Конституційно-правові основи організації та здійснення державної влади в УкраїніМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Конституційно-правові основи організації та здійснення державної влади в Україні 

1. Державна влада як інститут конституційної влади

2. Конституційні засади організації та здійснення державної влади влади в Україні

3. Поняття, система та види органів державної влади

Влада – суспільне відношення, що характеризується здатністю та можливістю одних людей або владних груп досягати здійснення своєї волі іншими людьми або групами

Різновидом влади є політична влада – влада групи людей над усім суспільством, що характеризується використанням у випадку необхідності примусових заходів.

Політична влада здійснюється через політичні інститути, статус яких повністю або частково регулюються нормами конституційного права. Такими інститутами є:

1. Держава

2. Система місцевого самоврядування

3. Політичні партії та інші об’єднання громадян

4. ЗМІ

5. Церква та інші релігійні інститути

Складовою політичної влади є влада публічна, яка включає:

1. Державну владу

2. Владу народу

3.Муніципальну владу

Державна влада– вид публічної політичної влади, що здійснюється державами, її органами, здатність держави підпорядковувати своїй волі поведінку людей та діяльність об’єднань, що знаходяться на її території.

Специфічні ознаки:

1. У кожній країні існує тільки на державна влада

2. Державна влада поширюється на всіх членів суспільства

3. Державна влада може розв’язувати загальносуспільні проблеми

4. Має у своєму розпорядженні особливий механізм та апарат, який не мають інші різновиди влади

5. Державна влада встановлює правові норми

6. Характеризується суверенністю

Загальні засади організації державної влади в Україні визначені ст.5 КУ, її положення були офіційно протлумачені у рішенні КСУ від 05.10.2012 №6-рп/2005

 

 

Конституційні засади організації та здійснення державної влади в Україні

Держава функціонує через систему органів, установ і процедур, які у сукупності утворюють державний механізм, складовою державного механізму є державний апарат, що включає створений державний органи, які здійснюють діяльність від її імені у сфері правотворчості, провореалізації та правосуддя.

Принципи конституційно-правового регулювання державного механізму:

1. Принцип народного суверенітету (влада належить народу)

2. Принципи представницької демократії – державна влада здійснюється через виборні державні органи, які у свою чергу можуть формувати інші органи державної влади.

3. Принцип поділу державної влади на 3 гілки, кожна з гілок влади має певну самостійність і врівноважується іншими гілками

Система стримувань та противаг

· Різні терміни

· Різні способи формування гілок влади

· Право вето Президента щодо прийнятих парламентом законів

· Створення контрольних слідчих комісій у ВРУ

· Інвеститура – згода парламенту на формування уряду

· Промульгація – дії глави держави, спрямовані на визнання та офіційне оприлюднення закону

· Конституційно-правова відповідальність вищих посадових осіб

· Колегіальний характер уряду

· Контр сигнатура

4. Принцип конституціоналізм - можливість існування лише тих органів,що передбачені конституцією, та необхідність прийняття рішень, що ґрунтуються на КУ

5. Принцип забезпечення реалізації прав та свобод особи

6. Принцип професіоналізму, наявність у посадових осіб комплексу прав та обов’язків від імені держави

7. Принцип юридичної відповідальності, тобто обов’язок посадових осіб нести відповідальність за прийняття неправомірних рішень

 

 

Система і види органів державної влади

 

За Ку термін державний орган та орган держави не вживаються. Натомість має місце посилання на органи державної влади. Ці поняття з теоретичної точки зору як правило визнаються тотожними. Положення кожного органу врегульовано правовими нормами утворює його правовий статус. Правовий статус включає: завдання діяльності органу, що вказує на його певне соціальне призначення; компетенцію органу, що включає предмети відання, функції та повноваження органу; акти і дії органу; порядок формування органу; внутрішня організація органу державної влади; порядок (процедура) роботи органу і юр відповідальність органу.

Органи державної влади фінансуються за рахунок коштів державного бюджету.

Класифікація органів державної влади: За характером: первинні, які утворюються населенням (ВРУ, През) і вторинні, які утворюються первинними і їм підзвітні (Кабмін,...); За порядком утв: орг що обираються, що призначаються і органи склад яких затверджується; за порядком прийняття рішень: колегіальні, що прийм рішення після обговорення шляхом голосування (ВРУ, Кабмін), єдиноначальні або одноособові — ріш яких приймаєтьс керівниками цих органів особисто (міністерства, інш центр орг вик влади, місц держ адміністрації); за особливістю повноважень: парламент, що здійснює повноваження у сфері законотворчості, Президент, що представляє інтереси держави, уряд та інші органи вик влади, що здійснюють виконавчу діяльність, суди, що здійсн діяльність у сфері правосуддя, контрольно-наглядові органи, що здійсн нагляд за дотриманням законності (прокуратура), правоохоронні органи, що реалізують функції у сфері охорони правопорядку, спеціальні органи, що захищають інтереси держави та створюють умови для виконання функцій держави (рах палата, уповноваж з прав людини, РНБО).

Знайти по 5 прикл що не належ до жодної з гілок влади.

 

ТЕМА

Виконавча влада в Україні

 

1. Загальна теорія парламентаризму.

2. Конст-прав статус ВРУ.

3. Склад і структура ВРУ.

4. Компетенція ВРУ.

 

Слово парламент пох з франц мови і дослівно означає говорити.

Парламент — загальнонаціональний представницький орган держави, що в більшості сучасних конституцій визначається як носій законодавчої влади. Хоча іноді законодавча влада може належати не тільки парламенту, а і громадянам У через референдуми, іноді законодавчу функцію можуть реалізовувати інши органи. На сьогодні парламенти діють в понад 160 країнах світу. Крім законодавчої парламенти виконують такі функції: представницька, установча, парламентського контролю, бюдж-фін, міжнар зв'язків тощо.

Кожна держава як правило має свою специфічну назву парламенту (ВРУ, федеральні збори рос федерації, конгрес — США, кортеси в Ісп тощо). Найбільший вплив на діяльність парламенту має форма правління, що існує в державі. За парламентської форми правління (UK, Italy, Germany) парламент відіграє вирішальну роль у формуванні уряду. Уряд є відповідальним перед парламентом. Діяльність парламенту разом з тим може бути достроково припинена через його розпуск главою держави.

Парл з презид формою правл (Мекс) характеризується тим, що парл не бере участь у форм уряду, уряд перед ним не відповідальний, відсутній інститут розпуску парламенту.

Парл зі зміш формою правл (Укр, Фр). През-парл і парл-през.

Парл в д-х з рад моделлю орг держ влади (КНР, КНДР, Куба).

Парламентаризм — така система організації держ влади, для якої характерне визнання провідної або істотної ролі парламенту. При цьому парламентаризм не можна пов'язувати з якоюсь існуюч в державі формою правління. Явище парламентаризму притаман кожній демократич державі незалежно від існуючої в цій державі форми правління.

За часом виникнення парл поділ на давні (середньовічні) — Ісландії, Великобрит; парл часів нової історії, пов'яз з бурз рев — США, Франц; парл що виникли після 2 світ війни — Нім, Іт, Австр; новітні парл — колиш респ СРСР та Схід Європи.

За структурою: однопалатні (монокамерні) — Укр; двопалатні (бікамерні, бікамеральні) — верх і нижня палата, парл із сильн верх палат і слабкою верх палатою.

Як правило парл обир на 4-5 років шляхом прямих виборів. Хоча верхня палата форм через непрямі вибори. Структура парламенту: керівництво парламенту — голова парламенту, президія парламента, інші керівні органи; комітети і комісії, парл більшість і парл опозиц, парл фракція.

Функції:

1) законодавча

2) представницька

3) установча — передб формування держ органів та установ, призначен-ня чи обрання посадових осіб або участь парламенту у цих процедурах

4) функція парлам контролю — найчастіше об'єктом парлам контролю виступає виконавча влада, іноді парламент може контролювати главу держави, судову владу, місцеве самоврядування, збройні сили тощо, при цьому контроль над виконавчою владою найчастіше має політичний хар-р, тоді як контроль над всіма іншими суб'єктами має юридичний хар-р, тобто за відсутності порушення правовохї норми не можна притягнути відповідного суб'єкта до відповідальності. Окремі напрямки парлам контролю здійснюються через створені парламентом та йому підпорядковані органи (Рахункова палата, уповноваж з прав людини тощо). Парлам відповідальність уряду реаліз у 2х формах: вотум недовіри — результат парламентської ініціативи, що знаходить свій вияв у резолюції недовіри уряду. Вотум недовіри може бути конструктивним -коли парламент або палата приймаючи резолюцію недовіри визначають одночасно голову нового уряду; деструктивний — за якого парламент або палата достроково припиняють повноваження уряду і при цьому не вчиняють юридично значимих дій щодо формування його нового складу.

Відмова в довірі — має місце коли уряд сам ставить питання про довіру найчастіше у зв'язку із певним актом прийняття якого він вимагає від парламенту (в Україні не застосовується).

5) фінінсово-бюджетна функція — полягає перш за все у повноваженні парламентів затверджувати державний бюджет та встановлювати податки.

6) зовнішньо-політ або міжнар зв — поляг у ратифік та денонсації міжнар дог-в закріплені за парламентами право оголошувати війну та укладати мирні угоди.

7)функція призначення референдуму — ВРУ має право призначати всеукр реф з питання про зміну тер У.

8) судові повноваж — діяльн слідчих комісій; парламенти мають право порушувати перед судовими органами питання про обвинувачення вищих посадових осіб у вчиненні злочину — так парламенти наділяються правом застосовувати процедуру імпічменту, суть якої полягає в тому, що за рішенням парламенту вища посадова особа позбавляється посади у зв'язку із вчиненням злочину, після чого піддається звичайному судовому переслідуванню; право парламенту оголошувати амністію — амністія оголош законом.

 

Конст-прав статус ВРУ

 

ВРУ характеризується такими рисами парламенту: єдиність, загально-національність, представницький, колегіальний, виборний характер, однопалатність, постійнодіючий характер.

Єдиність ВРУ є осн ознакою ВРУ і означає, що в У відсутні інші органи законодавчої влади. Ця риса закріпл ст 75 КУ.

Загальнонаціональний характер — ВРУ представляє весь український народ — громадян У всіх національностей і виступає від імені всього народу.

Колегіальний хар-р ВРУ: ВРУ склад з 450 нардепів; ВРУ повноважна за умови обрання не менш 2/3 від її конст складу. Віповідно до ріш КСУ від 17.10.2002 № 17 — РП/2002 ВРУ є повноважною, тобто правомочною приймати закони та реаліз інші конст визнач повноваж за умови обрання не менше 2/3 від її конст складу і складенням новообраними депутатами присяги. Така вимога є умовою повноважності ВРУ протягом усього періоду скликання і не може розглядатися лише як підстава для відкриття першої мемії. Разом з тим постійна фізна присутність на засід ВРУ такоїж кількості депутатів не є необх. ВРУ може приймати з-ни і реаліз конст-визнач повноваж за умоави присутності на засіданні на момент голосування не менш тієї кількості депут згідно з КУ необхідна для прийняття відповідного рішення. Рішення ВРУ приймаються виключно на її пленарних засіданнях шляхом голосування — ч2 ст 84. ВРУ приймає закони, постанови та інші акти більшістю від її конст складу крім випадків, передбачених КУ (ст 91).

Виборний хар-р: проявл у тому, що він формується виключно шляхом виборів нардепів У.

Однопалатність — зумовлена перш за все тим, що У є унітарною державою.

Постійнодіючий характер: строк повноважень ВРУ становить 5 років. Нардепи здійснюють свої повноваження на постійній основі. ВРУ працює сесійно (ч1 ст 82 КУ). Чергові сесії ВРУ починаються 1 вівнорка вересня і 1 вівторка лютого кожного року. ВРУ збирається на першу сесію не пізніше ніж на 30й день після офіційного оголошення результатів виборів (ч 3 ст 82 КУ). Припин повноваж ВРУ у день відкриття першого засідання ВРУ нового скликання (ч 1 ст 90 КУ).

ТАБЛИЧКА ВЗАЄМОДІЯ ВРУ ПРЕЗ СУД КСУ

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.204.31 (0.011 с.)