Структуру програми для дітей дошкільного віку побудовано з урахуванням ліній розвитку.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Структуру програми для дітей дошкільного віку побудовано з урахуванням ліній розвитку.Дитина в дошкільні роки

Освітня програма "Дитина в дошкільні роки", наук. кер. проф. Крутій К. Л.

(лист МОН про надання грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" від 08.12.2010 № 1/11-11178)

Від автора: Програма "Дитина в дошкільні роки" — це програма нового типу.

Програму зорієнтовано на цінності та інтереси дитини, урахування вікових можливостей, на збереження дитячої субкультури, на ампліфікацію дитячого розвитку, взаємозв’язок усіх сторін життя малюка. Програму "Дитина в дошкільні роки" адресовано педагогам, практичним психологам і соціальним педагогам дошкільних навчальних закладів, вихователям, які працюють у будинках сімейного типу, школах-інтернатах тощо; студентам педагогічних інститутів і коледжів, які навчаються за спеціальністю "Дошкільне виховання", батькам, а також укладачам нових комплексних програм розвитку, виховання та навчання дітей раннього, переддошкільного й дошкільного віку.

У грудні 2010 року програму рекомендовано МОН України як комплексну додаткову освітню програму (лист МОН України N 1/11–11178 від 8 грудня 2010 р.).

Доопрацювання освітньої програми обумовлено закономірною необхідністю: соціальним розвитком суспільства та психолого-педагогічної науки, вимогами практики та обов’язковістю дошкільної освіти для дітей п’ятирічного віку, визначеною Законом України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу" (2010 р.). Програму зорієнтовано на цінності та інтереси дитини, урахування вікових можливостей, на збереження дитячої субкультури, ампліфікацію дитячого розвитку, взаємозв’язок усіх сторін життя малюка.

Мета програми — забезпечити повноцінний фізичний, соціальний, пізнавальний та естетичний розвиток особистості дитини шостого року життя; полегшити входження у Всесвіт і розвинути її внутрішні сили та духовний потенціал.

Основні завдання програми — озброєння дитини наукою життя; формування базисних характеристик; забезпечення можливості "єдиного старту" для дітей шестирічного віку; створення єдиного освітнього середовища, що сприяє перспективності, наступності та спадкоємності між дошкільним навчальним закладом і початковою школою.

Науково-теоретичним ґрунтом програми є досягнення вітчизняної та світової психолого-педагогічної науки, а також сучасні дослідження розвитку дитини, які визнають своєрідність, унікальність, особливість дошкільного дитинства в становленні особистості, урахування сензитивності цього періоду щодо становлення первинного схематичного світогляду, супідрядності мотивів, довільної поведінки, внутрішніх етичних інстанцій, самосвідомості.

До базисних характеристик особистості науковці відносять: компетентність, креативність та ініціативність, довільність, самостійність, відповідальність, безпеку та незалежність поведінки, самосвідомість і здатність особистості до самооцінки.

Своєчасне становлення базисних характеристик розглядається авторами програми як необхідність реалізації стандарту, визначеного "Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні", тобто виконання обов’язків держави перед дитиною, родиною та суспільством взагалі, пов’язаних із забезпеченням рівного старту кожної дитини незалежно від місця та умов проживання, типу дошкільного навчального закладу.

В основу програми покладено концепцію психологічного віку як етапу, стадії дитячого розвитку, що характеризується своєю структурою і динамікою. Отже, кожен психологічний вік охоплює:

 • якісно особливі, специфічні відносини між дитиною та дорослим ("Створення фонду "Хочу"), тобто залучення дитини до системи вироблених людством цінностей, організація умов для її духовного зростання, формування основ ціннісного ставлення до дійсності;
 • визначену ієрархію видів діяльності та провідні їхні типи ("Створення фонду "Можу"), тобто засвоєння дитиною знань, оволодіння вміннями й навичками, формування культури пізнання, здатність самостійного практичного використання набутого в житті;
 • основні психологічні досягнення дитини, що свідчать про розвиток її психіки, самосвідомості, особистості ("Показники компетенції дитини"), тобто обов’язковий мінімум набору елементарних знань, уявлень, практичних умінь і навичок, які гарантують дитині адаптацію до життя, здатність орієнтуватися в ньому, адекватно реагувати на явища, події, людей. Показники компетенції дитини є мінімальним освітнім ядром, рівень засвоєння якого відбивається в якісно-кількісних показниках діяльності та поведінки дитини.

Науковцями доведено, що психологічний вік не збігається з хронологічним, один психологічний вік за своєю довжиною не рівний іншому. Тому в програмі "Дитина в дошкільні роки" виокремлено психологічні віки:

 • раннє дитинство (перший рік життя — ранній вік, переддошкільний вік — від року до трьох років);
 • дошкільне дитинство (молодший, середній, старший віки).

Програма має особливості в структурі, складається з двох частин: програма для раннього та переддошкільного віку і програма для дітей дошкільного віку.

Кожен віковий період має невипадкову назву.

"Маляточко" — освітня програма для дітей раннього та переддошкільного віку. Ця програма є складовою частиною програми "Дитина в дошкільні роки". Створення саме такої програми обумовлено закономірною необхідністю: соціальним розвитком суспільства та психолого-педагогічної науки, вимогами практики.

Програма для дітей молодшого віку має назву "Кроки до самостійності", дітей середнього віку чекає програма"Подорож у довкілля", а для дітей старшого дошкільного віку створено програму "Стежинки у Всесвіт".

Стежка завжди пов’язана з рухом, її довжина зазвичай складає не більше пари сотень метрів, після чого вона обов’язково виводить до більшого шляху. Усесвіт — це слово охоплює все те, що знає людина, і те, чого вона не знає. Останнього набагато більше — незнання переважає над знанням, не дивлячись на всі спроби науки розшифрувати загадки природи. Отже, Всесвіт — це все, що існує: матерія, простір, енергія, час.

Дитину треба вводити у Всесвіт, надаючи їй можливості йти власною стежинкою, але допомагаючи вийти на свій великий шлях!

Програму зорієнтовано на досягнення певних стандартів в освіті дитини раннього та переддошкільного віку. Підґрунтям програми є якість розвитку, вихованості та навченості дитини перших трьох років. Постійне вдосконалення системи дошкільної освіти, підвищення вимог до якості освітньої роботи в усіх її ланках, психолого-педагогічні дослідження підтвердили необхідність і доцільність поглиблення змісту знань, умінь і навичок кожної дитини.

Ураховуючи той факт, що ранній та переддошкільний вік — це унікальний період, пов’язаний з високою сензитивністю малюка щодо формування більшості специфічних людських якостей та здібностей, було окреслено такі завдання цього етапу розвитку:

 • від 0 до 1-го року — формування в дитини засобів та способів спілкування з дорослою людиною;
 • від 1-го до 3-х років — засвоєння суспільно вироблених засобів використання предметів, розвиток спілкування: емоційного та мовленнєвого.

Отже, пріоритетними в ранньому та переддошкільному віці є засвоєння людських способів використання предметів та розвиток мовлення. Зміст програми "Маляточко" систематизовано за чотирма розділами:

 • Фізичний розвиток. Здоровий малюк.
 • Коґнітивний розвиток.
 • Розвиток особистості.
 • Естетичний розвиток.

Розподіл програмного матеріалу в підрозділах "Створення фонду "Хочу", "Створення фонду "Можу" допоможе вихователям зорієнтуватися в організації різноманітної діяльності дитини. Фонд "Хочу" визначає завдання, які стоять перед вихователями щодо розвитку, навчання та виховання кожної дитини. Фонд "Можу" окреслює межі використання дитиною набутих знань у житті.

У розділі "Фізичний розвиток. Здоровий малюк" чітко сформульовано вимоги до розвитку рухів дитини, посилено оздоровлювальну спрямованість програми.

Коґнітивний розвиток. Цей розділ має такі напрями: предметний світ; сенсорний розвиток, формування чуттєвого досвіду; світ природи.

Пізнання дитиною довкілля (у його різних формах — сприймання, пам’ять, мислення тощо) психологами розглядається як активний процес, необхідним компонентом якого є психологічні засоби, що виформовуються в процесі навчання в найширшому розумінні, охоплюючи й навчання самим життям.

Коґнітивний розвиток дитини розуміється як неперервна та незмінна послідовність стадій, кожна з яких підготовлена попередньою, а та, у свою чергу, наступною.

Розділ "Розвиток особистості". Спілкування дитини з дорослими та однолітками розглядається як основа соціального розвитку. У параграфі "Соціалізація" визначено завдання щодо соціально-емоційного розвитку та становлення регуляторного досвіду малюка в сім’ї та дошкільному навчальному закладі. Розвиток мовлення дитини раннього та переддошкільного віку є засобом, за допомогою якого встановлюються контакти, налагоджуються стосунки між дитиною й дорослим, дитиною й дитиною.

Естетичний розвиток. Завдання цього розділу наведено з урахуванням вимог до естетичного сприйняття довкілля малюком.

ЗМІСТ

 

Пояснювальна записка
Відомості про авторів програми “Дитина в дошкільні роки”

“МАЛЯТОЧКО”
(програма для дітей раннього віку)
Психолого-педагогічна характеристика дітей раннього віку

Перший рік життя
Фізичний розвиток. Здоровий малюк
Коґнітивний розвиток
Предметний світ
Сенсорний розвиток. Формування чуттєвого досвіду
Розвиток особистості
Соціалізація
Мовленнєва діяльність, мовленнєве спілкування, розвиток мовлення
Естетичний розвиток
Музика

Переддошкільний вік
Психолого-педагогічна характеристика дітей переддошкільного віку

Другий рік життя
Фізичний розвиток. Здоровий малюк
Коґнітивний розвиток
Предметний світ
Сенсорний розвиток. Формування чуттєвого досвіду
Світ природи
Розвиток особистості
Соціалізація
Мовленнєва діяльність, мовленнєве спілкування, розвиток мовлення
Ігрова діяльність
Естетичний розвиток
Музика

Третій рік життя
Фізичний розвиток. Здоровий малюк
Коґнітивний розвиток
Предметний світ
Сенсорний розвиток. Формування чуттєвого досвіду
Конструювання
Світ природи
Розвиток особистості
Соціалізація
Ігрова діяльність
Мовленнєва діяльність, мовленнєве спілкування, розвиток мовлення
Художньо-мовленнєва діяльність
Естетичний розвиток
Світ мистецтва
Образотворча діяльність
Музика
Свята та розваги

“КРОКИ ДО САМОСТІЙНОСТІ”
(програма для дітей молодшого дошкільного віку)
Психолого-педагогічна характеристика дітей молодшого дошкільного віку
Фізичний розвиток. Здоровий малюк
Ґендерна соціалізація
Розвиток особистості
Ігрова діяльність
Сюжетно-рольова гра
Театралізована гра
Ігри з правилами
Мовленнєва діяльність, мовленнєве спілкування, розвиток мовлення
Пропедевтичний курс навчання грамоти
Риторика
Художньо-мовленнєва діяльність
Соціалізація
Формування оцінно-контрольних дій
Розвиток духовного потенціалу дитини
Розвиток пізнавальної сфери
Введення у світ кількості, логіки, простору та часу
Конструювання
Ознайомлення з предметним довкіллям
Екологічна освіта. Вступ до природознавства
Світ неживої природи
Природа Космосу
Жива природа
Елементарні історико-географічні уявлення
Естетичний розвиток
Світ мистецтва
Театральне мистецтво
Образотворче мистецтво
Музика
Свята та розваги

“ПОДОРОЖ У ДОВКІЛЛЯ”
(програма для дітей середнього дошкільного віку)
Психолого-педагогічна характеристика дітей середнього дошкільного віку
Фізичний розвиток. Здоровий малюк
Ґендерна соціалізація
Розвиток особистості
Ігрова діяльність
Сюжетно-рольова гра
Театралізована гра
Ігри з правилами
Мовленнєва діяльність, мовленнєве спілкування, розвиток мовлення
Пропедевтичний курс навчання грамоти
Риторика
Художньо-мовленнєва діяльність
Соціалізація
Формування оцінно-контрольних дій
Розвиток духовного потенціалу дитини
Розвиток пізнавальної сфери
Введення у світ кількості, логіки, простору та часу
Конструювання
Ознайомлення з предметним довкіллям
Екологічна освіта. Вступ до природознавства
Світ неживої природи
Природа Космосу
Жива природа
Елементарні історико-географічні уявлення
Естетичний розвиток
Світ мистецтва
Театральне мистецтво
Образотворче мистецтво
Музика
Свята та розваги

“СТЕЖИНКИ У ВСЕСВІТ”
(програма для дітей старшого дошкільного віку)
Психолого-педагогічна характеристика дітей старшого дошкільного віку
Фізичний розвиток. Здоровий малюк
Ґендерна соціалізація
Основи безпеки життєдіяльності
Розвиток особистості
Ігрова діяльність
Сюжетно-рольова гра
Театралізована гра
Ігри з правилами
Мовленнєва діяльність, мовленнєве спілкування, розвиток мовлення
Пропедевтичний курс навчання грамоти
Риторика
Художньо-мовленнєва діяльність
Підготовка руки дитини до письма
Навчання дітей другої мови
Навчання іноземної мови
Соціалізація
Формування оцінно-контрольних дій
Розвиток духовного потенціалу дитини
Розвиток пізнавальної сфери
Введення у світ кількості, логіки, простору та часу
Конструювання
Економічна освіта
Комп’ютер у дошкільному навчальному закладі
Ознайомлення з предметним довкіллям
Екологічна освіта. Вступ до природознавства
Світ неживої природи
Природа Космосу
Жива природа
Елементарні історико-географічні уявлення
Естетичний розвиток
Світ мистецтва
Театральне мистецтво
Образотворче мистецтво
Музика
Свята та розваги

 

 

Концептуальні засади програми
“Дитина в дошкільні роки”:
ключові категорії, принципи, зміст

“Мало знати, треба ще й прикладати.
Мало хотіти, треба ще й робити”
Й. Гете

 

Ключові категорії програми

Програма “Дитина в дошкільні роки” – програма нового типу.

Програма зорієнтована на цінності та інтереси дитини, врахування вікових можливостей, на збереження дитячої субкультури, на збагачення, ампліфікацію дитячого розвитку, взаємозв’язок усіх сторін життя малюка.

Програма “Дитина в дошкільні роки”:

забезпечує:

 • охорону та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дитини;
 • фізичний розвиток дітей;
 • оптимальне навантаження на дитину з метою захисту від втоми;
 • емоційне благополуччя кожної дитини;
 • створення умов для розвитку особистості дитини, її здібностей;
 • залучення дітей до загальнолюдських та етносоціокультурних цінностей;
 • взаємодію з родиною щодо забезпечення повноцінного розвитку дітей;

передбачає організацію дитячої діяльності в трьох формах:

 • заняття як спеціально організована форма навчання;
 • нерегламентовані види діяльності;
 • вільний час, передбачений для дитини впродовж дня.

У програмі закладено оптимальне співвідношення індивідуальної та спільної діяльності дітей.

Мета програми – забезпечити повноцінний фізичний, соціальний, пізнавальний та духовний розвиток зростаючої особистості; полегшити входження дитини в широкий світ і розвинути її внутрішні сили.

Основне завдання програми “ Дитина в дошкільні роки“ – озброєння дитини наукою життя; формування базисних характеристик.

Науково-теоретичним ґрунтом програми є досягнення вітчизняної та світової психолого-педагогічної науки, а також сучасні дослідження розвитку дитини, які визнають своєрідність, унікальність, особливість дошкільного дитинства у становленні особистості, врахування синтезивності даного періоду щодо первинного схематичного світогляду, супідрядності мотивів, довільної поведінки, внутрішніх етичних інстанцій, самосвідомості.

До базисних характеристик особистості науковці відносять:

 • компетентність
 • креативність
 • ініціативність
 • довільність
 • самостійність
 • відповідальність
 • безпеку та незалежність поведінки
 • самосвідомість
 • здатність особистості до самооцінки.

Своєчасне становлення базисних характеристик розглядається авторами програми як необхідність реалізації стандарту, визначеного “Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні”, тобто виконання обов’язків держави перед дитиною, родиною та суспільством взагалі, пов’язаних із забезпеченням рівного старту розвитку кожної дитини незалежно від місця та умов проживання, типу дошкільного закладу.

Якщо Ви обрали програму “Дитина в дошкільні роки”, бажано було б погодити свій вибір із батьками, які є учасниками освітнього процесу. На етапі впровадження педагогами з боку адміністрації:

 • вивчити програму щодо реальних можливостей її реалізації саме у Вашому дошкільному закладі;
 • дібрати і підготувати кадри;
 • створити предметно-розвиваюче середовище;
 • забезпечити вияв труднощів, які виникають у педагогів, з метою їхньої корекції;
 • організувати діагностику розвитку дітей на кожному віковому етапі;
 • створити консультативну службу для батьків.

Пояснювальна записка

Програма “Стежинки у Всесвіт” є програмою нового типу. Створення саме такої програми обумовлено закономірною необхідністю: соціальним розвитком суспільства та психолого-педагогічної науки, вимогами практики та обов’язковістю дошкільної освіти для дітей п’ятирічного віку.

Програма має невипадкову назву. Стежка завжди пов’язана з рухом, її довжина зазвичай складає не більше пари сотень метрів, після чого вона обов’язково виводить до більшого шляху. Усесвіт – це слово охоплює все те, що знає людина — і те, чого вона не знає. Останнього набагато більше — незнання переважає над знанням, не дивлячись на всі спроби науки розшифрувати загадки природи. Отже, Всесвіт – це все, що існує: матерія, простір, енергія, час.

Дитину треба вводити у Всесвіт, надаючи їй можливість йти своєю стежинкою, але допомагаючи вийти на свій великий шлях!

Програму зорієнтовано на цінності та інтереси дитини, урахування вікових можливостей, на збереження дитячої субкультури, ампліфікацію дитячого розвитку, взаємозв’язок усіх сторін життя малюка.

Мета програми – забезпечити повноцінний фізичний, соціальний, пізнавальний та естетичний розвиток особистості дитини шостого року життя; полегшити входження у Всесвіт і розвинути її внутрішні сили та духовний потенціал.

Основні завдання програми – озброєння дитини наукою життя; формування базисних характеристик; забезпечення можливості «єдиного старту» для дітей шестирічного віку; створення єдиного освітнього середовища, що сприяє перспективності, наступності та спадкоємності між дошкільним навчальним закладом і початковою школою.

Науково-теоретичним ґрунтом програми є досягнення вітчизняної та світової психолого-педагогічної науки, а також сучасні дослідження розвитку дитини, які визнають своєрідність, унікальність, особливість дошкільного дитинства в становленні особистості, урахування сензитивності цього періоду щодо становлення первинного схематичного світогляду, супідрядності мотивів, довільної поведінки, внутрішніх етичних інстанцій, самосвідомості.

До базисних характеристик особистості науковці відносять: компетентність, креативність та ініціативність, довільність, самостійність, відповідальність, безпеку та незалежність поведінки, самосвідомість і здатність особистості до самооцінки.

Своєчасне становлення базисних характеристик розглядається авторами програми як необхідність реалізації стандарту, визначеного “Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні”, тобто виконання обов’язків держави перед дитиною, родиною та суспільством взагалі, пов’язаних із забезпеченням рівного старту кожної дитини незалежно від місця та умов проживання, типу дошкільного навчального закладу.

В основу програми покладено концепцію психологічного віку як етапу, стадії дитячого розвитку, що характеризується своєю структурою і динамікою. Отже, кожен психологічний вік охоплює:

 • якісно особливі, специфічні відносини між дитиною та дорослим (“Створення фонду “Хочу”), тобто залучення дитини до системи вироблених людством цінностей, організація умов для її духовного зростання, формування основ ціннісного ставлення до дійсності;
 • визначену ієрархію видів діяльності та провідні їхні типи (“Створення фонду “Можу”), тобто засвоєння дитиною знань, оволодіння вміннями й навичками, формування культури пізнання, здатність самостійного практичного використання набутого в житті;
 • основні психологічні досягнення дитини, що свідчать про розвиток її психіки, самосвідомості, особистості (“Показники компетенції дитини”), тобто обов’язковий мінімум набору елементарних знань, уявлень, практичних умінь і навичок, які гарантують дитині адаптацію до життя, здатність орієнтуватися в ньому, адекватно реагувати на явища, події, людей. Показники компетенції дитини є мінімальним освітнім ядром, рівень засвоєння якого відбивається в якісно-кількісних показниках діяльності та поведінки дитини.
 • Науковцями доведено, що психологічний вік не збігається з хронологічним, один психологічний вік за своєю довжиною не рівний іншому.

У програмі завданням розвитку кожного психологічного віку передує психолого-педагогічна характеристика дитини, яка складається із критеріїв, а саме: провідна діяльність; кількісні та якісні показники рівня розвитку пізнавальних, емоційних і вольових процесів; новоутворення кожного віку; сензитивні періоди формування тих чи інших психічних процесів, особистих властивостей, феноменів тощо.

Розподіл змісту програми розподілено за двома частинами – інваріантною та варіативною.

Інваріантна частина визначає обов`язковий для дітей певного віку ступінь засвоєння знань, понять, забезпе­чує єдність освітнього простору України, ство­рює необхідні умови для розвитку, навчання і виховання дітей незалежно від місця та умов проживання, типу дош­кільного закладу.

Варіативна частина враховує і відбиває в змісті ос­віти регіональні, етносоціокультурні та індивідуальні особ­ливості розвитку дошкільника.

Структуру програми для дітей п’ятирічного віку побудовано з урахуванням ліній розвитку: фізичний, соціальний, пізнавальний та естетичний розвиток дитини.

ґрунтом розділу “Фізичний розвиток. Здоровий малюк” є формування в дошкільника системи знань про здоровий спосіб життя, виховання потреби в фізичному самовдосконаленні тощо. Структура розділу є стрункою системою взаємодії дорослого з дитиною за такими напрямками:

 • Фізичний розвиток (образ тіла, розвиток і живлення організму, гігієна тіла, загартування, здоров’я і хвороба, розвиток рухової активності, фізична витривалість).
 • Ґендерна соціалізація.
 • Основи безпеки життєдіяльності.

Параграф “Ґендерна соціалізація” вибудувано згідно з новітніми дослідженнями психологів. Він охоплює дві взаємозалежні сторони: а) привласнення дошкільником прийнятих моделей чоловічої та жіночої поведінки, відносин, норм, цінностей і ґендерних стереотипів; б) вплив суспільства, соціального середовища на індивіда з метою прищеплення йому певних правил і стандартів поведінки, соціально прийнятних для чоловіків і жінок.

У розділі “Розвиток особистості” акцентується увага на соціальній компетентності дитини (соціальна зрілість), яка виявляється в необхідності сприймати себе в контексті відносин з іншими, у розвиненій потребі контактів з однолітками і дорослими, соціальних мотивах спільної діяльності, регуляції поведінки і діяльності, моральних почуттів.

Структура розділу складається з таких напрямків:

 • Ігрова діяльність.
 • Мовленнєва діяльність, мовленнєве спілкування, навчання рідного мовлення.
 • Риторика.
 • Художньо-мовленнєва діяльність.
 • Пропедевтичний курс фонетики рідного мовлення. Пропедевтичний курс навчання грамоти.
 • Навчання другої мови.
 • Навчання іноземної мови.
 • Соціалізація.
 • Формування оцінно-контрольних дій.
 • Розвиток духовного потенціалу дитини.

Новим у програмі є напрямок «Риторика», віднесений до варіантної частини. Сучасна риторика, що лягла в основу розробки підрозділу програми, об’єднала в єдине різні знання про людину з теорії комунікації, психології спілкування, лінґвістики, етики, соціології, логіки, семіотики тощо. Отже, риторика вчить спілкуванню на новому етапі розвитку суспільства, в умовах колосальних можливостей відкритості й доступності інформаційного простору. Проте незмінним для сучасної риторики є те, що в центрі – особистість, яка спілкується.

Підрозділ “Розвиток духовного потенціалу дитини” також є новим у програмі, його віднесено до варіантної частини. Духовний потенціал є інтеґральним утворенням, що в унікальній та неповторній комбінації поєднує можливе й дійсне, свідоме й несвідоме, суще й належне; взаємопов’язує здібності й здатності особистості до прийняття, переживання й творчого втілення у всіх сферах життєдіяльності базових загальнолюдських цінностей та індивідуальних ціннісних новоутворень кожної дитини.

У розділі “Розвиток пізнавальної сфери” головним завданням є розвиток пізнавальних здібностей, ґрунтом яких є сенсорні, інтелектуальні та творчі здібності. Розвиток у дітей словесно-логічного мислення, вироблення вміння користуватися основними логічними прийомами й операціями, формування навичок наочного моделювання складає одне з важливіших завдань.

У структурі розділу відбито такі напрямки:

 • Введення у світ кількості, логіки, простору та часу.
 • Конструювання.
 • Комп’ютер у дошкільному закладі.
 • Економічна освіта.
 • Предметний світ і праця дитини.
 • Екологічна освіта. Вступ до природознавства.
 • Жива і нежива природа. Природа Космосу.
 • Елементарні історико-географічні уявлення.

У розділі “Естетичний розвиток дитини” подано програму формування естетичного ставлення дитини до світу та художнього розвитку самої дитини. Основою художнього розвитку є формування у дитини саме художніх здібностей (музичних, літературних, до зображувальної діяльності).

Цей розділ має такі напрямки:

 • Світ мистецтва.
 • Театральна діяльність.
 • Зображувальна діяльність.
 • Музична діяльність. Свята та розваги.

До розробки програми “Стежинки у Всесвіт” було залучено провідних фахівців з питань дошкільної та початкової освіти в Україні. У процесі розробки обсягу знань, умінь (компетенцій) і навичок дітей п’ятирічного віку було використано сучасні дослідження психологів, педагогів, дидактів, соціологів, лінґвістів та онтолінґвістів.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ ПРОГРАМИ “СТЕЖИНКИ У ВСЕСВІТ”

Богуш А.М. – дійсний член АПН України, дійсний член Міжнародної АПСН, доктор педагогічних наук, професор, зав. кафедрою теорії та методики дошкільного виховання Південноукраїнського державного педагогічного університету (м.Одеса) ім. К.Д.Ушинського – розділ “Мовленнєва діяльність, мовленнєве спілкування, мовленнєвий розвиток”, “Художньо-мовленнєва діяльність”.

Аматьєва О.П. – кандидат педагогічних наук, декан факультету дошкільної освіти та практичної психології, доцент кафедри практичної психології Слов’янського державного педагогічного університету – розділ “Театральне мистецтво”.

Байєр О.М. – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти КЗ “ЗОІППО” ЗОР – розділ “Соціалізація”.

Вільчковський Е.С. – член-кореспондент АПН України, доктор педагогічних наук, професор – розділ “Фізичний розвиток. Здоровий малюк”.

Голдобіна К.Б. – методист кафедри дошкільної та початкової освіти КЗ “ЗОІППО” ЗОР – розділ “Риторика”.

Горбунова Н. В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української філології РВНЗ “Кримський гуманітарний університет” (м.Ялта) – розділ “Риторика”.

Григоренко Г.І. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти КЗ “ЗОІППО” ЗОР – розділ “Гра. Сюжетно-рольова гра”, “Економічна освіта”.

Дем’яненко О.Є. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Миколаївського державного педагогічного університету імені В.О. Сухомлинського – розділ “Навчання іноземної мови”.

Денисенко Н.Ф. – доктор педагогічних наук, професор кафедри реабілітаційної педагогіки та здорового способу життя КЗ “ЗОІППО” ЗОР – розділ “Фізичний розвиток. Здоровий малюк”.

Деснова І. С. – асистент кафедри гуманітарних наук Республіканського вищого навчального закладу “Кримський гуманітарний університет”, філіал (м. Армянськ) – розділ “Ранній вік”

Дорошенко З.П. – старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти КЗ “ЗОІППО” ЗОР – розділи “Ранній вік”, “Введення у світ кількості, логіки, простору та часу”.

Дронова О.О. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти та соціальної педагогіки Слов’янського державного педагогічного університету – розділ “Світ мистецтва”.

Жадан Р.П. – кандидат економічних наук, доцент кафедри управління освіти КЗ “ЗОІППО” ЗОР – розділ “Економічна освіта”.

Каплуновська О.М. – старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти КЗ “ЗОІППО” ЗОР – розділи “Природа Космосу”, “Нежива природа”, “Пропедевтичний курс навчання грамоти”, “Розвиток духовного потенціалу дитини”.

Крутій К.Л. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, член-кореспондент Петровської Академії наук та мистецтв (м. Санкт-Петербург), член-кореспондент Міжнародної Академії менеджменту в освіті та культурі (м. Москва) – розділи “Мовленнєва діяльність, мовленнєве спілкування, навчання рідного мовлення”, “Підготовка руки дитини до письма”, “Навчання другої мови”, “Комп’ютер в дошкільному закладі”, “Жива природа”, “Основи безпеки життєдіяльності”.

Кузьменко В.У. – доктор психологічних наук, професор кафедри теоретичної та консультативної психології Інституту соціології, психології та управління НПУ імені М.П. Драгоманова – розділ “Психолого-педагогічна характеристика дітей старшого дошкільного віку”.

Курінна А.Ф. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти КЗ “ЗОІППО” ЗОР – розділ “Риторика”.

Макаренко Т.М. – методист КЗ “ЗОІППО” ЗОР – розділ “Елементарні історико-географічні уявлення”.

Маковецька Н.В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання Запорізького національного університету – розділ “Формування оцінно-контрольних дій”.

Макрідіна Л.О. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології післядипломної освіти КЗ “ЗОІППО” ЗОР – розділ “Ознайомлення з предметним довкіллям”.

Михайліченко А.Ф. – старший викладач кафедри реабілітаційної педагогіки та здорового способу життя КЗ “ЗОІППО” ЗОР – розділ “Образотворче мистецтво”.

Погребняк Ю.В. – старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти КЗ “ЗОІППО” ЗОР – розділ «Риторика».

Погрібняк Н.В. – старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти КЗ “ЗОІППО” ЗОР – розділ “Образотворче мистецтво”, “Художньо-мовленнєва діяльність”.

Редькіна Л.І. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та управління Республіканського вищого навчального закладу “Кримський гуманітарний університет” – розділ “Елементарні історико-географічні уявлення”.

Сорока Т.В. – завідувач дошкільного закладу освіти № 146 м.Запоріжжя – розділ “Музика. Свята та розваги”.

Федорович Л. О. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної і корекційної педагогіки Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка – розділи “Звукова культура мовлення”, “Ранній вік”.

Шульга Л.М. – доктор філософії в педагогічних науках, учитель ЗОШ “Основа” м. Запоріжжя – розділ “Образотворче мистецтво”.

Авторський колектив (у складі 6 докторів наук, 12 кандидатів наук, 9 маґістрів, викладачів ВНЗ і практиків), розуміючи всю складність створення програми п’ятирічного віку, яка б відповідала усім вимогам сучасності, із вдячністю сприйме всі зауваження, побажання і пропозиції та обов’язково їх врахує під час доопрацювання та перевидання програми.


Провідна діяльність

Відбувається подальше ускладнення сюжетів гри, зростає їхня різноманітність і розгорнутість. Дітей цікавлять не тільки локальні події з їхнього власного досвіду, а й такі, що мають значення в межах всього людського суспільства. Часто відтворюються епізоди з життя людей різних професій (вихователь, вчитель, лікар, рибалка, міліціонер, капітан морського судна, шофер, продавець, директор крамниці, контролер транспорту). Основне в грі – передача рольових відносин, однак діти не просто передають людські стосунки, а й моделюють їх. Гра дедалі набирає творчого характеру.

Діти самостійно добирають матеріал до гри. Надзвичайно привабливими для дітей стають аксесуари, що позначають роль (бінокль, хустка медсестри). Якщо якийсь матеріал чи аксесуари гри відсутні, то діти самостійно виготовляють їх.
Розвиваються інші види та підвиди сюжетно-рольової гри: режисерські, ігри-фантазії, ігри з правилами. В режисерській грі, коли дитина складає сюжет і ролі, роздає їх іграшкам, а потім сама їх пересуває, відбивається прагнення дитини керувати подіями життя, управляти іншими. Бажання втілити в грі надзвичайні, неймовірні образи своєї уяви, здатність створити в фантазії сюжет, до того ж, можливо, нестандартного характеру, і розгорнути його в уявленні породжують гру-фантазію. Гра з правилами в цьому віці доводить, що діти вперше усвідомлюють певною мірою значення виграшу, прагнуть до досягнень, одержують від них емоційне задоволення. Про це свідчить і те, що дітей більшою мірою цікавить результат гри-змагання, а не її процес, хоча звичайно в грі діти орієнтовані саме на процес. Гра з правилами важлива в декількох аспектах: вона є фактором подальшого розвитку довільності поведінки та психічних процесів, спеціальних рухових і сенсорних здібностей, формування багатьох властивостей особистості.

У процесі розвитку гри розвиваються стосунки між членами дитячого колективу. Вона згуртовує дітей, збагачує їхній реальний досвід взаємин.

Розвиток пізнавальної сфери

Сприймання. У 5 років обстеження предмета набуває систематизованого планового характеру. Воно вже не має глобального характеру, виділяється властивість предмета, і сама ця окрема властивість є об’єктом спеціального розгляду. Властивість предмета називається словом і стає категорією пізнавальної діяльності (категорії кольору, величини, форми, просторових відношень). Посилюється свідомість сприймання. Завдяки аналітичності та свідомості сприймання діти в змозі послідовно, детально розглядати малюнки, інтерпретувати їх, давати правильн<Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.35.159 (0.015 с.)