Засоби та форми міжособистісного спілкуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Засоби та форми міжособистісного спілкуванняМета: Усвідомлення студентами суті, особливостей засобів та форм міжособистісного спілкування

Зміст заняття

I.Обговорення теоретичних питань.

1I. Тестові завдання

 


На кожне із запитань виберіть правильну відповідь.

1. Жести, міміка та пантоміміка це засоби спілкування:

а) оптико-кінетичні;

б) паралінгвістичні;

в) екстралінгвістичні;

г) просторово-часові.

2. Вимова, тембр, висота і гучність голосу належать до засобів
спілкування:

а) оптико-кінетичних;

б) паралінгвістичпих;

в) екстралінгвістичних;

г) просторово-часових.

3. Неправильне ставлення у процесі спілкування партнерів по
спілкуванню один до одного належить до бар'єрів спілкування:

а) фізичних;

б) соціально-исихологічних;

в) неправильної настанови свідомості;

г) організаційно-психологічних.

4. Мова це:

а) добір оптимальних мовних і мовленнєвих засобів із загально­
національного та професійного арсеналу мови відповідно до потреб
висловлювання конкретної людини;

б) сукупність відтворюваних мовними органами загальноприйня­
тих у певному суспільстві звукових знаків, явищ дійсності та відоб­
раження їх у свідомості людини;

в) процес вираження думок й обміну ними;

г) передача інформації іншим людям із метою впливу на їхню
поведінку, спілкування й діяльність.

5. Мова існує у таких формах.
а) усна і писемна;


б) діалогічна і монологічна;

в) зовнішня і внутрішня;

г) національна та індивідуальна.

6. Функціонування мови в процесах вираження й обміну думок — це:

а) мова;

б) ідіолект;

в) мовлення;

г) мовленнєвий контекст.

7. Який із чинників оптимального використання слова у мовленні
відповідає за відсутність тавтології як власного, так і чужого мов­
лення?

а) ступінь володіння мовою;

б) індивідуальні відмінності мовленнєвого досвіду;

в) мовленнєвий контекст;

г) мовленнєва ситуація.

8. Що визначає добір оптимальних мовних і мовленнєвих засобів із
загальнонаціонального та професійного арсеналу мови відповідно до
потреб висловлювання?

а) суспільні функції мови;

б) функціонально-стилістична мета мовлення;

в) сама мова;

г) ступінь володіння мовою.

III. Мовні завдання

Завдання 1. Розрізняйте поняття «мова» і «мовлення». Доберіть замість крапок потрібні слова.

а) ... — явище суспільне, загальнонародне, не залежить від окре­
мої людини.

б) ... — процес передачі думок конкретною особою. Воно зале­
жить від віку, освіти, фаху, середовища, загального розвитку людн­
ої, супроводжується мімікою й пантомімікою, реалізується в інто­
нації голосу.


Завдання 2. Виберіть для понять «мова» і «мовлення» відповідні характеристики.

а) індивідуальність; змінність; залежність від умов реалізації; спо­
радичність, спонтанність;

б) надіндивідуальність; соціальність; стабільність; панхронічність;
закономірність.

Завдання 3.Прочитайте, добираючи з дужок потрібні за змістом слова і ставлячи їх у потрібному відмінку. Розкажіть, як Ви розуміє­те залежність формування у дітей навичок і вмінь мовлення від сере-довигца, в якому вони живуть і виховуються.

1. Діти засвоюють (а) мова, б) мовлення), вслухаючись у (в) мова, г) мовлення) батьків, родичів, знайомих. 2. На другому році життя мовлення дитини ще бідне, бо {а) мовних, б) мовленнєвих) засобів засвоєно ще небагато. 3. Але у 5-6-річні діти використовують у {а) мо­ва, б) мовлення) близько 3 тис. слів. 4. (а) Мова, б) мовлення) розви­ває мислення дитини, сприяє формуванню її світогляду. 5. Якщо дитина виростає поза людським суспільством, вона не оволодіває {а) мова, б) мовлення) і своєю поведінкою, розумовим розвитком нагадує тварин. 6. Отже, особистість не може розвиватися без (а) мо­ва, б) мовлення) і людського суспільства, яке користується (є) мова, г) мовлення) як засобом спілкування.

Завдання 4. Слова «письмовий», «писемний» вживаються як сло­вотвірні паралелі. Який прикметник вживається зі словом «мова» у значенні «писана»?

Завдання 5.Визначте будову сполучників, поясніть їх написання.

1. Наша мова — найважливіша частина не лише поведінки, спілку­вання й діяльності, а й особистості, її душі, розуму, здатності не підда­ватися впливам середовища.

2. Необов'язково бути великим знавцем, щоб відчути глибину маминої пісні.

3. Мабуть, ніхто не буде заперечувати, що в низькій культурі мови виявляються виразні ознаки бездуховності.

Завдання 6. Прочитайте, виберіть зі слів, поданих у дужках, те, яке, на вашу думку, є найдоцільнішим.


1. В умовах (а) будування, б) спорудження,, в) розбудови) України, (г) розвивання, д) закріплення, є) піднесення) української мови як дер­жавної, (є) усталення, ж) встановлення, з) утвердження) Української держави на міжнародній арені (и) виникла, і) настала, й) постала) настійна вимога (к) задоволення, л) забезпечення) мові повноцінного функціонування в усіх (м) сферах, н) галузях, о) областях) громадсь­кого і державного життя. 2. У зв'язку з цим на сучасному (а) періоді, б) етапі) велика увага має приділятися вживанню української мови у діловому (в) контактуванні, г) спілкуванні), оскільки мова офіційно-ділових документів має бути (д) зразком, є) взірцем, є) прикладом) мовних норм.

Завдання 7. Перепишіть текст. На місці крапок поставте, де по­трібно, пропущені літери й поясніть правопис цих слів.

Багато є таємниць у світі, й одна з найбільших з-поміж них — мова.

З раннього дитинства і до глибокої старості людина невід.ільно пов'язана з мовою. Це єдин..е знаряд..я, що вивищує людину над світом, робить її нездоланною в пошуках істин..и. Розпочинається прилучен..я дитини до краси рідної мови з милих бабусиних казок і материнської колискової пісні. Кожен день дає нам урок пізнан..я. І завжди і скрізь наш учитель — мова.

Усі діян..я наші, думи і сподіваа.я закріплюються у слові. Слово — це наше найзіркіше око, наймогутніша сила. Через слово людина пізнає те, що недоступне було безпосередньому сприйма..ю. У ньому віддзеркалюються всі «айсберги» світу.

За допомогою слова ми проникаємо в думи й почут..я, які хви­лювали людей за тисячолітня до нас. Також можемо звернутися до далеких нащадків і передати їм у слові найсокровен.іше. Слово — найвірніший посланець з минулого в сьогоден..я і сьогодення в прий­дешнє. Завдяки його могутності не замулюється людський досвід. Це схованка мудрості й невмирущості народу.

Завдання 8. Підберіть і запишіть фразеологізми, які відповідають змісту даного висловлювання.

Я кидаю мої фрази в повітря, як кошенят, і впевнений, що вони впадуть на ноги. Це дуже просто, якщо знати закони своєї мови.


IV- Управлінські ситуації

Ситуація 1

Співвіднесіть ситуації з правильними варіантами відповідей.

1. Ви ставите проблему. Проблему спрощують, вважають незнач­ною, а вашу увагу до неї — перебільшенням на підставі того, що «все йде своєю чергою, само собою».

2. Ви ставите проблему. У відповідь чуєте: «Це дуже важко, це не вийде».

3. Ви пропонуєте яку-небудь зміну. Від зміни відмовляються, обґрунтовуючи свою позицію словами: «Ми завжди так робили, на­віщо щось змінювати?»

Варіанти відповідей:

а) задайте запитання: «Які нездоланні перешкоди Ви бачите?».
Запропонуйте свій варіант, використавши «підсилювачі» типу: немає
нерозв'язних проблем (немає безвихідних ситуацій); невже ми такі
неспроможні, що не зможемо з цим впоратися?

б) задайте запитання: «Вас влаштовує ефективність застарілих
методів?» та використайте «підсилювачі» типу: усе тече, усе
змінюється, і немає нічого, чого не можна було б змінити на краще;

в) задайте запитання: «Чи існують перешкоди й бар'єри для вир­
ішення даної проблеми?» Для побудови висловлювання використай­
те «підсилювачі» типу: береженого Бог береже; готуй сани влітку...; за
законом Мерфі, якщо щось має статися, то воно неодмінно станеться;
Вам як фахівцеві видніше, але і мені хотілося б знати, як ви будете
обходити можливі підводні течії; проконсультуйте мене, будь ласка;

г) попросіть обґрунтувати (відповідно до пунктів), проаналізуйте
кожне обгрунтування.

Ситуація 2

Коли вам трапляється бути як представникові адміністрації на презентації фірми або твору мистецтва, до чого Ви більше схильні:

а) вести розмови на теми, близькі Вам (особливо за фахом), Ва­шим інтересам у мистецтві, літературі, спорті;


б) з'ясовувати взаємини у спірних або принципових проблемних
питаннях, щоб відстояти свою точку зору;

в) не виділятися, підтримувати загальну тему розмови, налашту­
ватися на загальний невимушений настрій компанії;

г) бути оригінальним, здатним до нестандартних вчинків.

V. Ділова гра

«Мова керівника — успіх в управлінні»

Мета гри:

— з'ясувати рівень сформованості у студентів практичних нави­чок і вмінь з української мови;

— розвивати у них мовне чуття, логіку, пам'ять;

— удосконалювати орфоепічну та орфографічну пильність;

— виховувати культуру мовлення.
Сутність гри:

1. Проблема: «Визначення рівня практичних навичок і вмінь із української мови у майбутніх керівників».

2. Учасники гри та їх функції:

2.1. Модель керівника гри — науково-педагогічного працівника.
Науково -педагогічний працівник:

— пояснює сутність гри, її правила та регламент;

— формує команди;

— пропонує перелік завдань;

— призначає експертну групу;

— підбиває підсумки.

2.2. Модель учасників гри.
Учасники команди-

~ самостійно визначають правильні відповіді;

— обмінюються думками, висувають варіанти правильних відпо­
відей;

~ приймають командний варіант правильних відповідей, який оголошують. Експерти: ~ підраховують правильні відповіді кожної команди; Г оголошують правильні відповіді;


— визначають команду-переможницю.

3. Порядок проведення ділової гри: до участі у грі залучаються всі
присутні студенти, з яких науково-педагогічний працівник формує
команди (максимум десять чоловік в одній команді) та експертну
групу з найбільш підготовлених студентів.

Завдання учасникам команди — вибрати правильний варіант відповіді на кожне завдання.

Для розв'язання поставленої задачі командам надається 15-20 хв. Після того повідомляють командні рішення.

Експерти оцінюють результат роботи кожної команди, коменту­ють його і оголошують команду-переможницю.

Після оголошення правильних відповідей оголошується персо­нальний переможець шляхом підрахування правильних відповідей.

На завершення науково-педагогічний працівник висловлює свою думку, підбиває підсумки гри.

4. Підбиття підсумків гри: за кожну правильну відповідь — 1 бал.
Перелік завдань:

 

1. Підберіть синоніми до слів 2. Знайдіть серед поданих слів професіоналізм
а) утрата - в) збільшення - а) запроцентувати; в) податок:
б) вжиток - г) прибуток - б) пшениця; г) сума.
3. Як називаються ці пари слів (фікс - фіск, трасант - трасат, жират - жирант): 4. Знайдіть слово з однаковою кі­лькістю букв і звуків:
а) антоніми; в) пароніми; а) нетто; в) кооперація;
6) синоніми; г) омоніми. б) субсидія; г) декларація.
5. Знайдіть, у якому варіанті правильно зроблено наголос: 6. Знайдіть слово, в якому м'які приголосні подвоюються:
а) ма'ркетинг; в) марке'тинг. а) су(м)а; в) ка(с)а;
б) маркети'нг;   б) ма(с)а; г) то(н)а.
7. Знайдіть слово, в якому не пи­шеться м 'який знак: 8. Напишіть українські відповід­ники:
а) кон...юнктура; в) тант...єма; а) брокер - в) дефект -
б) рант...є; г) кур...єр. б) конвенція - г) пріоритет -
9. Знайти слово з префіксом с-: 10. Вкажіть групу спільнокорене-вих слів:
а) ...плата; 1 в) ...года; 1 а) фінанси, фінан­сист, фінансування; в) комерція, конкурсант, комерсант. ___

 

 

б) ...бут; г) ...биток. б) дебет; задебету-вати, дебати;  
11. Знайдіть складний прикмет­ник:, який пишеться разом: 12. Знайдіть правильно написане ім 'я по батькові:
а) промислово... інвестиційний; в) агро... промисловий; а) Савович; в) Васильївна;
6) фінансово... економічний; г) планово... фінансовий. б) Юрієвич; г) Віталівна.
13. Вкажіть займенник, який пи­шеться разом: 14. Вкажіть прислівник, який пи­шеться окремо:
а) будь...хто; їв) аби...який; а) на...троє; в) до...дому;
б) хтозна...чий; |г) що...небудь. б) в...перше; г) на...сьогодні.
15. Вкажіть прийменник, який пишеться через дефіс: 16. Перекладіть українською мо­вою:
а) з...поміж; в) за...ради; а) в течение дня;
б) по...над; г) по...під. б) согласно приказу;
    в) спрос и предложение.

Сторінка гумору!

Керівник в очах підлеглих

Якщо керівник приходить на роботу раніше всіх, то підлеглі поза очі кажуть: «Хоче бути для нас вічним докором».

Трохи запізнюється — «Звичайно, керівництво не запізнюється, а затримується».

Запитує, як дружина, як діти — «Скрізь йому потрібно сунути носа!»

Не запитує про родину — «Ми для нього гвинтики, а не люди».

Просить внести пропозицію — «У самого ідей нема».

Сам подає ідеї — «Як керівництво скаже, так і буде».

Якщо шеф швидкий на прийняття рішень — «Не продумані кроки!»

Якщо неквапливий — «Нерішучий, некомпетентний».

Якщо керівник в інтересах справи вміє обійти закон — «Махінатор».

Чітко дотримується законів й інструкцій — «Старий бюрократ».

Якщо він любить пожартувати — «Постійні жарти уже у вухах сидять, а ми маємо сміятися!»

Не жартує — «Ти коли-небудь бачив, щоб він усміхався?!»

Робота йде добре — «Це наша заслуга».

Справи погані — «Звичайно, з таким керівником ...».


співрозмовником, є ознакою того, що він, по-перше, намагається будь-яким чином подобатися цьому партнерові; по-друге, його практично не цікавить зміст інформації, яка обговорюється.

У представників деяких культур засобом невербальної комунікації є дотик. Це невід'ємний елемент комунікації в Африці, на Середньо­му Сході, в більшості країн Латинської Америки. Один спостерігач підрахував, що пара, яка сидить за столиком ресторану в Парижі, за одну годину здійснює в середньому 110 взаємних дотиків, у Лондоні — жодного, у Джексонвілі (США) — близько восьми.

 


 

Лабораторне занняття №4

Тема : Невербальні засоби спілкування

Мета: Усвідомлення студентами суті, особливостей структури невербальних засобів спілкування

Зміст заняття

I.Обговорення теоретичних питань.

II. Тестові завдання
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.033 с.)