Які з перелічених процедур не здійснюються в управлінському обліку?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Які з перелічених процедур не здійснюються в управлінському обліку?Які з перелічених процедур не здійснюються в управлінському обліку?

надання оперативної інформації управлінській ланці всередині підприємства

визначення результатів діяльності за центрами відповідальності

складання податкової звітності

калькулювання собівартості продукції

Ведення управлінського обліку на підприємстві є:

обов’язковим за законодавством

необов’язковим (за рішенням адміністрації підприємства)

обов’язковим згідно з вимогами податкових органів

обов’язковим згідно з вимогами зовнішніх фінансових установ (банки, біржі)

Що з наведеного не є об’єктом управлінського обліку?

доходи центрів відповідальності

розрахунки покупцями і замовниками

витрати центрів відповідальності

фінансові результати центрів відповідальності

Терміни подання звітності в управлінському обліку:

оперативно після закінчення звітного періоду або на вимогу керівництва

одночасно з фінансовою звітністю

до 25 числа наступного за звітним періодом місяця

у тижневий термін після закінчення звітного періоду

Управлінський облік ведеться згідно з:

державними нормативами документами, що регламентують діяльність підприємств

державними нормативними документами з питань бухгалтерського обліку

внутрішніми нормативними документами підприємства

положень (стандартів) бухгалтерського обліку

Дані управлінського обліку:

відкриті для зовнішніх користувачів

відкриті для зовнішніх і внутрішніх користувачів

є комерційною таємницею та використовуються менеджментом підприємства відповідно до своїх функціональних повноважень

використовуються тільки керівництвом підприємства

Законодавче визначення управлінського обліку наведено у:

Законі України „Про оподаткування прибутку підприємств”

Законі України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність”

Законі України „Про управлінський облік”

Законі України „Про акціонерні товариства”

Порядок ведення управлінського обліку:

регламентується державним казначейством України

регламентується Міністерством фінансів України

регламентується державної податковою адміністрацією України

встановлюється керівником підприємства

Принцип „економічності”, на якому ґрунтується управлінський облік, означає:

затрати на створення системи управлінського обліку не повинні перевищувати отриману вигоду від її використання

затрати на створення і подальше функціонування системи управлінського обліку не повинні перевищувати 5 відсотків вартості активів підприємства на початок року

затрати на створення і подальше функціонування системи управлінського обліку не повинні перевищувати 5 відсотків вартості активів підприємства на кінець року

затрати на створення і подальше функціонування системи управлінського обліку не повинні перевищувати межі суттєвості, визначеної підприємством у своїй обліковій політиці

В управлінському обліку використовують такі вимірники:

натуральні, трудові, вартісні

тільки натуральні

тільки трудові

тільки вартісні

Сукупність економічно однорідних витратце:

стаття витрат

предмет витрат

об’єкт витрат

суб’єкт витрат

Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) установлюються:

підприємством самостійно

міністерством за відомчою підпорядкованістю

підприємством за погодженням з податковими органами

державною податковою адміністрацією

Вартість сировини та матеріалів, що утворюють основу вироблюваної продукції, включають до:

прямих матеріальних витрат

непрямих матеріальних витрат

прямих загальновиробничих витрат

інших витрат

Класифікація витрат передбачає розподіл витрат:

на економічно однорідні групи

за центрами витрат

на релевантні групи

за бухгалтерськими проведеннями

Для цілей управлінського обліку витрати класифікуються за:

різними ознаками залежно від потреб користувача інформації

бухгалтерською класифікацією

економічною класифікацією

центрами витрат

До змінних витрат відносять витрати, які змінюються:

при зміні технології виробництва

при організаційних змінах на підприємстві

разом зі зміною обсягів виробництва

при зміні цін

Релевантні витрати – це витрати, що:

відносяться до собівартості продукції

не відносяться до собівартості продукції

змінюються при прийнятті певних рішень

не змінюються при прийнятті певних рішень

Вичерпними витратами є:

витрати матеріалів на загальногосподарські потреби

витрати на аванси, сплачені за сировину

отримана сировина від постачальника без попередньої оплати

витрати матеріалів та заробітної плати на продукт виробництва

До прямих належать витрати, які:

здійснюються регулярно

безпосередньо відносяться на окремі види продукції

непередбачені технологією виготовлення продукції

є постійними

До постійних належать витрати, величина яких:

є незмінною для різних видів продукції

залишається постійною на одиницю продукції

зростає зі збільшенням обсягу виробництва

не залежить від зміни обсягу виробництва в межах певної виробничої потужності підприємства

Які з перелічених груп витрат використовують для оцінки запасів і визначення фінансових результатів?

контрольовані і неконтрольовані

постійні та змінні

релевантні і нерелевантні

витрати на продукцію і витрати періоду

Яка із класифікаційних ознак не відповідає дійсності?

витрати періоду та витрати на продукцію

витрати прямі та накладні

витрати середні та граничні

витрати дійсні та уявні

Маржинальні витрати підприємства — це:

мінімальні сукупні витрати

ідеальні витрати при оптимальному завантаженні потужностей

середні витрати на одиницю продукції

витрати на виробництво додаткової одиниці продукції

За збільшення обсягу діяльності:

постійні витрати на одиницю продукції збільшуються

загальна сума постійних витрат збільшується

загальна сума постійних витрат зменшується

постійні витрати на одиницю продукції зменшуються

За збільшення обсягу діяльності:

змінні витрати на одиницю продукції збільшуються

загальна сума змінних витрат зменшується

загальна сума змінних витрат залишається незмінною

змінні витрати на одиницю продукції залишаються незмінними

Із наведеного переліку елементом операційних витрат є:

матеріальні затрати

загальновиробничі витрати

витрати на збут

втрати від браку

Які витрати підприємства не зміняться, якщо діяльність одного з виробничих підрозділів тимчасово припинена?

прямі витрати на оплату праці

прямі матеріали

прямі накладні витрати

непрямі накладні витрати

Функція витратце:

обчислення суми витрат при різних значеннях чинника витрат

математичний опис взаємозв’язку між витратами та їх факторами

характер реагування витрат на зміни в діяльності підприємства

залежність витрат від якості виробництва продукції

Оцінка витрат це:

залежність витрат від обсягу виробництва продукції

встановлення кількісного взаємозв’язку між витратами і різними факторами на підставі дослідження діяльності

математичний опис взаємозв’язку витрат та їхніх чинників

встановлення граничної суми витрат

Хто з відомих діячів у галузі управлінського обліку першим сформулював концепцію центрів відповідальності та обліку за центрами відповідальності?

Колін Друрі

Р Купер та Р Каплан

Джон Хіггінс

Спенсер А Такер

Трансфертна ціна – це:

ціна, виражена в іноземній валюті

внутрішня ціна підприємства, за якою один підрозділ передає іншому свою продукцію чи послугу

ціна, за якою передаються державні трансфери у матеріальних цінностях

ціна, за якою підприємство реалізує свою продукцію

Які з перелічених процедур не здійснюються в управлінському обліку?

надання оперативної інформації управлінській ланці всередині підприємства

визначення результатів діяльності за центрами відповідальності

складання податкової звітності

калькулювання собівартості продукції

Ведення управлінського обліку на підприємстві є:

обов’язковим за законодавством

необов’язковим (за рішенням адміністрації підприємства)

обов’язковим згідно з вимогами податкових органів

обов’язковим згідно з вимогами зовнішніх фінансових установ (банки, біржі)Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.024 с.)