Абсолютні та відносні перевагиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Абсолютні та відносні перевагиРозв'язок

Sм = Dм = Dмс + Dмт; Sм = 800 - 300г + 0,85У;

Sм = 800 - 300г + 0,85 • 2500; Sм = 800 -300г +2125; Sм = 2925 - 300г.

Y = C + I + G + NX;

Y = 0,95 + Y + 1180 +100 - 45r + 250 - 0.4У - 90r; У - 0.95У + 0,4У = 1530 - 135г;

0,45У = 1530- 135r;

0,45 • 2500 = 1530 - 135r;

1125-1530 = -135;

-405 = -135r;

r = -405 : (-135) = 3;

Sм = 2925 - 300 • 3 = 2925 - 900 = 2025.

Як бачимо, грошової маси замало для збалансуван­ня попиту і пропозиції. Наявний рецесійний розрив. Треба скорочувати імпорт. Найвірогіднішою політикою буде застосування протекціоністських заходів.


10. У відкритій економіці маємо значення: споживання (С = 10 + 0,8У), інвестування ( І= 100 ум. од.), заощадження (S = 10 ум. од.), спожи­тий капітал — 10 ум. од. Імпорт (ЇМ = 350 ум. од.), експорт (ЕХ = 150 + 0,ЗУ). Іноземними інвестиціями (кредитами) можна збалансувати національну еконо­міку?

Попередні зауваження. Спираємось на загальну макроекономічну тотожність:

Y = C + I + G + NX (ЕХ - ЇМ),

де У — загальні витрати;

С — витрати на споживання; G — державні витрати; ЕХ — експорт; ЇМ — імпорт.

Розв'язок

У = 10 + 0,8У + 100 + 0 + 150 + 0,ЗУ - 350 = -90 + 1,1У-0,1У = -90

У = 900

С = 10 + 0,8У = 730

ЕХ = 150 + 0,ЗУ = 150 + 270 = 420

У = 730 + 100 + (420 - 350) = 900

NX = ЕХ - ЇМ = 420 - 350 = 70.

Заощадження реального і зовнішнього секторів складають Sb = 70 + 10 + 10 = 90 ум. од. Валові інве­стиційні витрати потребують на 10 ум. од. більше, ніж це можливо заощадити (100 - 90 = 10). Саме на цю різни­цю мають покрити іноземні інвестиції, щоб збалансувати економіку.


11. Визначте обмінний курс, який забезпе­чить паритет купівельної спроможності валют, якщо у США споживчий кошик коштує 1000 доларів, а в Україні — 5332 гривні.

Розв'язок. Паритет купівельної спроможності — це рівна купівельна спроможність валют, отже курс ви­значається таким чином:1000 дол. = 5332 грн,

1 дол. = 5,332 грн,

1 грн = 0,1875 дол.

Задача 2. Попит на долари США на валютному рин­ку України задано у таблиці:

Обмінний курс, грн/дол.
Обсяг попиту, млн дол.

Пропозиція на ринку дорівнює 120 млн дол. Який обмінний курс буде на ринку? Які кроки повинен здійснити уряд України, якщо намічено підтримувати курс гривні на рівні 2 грн/дол? Розв'язок. Обмінний курс на валютному ринку ви­значається рівністю обсягів попиту і пропозиції. Таким чином, на ринку встановлюється обмінний курс 4 грн/дол. За обмінного курсу 2грн/дол обсяг попиту на ринку до­рівнює 160 млн дол., тому для підтримки цього курсу українському уряду необхідно збільшити пропозицію американських доларів на 160 - 120 = 40 млн дол.

Механізм інтервенції на валютному ринку країни

 

12. В Україні товар коштує 800 грн, у США — 500 дол. З'ясуйте рівень реального валютного курсу, якщо номінально: 1 дол. = 3 грн. Якій з країн вигід­но експортувати товар?

Розв'язок. Реальний валютний курс — це номіналь­ний курс, скорегований згідно з рівнем цін у кожній країні. Розраховується за формулою:

де е— номінальний валютний курс;

Pus, Puk — рівні цін відповідно в США та Україні (рівні цін можуть бути представлені також індексами цін у країнах).

Реальний курс долара менший за номінальний, тому товар вигідно експортувати в Україну. Тут він коштує 800 грн, а у США, при перерахунку в гривні — 1500.

 

13. Нехай процентні ставки у США і ЄС ста­новлять відпов. 10 % і 8 % . Долар США продаєть­ся на ринках з премією на 4 % нижчою, ніж євро. У такому випадку арбітражні дилери можуть позичити долари у Нью-Йорку під 10 %, інвестувати у євро під 8 % і потім продати майбутню виручку в євро з пре­мією 4 %. Визначити прибутковість арбітражу.

Розв'язок. Процедура арбітражу буде такою

Операція Втрати (-); Виграш (+), %
Позика доларів у Нью-Йорку під 10 % -10
Конвертування доларів у євро під 8 % +8
Продаж надходжень євро на долари на рин­ку ф'ючерсних операцій з премією 4 % +4
Чистий прибуток +2

 

14.Автомобільна шина в Україні коштує 90 дол., в Польщі — 70 дол., в Росії — 50 дол. Україна для міжнародного автомобільного ринку є малою краї­ною і її торгівля автомобілями та їх комплектуючими не впливає на рівень міжнародних цін.

1. В Україні запроваджують адвалорний імпортний тариф на імпорт автомобільних шин. Чи будуть українські резиденти продовжувати імпорт шин?

2. Якщо після цього Україна створить митний союз із Росією, то чи буде вона сама виробляти потрібні шини, чи буде їх імпортувати (за інших незмінних умов)?

3. Які стандартні ефекти виникають при створенні митного союзу між Україною і Росією за цих умов?

4. Нехай тепер в Україні вводиться не сто-, а п'ятде-сятипроцентний адвалорний тариф на імпорт шин. Чи буде Україна продовжувати імпорт шин?

5. Якщо тепер Україна створить митний союз із Ро­сією, то чи буде вона сама виробляти шини, чи буде їх імпортувати?

6. Який стандартний ефект виникає від створення митного союзу між Україною і Росією?

Розв'язок.1. З врахуванням стопроцентного адва-лорного тарифу ціни імпортних шин для українських резидентів досягнуть рівня:

а) з Польщі Ріm= (70 + 70 : 100 • 100) = 140 дол.;

б) з Росії Ріm = (50 + 50 : 100 • 100) = 100 дол.

Ці ціни значно перевищують ціну шини, виробле­ної в Україні. Отже, імовірніше за все, українські ре­зиденти відмовляться від імпорту іноземних шин, якщо не буде ніякого політичного мотиву.

2. При створенні союзу з Росією Україна зможе імпортувати російські шини за ціною Р = 50 дол. Тоді вона відмовиться від власного виробництва і польсько­го імпорту, який буде коштувати 140 дол. за кожну шину.

3. У випадку створення митного союзу України з Росією виникне ефект зростання добробуту, оскільки менш ефективне українське виробництво шин буде за­міщуватись більш дешевим імпортом із Росії в Украї­ну.

4. У разі запровадження п'ятдесятипроцентного адвалорного мита для українських резидентів імпортні ціни досягнуть рівня

а) з Польщі Ріm = (70 + 70 : 100 • 50) = 105 дол.;

б) з Росії Ріm = (50 + 50 : 100 • 50) = 75 дол.

Ціни імпорту з Польщі перевищують внутрішні ціни українського виробництва шин на 15 дол., тому вітчиз­няні резиденти імпортувати їх не будуть. Водночас російські шини з урахуванням імпортного мита для ук­раїнських резидентів будуть коштувати на 15 дол. мен­ше, ніж вітчизняні шини. Є резон імпортувати в Україну саме російські шини.

5. В ситуації, яка склалася із запровадженням п'ят­десятипроцентного адвалорного імпортного тарифу, якщо буде створено митний союз з Росією і навіть з Польщею, то українські резиденти будуть імпортува­ти зарубіжні шини і відмовляться від вітчизняних, до­рожчих за імпортні.

6. Як і раніше, при створенні митного союзу вини­кає ефект зростання добробуту за фактором більш ви­сокої продуктивності.

 

Світовий ринок

3.1. В країні А функції попиту і пропозиції задани рівняннями. Кількість попиту QD = 8 - P

QS = P – 1

Іноземні фірми можуть постачати на ринок країни необмежену кількість комп’юторів за світовою ціною – 2 тис. $ за 1 один.

Визначити:

А) внутрішню рівноважну ціну та обсяг за умов закритої економіки

Б) внутр. споживання, вітчизн. виробництво та імпорт в умовах відкритої економіки

8 – р = р – 1

2р = 9р

Р = 4,5

Qd = 8 – 4,5 = 3,5

Qs = р – 1 = 2 – 1 = 1

Qd = 8 – 2 = 6

6 – 1 = 5

Графік для 3.1.

3.2.Дві країни А і Б виробляють та споживають товар Х. Якою буде світова ціна товару В в умовах вільної торгівлі. Хто експортує і яку кількість?

Характеристики ринків наведені в таблиці:

  А Б
Р
Qd
Qs

Митне регулювання

5. Міністерством торгівли Бразилії рассматривается целесообразность отмены 5% импортного тарифа (митного тарифу).

Имеется следующая информация о внурт. рынке мотоциклов.

Бразилии считается большой страной на мировом рынке мотоциклов

  5% тариф Без тарифа Для маленькой страны без тарифа
Мировая цена
Импортн. тариф (мито)
Внутр. цена на мотоциклы
Число реализации мотоциклов
Внутреннее производство мотоциклов (тыс)
Импорт мотоциклов

 

А) Постройте график внутр. рынка мотоциклов в Бразилии и с его помощью рассчитайте выиграш или потери потребителей мотоциклов от отмены тарифа, пошлины.

Б) Выиграш или потери Бразильских произв. мотоциклов от отмены тарифа

В) Возможности изменения в поступлениях в бюджет

Платіжний баланс

6.Платіжний баланс має такі дані:

Товарний імпорт – 25784 млн

Товарний експорт – 23813 млн

Імпорт послуг – 7500 млн

Експорт послуг – 8500 млн

Трансферти із закордону(грошові перекази) = 5200 млн

Офіційні перекази – 3500 млн

Приплив дивідендів гром. країни – 2750 (доходи від капіталу)

Вивіз прибутків нерезидентів – 4500 млн

Прямі іноземні інвестиції – 1500

Розрахуйте сальдо торгівельного балансу; сальдо поточних операцій; сальдо капітальних операцій; сальдо платіжного балансу.

Рішення:

Торгівельне сальдо = тов. експорт – тов. імпорт = 23813 – 25784 = -1974

Сальдо поточних операцій = - 1971 + 8500 – 7500 + 5200 – 3500 + 2750 – 4500 = - 1021

Сальдо капітальних операцій = 15418 + 4800 – 1500 = 18718

Сальдо платіжного балансу = - 1021 + 18718 = 17697


Задача № 1

Затрати праці на вир-во печіва і цукерок в Укр і Польші.

Печиво цукерки

У 12 4

П 2 8

1) у вир-во якого товару Укр має відносну перевагу і чому?

2) Розрах альтер ціну цукерок, вир через ціну печива і цук для У і П.

3) В якому інтервалі буде знах ціна рівноваги у випадку розв країни між 2-ма країнами.

4) Якщо відносна ціна власн торгівлі буде дорівн 4, на якому з товарів буде спеціал кожна країна і чому?

5) Розрах виграш П якщо вона буде на вир-во печіва.

1) 4/12=1/3 (Укр має відносну перевагу у вир-ві цукерок)

8/2 =4

2) для Укр 4/12=1/3

для П 8/2=4

Якщо мал ціна – не має зн-ня для Укр замін цукерки печивом

Для П необ робн цукерки, ніж печіва.

3) якщо не має торгівлі, то 1/3<Р<4

4) при відн ціні рівноваги 4, товар спеціал кожної з країн буде вир-ся співвідн з/п у пром-ті що продукує печіво і що продукує цукерки.

Укр робітник продук цукерки і торгуючи ними з П зможе заробити

4/4=1 – Відн ціна рівноваги поділена на затрати праці, тоді як продукуючи печиво і торгуючи ним із П при тій самій ціні рівноваги, він заробить лише 4/12=1/3. Оскільки робітники захочуть отрим більш високу з/п то вони передують у вир-во цукерок- до спеціал Укр на цьому товарі.

5) у розрах на 1 год П може виробити ½ (печива) або 1/8 (цукерки) при рівній спеціал П на вир-ві печіва вона зможе закупити в Укр за ½ печ, ¼ цукерку, що у 2 рази більше ніж якби вона продук цукерки сам.

 

Задача №2

НБУ ­ и %

ВНП ­ и % Курс не змін.

 

 


Задача №3

Д і S на роб силу на ринку праці країни

X QS = 45 P-90 P- в дол за 1 рік

QD= 170-20 P Q – кіл-ть прац (млн осіб)

Після скасу заборони вїзд робіт емігрувало 16 млн осіб виз-ти яку частку становлять працівники емігрант в заг кіль-ті робітників.

45P- 90>170-20P

65P=260

P=4 (дол)

QS= 45*4-90=90 (млн) в межах країна в X 90+16=106 з урах емігрантів

90-100% а емігранти становл.

16-X 106-100%

X= 1600/90 16-X

X=1600/106=15%

 

Задача №4

Задача 7.

Дано:

1) Експорт товарів, послуг

2) Імпорт товарів, послуг

3) Прямі інвестиції в Україну

4) Прямі інвестиції з України

5) Портфельні інвестиції з України

6) Портфельні інвестиції в Україну

 

Розв’язок:

А) Сальдо торговельного балансу = 1-2

Б) Сальдо руху капіталу = 3-4-5+6

В) Рух резервних активів = А-Б

Формули: Темп росту ВВП=(ВВПзв/ВВПбаз)*100%

Темп приросту ВВП=(ВВПзв-ВВПбаз)/ВВПбаз*100%

Темп росту зовнішньоторг. Обігу=(Езв+Ізв)/(Еб+Іб)*100%

Сальдо торгівельного балансу=Е-І

Зовнішньоторг. пробіг=Е+І

 

Задача 8. Американська компанія «Соncord» замовила у Великобританії товарів на суму 500 000 британських фунтів з умовою поставки рівно через один рік . На момент укладання угоди 1 фунт = 1,7 дол. США.

Фінансовий менеджер американської компанії прогнозує зростання курсу британського фунта стерлінгів. У зв'язку з цим, компанія «Соncord» купує 5000 опціонів колл, кожний на 100 фунтів, з ціною виконання 1,8 Доларів 1га строком виконання 1 рік. Вартість кожного опціону складає 10 дол. США.

Завдання: визначте, в якому випадку опціони захистять компанію від негативної реакції від зростання курсу фунту стерлінгів, якщо припустити, що значення спот-курсу через рік складе: 1) 1,70 дол.США; 2) 1,80 дол.США; 3) 1,90 дол.США; 4) 2,0 дол.США.

Відповідь: 5000*1,8*100=900 000+50 000=950 000 дол. США

1) 500 000*1,7=850 000 дол.США

2) 500 000*1,8=900 000 дол.США

3) 500 000*1,9=950 000 дол.США

4) 500 000*2=1 000 000 дол.США

У цьому випадку опціони захистять компанію від негативної реакції від зростання курсу фунту стерлінгів.
 

 

 

Семінарське заняття №1

ЗАДАЧА 1.Використовуючи дані, наведені в таблиці, визначити, до якої групи країн за класифікацією Світового банку належать зазначені країни:

А) за рівнем доходів;

Б) за рівнем зовнішньої заборгованості

Країна ВНД на душу населення, дол., 2007р. ВНД, млн. дол., 2007р. Експорт, млн. дол., 2007р. Зовнішній борг, млн. дол.2007р. Поточна вартість обслугову-вання боргу, % ВНД
Танзанія
Таїланд
Литва
Франція -

Розв’язання

за рівнем доходів = (Зовнішній борг/ Експорт)*100%

за рівнем зовнішньої заборгованості =(Зовнішній борг/ ВНД)*100%

за рівнем доходів Визначення за рівнем зовнішньої заборгованості Визначення
196,77% Вище сер. 26,9% Низький
39,39% Низький 27,38% Нижче сер.
158,27% Нижче сер. 81,23% Вище сер.
805,13% Високий 179,64% Високий

ЗАДАЧА 2.Використовуючи дані, наведені в таблиці, визначити, до якої групи країн за класифікацією Світового банку належать зазначені країни:

А) за рівнем доходів;

Б) за рівнем зовнішньої заборгованості

Країна ВНД на душу населення, дол., 2007р. ВНД, млн. дол., 2007р. Експорт, млн. дол., 2007р. Зовнішній борг, млн. дол. 2007р. Поточна вартість обслугову-вання боргу,% ВНД
Таджикистан
Марокко
Латвія
Фінляндія -

Розв’язання

за рівнем доходів Визначення за рівнем зовнішньої заборгованості Визначення
97,14% Низький 50,27% Середній
156,17% Нижче сер 28,71% Нижче сер.
411,76% Високий 148,40% Вище сер.
301,63% Високий 115,49% Вище сер.

ЗАДАЧА 3.Використовуючи дані, наведені в таблиці, визначити, до якої групи країн за класифікацією Світового банку належать зазначені країни:

А) за рівнем доходів; Б) за рівнем зовнішньої заборгованості.

Країна ВНД на душу населення, дол., 2007р. ВНД, млн. дол., 2007р. Експорт, млн. дол., 2007р. Зовнішній борг, млн. дол.2007р. Поточна вартість обслугову-вання боргу,% ВНД
Кот Д‘Івуар
Індонезія
Хорватія
Данія -

Розв’язання

за рівнем доходів Визначення за рівнем зовнішньої заборгованості Визначення
162,69% Середній 78,60% Вище сер.
118,64% Нижче сер. 37,52% Нижче сер.
366,88% Високий 99,73% Вище сер.
486,76% Високий 164,30% Високий

ЗАДАЧА 4.Використовуючи дані, наведені в таблиці, визначити, до якої групи країн за класифікацією Світового банку належать зазначені країни:

А) за рівнем доходів;

Б) за рівнем зовнішньої заборгованості

Країна ВНД на душу населення, дол., 2007р. ВНД, млн. дол., 2007р. Експорт, млн. дол., 2007р. Зовнішній борг, млн. дол. 2007р. Поточна вартість обслугову-вання боргу, % ВНД
Кенія
Азербайджан
Чилі
Бельгія -

Розв’язання

за рівнем доходів Визначення за рівнем зовнішньої заборгованості Визначення
162,66% Середній 26,26% Нижче сер.
11,47% Низький 11,15% Низький
85,16% Нижче сер. 41,55% Нижче сер.
407,51% Високий 303,56% Високий

 

ЗАДАЧА 5.Використовуючи дані, наведені в таблиці, визначити, до якої групи країн за класифікацією Світового банку належать зазначені країни:

А) за рівнем доходів;

Б) за рівнем зовнішньої заборгованості

Країна ВНД на душу населення, дол., 2007р. ВНД, млн. дол., 2007р. Експорт, млн. дол., 2007р. Зовнішній борг, млн. дол. 2007р. Поточна вартість обслугову-вання боргу,% ВНД
Бенін
Албанія
Аргентина
Австрія -

Розв’язання

за рівнем доходів Визначення за рівнем зовнішньої заборгованості Визначення
204,78% Вище сер. 23,44% Низький
144,05% Нижче сер. 14,82% Низький
243,46% Вище сер. 56,86% Нижче сер.
464,22% Високий 211,92% Високий

ЗАДАЧА 6.Використовуючи дані, наведені в таблиці, визначити, до якої групи країн за класифікацією Світового банку належать зазначені країни:

А) за рівнем доходів;

Б) за рівнем зовнішньої заборгованості

 

 

Країна ВНД на душу населення, дол., 2007р. ВНД, млн. дол., 2007р. Експорт, млн. дол., 2007р. Зовнішній борг, млн. дол. 2007р. Поточна вартість обслугову-вання боргу, % ВНД
Бангладеш
Молдова
Боснія та Герцеговина
Австралія -

Розв’язання

за рівнем доходів Визначення за рівнем зовнішньої заборгованості Визначення
170,52% Середній 28,29% Нижче сер.
242,47% Вище сер. 76,34% Вище сер.
158,71% Середній 47,08% Нижче сер.
581,56% Високий 109,34% Вище сер.

Семінарське завдання № 2

ЗАДАЧА 1.Відомо, що ВВП Туманії у 2007 р. становив 267 344 млн. тум, обсяг експорту послуг – 4 248,0 млн.дол.США, експорту товарів – 23 066,8 млн.дол.США; імпорту послуг – 1 458,0 млн.дол.США, імпорту товарів – 23 020,1 млн. дол. США.

Завдання:Розрахувати експортну, імпортну та зовнішньоторговельну квоти, якщо середньорічний валютний курс 1 дол.США = 4,2 тум. На основі проведених розрахунків зробити висновок щодо рівня зовнішньоекономічної відкритості Туманії.

Розв’язання

ВВП =тум./дол. => 267344/4,2= 63653,33 млн.$

ЗТО=Еxр.т.+Іmр.т.+Еxр.п.+Іmр.п.=23066.8+26020.1+4278+1458=51792.9млн$ Qexp=((exp.т.+ exp.п.)/BBП)*100%=42,91%

Qimp=((imp.т.+ imp.п.)/BBП)*100%=38,46%

Qзто=(ЗТО/ВВП)*100%=81,37% або Qexp+ Qimp

Високий показник зовнішньоекономічної відкритості.

 

ЗАДАЧА 2.Відомо, що ВВП Персії у 2007 р. становив 345 113 млн.монат., обсяг експорту послуг – 5 307,9 млн.дол.США, експорту товарів – 32 666,1 млн.дол.США; імпорту послуг – 2 058,6 млн.дол.США, імпорту товарів – 28 996,8 млн. дол. США.

Завдання:Розрахувати експортну, імпортну та зовнішньо-торговельну квоти, якщо середньорічний валютний курс 1 дол.США = 4,6 монат. На основі проведених розрахунків зробити висновок щодо рівня зовнішньоекономічної відкритості Персії.

Розв’язання

ВВП =монат./дол. => 345113/4,6= 75024,57 млн.$

ЗТО=Еxр.т.+Іmр.т.+Еxр.п.+Іmр.п.=32 666,1+28 996,8+5307,9+2058,6=69029,4млн$; Qexp=((exp.т.+ exp.п.)/BBП)*100%=50,62%

Qimp=((imp.т.+ imp.п.)/BBП)*100%=41,39%

Qзто=(ЗТО/ВВП)*100%=92,01% або Qexp+ Qimp

Високий показник зовнішньоекономічної відкритості.

 

ЗАДАЧА 3.Відомо, що ВВП Бджоляндії 2007 р. становив 441 452 млн. талерів, обсяг експорту послуг – 6134,7 млн.дол.США, експорту товарів – 34 228,4 млн.дол.США; імпорту послуг – 2935,0 млн.дол.США, імпорту товарів – 36 136,3 млн. дол. США.

Завдання:Розрахувати експортну, імпортну та зовнішньоторговельну квоти, якщо середньорічний валютний курс 1 дол.США = 4,8 талерів. На основі проведених розрахунків зробити висновок щодо рівня зовнішньоекономічної відкритості Бджоляндії

Розв’язання

ВВП =талерів./дол. => 441452/4,8= 91969,17 млн.$

ЗТО=Еxр.т.+Іmр.т.+Еxр.п.+Іmр.п.=34228,4+36136,2+6134,7+2965=79434,4

млн$; Qexp=((exp.т.+ exp.п.)/BBП)*100%=43,89%

Qimp=((imp.т.+ imp.п.)/BBП)*100%=42,48%

Qзто=(ЗТО/ВВП)*100%=86,37% або Qexp+ Qimp

Високий показник зовнішньоекономічної відкритості.

 

ЗАДАЧА 4.Відомо, що ВВП Тундрастану у 2007 році становив 544 153 млн. дукат., обсяг експорту послуг – 7505,5 млн.дол.США, експорту товарів – 38 368,0 млн.дол.США; імпорту послуг – 3719,4 млн.дол.США, імпорту товарів –45038,6 млн.дол.США.

Завдання:Розрахувати експортну, імпортну та зовнішньоторговельну квоти, якщо середньорічний валютний курс 1 дол.США = 5,0 дукат. На основі проведених розрахунків зробити висновок щодо рівня зовнішньоекономічної відкритості Тундрастану.

Розв’язання

ВВП =дукат./дол. => 544153/5= 108830,6 млн.$

ЗТО=Еxр.т.+Іmр.т.+Еxр.п.+Іmр.п.=7505,5+45038,6+544153+38368=94631,5

млн$; Qexp=((exp.т.+ exp.п.)/BBП)*100%=42,15%

Qimp=((imp.т.+ imp.п.)/BBП)*100%=44,8%

Qзто=(ЗТО/ВВП)*100%=86,95% або Qexp+ Qimp

Високий показник зовнішньоекономічної відкритості.

ЗАДАЧА 4.Відомо, що ВВП України у 2007 році становив 712 945 млн. грн., обсяг експорту послуг – 9038,9 млн.дол.США, експорту товарів – 49 296,1 млн.дол.США; імпорту послуг – 4980,6 млн.дол.США, імпорту товарів – 60 618 млн.дол.США.

Завдання:Розрахуйте експортну, імпортну та зовнішньоторго-вельну квоти, якщо середньорічний валютний курс 1 дол.США = 5,4 грн. На основі проведених розрахунків зробіть висновок щодо рівня зовнішньоекономічної відкритості України.

Розв’язання

ВВП =дукат./дол. => 712945/5,4= 132026,85 млн.$

ЗТО=Еxр.т.+Іmр.т.+Еxр.п.+Іmр.п.=49296,1+60618+9038,9+4980,6=123933,6

млн$; Qexp=((exp.т.+ exp.п.)/BBП)*100%=44,18%

Qimp=((imp.т.+ imp.п.)/BBП)*100%=49,69%

Qзто=(ЗТО/ВВП)*100%=93,87% або Qexp+ Qimp

Високий показник зовнішньоекономічної відкритості.

ЗАДАЧА 5. У таблиці наведені дані експорту-імпорту окремих видів послуг за 2006-2007 рр. однією з країн світу.

Таблиця «Обсяги експорту-імпорту послуг у 2006-2007 рр., у тис. дол. США»

  Експорт Імпорт
Транспортні послуги 5354754,9 6111729,8 788967,5 1118368,9
Подорожі 248341,3 342227,1 230090,8 326701,6
Послуги зв‘язку 258121,1 237058,6 90917,8 89314,7
Будiвельнi послуги 164262,2 98534,8 181745,6 109123,9
Страхові послуги 70496,2 86167,0 103635,3 138780,7
Фiнансовi послуги 80095,7 322245,3 406999,9 887317,0
Комп’ютерні послуги 86770,7 158021,1 111628,5 159789,2

Завдання:На основі наведених даних розрахуйте по кожній галузі:

1) темпи зростання зовнішньоторговельного обігу; 2) темпи приросту зовнішньоторговельного обігу; 3) торговельне сальдо у 2006 і 2007 рр. 4) проаналізуйте розраховані показники.

Розв’язання

темпи зростання Тзт. ЗТО % темпи приросту Тпр. ЗТО % торговельне сальдо
2006 р. 2007р.
117,68 17,68 4565787,4 4993360,9
139,82 39,82 18250,5 15525,5
93,51 -6,49 167203,3 147743,9
60,02 -39,98 -17483,4 -10589,1
129,18 29,18 -33139,1 -52613,7
248,32 148,32 -326904,2 -565071,7
160,19 60,19 -24857,8 -1768,1

Темпи зросту зовнішньоторговельного обігу Тзт.ЗТО=(ЗТОз.б /ЗТОб.р.)*100%

Темпи приросту Тпр.ЗТО=( Тзт.ЗТО-100%).

Сольдо =(Ехр-Імр).

Сальдо від’ємне в більшості випадках, це погано, темпи приросту і зросту в деяких галузях від’ємне, а цілому непогані.

ЗАДАЧА 6.У таблиці наведені дані обсягів торгівлі послугами Норманії та по світу в цілому.

Таблиця «Обсяги експорту-імпорту послуг у 2007 р., млн.дол.США.»

  Експорт Імпорт
млн. дол. США у % до 2006р. млн. дол. США у % до 2006р.
Норманія 3 706 783,1 107,4 808 306,3 115,1
Всього по світу 8 989 155,7 119,8 8 878 259,2 131,2

Завдання:Враховуючи наведені дані: 1) розрахуйте зовнішньоторговельний обіг послуг країни та світу; 2) розрахуйте сальдо торговельного балансу послугами країни та світу; 3) розрахуйте частку Норманії у світовій торгівлі послугами; 4)проаналізуйтетемпи росту експорту, імпорту послуг країни та світу.

Розв’язання

Країна ЗТО Сальдо т.б.п.
Норманія 4155089,4 2898476,8
Всього по світу 17867414,9 110896,5

Частка Нормандії у світі % =(ЗТО Нормандії /ЗТО всього світу)*100%=25,27% (1/4);

Темпи росту експорту, імпорту послуг країни та світу достатні.

 

ЗАДАЧА 7.Україна виробляє 2 тон пшениці та 5 тон вугілля, використовуючи при цьому 1 одиницю ресурсу. Молдова виробляє 1 тону пшениці та 4 тони вугілля при аналогічному використанні 1 одиниці ресурсів.

Завдання: 1)Визначте абсолютні та порівняльні переваги України та Молдови у виробництві зазначеної продукції. 2)Якій країні доцільно спеціалізуватись на вирощуванні пшениці? Яка країна буде експортувати вугілля?

Розв’язання

1.1 . Абсолютні переваги України в пшениці (2>1) та вугіллі (5>4) над Молдовою. Молдові має абсолютних переваг в вугіллі і так само і в пшениці.

1.2 . Порівняльні переваги:

Україна Молдова
Пшениця 2т. Вугілля 5т. Пшениця 1т. Вугілля 4т.
2/5=0,4 5/2=2,5 1/4=0,25 4/1=4

 

 

України краще спеціалізуватися на пшеницю, а Молдові вугілля.

ЗАДАЧА 8. В таблиці представлено дані, які характеризують витрати праці в Україні і Російській Федерації на виробництво 1 тонни рослинної олії і 1 тонни синтетичного машинного масла для автомобілів:

Таблиця«Витрати праці на виробництво рослинної олії і машинного

синтетичного масла для автомобілів в Україні і Росії»

Країна Рослинна олія Синтетичне машинне масло для автомобілів
Україна 16 годин 40 годин
Російська Федерація 20 годин 10 годин

Завдання: 1)Визначте абсолютні та порівняльні переваги України та Російської Федерації у виробництві зазначеної продукції. 2)Яка з країн має спеціалізуватися на експорті рослинної олії, а яка – синтетичного машинного масла?

 

Розв’язання

1.1. Абсолютні переваги України в машинному маслі (40>10) над Російською Федерацією. Російська Федерація має переваги в рослинній олії (20>10).

1.2. Порівняльні переваги:

Україна Російська Федерація
Олія 16 год. машинне масло 40год. Олія 20 год. машинне масло 10год.
16/40=0,4 40/16=2,5 20/10=2 10/20=0,5

Україні краще спеціалізуватися в машинному маслі, а Російській Федерації в рослинній олії.

ЗАДАЧА 9.У таблиці наведено дані, які характеризують виробництво двох товарів – автомобілів і медичного обладнання у США і Японії за кількістю робочих днів, витрачених для виробництва однакового обсягу продукції.

Таблиця «Витрати на виробництво автомобілів і медичного обладнання у США і Японії»

Показники США Японія
автомобілі медичне обладнання автомобілі медичне обладнання
Кількість робочих днів, витрачених для вироб-ництва 100 тис.одиниць продукції

Завдання: 1)Визначте абсолютні та порівняльні переваги США і Японії у виробництві автомобілів і медичного обладнання. 2)Яка з країн має спеціалізуватися на експорті автомобілів, а яка – медичного обладнання?

Розв’язання

1.1. Абсолютні переваги США в автомобілях (240>160) надЯпонією. Японія має переваги в медичне обладнання (360>400).

1.1. Порівняльні переваги:

США Японія
Автомобілі 240 тис.од. Мед. облад. 400 тис.од Автомобілі 160 тис.од Мед. облад. 360 тис.од
240/400=0,6 400/240=1,67 160/360=0,44 160/360=2,25

 

США краще спеціалізуватися в автомобілях, а Японії в медичне обладнання.

 

Семінар 5

ЗАДАЧА 1. У трьох світових фінансових центрах встановлено наступні обмінні курси валют:

1.У Сінгапурі 100 фунтів стерлінгів = 220 сінгапурських долари.

2.У Цюріху 0,9 сінгапурських доларів = 1 швейцарський франк.

3.У Лондоні 1 фунт стерлінгів = 2,5 швейцарських франки.

Завдання:Проілюструйте можливість отримання прибутку з використанням трьохстороннього арбітражу на суму 15 000 фунтів стерлінгів.

Розв’язання

1 фунтів стерлінги =220/100=2,2 сін.

1)11500*2,2=33тис.сін.

2)33000*0,9=297000 ш.ф.

3)29700/2,5=11880 ф.с.

4)11880-15000=-3120 ф.с.

Невигідно при проведені трьохстороннього арбітражу, так як будуть збитки.

 

ЗАДАЧА 2. У трьох світових валютних центрах встановлено наступні обмінні курси валют:

1.У Нью-Йорку 2 долари США = 1 британський фунт стерлінгів.

2.У Лондоні 410 японських єн = 1 британський фунт стерлінгів.

3.У Токіо 200 японських єн = 1 долар США.

Завдання:Проілюструйте можливість отримання прибутку з використанням трьохстороннього арбітражу, на суму 10 000 доларів США.

Розв’язання

1 ф.с. =1/2=0,5 дол.

1)10000*0,5=5000 ф.с.

2)5000*410=2050000 єн.

3)2050000/200=10250 дол.

4)10250-10000=250 дол.

Вигідно при проведені трьохстороннього арбітражу, так як будуть дохід.

 

Семінар №6

ЗАДАЧА 1.Українська компанія «Нано-технології» продає до Угорщини обладнання вартістю 3 000 000 гривень на умовах DAF кордон України та Угорщини. Угорський партнер, компанія «Угроімпорт» пропонує розрахуватися в кредит простим векселем на суму 250 000 євро з терміном погашенням 1 рік та процентною ставкою у розмірі 8,5% річних або негайно чеком на суму 240 000 євро. Поточний курс валют становить 12,5 гривень за 1 євро, прогнозований курс через рік становить 14,5 гривень за євро.

Завдання: визначте, який варіант розрахунку є більш вигідним для вітчизняної компанії, якщо вітчизняні банки приймають депозити в гривні під 12% річних.

Розв’язання

1)векселем=250000*1,085*14,5=3933125грн.

2)чеком=240000*12,5*1,12=360000грн.

Для української компанії вигідно чеком.

ЗАДАЧА 2. Бельгійська компанія («Masider») замовила у швейцарської фірми товарів на суму 200 000 швейцарських франків, з умовою постачання через 1 рік. На момент укладання угоди курс 1-го швейцарського франку дорівнював 1,2 євро.

Фінансовий аналітик бельгійської компанії прогнозує зростання курсу швейцарського франку, тому компанія-імпортер купує 2500 опціонів колл, кожний на 80 франків, з ціною виконання 1,23 євро та строком виконання 1 рік. Вартість кожного опціону = 3 швейцарські франки.

Завдання:визначити, в якому випадку опціони захистять компанію від можливих втрат внаслідок зростання курсу швейцарського франка, якщо припустити, що спот-курс на кінцеву дату виконання угоди становитиме: 1) 1,23 євро; 2) 1,24 євро; 3) 1,25 євро; 4) 1,26 євро.

Розв’язання

1. Вартість опціонів колл =2500*3=7500Є.

1)(1,23-1,2)*200000-7500=-1500Є.

2)(1,24-1,2)*200000-7500=500Є.

3)(1,25-1,2)*200000-7500=2500Є.

4)(1,26-1,2)*200000-7500=4500Є.

Опціони захистять компанію у випадках:2-4.

ЗАДАЧА 3.Обсяги експорту товарів з Тюльпанії за 2007 рік складали 35,5 млрд.дол.США, експорту послуг – 3,5 млрд.дол.США, імпорту товарів та послуг - 49,5 млрд.дол.США. Кількість емігрантів склала 3,3 млн.осіб, іммігрантів – 1,9 млн.осіб. Емігранти перерахували на батьківщину на 2,9 млрд.дол.США більше коштів ніж сплатили іммігранти. Чистий приплив капіталу в країну склав 2,6 млрд.дол.США.

Завдання: 1) за наявними даними визначить сальдо платіжного балансу; 2) визначить міграційне сальдо країни; 3) обґрунтуйте можливий напрямок руху курсу національної валюти цієї країни.

Розв’язання

1) сальдо платіжного балансу = (35,5+3,5)-49,5=-5;

2) міграційне сальдо країни = 1,9-3,3– 1,4;

3) знецінення, девальвація, адже маємо хоча і незначне, але від’ємне сальдо платіжного балансу.

ЗАДАЧА 4.Обсяги експорту товарів з Бананланду за 2007 рік складали 15,5 млрд.дол.США, експорту послуг – 3,5 млрд.дол.США, імпорту товарів та послуг - 29,5 млрд.дол.США. Кількість емігрантів склала 1,3 млн.осіб, іммігрантів – 1,9 млн.осіб. Емігранти перерахували на батьківщину на 1,9 млрд.дол.США більше коштів ніж сплатили іммігранти. Чистий приплив капіталу в країну склав 1,6 млрд.дол.США.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.253.106 (0.054 с.)