Розділ 27. Конституційно-правові основи національної безпеки і оборони УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 27. Конституційно-правові основи національної безпеки і оборони України21 Л. Поняття, об'єкти, суб'єкти і принципи

національної безпеки...................................................... 760

27.2. Законодавчі основи забезпечення національної безпеки ....766

27.3. Система забезпечення національної безпеки України.. 776

27.4.Поняття, основи та організація оборони

Української держави....................................................... 780

27.5. Збройні Сили України.................................................... 787


Л) ступ

Другий том академічного курсу «Конституційне право України» (далі — академічний курс) присвячений основним інститутам сучас-ного конституційного права України.

Враховано при цьому ті процеси, які відбулися останніми роками у житті українського суспільства і держави: проведення консти-туційної реформи у грудні 2004 р., перехід від президентсько-парла-ментської до парламентсько-президентської форми правління, ініціювання реформ адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування, вибори Президента України у 2004 р. та народних депутатів у 2007 р., утворення та діяльність коаліції депу-татських фракцій у парламенті України, прийняття Закону України «Про Кабінет Міністрів України», конституційна криза 2007 р. тощо.

Сучасні тенденції у розвитку конституційного права в Україні та оновлення конституційного законодавства закономірно вимагають якісно нових підходів до процесу викладання відповідних питань у профільних навчальних закладах. Аналіз актуальних проблем класич-ної теорії та сучасної практики конституційного будівництва відобра-жає широкий, активний та складний пошук оптимальних шляхів викладення даної навчальної дисципліни відповідно до нагальних практичних завдань та стану розвитку науки конституційного права.

Другий том академічного курсу є логічним продовженням першого тому підручника В. Ф. Погорілка та В. Л. Федоренка «Конституційне право України: Академічний курс», який побачив світ у 2006 р.

Автори другого тому, спираючись на сучасний досвід розробки нових підручників та навчальних посібників з конституційного пра­ва, пропонують свое бачення шляхів викладення, змісту та форми ма-теріалу даної частини сучасного конституційного права України з урахуванням специфіки відповідних питань, пов'язаних із розкрит-тям основних інститутів конституційного права, їх сутності, змісту, функцій тощо.


Вступ

У цьому томі висвітлюється широке коло питань так званого інституційного конституційного права України. Матеріал подано відповідно до программ вищих навчальних юридичних закладів, в ос­нову якої насамперед покладено структуру Конституції України. Підручник складається з розділів, кожний з яких поділяється на пара­графа В цілому обрану авторським колективом першого тому академічного курсу концепцію та архітектоніку підручника було збе-режено, вона повністю відповідає вимогам, які ставляться до такого роду видань, що дало змогу авторам з позицій сучасної академічної науки конституційного права та з врахуванням останніх консти-туційних змін розкрити основні питання курсу.

Починається цей том академічного курсу з висвітлення основних засад конституційного ладу України. Зокрема, розглядаються загальні засади конституційного ладу України і його складових елементів — державного та суспільного ладу.

Широко висвітлено питання конституційно-правового статусу людини і громадянина, а також особливості конституційно-правово­го статусу іноземців та біженців.

Значне місце займають питання, присвячені конституційно-пра-вовим основам організації та здійснення публічної влади, безпосеред-нього народовладдя, виборів та референдумів в Україні.

У розділі, присвяченому теоретичним основам організації і здійснення державної влади, сформульовано поняття державної вла­ди і проведений аналіз системи та основних видів органів державної влади, їх організації та діяльності.

Важливе місце займають питання, пов'язані з публічно-владними інститутами, які функціонують на принципах парламентаризму. Йдеться, зокрема, про питання законодавчої влади, організації та структури українського парламенту — Верховної Ради України.

У підручнику широко висвітлено питання конституційно-право­вого статусу народного депутата України, основні тенденції його роз-витку на сучасному етапі конституційного будівництва.

Значна увага приділена також питанням конституційно-правового статусу Президента України, виконавчої влади, Конституційного Суду України, судів загальної юрисдикції та прокуратура

Розкрито зміст конституційно-правового статусу Автономно! Рес-публіки Крим і місцевого самоврядування, конституційно-правових основ національної безпеки і оборони України.


Іа-8152Автори академічного курсу намагалися подати матеріал таким чи­ном, щоб читач зміг отримати базові знання з курсу конституційного права, зорієнтуватися в розмаїтті наукових поглядів та складних про-цесів, які виникають у практиці сучасного конституційного будівництва. Широко використаний при цьому метод порівняльного правознавства.

Нимало питань підручника викладені у проблемному ключі, що відповідає академічному курсові. Автори намагалися при цьому пока-зати роль науки конституційного права у розвитку правової держави і громадянського суспільства в Україні.

Врахована також необхідність підготовки концепції системного оновлення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні та розробки проекту нової редакції Конституції України, що випливає з Указу Президента України від 27 грудня 2007 р. «Про Національну конституційну раду».

Другий том Академічного курсу є даниною пам'яті відомому ук-раїнському вченому-конституціоналісту, члену-кореспонденту Національної академії наук України та академіку Академії правових наук України, заслуженому діячеві науки ітехніки України Віктору Федоровичу Погорілку. Він стояв біля витоків ідеї і концепції двотом-ного академічного курсу конституційного права.

У підготовці цього академічного курсу взяли участь як вчені-пра-вознавці Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, так і деяких вищих юридичних навчальних закладів та фахівці-практики. Сподіваємося, що він буде корисним як студен­там, так і всім, хто цікавиться питаннями конституційного будів­ництва в умовах динамічно змінюваного суспільного і державного життя в Україні.

Юрій Шемшученко,

академік НАН України, заслужений діячнауки ітехніки України
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.01 с.)