ТОП 10:

Кафедра загальноінженерних дисциплінГРОМАДСЬКЕ БУДІВНИЦТВО

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

Для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації

навчального процесу для студентів за напрямком підготовки

6.140101 “ Готельно-ресторанна справа”

ЗМІСТ

ВСТУП

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМА 1. ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ. РОЛЬ БУДІВНИЦТВА У ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА. БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ

Завдання дисципліни

Роль будівництва у житті суспільства

Основні будівельні норми

ТЕМА 2. ОСНОВНІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Вибір будівельних матеріалів та їх властивості

Природні кам’яні та в’яжучі матеріали

Цегла, штучні кам’яні матеріали й будівельні розчини

Бетоні залізобетон

Метали

Деревина

Скло і скляні вироби

Покрівельні та ізоляційні матеріали

Матеріали для утеплення стін

Матеріали для підлог

Оздоблювальні матеріали

ТЕМА 3. ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Й СПОРУДИ ТА ЇХ КОНСТРУКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ

Загальні відомості

Єдина модульна система в будівництві

Індустріалізація, уніфікація, типізація й стандартизація

Конструктивні системи й конструктивні схеми будівель

Конструктивні елементи каркасних систем

Основи та ґрунти

Фундаменти

Стіни й перегородки

Перекриття

Дахи та покриття

Сходи, пандуси, ліфти й ескалатори

Вікна ліхтарі, вітрини, двері й ворота

Підлоги

ТЕМА 4. ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ. ОПОРЯДЖЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ

Загальні відомості

Розміщення й вимоги до ділянки забудови

4.1.3. Вимоги до планування приміщень

Вимоги до конструкцій і опорядження приміщень

ТЕМА 5. ОСНОВИ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ. ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ ЗАМОВНИКА БУДІВНИЦТВА. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ Й РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

Загальні відомості про проектування

Стадії проектування

Склад проекту на будівництво

Погодження, експертиза та затвердження проектної документації

ТЕМА 6. ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ ЗАМОВНИКА БУДІВНИЦТВА

Основні функції замовника

Вихідні дані для проектування об’єктів

Виділення ділянки під забудову

Прийняття в експлуатацію збудованих об’єктів

ТЕМА 7. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ Й РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

Служба експлуатації

Спеціалізовані організації

Обстеження та паспортизація технічного стану будівель

Технічні огляди

Діагностика технічного стану

Оцінювання фізичного зносу

Експлуатаційні вимоги до утримання будівельних конструкцій

Ремонт будівель і споруд

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

ДОДАТОК

ВСТУП

Методичні рекомендації призначені для допомоги студентам під час самостійного опрацювання дисципліни «Громадське будів­ниц­тво». Процес навчання передбачає опанування комплексу знань і вмінь, необхідних для повсякденного життя та професійної діяль­ності студента – майбутнього фахівця нового покоління.

Опрацювання навчального матеріалу рекомендується здійснювати за допомогою традиційних та новітніх інформаційних і телеко­му­нікаційних технологій, що є вимогою сучасного технічного розвитку цивілізації і зорієнтовано на формування інтелектуального потен­ціалу України та розвитку духовної культури особистос­ті.

Статус дисципліни: «Громадське будівництво» є однією із фун­да­ментальних дисциплін, вивчення якої необхідно для формування спе­ціа­лістів у сфері готельно-ресторанної справи.

Мета вивчення дисципліни «Громадське будівництво»– фор­му­вання вмінь та навичок із громадського будівництва в межах діяль­но­сті інженера-технолога. Набуття навичок щодо виконання основних функцій замовника-забудовника. Опанування вмінням приймати прин­ципові рішення щодо проектування нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів готельно-ресторанного госпо­дар­ства, вирішувати основні питання технічного нагляду замовника за будівництвом закладів ресторанного господарства.

Громадське будівництво відіграє надзвичайно важливу роль у жит­ті суспільства. Добробут людей, праця, відпочинок значною мірою зумовлюються наявністю необхідних будівель і споруд, зокрема будівель підприємств ресторанного-готельного комплексу, їх кіль­кіс­тю і якістю, відповідністю своєму призначенню, а також технічним станом.

Дисципліна «Громадське будівництво» базується на знаннях, на­бу­тих студентами при вивченні дисципліни «Вища математика», «Ін­форматика», «Інженерна графіка». Разом з тим дана дисципліна є основою для вивчення окремих розділів таких дисциплін «Інженерне обладнання будівель», «Основи проектування підприємств готельно-ресторанного господарства».

У процесі вивчення дисципліни студент повинен знати:

– основні будівельні матеріали, їх властивості, особливості за­сто­сування;

– класифікацію громадських будівель і споруд, основні вимоги до них та особливості влаштування, а також їх основні кон­струк­тивні елементи;

– основні державні будівельні норми та стандарти;

– основи будівельного проектування;

– основи ефективного використання, технічного обслуговування та ремонту будівель і споруд;

– основні функції замовника-забудовника.

Студент повинен уміти:

– читати та виконувати окремі будівельні креслення;

– приймати принципові рішення щодо проектування нового бу­дів­ництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів го­тельно-ресторанного господарства;

– вирішувати основні питання технічного нагляду замовника за будівництвом закладів ресторанного господарства.

Мета даної розробки – закріпити знання студентів з дисципліни «Громадське будівництво»

Навчально-методичний посібник включає:

– методичні рекомендації щодо самостійного опанування дис­ципліни;

– основні положення з теми, які доповнюють і пояснюють ма­те­ріал, викладений у підручниках з курсу;

– таблиці, заповнення яких при самостійному вивченні допомагає систематизувати набуті знання;

– ситуаційні завдання, що пов’язують теорію з її практичним за­стосуванням, та методику їх розв’язання;

– методичні рекомендації та довідкові дані для вирішення зав­дань;

– тести для контролю, за якими студент може самостійно пе­ре­вірити рівень засвоєння матеріалу, що підвищує ефективність роботи;

– перелік літературних джерел до кожної теми.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Модуль І. Основи будівництва

Тема 1. Завдання дисципліни. Роль будівництва у житті суспільства. Основні будівельні норми

Роль будівництва у житті суспільства. коло завдань, які вирішує будівництво. експлуатаційні параметри (показники якості) будівель і споруд. будівельні норми – основа безпеки експлуатації будівель, без­пеки продукції, пожежної безпека, відповідності санітарно-гігієнічним вимогам, умовам захисту навколишнього середовища, а також збе­реження енергоресурсів. Внесок вітчизняних і закордонних вчених у розвиток науки про будівництво. Основні напрями державної полі­тики у галузі будівництва.

Тема 2. Основні будівельні матеріали

Вибір будівельних матеріалів і їх властивості. Природні кам’яні та в’яжучі матеріали. Цегла, штучні кам’яні матеріали, будівельні розчини. Бетон і залізобетон. Метали. Деревина. Скло і скляні вироби. Покрівельні та ізоляційні матеріали. Матеріали для утеплення стін. Матеріали для підлог. Оздоблювальні матеріали.

Тема 3. Громадські будівлі й споруди та їх конструктивні елементи

Загальні відомості. Єдина модульна система в будівництві. Інду­стріалізація, уніфікація, типізація і стандартизація. Конструктивні сис­теми й конструктивні схеми будівель. Конструктивні елементи буді­вель. Основи та ґрунти. Фундаменти. Стіни й перегородки. Пере­крит­тя. Дахи та покриття. Сходи, пандуси, ліфти й ескалатори. Вікна, ліх­тарі, вітрини, двері й ворота. Підлоги.

Тема 4. Об’ємно-планувальні рішення. Опорядження приміщень

Загальні відомості. Розміщення й вимоги до ділянки забудови. Ви­моги до планування приміщень.Вимоги до конструкцій і опоряд­жен­ня приміщень.

МОДУЛЬ 2. ОСНОВИ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ. ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ ЗАМОВНИКА БУДІВНИЦТВА. Технічне обслуговування й ремонт БУДІВЕЛЬ І СПОРУДПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.51.69 (0.008 с.)