З методики ознайомлення дітей дошкільного віку з природоюМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З методики ознайомлення дітей дошкільного віку з природоюКУРСОВА РОБОТА

З методики ознайомлення дітей дошкільного віку з природою

 

 

на тему: «Естетичне виховання дітей молодшого дошкільного віку засобами природи»

 

 

Студентки ІІІ курсу, групи Д – 31 (11)

напряму підготовки 0101 Педагогічна освіта

спеціальності 5. 01010101 Дошкільна освіта

Решетник О. В.

Керівник : викладач педагогічних дисциплін

Єфименко Я.С.

 

 

м. Одеса

ЗМІСТ

ВСТУП ……………………………………………………………………………..

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ…………………………………………………………………………………

1.1. Теоретичний аналіз змісту психолого-педагогічної літератури естетичного виховання дітей молодшої групи у роботах діячів освіти………………………

1.2. Значення використання засобів ознайомлення дітей з природою в естетичному вихованні молодших дошкільників засобами природи……………

1.3. Організація змісту навчально-виховної роботи з естетичного виховання в процесі ознайомлення дітей з природою………………………………………..

РОЗДІЛ II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗАСОБАМИ ПРИРОДИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ …………………………………………

2.1. Організація та методика проведення експериментальної роботи…………

2.2. Формувальна робота дослідження естетичного виховання дітей молодшого дошкільного віку засобами природи ……………………………………………..

2.3. Результати експериментальної роботи та їх аналіз…………………………

ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………….

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………

 

ВСТУП

Актуальністьпроблеми естетичного виховання дошкільників викликана тим, що осмислення конкретних питань естетичного виховання та базових теоретичних засад формування естетичної культури особистості набуває вирішального значення. Так, у Національній доктрині розвитку освіти України ХХI століття визначено основну мету освіти, яку спрямовано на естетичне виховання та всебічний розвиток людини як найвищої цінності суспільства, формування її духовних смаків, ідеалів та розвитку художньо-творчих здібностей.

У зв’язку з цим особливої ​​актуальності набуває виховання у дошкільнят естетичного смаку, формування у них творчих умінь, усвідомлення ними почуття прекрасного.

Естетичне виховання - послідовне формування у дітей естетичного ставлення до життя, розвиток сприймання і розуміння прекрасного в мистецтві, природі, взаєминах людей, художніх потреб і здатності до художньої творчості. Філософською основою теорії естетичного виховання є естетика.

Природа - джерело відчуття прекрасного. Найважливіше завдання - ввести дитину в природу, навчити бачити, розуміти і відчувати її красу. Зробити це - значить, відкрити шлях до збагачення людської особистості, її естетичної, інтелектуальної та моральної сфер.

Сучасна вітчизняна система естетичного виховання дошкільників відображена в «Концепції дошкільного виховання в Україні», у Законі України «Про дошкільну освіту», в «Базовому компоненті дошкільної освіти», у програмах виховання дітей дошкільного віку «Дитина», «Дитина в дошкільні роки», «Українське довкілля» та у Базовій програмі розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі».

У психологічній, філософській, мистецтвознавській літературі ґрунтовно розкрито психологічні основи естетичного виховання особистості у наукових працях Б. Ананьєва, Л. Божович, Л. Виготського, І. Кона, В. Моляко, Б. Теплова. Філософсько-естетичні особливості цієї проблеми розглядають Ю. Борев, І. Гончаров, М. Киященко, В. Ядов. Проблема естетичного виховання у естетико-педагогічному аспекті широко репрезентована у працях видатних українських педагогів та діячів освіти О. Аліксійчук, Л. Артемової, Г. Ващенка, Н. Вєтлугіної, І. Зязюна, В. Кузя, С. Лисенкової, О. Поліщук, Н. Рогальської, О. Рудницької, В. Сухомлинського, О. Михєєвої та багатьох інших.

Але залишаються не до кінця розкритими питання естетичного виховання дітей молодшого дошкільного віку засобами природи, оскільки саме природа, торкаючись емоційної сфери людини, впливає на формування її естетичних смаків та ідеалів.

Таким чином обрана тема «Естетичне виховання дітей молодшого дошкільного віку засобами природи» актуальна і потребує подальшого вивчення.

Мета:теоретично обґрунтувати та експериментально дослідити роль природи в естетичному вихованні дітей молодшого дошкільного віку.

Завдання:

1. Теоретично дослідити та проаналізувати зміст естетичного виховання.

2. Виявити та схарактеризувати показники та рівні естетичної вихованості дітей молодшого дошкільного віку.

3. Розробити та експериментально випробувати методику роботи з естетичного виховання дітей молодшого дошкільного віку.

Об’єкт: естетичне виховання дітей дошкільного віку.

Предмет:процес естетичного виховання дітей молодшого дошкільного віку засобами природи.

Для розв’язання поставлених завдань використано комплекс методів дослідження: теоретичні – аналіз психолого-педагогічної, навчально-методичної літератури з проблеми дослідження; емпіричні – спостереження, бесіди, визначення рівнів естетичної вихованості дітей молодшого дошкільного віку, педагогічний експеримент (діагностичний, формувальний); статистичний – якісний та кількісний аналіз експериментальних даних.

Теоретичне і практичне значеннядослідження полягає у можливості використання результатів даного дослідження при розробці виховної роботи в дошкільних навчальних закладах.

Дослідження проводилось на базі ДНЗ № 107 у другій молодшій групі. У дослідженні приймали участь 20 дітей молодшого дошкільного віку (10 дітей - контрольна група, 10 дітей - експериментальна група).

Структура роботи. Робота складається із вступу, двох розділів, висновку, списку використаної літератури та додатків.

 

 

РОЗДІЛ I.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

РОЗДІЛ II.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗАСОБАМИ ПРИРОДИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Рівні естетичної вихованості дітей молодшого дошкільного віку

Рівні Експериментальна група Контрольна група
% Кількість дітей % Кількість дітей
Високий 30% 20%
Середній 40% 40%
Низький 30% 40%

 

Як бачимо з таблиці 2.1 з низьким рівнем в експериментальній групі було три дитини: Микита К., Ліля А., Даша С. (30% від загальної кількості дітей).

Середній рівень мали четверо дітей: Артем С., Свєта Г., Ігор І., Олена М. (40% від загальної кількості дітей).

А високий рівень в експериментальній групі мали троє дітей: Максим П.,Марина Ф., Саша Д. (30% від загальної кількості дітей).

У контрольній групі були отримані наступні результати.

З низьким рівнем четверо дітей: Карина Д., Олеся З., Катя М., Ігор Р. (40% від загальної кількості дітей).

Середній рівень мали також четверо дітей: Михайло О., Ірина А., Марія К., Олена К. (40% від загальної кількості дітей).

А з високим рівнем у контрольній групі було лише дві дитини: Олег М., Денис Т. (20% від загальної кількості).

Таким чином, як в експериментальній групі, так і в контрольній групі була недостатня кількість дітей з високим рівнем естетичної вихованості.

 

Результати експериментальної роботи та їх аналіз

На контрольному етапі дослідження ми використовували ті ж діагностичні методи, що і на констатувальному етапі.

Таблиця 2.2

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Базовий компонент дошкільної освіти / Науковий керівник: А.М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф., д-р пед. наук.; Авт. кол-в: Богуш А.М., Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Гавриш Н.В., Долинна О.П., Ільченко Т.С., Коваленко О.В., Лисенко Г.М., Машовець М.А., Низковська О.В., Панасюк Т.В., Піроженко Т.О., Поніманська Т.І., Сідєльнікова О.Д., Шевчук А.С., Якименко Л.Ю. – К. : Видавництво, 2012. – 26 с.

2. Бєлкіна Е. Б. Від подиву до творчості / Е. Б. Бєлкіна. – К.: Мистецтво і освіта, 1998. – 150 с.

3. Бех И.Д. Психологические основы эстетического развития личности: Автореф. д-ра психол.наук (19.00.07). – К., 1992. – 43 с.

4. Буре Р.О. Виховання дошкільнят у праці / Р. О. Буре. – М.: ИЗМН, 1971. – 192 с.

5. Богуш А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі / А. М. Богуш. - К.: Просвіта, 2002. - 407 с.

6. Бондаренко А. К.. Дидактичні ігри в дитячому садку / А. К. Бондаренко. - М.: Вища шк., 1991. - 206 с.

7. Веретенникова С. А. Ознайомлення дошкільників з природою / С. А. Ветлугина. - М.: Просвещение, 1973. – 270 с.

8. Веретенникова С. А. Ознайомлення дошкільників з природою / С. А. Веретенникова. – М.: Просвещение, 1980. – 122 с.

9. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 375 с.

10. Дубровська Є. А. Естетичне виховання та розвиток дітей дошкільного віку / Є. А. Дубровська. - М.: Освіта, 1989. – 250 с.

11. Закон «Про дошкільну освіту»: стаття [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті: http://search.ligazakon.ua

12. Козлова С. А. Дошкольная педагогика / С. А. Козлова. – М.: Образование, 2002. – 254 с.

13. Кабалевский Д. Б. Воспитание ума и сердца: Книга для учителя / Д. Б. Кабалевський. - М.: Просвещение, 1984. - 206 с.

14. Каменєва Л. А. Як ознайомлювати дошкільників з природою / Л. А. Каменєва. - М.: Видавицтво, 1983. - 320 с.

15. Колесник А. Г. Патріотичне виховання дошкільників: сучасний аспект // Збірник студентських наукових статей. Педагогічний альманах / А. Г. Колесник. - Одеса, 2009. — 192с.

16.Костюк О. Г. Эстетические аспекты восприятия мира / О. Г. Костюк. - К.: Музична Україна, 1989. – 156 с.

17. Ковальов А. Г. Виховання почуттів / А. Г. Ковальов.- М. Образование, 1994. - 126 с.

18. Марковська М. М. Куточок природи у дитячому саду / М. М. Марковська. - М.: Академвидав, 1976. - 254 с.

19. Науменко Р. С. Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду / Р. С. Науменко. - М.: Мораль, 1987. – 170 с.

20. Островська Л.Ф. Виховання естетичних почуттів у дітей дошкільного віку / Л. Ф. Островська. - К.: Либідь, 1975. – 200 с.

21. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т. І. Поніманська. - К.: Академвидав, 2006. - 456 с.

22. Проколієнко Л. М. Формування допитливості у дітей молодшого дошкільного віку / Л. М. Проколієнко. - К.: Вища шк., 1993. - 111 с.

23. Підкурганна Г. Д. Дитяча творчість / Г. Д. Підкурганна. – К.: Либідь, 2005. – 170 с.

24. Програма Дитина: Програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років (Наказ МОНУ від 22.06.2010 р.). – К.: 2010. – Режим доступу до програми: http://prolisok.it-we.net/onovlena-programa-vixovannya-i-navchannya-ditej-2-7-rokiv-ditina

25. Проскура Е. В. Развитие познавательных способностей дошкольника / Е. В. Проскура. – М.: Москва, 1993. – 190 с.

26. Про дошкільну освіту: Закон України. — К., 2001. — 46 с.

27. Про освіту: Закон України // Освіта. — 25 червня 1991. — 66 с.

28. Русова С. Ф. Вибрані педагогічні твори / С. Ф. Русова. - К.: Освіта, 1996. - 304 с.

29. Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка / М. Г. Стельмахович. – К.: Світло, 1999. – 204 с

30. Удальцова Є. І. Екологічне та естетичне виховання дошкільників / Є. І. Удальцова. – К.: Світло, 1983. – 201 с.

 

 

ДОДАТКИ

Естафета «Ми прикрасимо ялинку».

Гра проводиться на початку або в кінці уроку для закріплення навичок зображення ялинкових іграшок з натури.

Дидактичне завдання. Розвивати спостережливість, колір , чуття пропорцій, вдосконалювати навички малювання з натури.

Дидактичний матеріал. Три великих аркуші паперу з зображенням неприкрашених ялинок, набір ялинкових іграшок нескладної форми на кожен ряд (ліхтарики, бурульки і інші).

Зміст. Група ділиться на три команди-ряди. Кожна команда отримує по однаковому набору ялинкових іграшок, які розподіляються між учасниками. Перед кожною командою на класній дошці - аркуш паперу з зображенням ялинки. За командою вихователь (або коли закінчиться куплет якоїсь новорічної пісеньки) до дошки по одному виходять діти від кожної команди зі своєю ялинковою іграшкою. Кожен учасник має «почепити» (тобто намалювати) свою ялинкову іграшку на ялинку своєї команди. Малюнок виконується простим олівцем. Потім до своїх ялинок підходять наступні три учасники і так далі. Виграє та команда, яка прикрасить ялинку швидко і гарно.

Правило. Кожен учасник команди виходить до дошки прикрашати ялинку своєї команди тільки після того, як на своє місце сів товариш по команді.

Примітка. У групі подовженого дня можна запропонувати дітям завершити розпочату роботу фарбами. Закінчені роботи можна буде використати в оформленні групи до новорічного свята.

Вправа «Чарівні фарби».

Вправа проводиться при ознайомленні з акварельними фарбами.

Дидактичне завдання. Закріпити знання дітей про три основні кольори (червоний, жовтий, синій) і похідних від них складених (зелений, жовтогарячий і фіолетовий); навчити отримувати складені кольори, змішуючи основні кольори на палітрі;дати поняття про елементарні закони кольорознавства, про емоційно - виражальні можливості кольорів; учити виражати свої почуття, душевні переживання та думки мовою кольору; розвивати здібності до емоційного сприйняття навколишнього світу кольорів; збагачувати суб'єктивні світовідчуття через взаємозв'язок музичного, поетичного і візуального сприйняття;виховувати потребу у творчому самовираженні.

Дидактичний матеріал. Набір з трьох карток на кожну дитину з зображенням трьох повітряних кульок, дві з яких зафарбовані в основні кольори, а третя залишається незабарвленою. На першій картці дві кульки зафарбовані у червоний і жовтий кольори, на другій - у жовтий і синій, на третій - у червоний і синій; набір фільтрів основних кольорів (на кожного учня або один на парту).

Зміст. Після розповіді про чарівний світ барв дітей слід запитати про те, які кольори найголовніші. Якщо дітям відповісти важко, вихователь сам називає три основні кольори. Потім учні отримують пакети з трьома картками-завданнями і набором кольорових фільтрів. Спочатку оптичним шляхом за допомогою кольорових фільтрів основних кольорів, а потім змішуючи фарби на палітрі, діти встановлюють, що при змішуванні жовтого і червоного кольорів виходить жовтогарячий, при змішуванні синього і жовтого зелений, червоного і синього - фіолетовий. При цьому діти виконують самостійно такий дослід: накладають один на одного два фільтри, наприклад, жовтий і синій, і бачать, що вийшов зелений колір. Потім змішують ці два кольори на палітрі і переконуються у правильності визначення складеного кольору. Отриманим складеним кольором діти зафарбовують третю кульку на карточці-завданні. Аналогічна робота проводиться з рештою фільтрів і двома карточками-завданнями.

 

КУРСОВА РОБОТА

з методики ознайомлення дітей дошкільного віку з природою

 

 

на тему: «Естетичне виховання дітей молодшого дошкільного віку засобами природи»

 

 

Студентки ІІІ курсу, групи Д – 31 (11)

напряму підготовки 0101 Педагогічна освіта

спеціальності 5. 01010101 Дошкільна освіта

Решетник О. В.

Керівник : викладач педагогічних дисциплін

Єфименко Я.С.

 

 

м. Одеса

ЗМІСТ

ВСТУП ……………………………………………………………………………..

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ…………………………………………………………………………………

1.1. Теоретичний аналіз змісту психолого-педагогічної літератури естетичного виховання дітей молодшої групи у роботах діячів освіти………………………

1.2. Значення використання засобів ознайомлення дітей з природою в естетичному вихованні молодших дошкільників засобами природи……………

1.3. Організація змісту навчально-виховної роботи з естетичного виховання в процесі ознайомлення дітей з природою………………………………………..

РОЗДІЛ II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗАСОБАМИ ПРИРОДИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ …………………………………………

2.1. Організація та методика проведення експериментальної роботи…………

2.2. Формувальна робота дослідження естетичного виховання дітей молодшого дошкільного віку засобами природи ……………………………………………..

2.3. Результати експериментальної роботи та їх аналіз…………………………

ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………….

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………

 

ВСТУП

Актуальністьпроблеми естетичного виховання дошкільників викликана тим, що осмислення конкретних питань естетичного виховання та базових теоретичних засад формування естетичної культури особистості набуває вирішального значення. Так, у Національній доктрині розвитку освіти України ХХI століття визначено основну мету освіти, яку спрямовано на естетичне виховання та всебічний розвиток людини як найвищої цінності суспільства, формування її духовних смаків, ідеалів та розвитку художньо-творчих здібностей.

У зв’язку з цим особливої ​​актуальності набуває виховання у дошкільнят естетичного смаку, формування у них творчих умінь, усвідомлення ними почуття прекрасного.

Естетичне виховання - послідовне формування у дітей естетичного ставлення до життя, розвиток сприймання і розуміння прекрасного в мистецтві, природі, взаєминах людей, художніх потреб і здатності до художньої творчості. Філософською основою теорії естетичного виховання є естетика.

Природа - джерело відчуття прекрасного. Найважливіше завдання - ввести дитину в природу, навчити бачити, розуміти і відчувати її красу. Зробити це - значить, відкрити шлях до збагачення людської особистості, її естетичної, інтелектуальної та моральної сфер.

Сучасна вітчизняна система естетичного виховання дошкільників відображена в «Концепції дошкільного виховання в Україні», у Законі України «Про дошкільну освіту», в «Базовому компоненті дошкільної освіти», у програмах виховання дітей дошкільного віку «Дитина», «Дитина в дошкільні роки», «Українське довкілля» та у Базовій програмі розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі».

У психологічній, філософській, мистецтвознавській літературі ґрунтовно розкрито психологічні основи естетичного виховання особистості у наукових працях Б. Ананьєва, Л. Божович, Л. Виготського, І. Кона, В. Моляко, Б. Теплова. Філософсько-естетичні особливості цієї проблеми розглядають Ю. Борев, І. Гончаров, М. Киященко, В. Ядов. Проблема естетичного виховання у естетико-педагогічному аспекті широко репрезентована у працях видатних українських педагогів та діячів освіти О. Аліксійчук, Л. Артемової, Г. Ващенка, Н. Вєтлугіної, І. Зязюна, В. Кузя, С. Лисенкової, О. Поліщук, Н. Рогальської, О. Рудницької, В. Сухомлинського, О. Михєєвої та багатьох інших.

Але залишаються не до кінця розкритими питання естетичного виховання дітей молодшого дошкільного віку засобами природи, оскільки саме природа, торкаючись емоційної сфери людини, впливає на формування її естетичних смаків та ідеалів.

Таким чином обрана тема «Естетичне виховання дітей молодшого дошкільного віку засобами природи» актуальна і потребує подальшого вивчення.

Мета:теоретично обґрунтувати та експериментально дослідити роль природи в естетичному вихованні дітей молодшого дошкільного віку.

Завдання:

1. Теоретично дослідити та проаналізувати зміст естетичного виховання.

2. Виявити та схарактеризувати показники та рівні естетичної вихованості дітей молодшого дошкільного віку.

3. Розробити та експериментально випробувати методику роботи з естетичного виховання дітей молодшого дошкільного віку.

Об’єкт: естетичне виховання дітей дошкільного віку.

Предмет:процес естетичного виховання дітей молодшого дошкільного віку засобами природи.

Для розв’язання поставлених завдань використано комплекс методів дослідження: теоретичні – аналіз психолого-педагогічної, навчально-методичної літератури з проблеми дослідження; емпіричні – спостереження, бесіди, визначення рівнів естетичної вихованості дітей молодшого дошкільного віку, педагогічний експеримент (діагностичний, формувальний); статистичний – якісний та кількісний аналіз експериментальних даних.

Теоретичне і практичне значеннядослідження полягає у можливості використання результатів даного дослідження при розробці виховної роботи в дошкільних навчальних закладах.

Дослідження проводилось на базі ДНЗ № 107 у другій молодшій групі. У дослідженні приймали участь 20 дітей молодшого дошкільного віку (10 дітей - контрольна група, 10 дітей - експериментальна група).

Структура роботи. Робота складається із вступу, двох розділів, висновку, списку використаної літератури та додатків.

 

 

РОЗДІЛ I.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.98.69 (0.046 с.)