Розрахувати показники участі Єгипту в МПП: експортну та імпортну квоти, квоту ЗТО, коефіцієнти випередження темпами росту експорту та імпорту темпів росту ВВП. Зробити висновок.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахувати показники участі Єгипту в МПП: експортну та імпортну квоти, квоту ЗТО, коефіцієнти випередження темпами росту експорту та імпорту темпів росту ВВП. Зробити висновок.По 1990 р. 2000 р. 2008 р.
1. ВВП, млн.дол. 43 130 98 333
3. Експорт, млн.дол. 4 957 4 689
4. Імпорт, млн.дол.

РОЗВЯЗОК:

Для аналізу участі країни в МПП розрахуємо такі показники як експортна, імпортна та зовнішньоторгова квоти.

Розрахуємо експортну квоту як Експорт / ВВП *100% за роками:

Ек1990= 11,5

Ек2000= 4,7

Ек2008= 15,7

Розрахуємо імпортну квоту як Імпорт / ВВП * 100%за роками:

Ік1990= 38,9

Ік2000= 14,2

Ік2008= 29,8

Зовнішньоторгову квоту розрахуємо як (Експорт + Імпорт) / ВВП за роками:

Кзт1990= 50,3

Кзт2000= 18,9

Кзт2008=45,5

  Квоти
Експортна квота 11,5% 4,7% 15,7%
Імпортна квота 38,9% 14,2% 29,8%
Зовнішньоторгова квота 50,3% 18,9% 45,5%

 

За даними таблиці за 1990-2000 роки видно зниження експортної та зовнішньоторгової квот, це є негативною тенденцією, бо відображає зменшення обсягів експорту та торгівлі в цілому відносно обсягів ВВП. Імпортна квота зменшується в 2000 році та зростає до 2008 року - це означає взаємозалежність показників імпорту та ВВП, тобто збільшення ВВП тягне за собою збільшення обсягів імпорту і навпаки.

Розрахуємо коефіцієнт випередження темпами зростання експорту темпів зростання ВВП і коефіцієнт випередження темпами зростання імпорту темпів зростання ВВП, які розраховуються по наступних формулах:

 

ТрЕх = Ек зв.п. / Ек пл.п.

Тр Іm = Ік зв.п. / Ік пл.п.,

 

де ТрЕх – коефіцієнт випередження темпами зростання експорту темпів зростання ВВП;

Ек пл.п. – експортна квота планового періоду;

Ек зв.п. – експортна квота звітного періоду;

Tp Im – коефіцієнт випередження темпами зростання імпорту темпів зростання ВВП;

Ік пл.п. – імпортна квота планового періоду;

Ік зв.п. – імпортна квота звітного періоду.

Розрахунки представимо у вигляді таблиці 2.3:

 

Таблиця 2.3.

коефіцієнт випередження темпами зростання 2008/2000 2000/1990
експорту темпів зростання ВВП 0,18 1,05
імпорту темпів зростання ВВП 0,28 1,2

 

Розрахунок квот показує збільшення коефіцієнтів випередження темпами росту експорту і імпорту темпів росту ВВП.

 

Задача 13.

Оцінити забезпеченість людськими ресурсами п’яти країн-лідерів з кількості населення в 2008 р.

Країна Населення, млн. ос. Економічно активне населення, млн. ос.
Китай 1324,7 776,9
Індія 449,9
США 304,1 158,2
Бразилія 99,9
Пакистан 166,1 55,8

Чи є економіки країн-лідерів з кількості населення найкраще забезпеченими людськими ресурсами?

Розв’язок:

Китай: 776.9*100% : 1324.7=58.6%

Індія: 449.9*100% : 1140 =39.5%

США: 158.2*100% : 304.1=52%

Бразилія: 99.9*100% : 192=52%

Пакистан: 55.8*100% : 166.1=33.6%

 

Країни з розвинутою економікою недостатньо забезпечені людськими ресурсами, про що свідчить мала частка економічно активного населення. Країни, в яких найбільше населення в світі – це Індія та Китай; Індія взагалі погано забезпечена людськими ресурсами – 40%, Китай трохи більше – майже 60%, причиною цього може бути велика частка непрацездатного населення

 

 

Задача 1. Порівняти валовий внутрішній продукт (ВВП) та валовий національний продукт (ВНП) за 2008 р. для наступних країн (табл. 1).

ВВП та ВНП деяких країн

Країна ВВП, млрд. дол. ВНП, млрд. дол.
США 14591, 4 14572, 9
Японія 4910, 8 4869, 1
Польща 527, 9 447, 1
Україна 180, 4 148, 6
Болівія 16, 7 14, 1

Прокоментувати результат, зважаючи на належність країни до певної групи за класифікацією ООН/ЕКОСОС. Розрахуйте показник чистого факторного доходу для кожної з країн. Чи підтвердилися попередні висновки?

Розв’язок:

Чистий факторний дохід (далі - ЧДФ) - це різниця між доходами,отриманими гроадянами даної країни за кордоном та доходами іноземців, отриманими на території даної країни.

За класифікацією ООН/ЕКОСОС країни світу поділяються на:

1. Індустріально розвинуті.

2. Країни з перехідною економікою.

3. Країни, що розвиваються.

По всіх наведених країнах показники ВНП перевищують відповідні показники ВВП, що означає, що іноземці внутрі кожної з країн заробляють більше, ніж її жителі за кордоном.

США та Японія мають найвищі показники ВВП та ВНП, за класиф.ООН вони входять до індустріально розвинених країн, але показник ЧДФ невисокий по відношенню до ВВП, а от у Польщі іноземці заробляють на 80,8 млрд. дол. Більше,ніж поляки, що працюють за кордоном, хоча Польща знаходиться на ничому ступені за класифікацією ООН, а саме - країна з перехідним типом економіки, куди відноситься і Україна після розпаду СРСР, в якої показник ЧФД також значний по відношенню до ВВП. Болівія входить до числа країн, що розвиваються і показник ЧФД становить там 2,6 млрд. Дол.

Отже, як бачимо, найбільше нерезиденти заробляють у країнах, з перехідним типом економіки.


Задача 2. У таблиці 2 наведені показники валового національного продукту (ВНП) та чисельності населення окремих країн.

На основі наведених в таблиці даних необхідно розрахувати показник ВНП на душу населення для країн-світових лідерів з обсягу ВНП в 2008 р. Порівняти із аналогічним показником для деяких країн Західної Європи.

ВНП та чисельність населення країн

Країни-лідери Інші країни Європи
Країна ВНП, млрд. дол. Населення, млн. ос. Країна ВНП, млрд. дол. Населення, млн. ос.
США 14572,9 304,1 Данія 323,0 5,5
Китай 3888,1 1324,7 Швейцарія 424,5 7,6
Німеччина 3506,9 82,1 Швеція 469,4 9,2

Про що свідчить результат розрахунку?

Розв’язок:

Країна ВНП/душу,дол Країна ВНП/душу,дол
США 47 921,4 Данія 58 720
Китай 2 935,1 Швейцарія 55 850
Німеччина 42 714,9 Швеція 51 020

ВНП на душу населення ототожнюють з рівнем життя в країні, адже вищий показник ВНП в країні зовсім не говорить про те, що громадяни даної країни отримують високі доходи. Яскравим прикладом цьому є Китай, рівень життя в якому найнижчий серед наведених для порівняння країн.

Отже, в країнах Європи ВНП на душу населення є вищим, ніж у світових лідерах по обсягу ВНП, що свідчить про вищий рівень життя їх громадян.

За класифікацією Світового банку Китай відноситься до країн з вищими середніми доходами (доходи таких країн Світовий банк класифікує: 2896 - 8995 дол.) Всі інші країни відносяться до країн з високим доходом, оскільки ВНП на душу населення по всіх країнах більше ніж 8995 дол.


Задача 3. У таблиці 3 наведені показники ВНП та чисельності населення окремих країн.

ВНП та чисельність населення країн

Країна ВНП, млрд. дол. Населення, млн. ос. Країна ВНП, млрд. дол. Населення, млн. ос.
Індія 1186,7 1140,0 Ліван 28,4 4,2
Бразилія 1401,3 Румунія 178,1 21,5
Ефіопія 22,4 80,7 Сінгапур 168,2 4,8

Розрахувати обсяги ВНП на душу населення в 2008 р. для наступних країн. До якої групи країн за класифікацією Світового Банку може належати кожна з них? До яких груп за цією ж класифікацією належать країни розглянуті у попередньому завданні? Чи існує відповідність між класифікацією Світового банку (за рівнем доходу на душу населення) та класифікацією ООН/ЕКОСОР?

Розв*язання

Країна ВНП/душу,дол Країна ВНП/душу,дол
Індія 1040,9 Ліван 6761,9
Бразилія 7298,4 Румунія 8283,7
Ефіопія 277,57 Сингапур 35041,7

За класифікацією Світового банку до країн з низькими доходами входить Ефіопія. Її дохід на душу населення - 277,57 дол. (Сюди відносяться країни з доходом на душу населення, нижчим за 725 дол.). До країн з нижчим середнім доходом належить Індія. Країни: Бразилія, Ліван та Румунія належать до країн з вищим середнім доходом. Сінгапур відноситься до країн з високим доходом. Ця країна належить також до нових індустріальних країн за класифікацією ООН.


У таблиці 4 наведені показники ВВП та обсягів експорту країн.

Обсяги ВНП та експорту країн

Країна ВВП, млн. дол. Експорт, млн. дол. Країна ВВП, млн. дол. Експорт, млн. дол.
Білорусь Албанія
Єгипет Латвія

Зробивши відповідні розрахунки, визначити, чи є економіки наступних країн відкритими?

Розв*язання

Країна % експорту Країна % експорту
Білорусь 54,55 Албанія
Єгипет 15,7 Латвія 29,83

Економіка країни вважається відкритою,якщо обсяг її експорту перевищує 35% обсягу ВВП.

Отже з наведених для порівняння країн можна сказати, що відкритою є Економіка Білорусі, оскільки обсяг її експорту перевищує 35% ВВП. Умовно відкритими вважаються економіки країн з часткою експорту від 10 до 35%. Сюди входять: Єгипет, Албанія, Латвія.


Задача 5. У таблиці 5 наведені обсяги експорту та імпорту товарів окремих країн.

Обсяги експорту та імпорту товарів країнПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.48.64 (0.021 с.)