II. Терапія психотропними препаратами.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

II. Терапія психотропними препаратами.III. Загальнобіологічні методи лікування

IV. Психо-, трудо- реабіліційна терапія.

 

У психіатрії прийнято виділяти особливі види терапії в залежності від розв'язуваних завдань.

1. Терапія, що купірує, спрямована на швидке усунення гострих проявів психічних розладів (збудження, марення, галюцинації, і т.д.). З цією метою використовують парентеральне введення відносно великих доз психотропних засобів. Після копіювання загострення переходять на пероральний прийом тих же чи інших ліків.

2. Підтримуюча терапія застосовується після досягнення певного ефекту для його стабілізації та попередження рецидиву хвороби. В даному випадку використовують або зменшені дози або більш слабкі по дії препарати. Раптове припинення підтримуючої терапії зазвичай супроводжується погіршенням психічного стану, який настає не відразу, а через 2-3 тижні. Даний вид терапії може тривати протягом багатьох років. Щоб уникнути щоденного прийому медикаментів, практикують прийом препаратів пролонгованої дії (модитен-депо, піпортіл і т.д).

3. Коригуюча терапія спрямована на усунення побічних дій, які чинять деякі нейролептики. Для їх попередження застосовують, наприклад, такі антипаркінсонні засіби, як циклодол (паркопан).

 

Психоосвіта - надання пацієнту інформації про хворобу. Психоосвіта представляє пацієнту у лаконічній, доступній формі сучасні знання про хворобу, її причини.

«Псіхоосвіта» (psychoeducation) - це поетапно здійснювана система психотерапевтичних впливів, що займає особливе місце в структурі реабілітаційних заходів, вона передбачає інформування пацієнта та його родичів про психічні розлади та їх навчання методам оволодіння специфічними проблемами, зумовленими проявами захворювання. Найбільш широке поширення псіхоосвітні терапевтичні програми отримали в клініці психосоматичних захворювань (бронхіальна астма, діабет, серцево-судинні захворювання і т.п.) і різного роду залежностей, а також в процесі навчання, медичних психологів, лікарів, які працюють в клініці внутрішніх хвороб, а також лікарів- стоматологів.

Заняття з психоосвіти будуються за принципом тематичного семінару з елементами соціально-поведінкового тренінгу. Учасникам надається інформація з конкретних питань (наприклад, освіта в області перебігу хвороби або медикаментозної терапії). Групова робота дає можливість обговорити отриману інформацію з іншими учасниками, співвіднести її з власним досвідом. Заняття в групі дозволяють підтримати пацієнта на стабільному рівні функціонування, допомагають пацієнту краще розуміти характер і особливості психічного захворювання і те, як воно впливає на хворого і членів його сім'ї. Також псіхосвітний цикл сприяє розпізнаванню стресових факторів, здатних погіршити хворобу і допомагає сформувати стратегії оволодіння ними.

Псіхоосвітні заняття проводяться в закритих групах з кількістю учасників від 6 до 10-15 чоловік. Кожен цикл складається з 10-12 занять, тривалістю 45 хвилин з частотою 1-2 рази на тиждень. Групу веде лікар-психіатр. Також можлива наявність двох провідних - лікаря-психіатра і психолога / соціального працівника.

Псіхоосвітні програми ставлять перед собою два основні завдання, які тісно пов'язані між собою:

1) Це власне «освіта», коли пацієнт отримує інформацію про психічне захворювання, щоб вірне розуміння свого стану вело якщо не до управління своїми захворюваннями, його ходом і течією, то хоча б до своєчасного розпізнавання і контролю окремих хворобливих проявів і симптомів.

2) Друге завдання - це забезпечення «психосоціальної підтримки», коли група хворих є постійним джерелом підтримки і одночасно терапевтичної середовищем, в якому пацієнти можуть в безпечних умовах виробляти адекватні навички поведінки, спілкування, співволодіння зі складними ситуаціями. Крім того, за допомогою участі в групі задовольняються потреби в спілкуванні.

Показання:

- Включається в комплекс лікувально-реабілітаційних заходів для хворих на шизофренію та іншими психічними розладами на різних етапах захворювання;

Протипоказання:

А) психіатричні

Не рекомендується включати в групу хворих

- На висоті гострих психічних розладів,

- З грубим зниженням інтелекту,

- Вираженої тривогою,

- Розгальмуванням

- Нездатністю контролювати поведінку.

Б) психологічні

- Недоброзичливе ставлення до інших учасників групи,

- Категорична відмова від подібного виду лікування.

Псіхоосвіта не тільки збільшує об'єм знань, підсилює впевненість у боротьбі з хворобою, але одночасно досягаються і непрямі завдання програми:

- Поліпшуються можливості в сфері впевненої поведінки;

- Удосконалюються комунікативні навички та навички повсякденного життя,

- З'являються нові стратегії вирішення проблем,

- Підвищується рівень соціальної успішності.

 

Психопрофілактика – це галузь медицини, яка займається розробкою заходів, що попереджають виникнення психічних захворювань, або перехід їх у хронічний перебіг.

Первинна психопрофілактика включає суму заходів, спрямованих на попередження самого факту виникнення хвороби. Сюди входить широка система законодавчих заходів, що передбачають охорону здоров'я населення.

Вторинна психопрофілактика – це максимальне виявлення початкових проявів психічних захворювань і їх активне лікування, тобто такий вид профілактики, який призводить до більш сприятилового перебігу хвороби, а також до швидкого одужання.

Третинна психопрофілактика полягає у попередженні рецидивів, що досягається проведенням заходів, спрямованих на усунення чинників, що перешкоджають трудової діяльності хворого.

 

Методика організації навчального процесу на практичному занятті.

5.1. Підготовчий етап.

Після перевірки присутніх студентів викладач підкреслює значення вивчення теми «Загальні принципи лікування та профілактики психічних захворювань і розладів» для подальшого засвоєння психіатрії і професійної діяльності лікаря з метою формування мотивації для цілеспрямованої навчальної діяльності. Знайомить студентів з конкретними цілями та планом заняття. Викладач проводе письмовий вхідний контроль базових знань.

5.3. Основний етап заняття:

Викладач пояснює методи лікування психічних захворювань . Надалі викладач проводить із студентами усне опитування та розбір теми в навчальній кімнаті. Викладач проводить обстеження хворих з подальшим засвоєнням студентами цих методик.

Після відповідей на запитання студентів, викладач проводить вихідний контроль засвоєння знань (письмово) та практичних навичок з оцінкою кожного студента.

В кінці заняття викладач підводе підсумки заняття оголошує оцінку діяльності кожного студента і виставляє у журнал обліку відвідувань і успішності студентів та оголошує тему наступного практичного заняття.

5.3. Заключний етап.

Оцінюється поточна діяльність кожного студента упродовж заняття, стандартизований кінцевий контроль, проводиться аналіз успішності студентів. Староста групи одночасно заносить оцінки у відомість обліку успішності і відвідування занять студентами, викладач завіряє їх своїм підписом.

Доцільно коротко інформувати студентів про тему наступного заняття і методичні прийоми щодо підготовки до нього.

6. Додатки:

1. Тести і ситуаційні завдання – збірник тестів і ситуаційних задач.

2. Контрольні питання:

1. Принципи, підходи та методи лікування психічних захворювань та розладів.

 

2. Псохоосвіта та психопрофілактика в роботі лікаря стоматолога.

 

 

Перелік практичних навичок та вмінь

Вирішити клінічну задачу з використання в роботі стоматолога методів психоосвіти та психопрофілактики

 

Критерії оцінки:

75%-79% (задовільно) - (2 бал.),

80%-89% (добре) - (4 бал.),

90% і > (відмінно) - (6 бал.)

Кількість балів за тему: максимально – 12, мінімально – 7.

Джерела інформації.

Лекція.

 

Список літератури:

Основна:

  1. Гавенко В.Л. та ін. Психіатрія і наркологія : підручник для студентів вищих мед. навч. закладів ІІІ – IV рівнів акредитації / В.Л.Гавенко, В.С.Бітенський, В.А.Абрамов та ін.; За ред. В.Л.Гавенка, В.С.Бітенського. – К. Здоров’я, 2006. – 512 с.
  2. Сонник Г.Т., Напрєєнко О.К., Скрипнніков А.М. Психіатрія : підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих мед. навч. закладів ІІІ – IV рівнів акредитації / Г.Т. Сонник, О.К. Напрєєнко, А.М. Скрипнніков. – К. Здоров’я, 2006. – 432 с.
  3. Спіріна І.Д., Вітенко І.С., Лагутін В.А., Серебрицька О.В. Основи психологічного консультування в медичній практиці: Навчальний посібник. – Д., АРТ-ПРЕС, 2004. – 160с. ISBN 966-348-003-3
  4. Международная классификация болезней (10–пересмотр): клинические описания и указания по диагностике / ВОЗ; пер. на рус. яз / под ред. Ю.Л. Нуллера, С.Ю. Циркина. – 2–е изд. – К.: Сфера, 2005.– 306 c.
  5. Класифікація психічних і поведінкових розладів: Клінічний опис і вказівки по діагностиці. – 2-е вид. – К.: Сфера, 2005. – 308 с. – ISBN 966-8782-08-9.

Додаткова:

  1. Гавенко В.Л. Основні органічні захворювання головного мозку: навч. посібник / В.Л. Гавенко, І.А. Григорова, Г.О. Самардакова (та ін.); за заг. ред. В.Л. Гавенка, І.А. Григорової. – Харків : НТУ «ХПІ», 2008. – 228 с. ISBN 978-966-593-674-9
  2. Вітенко І.С. Чабан О.Є. Бусло О.О. Сімейна медицина: психологічні аспекти діагностики, профілактики і лікування хворих: Навчальний посібник. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 186 с. ISBN 966-7364-96-8
  3. Психотерапия: Учебник. 3-е изд. / Под ред. Б. Д. Карвасарского. – СПб. : Питер, 2007. – 672 с. – (Серия «Национальная медицинская библиотека»). – ISBN 978-5-469-01672-4.

 

Автор: асистент, к.м.н. Ніколенко А.Є.

 

 

«Затверджено»

на методичній нараді

кафедри психіатрії, загальної

та медичної психології

Завідувач кафедри, професор

 

Спіріна І.Д.______________

«___» _________20_ р.

 

МетодичнА РОЗРОБКА

для СТУДЕНТів

ДО практичного заняття

 

Навчальна дисципліна ПСИХІАТРІЯ. НАРКОЛОГІЯ
Модуль №
Змістовий модуль №
Тема заняття Класифікація психотропних препаратів, показання до застосування, ускладнення та методи їх корекції
Курс IV
Спеціальність Стоматологія

 

1. Актуальність теми: У зв'язку із швидким зростанням кількості нових психотропних засобів з різними механізмами дії та побічними ефектами, велике значення набуває розуміння фармакодинаміки та фармакокінетики психотропних засобів з ціллю підвищення якості лікування та вторинної профілактики.

Конкретні цілі:

- Вивчити принципи та підходи до фармакотерапії психічних захворювань та розладів.

- Визначати основні показання та протипоказання призначення препаратів.

2.Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми:

Дисципліна Знати
1. Анатомія Анатомія головного мозку
2. Фізіологія Фізіологія головного мозку
3. Фармакологія   Фармакологічні властивості, механізми дії препаратів


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.242.204 (0.012 с.)