Порядок включення гальм у поїздахМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок включення гальм у поїздах18.43. Порядок включення автогальм та забезпечення ручними гальмами поїздів, що відправляються на колії загального користування без переробки на станції примикання, визначається Інструкцією з експлуатації гальм рухомого складу на залізницях України.

18.44. У поїздах, що обертаються в межах підприємства, забезпечення гальмами повинне відповідати вазі поїзда, швидкості руху і провідному спуску на кожній ділянці, а також реалізованим величинам гальмових натиснень.

Потреба в гальмах для поїздів, що обертаються по коліях підприємства, визначається начальником залізничного цеху відповідно до норм забезпечення поїздів гальмовими засобами, що визначаються відповідно до правил гальмових розрахунків.

У залежності від технічного оснащення рухомого складу, у тому числі спеціального рухомого складу, гальмовими засобами встановлюються:

l єдине найменше гальмове натиснення на кожні 100 т ваги поїзда;

l розрахункові норми натискання гальмових колодок на осі рухомого складу;

l норми забезпечення поїздів ручними гальмами та інші дані, необхідні для виконання гальмових розрахунків.

Визначені норми та дані вміщуються в місцевій інструкції.

18.45. Випробування автогальм у поїздах проводиться повне та скорочене.

Повне випробування автогальм з перевіркою стану гальмової магістралі й дії гальм у всіх вагонів:

l на станціях формування перед відправленням поїзда;

l після заміни локомотива;

l на станціях, що передують перегонам із затяжними спусками (крім підприємств відкритих гірничих розробок), де поїзд зупиняється з технічних причин;

l у пунктах технічного обслуговування спеціалізованих поїздів (не рідше одного разу на добу) і при заміні локомотивних бригад на підприємствах відкритих гірських розробок.

Скорочене з перевіркою стану гальмової магістралі по дії гальм у двох хвостових вагонах:

l після причеплення поїзного локомотива до состава, якщо попередньо на станції було зроблено повне випробування автогальм від компресорної установки або локомотива;

l після будь-якого роз'єднання рукавів у составі поїзда, перекриття кінцевого крана в составі;

l після з'єднання рукавів внаслідок причеплення рухомого складу (в останньому випадку з перевіркою дії гальм на кожному вагоні, що причіплюється);

l у випадку падіння тиску в головних резервуарах нижче зарядного тиску гальмової магістралі;

l після зміни кабіни управління і після зміни локомотивних бригад, коли локомотив від поїзда не відчіплюється.

У випадку, якщо при скороченому випробуванні автогальм не спрацюють гальма хоча б одного з двох хвостових вагонів, працівник, якому доручене випробування автогальм, зобов'язаний вжити заходів, щоб не допустити відправлення поїзда.

18.46. Випробування автогальм у поїзді проводиться тільки після перевірки правильності з'єднання рукавів гальмової магістралі і положення рукояток кінцевих кранів.

18.47. Перелік роздільних пунктів, на яких проводиться випробування автогальм у поїздах (повне або скорочене), порядок перевірки дії їх на ефективність у шляху проходження встановлюється начальником залізничного цеху.

18.48. Після повного випробування в поїзді автогальм оглядач-автоматник або оглядач вагонів, а на станціях, де ці посади не передбачені, складач вручає машиністу локомотива довідку встановленої форми про забезпечення поїзда гальмами і справною їх дією.

На станціях, де посади оглядача-автоматника й оглядача вагонів не передбачені, а поїзди складальною бригадою не супроводжуються, випробування автогальм проводиться локомотивною бригадою або іншими працівниками, навченими виконанню операцій по випробуванню автогальм.

Перелік посад таких працівників встановлюється начальником залізничного цеху.

У цьому випадку запис про випробування автогальм робиться в спеціальній книзі, що знаходиться на локомотиві.

Форма такої книги повинна відповідати формі довідки про забезпечення поїзда гальмами на залізницях.

18.49.Забезпечення автогальмами і ручними гальмами поїздів, які відправляються на зовнішню мережу без переробки на станції примикання, визначаються відповідними нормами Укрзалізниці.

 

Спорядження поїздів

 

18.50. Усі локомотиви й спеціальний самохідний рухомий склад повинні бути забезпечені засобами пожежогасіння, необхідним сигнальним приладдям, інструментами, засобами для надання першої медичної допомоги та у необхідних випадках, в порядку встановленому місцевою інструкцією, піднімальними засобами.

На підприємствах відкритих гірничих розробок наявність підіймальних засобів на локомотивах обов'язкова.

Локомотиви і спеціальний самохідний рухомий склад, крім того, повинні бути забезпечені гальмовими башмаками за нормами, передбаченими Інструкцією з руху поїздів і маневрової роботи на залізничному транспорті промислових підприємств, на випадок необхідності закріплення состава на перегоні при ушкодженні автогальм.

18.51. Локомотиви, зайняті на перевезенні вагонів з небезпечними вантажами, забезпечуються засобами пожежогасіння за нормами, встановленими Укрзалізницею.

 

Обслуговування поїздів і маневрових составів

18.52. Поїзди і маневрові состави мають обслуговуватися локомотивною і складальною бригадою, локомотивною бригадою й складачем, машиністом і складачем, локомотивною бригадою або одним машиністом.

Кількісний склад локомотиво-складацьких бригад у залежності від місцевих умов роботи визначається керівником підприємства.

При обслуговуванні поїздів і маневрових составів бригадами з неповним штатом, розподіл обов'язків між працівниками встановлюється начальником залізничного цеху.

При електричній і тепловозній тязі одна локомотивна бригада може обслуговувати кілька локомотивів, які управляються з однієї кабіни.

18.53. Забороняється проїзд на локомотиві осіб, що не входять до складу локомотиво-складацької бригади, крім працівників, проїзд яким дозволений начальником залізничного цеху, але не більше трьох осіб одночасно.

Постановка локомотивів у поїздах і маневрових составах

 

18.54. Діючі локомотиви ставляться в голові або хвості поїзда, у залежності від умов проведення робіт і організації руху; у необхідних випадках дозволяється постановка локомотива в середині состава.

Місце постановки діючих локомотивів у поїздах встановлюється місцевою інструкцією і вказується в технічно-розпорядчому акті станції.

18.55. У поїздах, що прямують з двома або трьома діючими локомотивами по всій ділянці обертання, у голові поїзда ставиться локомотив, що має більш потужні компресори.

18.56. До поодиноко прямуючих локомотивів допускається причіпляти окремі вагони. Кількість вагонів і порядок їх причеплення до поодиноко прямуючих локомотивів встановлюється начальником залізничного цеху,

 

 

РОЗДІЛ 19. РУХ ПОЇЗДІВ

Загальні вимоги

 

19.1. Рухом поїздів по перегонах повинен керувати тільки один працівник — поїзний диспетчер залізничного цеху, який відповідає за безпечне і своєчасне просування поїздів на ділянці, яку він обслуговує.

Накази поїзного диспетчера підлягають безумовному виконанню працівниками, які безпосередньо зв'язані з рухом поїздів на цій ділянці.

Забороняється давати оперативні розпорядження з руху поїздів на ділянці поза поїзним диспетчером залізничного цеху.

19.2. Кожна станція, пост в частині керівництва рухом і кожний поїзд повинні бути одночасно в розпорядженні тільки одного працівника: станція — чергового по станції (диспетчера), пост - чергового поста, а на ділянках, обладнаних диспетчерською централізацією,— поїзного диспетчера; поїзд — машиніста ведучого локомотива (складача).

На великих станціях може бути кілька чергових по станціях, парках або постах, кожний з яких одноосібно розпоряджається рухом поїздів і маневрових составів у межах свого району роботи. Розмежування районів управління на таких станціях і коло обов'язків, пов'язаних з рухом поїздів, кожного чергового станції, парку або поста встановлюється в технічно-розпорядчому акті.

Порядок дій чергових по станціях і поїзних диспетчерів по виконанню операцій, пов'язаних із прийманням і відправленням поїздів, встановлюється Інструкцією з руху поїздів і маневрової роботи.

а станціях складач, який супроводжує поїзд, і машиніст локомотива поїзда, що не обслуговується складальною бригадою, підкоряються вказівкам чергового по станції, а на ділянках, обладнаних диспетчерською централізацією,— поїзного диспетчера.

19.3. Черговий по станції зобов'язаний забезпечити безпеку руху поїздів і виконання маневрової роботи, наявність і готовність вільних колій для вчасного приймання поїздів, виконання графіка руху поїздів, контактного графіка, змінного плану роботи, а також безпеку працівників, які пов’язані з рухом поїздів та маневровою роботою.

Забороняється займати приймально-відправні колії окремими вагонами або групами вагонів, відчеплених від поїздів, що проходять, і призначеними для подачі під навантаження, вивантаження, ремонт та інші операції. Тимчасове заняття цих колій окремими вагонами чи групами вагонів може бути допущене тільки з дозволу поїзного диспетчера.

Забороняється займати уловлювальні і запобіжні тупики рухомим складом.

19.4. Начальник станції повинний забезпечити безпеку руху поїздів, виробництва маневрової роботи і безпеку праці працівників станції, своєчасне транспортне обслуговування виробничих цехів і ділянок, справне утримання і ефективне використання технічних засобів на станції.

Начальник станції зобов'язаний контролювати роботу чергових по станції, операторів постів централізації, сигналістів та чергових стрілочних постів по виконанню операцій, пов'язаних з прийманням та відправленням поїздів і проведенням маневрів, особливо в умовах порушення нормальної роботи пристроїв СЦБ; перевіряти правильність дачі і виконання розпоряджень; домагатися точного виконання обов'язків і правил безпеки кожним працівником, у тому числі і локомотиво–складацькими бригадами; забезпечувати наявність на робочих місцях необхідної технічної документації, інструкцій, ТРА (або витягів з нього).

На підприємствах, де за умовами роботи нема начальника станції, його обов'язки покладаються на іншого працівника - начальника дільниці, району, майстра у порядку, встановленому начальником залізничного цеху.

19.5. Правом входу в приміщення чергового по станції (маневрового диспетчера) користуються тільки начальник станції, особи, які безпосередньо працюють або виконують свої посадові обов'язки разом з черговим по станції (маневровим диспетчером), а також працівники, які контролюють їх роботу та справність приладів управління.

19.6. Рух пасажирських поїздів по залізничних коліях підприємств не дозволяється.

 

Приймання поїздів

 

19.7. Приймання поїздів на станцію повинно проводитися на вільні колії, призначені для цього технічно-розпорядчим актом станції, та тільки при відкритому вхідному сигналі.

Поїзди, у составі яких є вагони із небезпечними вантажами, приймаються на колії, вказані в технічно-розпорядчому акті станції.

Допускається приймання поїздів маневровим порядком на частково зайняті рухомим складом колії, а також безпосередньо до технологічних ділянок виробництва за маневровим сигналом, встановленим на щоглі вхідного (маршрутного) світлофора.

Таким же порядком у необхідних випадках допускається приймання відбудовних поїздів, локомотивів без вагонів, снігоочисників, спеціального самохідного рухомого складу, а також господарських поїздів і колійних машин.

Порядок приймання цих поїздів, що забезпечує безпеку руху, встановлюється начальником залізничного цеху.

19.8. Забороняється черговому по станції відкривати вхідний світлофор, не впевнившись в тому, що маршрут для приймання поїзда готовий, стрілки замкнені, колія приймання вільна і маневри на стрілках маршруту приймання припинені.

Вхідний світлофор має відкриватися черговим по станції особисто або за його вказівкою оператором поста централізації. На ділянках, обладнаних диспетчерською централізацією, вхідний світлофор відкривається поїзним диспетчером.

Вхідний світлофор має закриватися автоматично після проходу його першою колісною парою поїзда, що прибуває, а на станціях, що не мають електричних рейкових кіл,— черговим по станції, оператором поста централізації або черговим стрілочного поста після проходження світлофора усім составом поїзда, що прибуває. На ділянках з постійним рухом вагонами вперед, а також рухом позмінно вагонами або локомотивом уперед вхідний світлофор повинен закриватися після проходження його усім составом.

Приймання поїзда на станцію при забороняючому показанні або погаслих основних вогнях вхідного світлофора може бути здійснене за запрошувальним сигналом або за наказом чергового по станції у відповідності до порядку, встановленого Інструкцією з руху поїздів та маневрової роботи на залізничному транспорті промислових підприємств.

Швидкість прямування поїзда при прийманні на станцію за запрошувальним сигналом або за наказом чергового по станції повинна бути не більше 15 км/год, при цьому машиніст зобов'язаний вести поїзд з особливою пильністю і готовністю негайно зупинитися, якщо зустрінеться перешкода для подальшого прямування.

19.9. Черговий по станції, а на ділянках з диспетчерською централізацією поїзний диспетчер перед прийманням поїзда зобов'язаний:

l припинити маневри з виходом на колію та маршрут приймання поїзда;

l переконатися у вільність колії для приймання поїзда;

l приготувати маршрут приймання поїзда;

l відкрити вхідний сигнал.

19.10. Можливість одночасного приймання поїздів протилежних напрямків і порядок, що забезпечує безпеку руху, якщо підхід до станції хоча б з одного боку розміщений на затяжному спуску встановлюється технічно-розпорядчим актом станції з урахуванням профілю підходів, колійного розвитку й умов роботи станцій.

19.11. Поїзд, що прибуває на станцію має бути зупинений між вихідним світлофором і граничним стовпчиком колії приймання, а там, де немає вихідного світлофора,— між граничними стовпчиками.

У випадку, якщо хвіст поїзда залишиться за граничним стовпчиком, черговий по станції вживає заходів для розміщення поїзда в межах корисної довжини колії приймання. Якщо поїзд неможливо розмістити в межах корисної довжини колії приймання, черговий по станції зобов'язаний вжити заходів, що забезпечують безпеку при переміщенні рухомого складу на суміжних коліях. Порядок приймання довгосоставних поїздів встановлюється начальником залізничного цеху.

Поїзд, що прибуває на частково зайняту колію, повинен зупинитися між рухомим складом, що стоїть на колії приймання, і граничним стовпчиком. При цьому відстань між поїздом, що прибув, і рухомим складом, що стоїть на колії, повинне бути не менше 10м.

19.12. Черговий по станції зустрічає кожний прибулий поїзд, стежить за його станом, наявністю на ньому необхідних сигналів.

На станціях, де за місцевими умовами черговий по станції не може зустрічати поїзд, у прибутті поїзда в повному складі він переконується по доповіді чергового стрілочного поста або інших працівників, встановлених технічно-розпорядчим актом станції.

На ділянках з диспетчерською централізацією, де немає чергових по станції, і на станціях з електричною централізацією стрілок і сигналів, де черговий по станції за місцевими умовами не може зустрічати поїзд і немає інших працівників для цього, прибуття поїздів контролюється за показаннями приладів управління.

Перелік станцій, де чергові по станції можуть не зустрічати поїзди, і умови забезпечення безпеки руху під час приймання поїздів встановлюються начальником залізничного цеху.

19.13. Час фактичного прибуттяабопроходження кожного поїзда та його номер черговий по станції зобов'язаний занести до журналу руху поїздів або на графік виконаного руху і негайно сповістити чергового сусідньої станції, що відправила поїзд, та поїзного диспетчера і, крім того, забезпечити передачу відповідної інформації в автоматизовану систему управління.

Відправлення поїздів

 

19.14. Черговому по станції забороняється відправляти поїзди на одноколійних і по неправильній колії на двоколійних ділянках без згоди чергового по станції, на яку відправляється поїзд.

На двоколійних ділянках відправлення поїздів проводиться за вказівкою чергового по станції, з якої поїзди відправляються правильною колією, після одержання повідомлення про прибуття раніше відправленого поїзда, а при автоблокуванні — після звільнення першої блок-ділянки. Попередня згода чергового по станції, на яку відправляється поїзд , не потрібна.

Порядок відправлення поїздів по неправильній колії на двоколійних ділянках встановлюється Інструкцією з руху поїздів і маневрової роботи. На ділянках, обладнаних диспетчерською централізацією, відправлення поїздів проводиться за вказівкою поїзного диспетчера.

При русі поїздів за допомогою одного жезла або одного локомотива поїзди відправляються за розпорядженням чергового по станції, на якій знаходиться жезл або локомотив, при наявності згоди чергового по станції приймання.

19.15. Черговий по станції, а на ділянках з диспетчерською централізацією — поїзний диспетчер перед відправленням поїзда зобов'язаний:

l переконатися у вільності перегону, а при автоматичному блокуванні — першої блок-ділянки;

l припинити маневри з виходом на маршрут відправлення поїзда;

l приготувати маршрут відправлення;

l відкрити вихідний світлофор або вручити машиністу інший дозвіл на заняття перегону.

19.16. Забороняється відправлення поїзда на перегін без дозволу чергового по станції.

Дозволом на заняття перегону для машиніста поїзда, що відправляється є:

l дозволяюче показання вихідного світлофора, а при його несправності або відправлення поїзда з колій, де немає вихідних світлофорів,— письмовий дозвіл визначеної форми;

l наказ чергового по станції, переданий по радіозв'язку з автоматичною реєстрацією переговорів або реєстрацією в настільному журналі руху поїздів;

l жезл, що належить даному перегону;

Для господарських поїздів і підштовхуючих локомотивів, які повертаються на станцію відправлення, крім того, видається ключ-жезл, що належить даному перегону або письмовий дозвіл.

19.17. Черговому по станції, а на ділянках, обладнаних диспетчерською централізацією - поїзному диспетчеру забороняється відкривати вихідний світлофор або давати інший дозвіл на заняття перегону, не переконавшись у тому, що технічне обслуговування і комерційний огляд состава закінчені, маневри на стрілках маршруту відправлення припинені, маршрут для відправлення поїзда готовий, стрілки замкнені, а на станціях формування поїздів або станціях, де проводилось причеплення або відчеплення вагонів у хвості поїзда, крім того, у наявності хвостових сигналів (якщо вони передбачені).

Вихідний світлофор має відкриватися черговим по станції особисто або, за його вказівкою, оператором поста централізації. На ділянках, обладнаних диспетчерською централізацією, вихідний світлофор відкривається поїзним диспетчером.

Вихідний світлофор має закриватися автоматично після проходження його першою колісною парою поїзда, що відправляється, а на ділянках з постійним рухом вагонами вперед, а також рухом поперемінно вагонами або локомотивом уперед - після проходу його всім составом поїзда, що відправляється.

На станціях, що не мають електричних рейкових кіл, вихідний світлофор має закриватися черговим по станції, оператором поста централізації або черговим стрілочного поста після проходження світлофора усім составом поїзда, що відправився.

19.18. Письмовий дозвіл на зайняття перегону там, де немає вихідних сигналів, а також при відправленні поїзда при забороняючому показанні вихідного світлофора вручається машиністу ведучого локомотива, спеціального самохідного рухомого складу черговим по станції особисто або через одного із працівників локомотивної бригади цього поїзда або інших працівників, встановлених технічно-розпорядчим актом станції.

Машиніст зобов'язаний переконатися в правильності отриманого дозволу на заняття перегону.

На окремих станціях у порядку, встановленому технічно-розпорядчим актом, дозволяється видача черговим по станції дозволу на заняття перегону паралельно з виконанням операцій по приготуванню маршруту відправлення.

Порядок вручення машиністам локомотивів дозволів на заняття перегону встановлюється технічно-розпорядчим актом станції.

19.19. При відправленні поїзда зі станційних колій при забороняючому вихідному сигналі, а також з колій, що не мають вихідних сигналів, забороняється машиністу локомотива при наявності дозволу на заняття перегону приводити в рух поїзд без вказівки чергового по станції, переданого по радіозв'язку, або сигналу відправлення, поданого черговим по станції або за його вказівкою черговим по посту, оператором поста централізації, черговим стрілочного поста, сигналістом або складачем поїздів. Порядок подачі сигналу відправлення вказується в технічно-розпорядчому акті станції.

Перед приведенням поїзда в рух машиніст локомотива і спеціального самохідного рухомого складу і його помічник повинні перевірити, чи не подаються з поїзда або працівниками станції сигнали зупинки.

19.20. Можливість одночасного відправлення і приймання поїздів, що проходять в тому ж напрямку, і порядок, що забезпечує безпеку руху на станціях, які мають підходи із затяжними спусками, встановлюються технічно-розпорядчим актом станції з урахуванням профілю підходу, колійного розвитку й умов роботи станції.

19.21. Черговий по станції, як правило, проводжає кожний поїзд, що відправляється або прямує безупинно по станції, стежить за справним його станом, наявністю і правильним показанням встановлених поїзних сигналів, якщо вони передбачені.

Про відправлення поїзда в повному складі черговий по станції переконується особисто або за доповіддю чергового стрілочного поста або іншого працівника, визначеного технічно-розпорядчим актом станції.

На ділянках з диспетчерською централізацією, де немає чергових по станції, і на станціях, що мають електричну централізацію стрілок і сигналів, де черговий по станції за місцевих умов не може проводжати поїзди і немає інших працівників (сигналістів, чергових стрілочного поста), відправлення поїздів контролюється за показаннями приладів управління.

Перелік станцій, де чергові по станції можуть не проводжати поїзди, і умови забезпечення безпеки руху при відправленні поїздів встановлюються начальником залізничного цеху.

Працівник, який проводжає поїзд, зобов'язаний упевнитися в тому, що поїзд пройшов у повному складі.

У випадку виявлення в поїзді несправності, що загрожує безпеці руху, а також при проходженні поїзда без встановлених поїзних сигналів працівник, який проводжає поїзд, зобов'язаний вжити заходів до його зупинки.

19.22. Працівники станції перед відправленням поїзда повинні в точній відповідності з технологічним процесом роботи станції, технічно-розпорядчим актом і схемою формування поїздів перевірити правильність формування поїзда, правильність навантаження і міцність кріплення вантажів на відкритому рухомому складі, переконатися, що схоронність вантажів повністю забезпечено, поїзд має встановлені сигнали і забезпечений необхідним поїзним інвентарем.

Відповідальність відповідних працівників станції за правильність формування поїзда, навішування і зняття поїзних сигнальних приладів, що позначають хвіст або голову поїзда, встановлюється начальником залізничного цеху.

Допускається рух поїздів без хвостових сигналів. При цьому порядок і способи перевірки відправлення і прибуття поїзда в повному складі визначаються начальником залізничного цеху і вказуються в технічно-розпорядчому акті станції.

19.23. Час фактичного відправлення чи проходження кожного поїзда і його номер черговий по станції зобов'язаний занести до журналу руху поїздів або на графік виконаного руху і негайно сповістити черговому сусідньої станції, на яку відправлений поїзд, та поїзному диспетчеру, а при необхідності передати й інші дані, що характеризують состав поїзда. Крім того, черговий по станції повинен забезпечити передачу необхідних даних про поїзд в автоматизовану систему управління, якщо така впроваджена на підприємстві.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.169 (0.021 с.)