Які з наведених прикладів інвестицій вважаються прямими, а які — портфельними?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Які з наведених прикладів інвестицій вважаються прямими, а які — портфельними? 

а) Український банк купив акції російської компанії «Лукойл» на 20 млн. грн. Загальна сума випуску акцій становить 600 млн. дол. США.

 

б) Польський банк купив будинок у Львові, у якому відкрив свою філію в Україні.

 

в) Харківський тракторний завод збільшив свою частку в статутному капіталі спільного підприємства, зареєстрованого в Росії, від 51 до 75%.

 

г) Українська фірма за дорученням клієнта з ФРН купила 11 % поточного випуску акцій «Укртрансавто».

 

д) Канадська фірма «МакДональдс» відкрила ще один ресторан у Києві.

 

е) Українсько-американський інвестиційний фонд розмістив 100 млн. дол. США в українських державних короткострокових зобов’язаннях та облігаціях державної позики.

 

Відповіді: а — портфельні; б — прямі; в — прямі; г — портфельні; д — прямі; е — портфельні.

 


Задача 1. Використовуючи наведені нижче дані, обчисліть сальдо поточного рахунку, фінансового рахунку і платіжного балансу країни.

Економіка країни характеризується такими даними:

Експорт товарів становить 19650 дол. США.

Імпорт товарів становить 21 758 дол. США.

Громадяни країни отримують дохід від іноземних інвестицій у формі відсоткових виплат з-за кордону в розмірі 3621 дол. США.

Країна виплачує закордонним інвесторам дохід у формі відсотків у розмірі 1394 дол. США.

Витрати громадян цієї країни на туризм становлять 1919 дол. США.

Доходи країни від туризму становлять 1750 дол. США.

Односторонні трансферти країни дорівнюють 2388 дол. США.

Відплив капіталу з країни становить 4174 дол. США.

Надходження капіталу до країни становить 6612 дол. США.

Обчисліть зміни величини офіційних валютних резервів країни.

Розв'язання

 

Сальдо поточного рахунку:

(Експорт товарів + Експорт послуг туризму + Факторний дохід з-за кордону) - (Імпорт товарів + Імпорт послуг + Виплати відсотків закордонним інвесторам + Односторонні трансферти) = (19650 + 1750 + 3621) - (21758 + 1919 + 1394 + 2388) = - 2438 (дол. США).

 

Сальдо капітального рахунку = Надходження капіталу - Відплив капіталу = 6612 - 4174 = 2438 (дол. США).

 

Сальдо платіжного балансу = Сальдо поточного рахунку + Сальдо капітального рахунку = -2438 + 2438 = 0.

 

Оскільки дефіцит рахунку поточних операцій фінансується за рахунок чистого надходження капіталу, то величина офіційних валютних резервів не змінюється.

 

 

Задача 2. Обчисліть сальдо рахунку поточних операцій.

Економіка характеризується такими даними:

Sp = -50 + 0,2 ∙ (Y - T) — функція заощаджень приватного сектору;

І = 100 - 5R — функція інвестицій.

Споживчі витрати становлять 530, ставка відсотка — 7%, а бюджетний надлишок BS = 10.

 

Розв'язання

 

Сальдо рахунку поточних операцій = - Сальдо рахунку руху капіталу і фінансових операцій = -(I - Sn) = Sn - І,

 

де Sn — національні заощадження;

І — інвестиції.

 

Обчислимо величину інвестицій:

 

I = 100 – 5 ∙ 7 = 100 - 35 = 65.

 

Примітка. У тих випадках, коли підстановка змінних здійснюється безпосередньо у відсотковій формі, а не в частках одиниці, викладачу слід звертати на це особливу увагу школярів.

 

Величина національних заощаджень становить суму заощаджень приватного і державного секторів:

 

Sn = Sp + Sg,

де Sa — заощадження державного сектора, що дорівнюють величині бюджетного надлишку, тобто Sg = BS = 10.

 

Обчислюємо величину заощаджень приватного сектора:

Sp = Y – T - C,

де S — приватні заощадження;

Y — дохід;

Т — податкові відрахування до бюджету;

С — споживання.

 

Оскільки функція приватних заощаджень має вигляд:

 

Sp = -50 + 0,2 ∙ (Y - T), маємо таку функцію споживання:

 

С = 50 + 0,8 ∙ (Y - Т).

Оскільки величина споживання С = 530, то маємо рівняння:

530 = 50 + 0,8 ∙ (Y - T).

 

Обчислюємо чистий дохід (Y — Т): Y – T = (530 - 50)/0,8 = 600.

 

Величина приватних заощаджень: Sp = 600 - 530 = 70.

 

Величина національних заощаджень: Sn = 70 + 10 = 80.

 

Сальдо рахунку поточних операцій: 80 — 65.

 


Задача

Угорська фірма обговорює можливість закупівлі телефонів у Франції. Вартість одного телефону – 33 євро, вартість перевезення 100 шт. – 5 євро за штуку, 500шт. – 4 євро за штуку, 1000 шт. – 3 євро за штуку, 10000 шт. – 2 євро за штуку, 20000шт. – 1 євро за штуку. Телефон в Угоршині можна продати за 40 євро за штуку. При умові відсутності інших витрат визначити мінімальний обсяг імпорту, який забезпечить рентабельність більше 20%.

Рентабельність = Прибуток / витрати

Рентабельність 0,2. Нехай к-ть телефонів n.Тоді,

(40-33)*nn*1/ n (33+1)= 7n- n /34 n

0,2=6 n/34 n

0,2 = 6/34

0,2 = 0,1764

20% > 17.64%

Отже, навіть при закупівлі 20000шт. телефонів рентабельність навіть не буде складати 20%, потрібно збільшувати ціну продажу. Мінімальний обсяг імпорту визначити неможливо.


Задача 4

В 70 - начале 80-х годов латиноамериканские страны активно брали международные займы, что привело к долговому кризису. В то же время страны Юго-Восточной Азии активно инвестировали свой капитал, что позволило им сделать экономический рывок. С точки зрения теории международной торговли:

а) какие страны делали упор на текущее, а какие - на будущее потребление;

б) для какой группы стран реальная процентная ставка по международным займам будет выше;

в) какие товары - товары текущего или будущего потребления – будет экспортировать и импортировать каждая из групп стран;

г) по каким ещё причинам международные кредиты могут предоставляться Латинской Америке по более высоким процентным ставкам, чем странам Юго-Восточной Азии?

Ответ

а) Латинская Америка — общее название государств, возникших в западном полушарии к югу от США в первой половине XIX в. на месте бывших испано-португальских колоний в Центральной и Южной Америке. После Второй мировой войны к ним присоединилось немало новых независимых государств Карибского бассейна, хотя небольшая часть континента все еще остается во владении других стран.

80-е гг. стали «потерянным десятилетием» для большинства стран Латинской Америки. Курс на импортозамещение при высоком уровне протекционизма и форсировании экспорта уже к середине 70-х гг. практически исчерпал свои возможности, экономический рост Латинской Америки начал терять свой дина­мизм. На это наложился Долговой кризис и громадные платежи в счет погашения внешнего долга, поглощавшие 1/3 экспортной выручки региона.

Перед любой страной стоит выбор: потреблять ли все произведенное сегодня или часть отложить на будущее? Если страна заимствует средства за границей сегодня, потребляя тем самым больше, чем производит, то через какое- то время ей придется выплачивать заем с процентами, отнимая средства от будущего потребления. Тем самым будущее потребление как бы продается, а взамен покупается текущее потребление.

Одни страны уже сегодня предпочитают потреблять больше, чем производят, и поэтому занимают средства на мировом рынке. Другие страны, напротив, предпочитают ограничивать свое потребление сегодня в пользу увеличения его объема в будущем и предоставляют кредиты. Это оказывается основанием для развития между ними межвременной торговли, что на практике означает предоставление и получение международных займов и кредитов.

Рассматривая этот вопрос можно сказать, что латиноамериканские страны делали упор на текущее потребление, в отличии же от стран Юго-Восточной Азии, которые делали больше упор на будущее потребление.

 

б) Международное заимствование и кредитование (international borrowing and lending) — выдача и получение средств взаймы на срок, предусматривающий выплату процента за их использование.

Для группы латиноамериканских стран реальная ставка по международным займа будет выше, это обусловлено нынешним положением экономики этих стран( с точки зрения размещения капитала более привлекательны страны ЮВА)

в) Торгуемые товары делятся на экспортируемые (exportables) и импортируемые (importables) товары. Экспортируемые товары, в свою очередь, состоят из товаров реального экспорта и субститутов экспорта — тех отечественных товаров, которые в данный момент продаются только на внутреннем рынке, но при желании могут быть проданы и за рубеж. Импортируемые товары состоят из товаров реального импорта и субститутов импорта — тех национальных товаров, которыми при желании можно заменить иностранные товары.

Экспорт (export/s) — продажа товара, предусматривающая его вывоз за границу.

Импорт (import/s) — покупка товара, предусматривающая его ввоз из-за границы.

Латиноамериканские страны будут экспортировать товары текущего потребления (хлеб, молоко, одежда, косметика), а импортировать будущего потребления (инвестиционные товары). Страны Юго-Восточной Азии будут наоборот экспортировать товары будущего потребления, а импортировать текущего потребления, так как, это наиболее экономически выгодно.

 

 

Задача №1 Країни виробляють наступну кількість товарів Х та У на одиницю витрат:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.184.215 (0.015 с.)