Територіальнии устріи УкраіниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Територіальнии устріи Украінипро асиметричний територіальний устрій цієї країни. Що стосується унітарних держав, то суто симетричний устрій наявний дуже рідко: столиці, як правило, мають дещо або суттєво інший статус порівняно з іншими територіальними одиницями вищого рівня. Асиметрія те-риторіального устрою держави нерідко зумовлена тим, що в ній ком­пактно проживають інонаціональні групи, яким надана національно-територіальна автономія1.

Відповідно до Конституції України наша держава є унітарною. Термін «унітарна держава» походить від латинського слова ипиз, ипііаз, що означав «один», «єдність». Унітарна держава, таким чином, складається не з державних утворень, а з адміністративно-тери-торіальних одиниць, правовий статус яких визначається централь­ною владою. Унітарний характер Української держави означав, що територія України у межах існуючих кордонів є цілісною і недоторкан-ною, що складові частини цієї території перебувають у нерозривному взаємозв'язку, відзначаються внутрішньою єдністю і не мають ознак державності, як це властиво складовим частинам, скажімо, федера­тивно! держави.

Унітарна держава є найбільш поширеною у світі формою держав­ного устрою. В унітарній державі є лише одна загальнонаціональна конституція, норми якої застосовуються на території всієї країни без будь-яких обмежень, а також існує тільки загальнонаціональне гро-мадянство. Для унітарної держави характерна едина система вищих органів (парламент, глава держави, уряд). Юрисдикція цих органів поширюється на всю територію країни, яка поділяється на адміністративно-територіальні одиниці, що не мають політичної са-мостійності. У цих одиницях (департаменти, області, округи, райони, міста тощо) утворюються власні представницькі та виконавчі органи, які функціонують відповідно до загальнонаціонального законодавст-ва та зобов'язані застосовувати законодавчі та інші нормативні акти, які приймаються центральними органами державної влади.

Територія унітарної держави завжди має свою внутрішню органі-зацію, або так званий адміністративно-територіальний устрій (виня-ток становлять лише так звані мікродержави), суть якого полягає в поділі єдиної території держави на складові частини. Територія

1 Енгибарян Р. В. Сравнительное конституционное право: Учеб. пос. — М., 2005. — С. 210.


Розділ 24

України являє собою не що інше, як велику політичну та соціально-економічну суперсистему, що у визначених державним кордоном ме­жах поєднує ключові функціональні підсистеми життєдіяльності суспільства («управління», «виробництво», «обслуговування», «розсе-лення») та певною мірою локалізує їх у межах конкретних адміністра-тивно-територіальних одиниць існуючого адміністративно-тери-торіального поділу. Лише у тих випадках, коли локалізація зазначених підсистем на території відповідає існуючому адміністративно-тери-торіальному устрою (відповідно, і існуючій системі управління) адміністративно-територіальний устрій можна розглядати як олти-мальний.

Територіальний устрій України Грунтується на певних принципах, тобто керівних засадах, шо визначають сутність і зміст цього інститу-ту державного ладу і закріплюються в Конституції та законах України.

Відповідно до ст. 132 Конституції України територіальний устрій України грунтується на засадах: єдності та цілісності державно!' тери­торії; поєднання централізації і децентралізації у здійсненні держав­но!' влади; збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.

Важливим принципом територіального устрою України є принцип територіального верховенства держави, який є системоутворюючим щодо інших принципів цього інституту державного ладу України. Цей-принцип випливає зі статей 1 і 2 Конституції, що визначають суве-ренність України і передбачають, що державна влада в Україні здійснюється відповідно до Конституції та законів системою відповідних державних органів на всій її території.

Принцип територіального верховенства держави характеризує по-вноту державно! влади в усіх її конституційних формах і виявах на всій території України. Держава самостійно встановлює правовий ре­жим власної території, здійснює її оборону, вирішує питання адміністративно-територіального поділу з метою вибору оптимально! моделі здійснення державного володарювання і місцевого самовряду-вання тощо.

Принцип єдності та цілісності території означає, що складові час-тини території України — адміністративно-територіальні одиниці — нерозривно взаємозв'язані, відзначаються внутрішньою єдністю в межах державного кордону України.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.012 с.)