ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Опрацювання результатів проведених спостережень.Всі розрахунки звести в таблицю 1.

6.1. Розрахувати значення витрати води, що отримані по показам водоміра, для всіх точок характеристики перетворення, перевівши їх із «л/хв» в «м /год» і занести в колонку розрахункові витрати по водоміру таблиці 1. Для цього різницю у показах водоміра в кінці хвилини та на її початку помножити на 60.

6.2. Провести перерахунок оцифрованих поділок «л/год» витратоміра MAG 6000 у значення витрати в м /год і занести їх у відповідні колонки табл.1 .

6.3. Провести розрахунок похибок MAG 6000. За дійсні (істинні) значення витрати води прийняти результати, що отримані по показам водоміра.

6.4. Побудувати статичну характеристику перетворення та графік зміни варіації, відносної і приведеної похибок по діапазону вимірювання витратоміра Sitrans MAG 6000, а також зробити висновки по результатах повірки.

6.5. Зробити висновки по роботі.

 

Таблиця 1

Пока-зи MAG 6000 (оцифро-вані) по-ділки) л/год Перерахо-вані вит-рати MAG 6000, м3/год Розра-хункові витрати по водо-міру   м3/год   м3/год Показання водоміра для прямого ▼ та зворотного▲ ходу по характеристиці перетворення СВК-1,5 , л Похибки     Варі­ація, м3/год
л/год.   м3/год     ▼ ▲ Поча­ток ▼ ▲ Кінець ▼ ▲ Різни­ця ▼ ▲ ▲ Абсо­лютна, м3/год ▼ ▲ Від-носна, % ▼ ▲ При­ведена, % ▼ ▲   ▼ ▲
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Контрольні запитання.

  1. В чому полягає принцип дії індукційного витратоміра?
  2. Наведіть основні математичні залежності, що описують витратомір.

3. В чому полягає принцип дії водоміраСХВК-1,5?

4. Наведіть основні математичні залежності, що описують водомір.

5.Призначення, склад та структурна схема витратоміра FM MAG 6000.

6. Основні переваги FM MAG 6000.

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 13 - B - C

ПРИНЦИПИ ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ ТА МАСИ СИПКИХ

МАТЕРІАЛІВ І ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ ТОЧНОСТІ ЗВ

1. Мета роботи :

1.1. Вивчити принципи вимірювання витрати та маси сипких матеріалів на транспортерах, конвеєрах та принцип дії, конструкцію магнітопружного ваговимірювального пристрою.

1.2. Засвоїти основні поняття по похибкам вимірювань, познайомитись з

методикою метрологічної атестації (повірки) засобу вимірювань (ЗВ) та засвоїти основні залежності по визначенню основної похибки ЗВ.

1.3. Провести метрологічні дослідження магнітопружного ваговимірю-вального пристрою та визначити його клас точності по результатам статистичного опрацювання проведених досліджень.

Завдання на виконання роботи

2.1. Познайомитись з лабораторним стендом.

2.2. Вивчити теорію вимірювання витрати сипких матеріалів за допомогою терезів, класифікацію ваговимірювальних пристроїв та загальну будову дозаторів.

2.3. Вивчити будову та структурну електричну схему магнітопружного ваговимірювального пристрою.

2.4. Вивчити основні поняття про похибку засобу вимірювань (ЗВ), її основні складові та формули обчислення основної похибки ЗВ та її складових.

2.5. Познайомитись з методикою метрологічної атестації ЗВ.

2.6. Зняти реальну статичну характеристику перетворення магнітопружного ваговимірювального пристрою в 5-ти циклах вимірювання.

2.7. Провести, по наданій методиці, статистичне опрацювання результатів вимірювань та визначити основну похибку пристрою. Оцінити клас точності пристрою.

2.8. Побудувати графіки: а) реальної (усередненої) статичної характеристики перетворення пристрою; б) залежності відносних та приведених похибок по отриманому діапазону вимірювання.

Загальні теоретичні відомості

Загальні відомості про вимірювання витрати та кількості речовини

 

У технологічних процесах харчової промисловості вимірювання витрати та кількості речовини необхідні як для контролю і керування, так і для обліку споживання сировини, напівфабрикатів та готової продукції.

Під витратою розуміють кількість речовини, що проходить через поперечний переріз транспортеру, конвеєру чи трубопроводу за одиницю часу. В залежності від одиниць вимірювання кількості речовини (наприклад, маси – в кілограмах чи тонах, а об’єму в кубічних метрах чи літрах), розрізняють масову та об’ємну витрати. Масова витрата вимірюється в кілограмах за секунду, тонах за годину тощо, а об’ємна – у кубічних метрах за секунду або за годину тощо.

Для вимірювання миттєвої кількості речовини, що протікає за одиницю часу використовуються прилади – витратоміри.

Під кількістю речовини розуміється загальний (сумарний) об’єм чи маса речовини, що пройшла через даний переріз за деякий проміжок часу, і вимірюється в метрах кубічних, кілограмах, літрах, тонах тощо.

Для вимірювання сумарної маси або об’єму, що проходить через поперечний

переріз трубопроводу чи транспортеру за деякий (довільний) проміжок часу,

використовуються лічильники кількості.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.247.17 (0.008 с.)