О.М. Закацола, канд. екон. наук, доцентМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

О.М. Закацола, канд. екон. наук, доцент 

 

Фінанси

 

Навчальний посібник

Для самостійного вивчення дисципліни

 

Донецьк ДонУЕП 2008

ЗМІСТ

 

Вступ..................................................................................................
Зміст курсу.........................................................................................
Конспект лекцій................................................................................
Заліковий модуль 1. Змістовий модуль 1......................................
Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів
Питання для самоконтролю.....................................................
Питання для самостійного вивчення........................................
Тема 2. Генезис і еволюція фінансів...............................................
Питання для самоконтролю.....................................................
Питання для самостійного вивчення........................................
Тема 3. Становлення та розвиток фінансової науки...................
Питання для самоконтролю.....................................................
Питання для самостійного вивчення........................................
Тема 4. Фінансове право і фінансова політика.............................
Питання для самоконтролю.....................................................
Питання для самостійного вивчення........................................
Змістовий модуль 2...........................................................................
Тема 5. Податки. Податкова система............................................
Питання для самоконтролю.....................................................
Питання для самостійного вивчення........................................
Тема 6. Бюджет. Бюджетна система...............................................
Питання для самоконтролю.....................................................
Питання для самостійного вивчення........................................
Тема 7. Бюджетний дефіцит............................................................
Питання для самоконтролю.....................................................
Питання для самостійного вивчення........................................
Тема 8. Державний кредит..............................................................
Питання для самоконтролю.....................................................
Питання для самостійного вивчення........................................
Тема 9. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання....................................................................................
Питання для самоконтролю.....................................................
Питання для самостійного вивчення........................................
Тема 10. Соціальні позабюджетні фонди......................................
Питання для самоконтролю.....................................................
Питання для самостійного вивчення........................................
Заліковий модуль 2. Змістовий модуль 3......................................
Тема 11. Фінанси суб'єктів господарювання................................
Питання для самоконтролю.....................................................
Питання для самостійного вивчення........................................
Тема 12. Фінанси домогосподарств................................................
Питання для самоконтролю.....................................................
Питання для самостійного вивчення........................................ 63
Тема 13. Страхування. Страховий ринок.....................................
Питання для самоконтролю.....................................................
Питання для самостійного вивчення........................................
Тема 14. Фінансовий ринок.............................................................
Питання для самоконтролю.....................................................
Питання для самостійного вивчення........................................
Тема 15. Фінансовий менеджмент..................................................
Питання для самоконтролю.....................................................
Питання для самостійного вивчення........................................
Змістовий модуль 4...........................................................................
Тема 16. Міжнародні фінанси.........................................................
Питання для самоконтролю.....................................................
Питання для самостійного вивчення........................................
Тема 17. Фінансова безпека держави.............................................
Питання для самоконтролю.....................................................
Питання для самостійного вивчення........................................
Тема 18. Фінанси країн з розвиненою економікою......................
Питання для самоконтролю.....................................................
Питання для самостійного вивчення........................................
Тема 19. Фінанси Європейського Союзу.......................................
Питання для самоконтролю.....................................................
Питання для самостійного вивчення........................................
Теми курсових робіт.........................................................................
Список літератури............................................................................


ВСТУП

 

Навчальна дисципліна «Фінанси» являють собою одну з нормативних дисциплін циклу загальноекономічної підготовки бакалаврів.

Предмет дисципліни: економічні відносини з приводу формування, розподілу і використання централізованих і децентралізованих фондів у грошовій формі.

Мета дисципліни: формування базових знань з теорії фінансів, засвоєння закономірностей їх функціонування на на макро- і мікро рівнях як теоретичної основи фінансової політики і розвитку фінансової системи.

Завдання дисципліни: вивчення сутності, функцій та ролі фінансів у ринковій економіці; закономірностей їх еволюційного розвитку; теоретичних основ державних, корпоративних і міжнародних фінансів; засад функціонування фінансової системи держави.

Навчальний посібник підготовлено із врахуванням таких нормативних документів, як: «Нормативні програми дисциплін фундаментального циклу підготовки бакалаврів з економіки та підприємництва», затверджені науково-методичною комісією з економічної освіти Міністерства освіти України, навчальна програма дисципліни, робочий навчальний план.

 

 

ЗМІСТ КУРСУ

 

Заліковий модуль 1. Змістовий модуль 1.

 

Тема 1. Тема 1 Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів. Предмет науки про фінанси. Фінанси як специфічна форма суспільних відносин. Специфічні ознаки фінансів, їх суспільне призначення. Необхідність фінансів в умовах товарного господарювання. Сфери фінансів: державні, приватні, міжнародні. Ланки фінансових відносин. Поняття фінансової системи України. Фінансові ресурси як матеріальні носії фінансових відносин. Склад та особливості централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів. Функції фінансів як прояв істотних найважливіших ознак, властивостей, суспільного призначення фінансів. Розподільна функція та її зміст. Об'єкти та суб'єкти розподілу і перерозподілу вартості суспільного продукту. Контрольна функція. Фінансова інформація та її роль у реалізації контрольної функції. Проблемні питання щодо функцій фінансів. Вплив фінансів на розвиток суспільного виробництва. Фінансове стимулювання як один із методів державного впливу на відтворювальний процес. Зростання ролі фінансів в умовах переходу до ринкових відносин.

Тема 2. Генезис і еволюція фінансів.Об'єктивні передумови виникнення фінансів. Фінанси як економічна, вартісна, розподільна, історична категорія. Фінансова система. Функції фінансової системи та їх еволюція.

Тема 3. Становлення та розвиток фінансової науки.Становлення науки про фінанси в працях представників класичної економічної теорії. Розвиток фінансової науки у ХІХ столітті. Теорія держави загального добробуту. Вклад у її розвиток А. Пігу (Велика Британія), Е. Хансена (США), Г. Мюрдаля (Швеція), Л. Ерхарда (Німеччина) та інших. Дослідження в області державних фінансів В. Парето, П.Самуєльсона, А. Пігу. Сучасна наука про фінанси.

Тема 4. Фінансове право і фінансова політика.Правове регулювання фінансових відносин. Фінансове право. Розвиток фінансового законодавства в Україні. Фінансова політика як складова частина економічної та соціальної політики держави. Реалізація фінансової політики. Фінансовий механізм як сукупність форм та методів організації фінансових відносин. Взаємодії фінансового механізму з фінансовою політикою. Управління фінансами. Фінансовий контроль

 

Змістовий модуль 2

 

Тема 5. Податки. Податкова система. Сутність і функції податків. Класифікація податків та їх ознаки. Види податків. Податкова система: поняття, основи побудови. Принципи та методи оподаткування. Організація збору податків. Порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами. Основні етапи становлення податкової системи України.

Тема 6. Бюджет. Бюджетна система. Бюджет як економічна і юридична категорія. Розподільна та контрольна функції бюджету. Бюджетний механізм фінансового регулювання в умовах переходу до ринкових відносин. Поняття бюджетного устрою та бюджетної системи. Види бюджетів України. Розподіл доходів і витрат між ланками бюджетної системи. Бюджетне регулювання. Поняття закріплених і регулюючих доходів. Бюджетний процес. Касове виконання дохідної та витратної частини державного бюджету. Формування доходів державного бюджету, їх склад та структура. Видатки державного бюджету. Основні напрямки використання бюджетних коштів.

Тема 7. Бюджетний дефіцит. Бюджетний дефіцит. Поняття та причини появи бюджетного дефіциту. Проблеми скорочення бюджетного дефіциту. Джерела покриття бюджетного дефіциту.

Тема 8. Державний кредит.Економічна сутність державного кредиту, його роль у формуванні додаткових фінансових ресурсів держави та покриття дефіциту бюджету. Відмінності державного кредиту від банківського. Види державного кредиту. Внутрішній та зовнішній кредит. Розвиток міжнародного й умовного державного кредиту. Державний кредит. Капітальний та потоковий державний борг. Причини та наслідки збільшення державного боргу. Джерела погашення державного боргу.

Тема 9. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання. Сутність місцевих фінансів, їх склад і роль у здійсненні політики щодо зміцнення економічної самостійності адміністративно-територіальних формувань в умовах ринкових відносин. Фінансові ресурси місцевого самоврядування. Місцеві бюджети, їх доходи та витрати. Соціальна спрямованість видаткової частини місцевих бюджетів. Фінансування витрат місцевого господарювання. Спеціальні та валютні фонди місцевих рад, їх значення у формуванні ресурсів регіону. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання. Субсидії, субвенції, дотації, їх значення в збалансованості бюджетів різних рівнів. Порядок упорядкування, розгляд й затвердження проектів місцевих бюджетів. Касове виконання дохідної та витратної частини місцевого бюджету.

Тема 10. Соціальні позабюджетні фонди. Економічна доцільність формування фондів цільового призначення. Постійні та тимчасові державні цільові фонди. Система державного соціального страхування. Формування і використання коштів Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків. Склад та мета створення тимчасових фондів цільового призначення.

 

Заліковий модуль 2. Змістовий модуль 3.

 

Тема 11. Фінанси суб'єктів господарювання. Фінансові відносини суб'єктів господарювання та організація їх фінансової діяльності. Сутність фінансів суб'єктів господарювання. Грошові потоки підприємств, їх зміст, економічна характеристика та класифікація. Фінансові ресурси суб'єктів господарювання. Амортизаційні відрахування як джерело формування фонду простого відтворення основних фондів. Оборотні кошти підприємств, їх економічна сутність і організація. Показники стану й ефективність використання оборотних коштів. Джерела фінансування розширеного відтворення основного капіталу. Формування прибутку як фінансового результату діяльності суб'єктів господарювання. Умови раціонального використання прибутку.

Тема 12. Фінанси домогосподарств. Фінансові ресурси домогосподарств. Джерела формування фінансів домогосподарств. Чинники, які формують фінансові ресурси домогосподарств. Проблеми формування і використання фінансових ресурсів населення.

Тема 13 Страхування і страховий ринок. Економічна необхідність та роль страхування в забезпеченні безперервності суспільного виробництва. Особливості фінансових відносин у сфері страхування. Форми та методи страхування. Система страхових фондів. Класифікація страхування по об'єктах і по ознаках ризику. Принципи обов'язкового та добровільного страхування. Види особистого, обов'язкового та добровільного страхування. Перестрахування. Необхідність перестрахування для забезпечення сталості страхових операцій. Прибутки та витрати страховика. Страховий ринок. Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні.

Тема 14. Фінансовий ринок. Сутність фінансового ринку, його роль у мобілізації та розподілі фінансових ресурсів. Класифікація фінансових ринків. Грошовий ринок. Ринок капіталів. Види цінних паперів, що можуть випускатися й обертатися в Україні. Основні характеристики цінних паперів. Правове регулювання фінансового ринку. Фондова біржа. Перспективи розвитку фінансового ринку в Україні.

Тема 15. Фінансовий менеджмент. Концептуальні основи фінансового менеджменту. Система забезпечення фінансового менеджменту та методичний інструментарій фінансових розрахунків. Менеджмент державних фінансів, бюджетний менеджмент, фінансовий менеджмент у підприємницьких структурах, менеджмент у системі оподаткування, менеджмент на фінансовому ринку. Правова основа фінансового менеджменту.

 

Змістовний модуль 4

 

Тема 16. Міжнародні фінанси. Поняття зовнішньоекономічного фінансового механізму. Суб'єкти та види зовнішньоекономічної діяльності. Правові норми регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Валютне регулювання та валютні обмеження. Використання валютних надходжень. Валютний курс. Валютні ринки. Валютні операції. Специфічні особливості та проблеми функціонування валютного ринку в Україні. Державний контроль над здійсненням валютних операцій та своєчасного надходження валюти. Фінансові санкції.

Тема 17. Фінансова безпека держави. Сутність фінансової безпеки держави та критерії, які її характеризують. Чинники, які загрожують фінансовій безпеці держави. Вплив бюджетного процесу на економічний і соціальний розвиток країни. Фінансово-бюджетна дисципліна. Державний контроль за виконанням бюджетного законодавства і відповідальність за бюджетні правопорушення. Система державного фінансового контролю в Україні. Заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів.

 

Тема 18. Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою. Фінанси США. Федеральні фінанси США. Особливості бюджетного процесу в США. Податкова система США. Фінанси штатів і місцевих органів влади. Особливості фінансів підприємств у США. Фінанси Японії. Особливості побудови та функціонування фінансової системи Японії. Доходи та витрати державного бюджету. Бюджети місцевих органів влади. Спеціальні фонди. Фінанси домогосподарств.

Тема 19. Фінанси Європейського Союзу. Доходи бюджету ЄС. Видатки бюджету ЄС. Податкова політика в рамках ЄС. Грошово-кредитна політика в странах ЄС. ЄФВС, ЄВІ, ЄЦБ.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

 

Заліковий модуль 1

Змістовий модуль 1Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.014 с.)