішень.

За погодженням із керівником роботи можливі відступи від запропонованої структури роботи та змісту розділів.

Висновки є завершальним етапом виконаної студентом бакалаврської роботи. Вони повинні містити:

- короткі підсумки за результатами теоретичного та практичного аналізу об'єкта дослідження з наведенням позитивних та негативних сторін, а також не реалізованих можливостей;

- перелік заходів, направлених на розв'язання проблеми, підвищення ефективності об'єкта досліджень;

- отримані якісні та кількісні показники;

- правовий та соціальний ефект, отриманий при можливій реалізації запропонованих в бакалаврській роботі заходів.

Висновки викладаються у кінці кожного розділу, починаючи зі слів Висновки до Розділу 1, Висновки до Розділу 2, Висновки до Розділу 3

Висновки рекомендується починати словами: "розглянуто", "встановлено", "показано", "доведено" тощо. Обсяг висновків до розділів складає 1,5 - 2 сторінок машинописного тексту.

Загальні висновкиподаються у кінці роботи і починаються зі слів Висновкизагальною кількість у 5-6 сторінок.

Перелік списку використаної літератури та джерелскладається, як правило, в послідовності за посиланням на джерело за текстом бакалаврської роботи або в алфавітному порядку прізвищ перших авторів чи заголовків, у хронологічному порядку. В перелік включаються тільки ті джерела, які були використані бакалавром в процесі виконання роботи.

Додатки містять, як правило, допоміжні матеріали, необхідні для повноти сприйняття бакалаврської роботи. До цих матеріалів відносять: статистичні дані, схеми, таблиці, малюнки та результати розрахунків і інші документи, що підсилюють аргументацію зроблених бакалавром в основному тексті висновків та оцінок. З допомогою додатків бакалавр доводить вірогідність вихідних даних та виконаних розрахунків, а також підсилює аргументованість виконаного аналізу та запропонованих заходів, рекомендацій, пропозицій.

Матеріал викладається грамотно, простим науковим стилем, не повинен містити повторів та не бути перевантаженим цитатами. Не допускається просте переписування літературних джерел, їх цитування без посилання.

В тексті не повинно бути виразів типу: " я вважаю", " мені здається", " у нас прийнято" тощо. Замість них рекомендуються вирази: " на думку автора", "вважається доцільним", "як свідчить проведений аналіз" тощо.

Відгук наукового керівника (Додаток З) та зовнішня рецензія вкладаються в конверт, який приклеюється на останньому форзаці бакалаврської роботи.

Першою сторінкою бакалаврської роботи є титульна сторінка (Додаток Є).

Наступною сторінкою є подання Голові ЕК, в якому обов’язково вписуються результати успішності студента та заключний висновок наукового керівника (Додаток В).

Завдання на бакалаврську роботу містить назву теми роботи, план роботи та терміни виконання всіх розділів, термін завершення роботи і подання на кафедру та інше (Додаток Г).

У анотації вказується предмет, об’єкт дослідження, мета роботи, її структура (Додаток Ж).

Обов’язково бакалавром (студентом) на кафедру повинна подаватися зовнішня рецензія, в якій рецензент оцінює бакалаврську роботу вказує позитивні сторони, побажання, недоліки в роботі і виставляє оцінку.

За місяць до початку державної атестації завідувач кафедри подає списки зовнішніх рецензентів за встановленою формою (Додаток Н).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.76.226 (0.028 с.)