Практичні завдання та методичні рекомендації до їх виконанняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практичні завдання та методичні рекомендації до їх виконанняЗавдання 8.На основі зібраних даних про ділянку забудови, роз­міщення існуючих, реконструйованих, тих що підлягають зносові бу­дівель, споруд, інженерних мереж, автомобільних доріг, вирішити питання ескізного проектування ділянки забудови.

Завдання 9. Виконати горизонтальну прив’язку та вертикальне пла­­ну­вання об’єктів генерального плану, а також питання благо­уст­рою ресторанно-готельного комплексу.

Завдання 10.Побудувати генеральний плану ресторанно-готель­но­го комплексу.

Завдання 11. Визначити технічні показники будівлі та генплану рес­торанно-готельного комплексу.

Завдання 12.Провести ділову гру. На основі критичного аналізу прийнятих проектних рішень виконати експертизу проекту. Захистити проект ресторанно-готельного комплексу.

Методичні рекомендації до виконання практичного завдання. Для виконання таких завдань необхідно детально розібратися з ос­новними положеннями проектування генеральних планів, де пред­ставлено зображення проектованої території забудови, на якій по­ка­зують розміщення існуючих, реконструйованих, а також тих, що під­лягають зносові будівель, споруд, інженерних мереж, авто­мо­біль­них доріг, залізничних шляхів, об’єктів озеленення, благоустрою, пла­ну­вання рельєфу місцевості та ін.

При роботі можна користуватися даними міжнародної мережі Ін­тернет та існуючими літературними джерелами бібліотеки ПУСКУ.

 

Питання для самостійного вивчення

Загальні відомості про проектування

1. Чи допускається зведення будівель і споруд без заздалегідь роз­робленого проекту?

2. Що називається будівельним проектом?

3. Яка різниця між типовими проектами й індивідуальними?

4. Яким проектам і чому надають перевагу в масовому будів­ниц­тві?

5. У чому полягає прив’язка типових проектів проектними ор­га­нізаціями?

6. Хто має право на розроблення проектної документації?

7. На чому має ґрунтуватись проектна документація?

8. Який порядок розроблення проектної документації та хто її по­годжує й затверджує?

9. На підставі чого виконуються проектно-пошукові роботи?

10. Яким чином проектувальник одержує замовлення на проек­ту­вання?

 

Стадії проектування

1. Який порядок розроблення завдання на проектування та що воно містить?

2. Із якими службами у ході розробки проекту узгоджуються різні питання?

3. З яких питань потребують узгоджень прийняті проектні рішен­ня уході розробки проекту?

4. З ким установлюються стадії проектування та від чого вони за­лежать?

5. Які стадії проектування підлягають затвердженню?

6. Чи має право замовник на ескізні передпроектні проробки без спеціального дозволу, вихідних даних і попередніх погоджень із орга­нами місцевого самоврядування?

7. Чи обов’язкове призначення авторів – головних архітекторів та головних інженерів проектів – на розробку всіх стадій проектування?

8. Хто є відповідальною особою за технічні, економічні й еколо­гічні якості проекту у цілому?

9. Хто готує договори, координує дії виконавців, веде переговори із замовниками, субпідрядниками і підрядниками та є одночасно ав­тором проекту?

10. Що містить та що підтверджує ескізний проект (ЕП)?

11. Чи можуть у ЕП виконуватися інженерно-технічні та кон­струк­тивні розробки, схеми інженерного забезпечення об’єкта і обґрун­ту­ван­ня ефективності інвестицій?

12. За яких умов ЕП може бути основою для подальшого розроб­лення проектної документації?

13. На основі чого розробляється проект (П) на будівництво об’єкта цивільного призначення та які до нього вимоги?

14. У скількох примірниках передаються замовнику матеріали про­екту генеральним проектувальником?

15. У скількох примірниках готуються матеріали проекту субпід­ряд­ними проектувальниками?

16. За який об’єм проекту несе відповідальність генеральний про­ектувальник?

17. За яку частину проекту відповідає субпідрядний проекту­валь­ник відповідає?

18. Які функції покладаються на робочий проект (РП) та на основі чого він виконується?

[Вгору] [Вниз]

Склад проекту на будівництво

1. Що включає робоча документація (РД) проекту на будівництво?

2. Які вимоги пред’являються до обсягу та деталізації робочих креслень?

3. Що включає архітектурно-будівельна частина проекту?

4. Що може включати Технологічна частина проекту?

5. Які рішення щодо інженерного обладнання містять проект?

6. Що включають основні креслення проекту на будівництво?

7. Що має міститипояснювальна запискапроекту на будівництво?

Погодження, експертиза та затвердження проектної документації

1. Де має узгоджуватись проектна документація, яка включає про­ект (П), робочий проект (РП)?

2. У яких випадках погодження проектної документації на ре­кон­струкцію не проводиться?

3. За яких умов при реконструкції та технічному переобладнанні будівель і споруд потрібне погодження з органами містобудування та архітектури?

4. Який склад основних даних, що включаються у розпорядчий до­кумент про затвердження проекту на будівництво громадських бу­дівель?

5. Які техніко-економічні показники будівлі включаються у роз­по­рядчий документ про затвердження?

6. Яка робоча документація погодженню не підлягає?

7. Яка робоча документація згідно з чинним законодавством Ук­раїни підлягає обов’язковій незалежній експертизі до її затвердження?

8. За яких умов мають відбуватися обов’язкові зміни архі­тек­тур­них рішень?

9. Які зміни відповідно до зауважень експертизи повинні вно­си­тись до проектної документації та хто приймає остаточне рішення до цих зауважень?

10. За чиєю ініціативою та за які кошти виконується експертиза про­ектної документації, та її погодження й затвердження?

11. Зам яких умов проектна документація набирає чинності?

12. Хто несе відповідальність за рішення, передбачені в проектній документації після її затвердження?

 

Тести

Загальні відомості про проектування

1. Чи допускається зведення будівель і споруд без заздалегідь роз­роб­леного проекту?

а) так;

б) ні.

2. Чи обов’язковий вміст у будівельних проектах таких частин, як комп­лект креслень, пояснювальна записка з розрахунками і об­ґрун­туванням прийнятих рішень, де відтворюються технічні, експлуа­таційні, економічні й художні якості майбутнього об’єкта?

а) так;

б) ні.

3. Яким проектам надають перевагу в масовому будівництві?

а) типовим проектам;

б) індивідуальним проектам.

4. Чи обов’язкова прив’язка типових проектів проектними орга­ніза­ціями, яка полягає в уточненні глибини закладення фундаментів, висоти цокольного поверху, в уточненні товщини стін і покриття, вузлів з’єднання з інженерними мережами, а також в уточненні кошторису з урахуванням місцевих умов?

а) так;

б) ні.

5. Чи обов’язкове ґрунтування проектної документації на поло­жен­нях чинного законодавства України, підзаконних актах та вимогах нормативних документів, які забезпечують санітарну, екологічну безпеки й електробезпеку?

а) так;

б) ні.

6. Чи обов’язково при розробці проектної документації слід ураху­вати рішення, прийняті та затверджені у встановленому порядку відповідно містобудівній документації (схемам і проектам район­ного планування, генеральним планам населених пунктів?

а) так;

б) ні.

7. Чи обов’язково завдання на проектування затверджувати замов­ником (інвестором) та погоджувати з проектувальником?

а) так;

б) ні.

8. Чи обов’язкова при виконанні проектно-пошукових робіт наяв­ність договору – основного організаційно-правового документа, який регламентує взаємовідносини між замовником та проек­ту­вальником?

а) так;

б) ні.

[Вгору] [Вниз]

Стадії проектування

9. Хто розробляє завдання на проектування?

а) замовник із залученням проектної організації;

б)проектна організація.

10. Чи обов’язкове у ході розробки проекту узгодження різних питань зі службами комунального господарства, санітарно-епідеміо­ло­гіч­ною й пожежною інспекцією та іншими зацікавленими органі­заціями?

а) так;

б) ні.

11. Чи залежить кількість стадій проектування від архітектурної, технічної та екологічної складності об’єкта, вимог місцевих ор­ганів містобудування та архітектури, а також вартості будів­ництва об’єкта?

а) так;

б) ні.

12. Ким установлюються стадії проектування?

а) проектувальниками;

б) інвестором (замовником) спільно з проектувальниками.

13. Чи може замовник доручати проектувальнику виконувати ескізні передпроектні проробки на будь-яку ділянку території без спеці­ального дозволу, вихідних даних і попередніх погоджень із орга­на­ми місцевого самоврядування.

а) так;

б) ні.

14. Чи всі стадії проектування підлягають затвердженню?

а) так;

б) ні.

15. Чи обов’язкове призначення керівниками проектних організацій авторів – головних архітекторів проектів (ГАП) та головних ін­же­нерів проектів (ГІП) – на розробку всіх стадій проектування?

а) так;

б) ні.

16. Хто готує договори, координує дії виконавців, веде переговори із замовниками, субпідрядниками і підрядниками та є одночасно ав­тором проекту?

а) керівник проектної організації;

б) головний архітектор проекту (ГАП) чи головний інженер про­екту (ГІП).

17. Хто є відповідальною особою за технічні, економічні й екологічні якості проекту у цілому?

а) керівник проектної організації;

б) головний архітектор проекту (ГАП) чи головний інженер про­екту (ГІП).

18. Чи обов’язково виконання будівельного проекту у кілька етапів: на стадії ескізний проект (ЕП), проект (П) або робочий проект (РП)?

а) так;

б) ні.

19. Чи можуть ескізні проекти схвалюватися або затверджуватися органами містобудування та архітектури, а також бути осно­вою для подальшого розроблення проектної документації?

а) так;

б) ні.

20. На якій стадії проект виконують без надмірної деталізації у складі та обсягу, достатньому для обґрунтування проектних рі­шень?

а) проект (П);

б) робочий проект (РП).

21. Чи може робочий проект (РП) виконуватися без погоджених пе­ред­проектних пророблень, завдання на проектування та архі­тек­турно-планувального завдання?

а) так;

б) ні.

22. Чи може робочий проект (РП) бути виконаним без якої-небудь із таких частин: пояснювальна записка, робочі креслення, кошто­рисна документація, розділ організації будівництва?

а) так;

б) ні.

23. У скількох примірниках передаються замовнику матеріали про­ек­ту генеральним проектувальником?

а) в чотирьох;

б) у п’яти.

24. У скількох примірниках готуються матеріали проекту суб­під­ряд­ними проектувальниками?

а) у чотирьох;

б) у п’яти.

[Вгору] [Вниз]Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.009 с.)