Загальна теорія та конструкція тензометричних перетворювачів.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Загальна теорія та конструкція тензометричних перетворювачів.Принцип дії тензометричних перетворювачів грунтується на, так званому, тензоефекті - зміні активного опору провідника або напівпровідника за пружних деформацій (стиснення або розтягування). Самий поширений варіант використання тензоефекту - це розтягування дроту або стрічки з тензочутливого матеріалу. Такі провідникові перетворювачі, а вони роз розподіляються на дротяні та фольгові, використовують для вимірювання невеликих переміщень, деформацій, або інших механічних величин, що пов’язані з деформаціями, і перетворення останніх у зміну електричного опору. Для забезпечення передачі деформації на тензоперетворювач, його прикріплюють (приклеюють) до тих деталей, які деформуються.

Основною характеристикою тензоматеріалу є коефіцієнт відносної тензочутливості Ѕ, який дорівнює: Ѕ = (Δ R / R) / (ΔL /L),де (Δ R / R) –відносна зміна опорутензорезистора, а(ΔL /L) –відносна його деформація (зміна розміру).

Провідникові тензорезистори. В якостітензочутливого матеріалу в них най

 
 

частіше використовується константан (сплав 45% нікелю та 55% міді ), а також сплави нікелю й хрому. Такі тензоперетворювачі використовуються при тем-пературах середовища до 180°С.

 

Рис 1. Провідникові фольговий а) та дротяний б) і напівпровідниковий в)

тензорезистори.

 

Досить розповсюджені провідникові дротяні тензорезистори (рис. 1б), які виготовля­ються із укладеного у вигляді грати та при­клеєного до основи 3 (з паперу або пластма­си) дроту 2 із константану діаметром 0,01 ...0,05 мм. До кінцях дроту розташовуються вивідні площинки 1, до яких припаюються вивідні дроти діаметром 0,5 мм. Замість дроту у фольгових тензоперетворювачів (рис.1а) вико­ристовується нанесена на тонку плівку 3 фольга з константану завтовшки 0,004 ...0,012 мм, із якої методом витравлюван­ня (аналогічно виготовляють друковані плати електонних пристроїв) одержують теж перетворювач 2 у вигляді грати. Зверху такий перетворювач покривається захисною водостійкою плівкою (лаком). Тензоперетворювач наклеюють на пружний елемент, що перебуває під дією вимірюваного зусилля, пропорційного тиску. Останнє приводить до деформації пружного елемента і одночасно до зміни розмірів тензорезистора (змінюється довжина дроту і його поперечний переріз) і, як наслідок, змінюється електричний опір R перетворювача за формулою:

R = n ( ) , де ρ - питомий опір матеріалу; L – база перетворювача (довжина прямолінійних ділянок дротинки від 3 до 30 мм); S – площа перерізу дротинки; n – кількість лінійних ділянок розташованих у гратці. Початковий опір їх становить 50…400 Ом.

Основна приведена похибка провідникових тензорезисторів складає 0,2… 2% від діапазону вимірювання. Основний недолік – обмежений ресурс роботи із-за старіння клеїв та повзучість (зміна опору за незмінного значення деформації), що пов’язана з пружною недосконалістю основи та клею.

Зміна температури навколишнього середовища вливає на основні параметри тензористора. Так як відносна зміна опору тезнзорезистора від вимірюваної деформації складає не більше 1% від початкового опору, то температурні зміни можуть привести до суттєвої додаткової похибки, яку зменшують термокомпенсацією.

Напівпровідникові тензорезистори(їх ще називають п´езорезосторами)

застосовуються, поряд з металевими тен­зоперетворювачами дедалі ширше.

Вони відзначаються значно вищою чутливістю, меншими габаритами та масою, кращими метрологічними характеристиками.

В залежності від способу виготовлення їх поділяють на вирізані та дифузійні.

Вирізані тензорезистори являють собою вирізану із монокристалу кремнію 4 (рис.1, в) пластину, довжиною 5…10 мм та шириною до 1мм і яка має початковий опір 50…800 Ом. Пластину вирізають паралельно діагоналі кристалічного куба для кремнію «р-типу», або паралельна ребру куба для кремнію «n-типу». Таку пластинку теж приклеюють до підложки 3, її кінці з’єднують дротами 2,5 з вивідними площинками 1,6.

Найчастіше опір тензоперетворювачів вимірюється за до­помогою мостових схем. Для зменшення впливу зміни температури навколишнього середовища на точність вимірювань застосовуються спеціальні схеми термокомпенсації.

Температурної похибки немає у схемі, де використовується чотири однакових тензорезистори, які розміщуються на мембрані або консолі, до яких підводиться вимірюване зусилля або тиск. Під дією тиску чи зусилля Р (рис. 2) вигинається пружна консоль 1, деформація якої вимірюється за допомогою чотирьох приклеєних дротяних або фольгових тензорезисторів (згори R1,R3, а знизу R2,R4). Резистори ввімкнені у незрівноважену мостову схему. Напруга нерівноваги підсилюється або перетворюється в відповідний цифровий код, який опрацьовується і використовується далі в системі. Схема має підвищену чутливість до зусилля, що вимірюється, так як одночасно із зростанням зусилля Р змінюються від деформації всі чотири резистори, причому два R1, R3 в сторону розтягування, а R2, R4 – в сторону стискування, збільшуючи тим

самим напругу Ucd у вимірювальній діагоналі.

R1 С R2

R1, R3 1

       
   
 
 

 


R2, R4 Р

A D B

R4 R3

Рис. 2. Варіант використовування тензорезисторів на консолі.

Дифузійні п´єзорезистори отримують методом дифузії домішок (елементів 3-ої та 5-ої груп таблиці Менделєєва) у кремнієву підложку. Якщо додаються елементи 3-ої групи (Ga, In), то отримують провідність «р-типу», в іншому випадку додають P, Sb та отримують провідність «n-типу».

Такі тензорезистори теж виготовляються у вигляді одиночних вирізаних, що приклеюються (ПВП по аналогії з провідниковими), але найчастіше у вигляді інтегральних тензомодулів, в яких пружний елемент (сама мембрана), виготовлений із монокристалічного напівпровідника (кремнію), на якому методом дифузії відразу формують інтегральний (за мостовою схемою) тензомодуль. Основна перевага такого тензомодулю – відсутність між пружним елементом (мембраною) та п´єзорезиторами проміжних ланок (клею), що покращує його метрологічні характеристики.

На такому принципі працюють засоби вимірювання тиску типу «Сапфір» і їхні модифікації, а також прилади фірми «Siemens» типу Sitrans P серій DZ та Z, дифманометри типу DS.

Структурна схема первинного вимірювального перетворювача (ПВП) "Сапфір" для вимірювання надлиш­кового тиску показана на рис. 3.

В цьому випадку тензорезистори наносяться у вигляді монокристалічної плівки кремнію на сапфірову мембрану. А сам первинний вимірювальний перетворювач складається з тензомодуля і вмонтованого електронного підсилювача ЕП (рис. 3,а). Тензомодуль – це корпус 1, в якому розміщується двошарова мембрана – нижня 2 металева, та верхня 3 із сапфіру, що закріплюється на металевій мембрані 2. Сапфір – це мінерал (різновид корунду, підклас простих окислів алюмінію), який виготовляють синтетично і який являє собою кристал синього чи голубого кольору з домішками заліза та титану На сапфіровій мембрані розміщується чотири однотипних тенезорезистори, які вмикаються за мостовою схемою (рис.3,в). Окремі резистори з’єднані так , що за прогину мембрани опори резисторів R1 та R3 зростають, а R2 та R4 зменшуються (рис.3,б). Як наслідок досягається висока чутливість вимірювального мосту.

При виготовленні перетворювача міст урівноважується при нульовому значенні вимірюваного тиску. При зростанні тиску рівновага мосту порушується і виникає різниця напруги у вимірювальній діагоналі, яку сприймає перетворювач. Напруга у вимірювальній діагоналі мосту

дорівнює: U = U . (1)

 

 
 


ЕП БЖ ВП

                   
         
 


1 3

 
 


P а) R1 R2 Uвих

2

R1 Uж

+

R4 R4 R3

- R2 -

 

 
 


R3 в)

+ б)

 

Рис. 3. Варіант виконання тензомодулю типу "Сапфір .

 

Максимальне значення напруги Uвих = 0,1 В, тому напругу підсилюють в ЕП , який розміщують в цьому ж корпусі. Сигнал вимірювальної інформації подається до блоку живлення БЖ , де перетворюється в уніфікований сигнал по струму, який подається на вторинний прилад.

Вимірюючи перетворювачі «Сапфір» забезпечують вимірювання тисків до 100 МПа, розрідження – до 10-5 МПа, різниці тисків від 2,5Па до 16М. За класом точності бувають: 0,1; 0,25; 0,5. Переваги : надійність, так як використовуються незначні деформації чутливих елементів; стабільність, високий клас точності – 0,1 , дистанційна передача інформації.

Відмінною особливістю манометрів фірми «Siemens» - є висока ступінь інтеграції електронних схем обробки сигналів ПВП, наявність вбудованого мікпропроцесорного пристрою цифрової обробки, пам’яті EEPROM, яка зберігає у цифровому коді константи заводського налаштування ППВ при його метрологічній атестації, та схема живлення і передачі інформації в два проводи.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.34 (0.009 с.)