Установи та організації управління туризмом в україні



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Установи та організації управління туризмом в україні



Установи та організації управління туризмом в україні

Органами державної виконавчої влади в галузі туризму є:

1. Міністерство культури і туризму України (МКТ). колишнє міністерство в Україні. Існувало з 16 травня 2005 року до 9 грудня 2010 року. Реорганізоване в Міністерство культури України.

МКТ з 16 травня 2005 року до 9 грудня 2010 року було головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення проведення державної політики у сфері культури, туризму, а також державної мовної політики.

Міністерство також встановлювало положення для національних закладів культури вставленних урядом і провадило порядок занесення об'єктів культурної спадщини до «Державного реєстру національного культурного надбання».

2. Державна служба туризму і курортів (Держтуризмкурортів) - діє в складі Міністерства культури і туризму України і йому підпорядковується. Основні завдання Держтуризмкурортів є:

-участь у реалізації державної політики в туристичній і курортній галузі:

- здійснення в установленому порядку управління в туристичній галузі, зокрема в межах, визначених МКТ, управління майном підприємств, установ та організацій, що проводять діяльність у туристичній галузі і належать до сфери управління МКТ;

- узагальнення практики застосування законодавства в туристичній і курортній галузі, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення;

- виконання відповідно до законодавства контрольно-наглядових функцій;

- здійснення регулятивних і дозвільно-реєстраційних функцій у туристичній і курортній галузі щодо фізичних та юридичних осіб.

Держтуризмкурортів під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Держкурортом, об'єднаннями громадян, а також з відповідними органами іноземних державі міжнародними організаціями. Держтуризмкурортів очолює голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра культури і туризму(Шаповалова).

 

30.

Як зазначено у звіті Міністерства культури і туризму України «Проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні на сучасному етапі»: туристична галузь завдяки багатим природним, історико-культурним, трудовим ресурсам цілком може претендувати на чільні позиції в економіці держави. Водночас подальший розвиток туризму гальмується. Зокрема, наша держава використовує лише одну третину туристичного потенціалу, яким володіє, а за даними Світового економічного форуму, у сфері подорожей і туризму Україна серед 124 країн світу посідає лише 78-е місце. Тому саме ця сфера залишає великі можливості для пошуків та активної діяльності

За останній час в сфері туризму відбуваються серйозні позитивні зміни: розробляються нові маршрути, розвивається готельна інфраструктура, підвищується рівень обслуговування туристів і поліпшується відвідуваність туристичних об’єктів. Туристично-рекреаційні можливості України викликають велику зацікавленість у представників міжнародної туристичної індустрії . Всі ті фактори впливають на динамічне зростання туристичних потоків та надходжень від туристичної діяльності. В той же час, слід зауважити, що динаміка розвитку галузі в Україні значно відстає від світових тенденцій. Згідно даних Державної служби статистики на протязі останніх 10 років динаміка розвитку в’їзного туризму в Україні в середньому становила 12,6 % в рік. Проте світова фінансова криза значно вплинула на динаміку в’їзних потоків, в 2009 році потік іноземних туристів скоротився на 18,3 % згідно даних Державної служби статистики та 24 % згідно даних Міністерства культури та туризму України . «Економічна криза вплинула на обсяг туристичних потоків, які цього року значно знизилися. Тішить тільки те, що нам вдалося зберегти сталу тенденцію зростання внутрішніх туристичних потоків, яка спостерігалася протягом минулих років. Але в кожному регіоні ці показники різні» – зазначив голова Державної служби туризму і курортів України А. Пахля .

 

 

Програми розвитку туризму

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА розвитку туризму на 2002-2010 роки

Ця Програма покликана стимулювати ефективне використання наявних рекреаційних ресурсів, підвищити рівень міжгалузевого співробітництва, стимулювати розвиток ринкових відносин у туристичній сфері, визначити перспективи подальшого розвитку туризму на основі аналізу його сучасного стану.

Основними завданнями Програми є:

· забезпечення сталого розвитку туристичної галузі та підвищення її частки в макроекономічних показниках;

· підвищення рівня життя громадян і створення додаткових робочих місць;

· збільшення частки очікуваних доходів від туристичної галузі у державному бюджеті;

· підвищення іміджу держави на міжнародному рівні.

· Програмою визначаються такі напрями розвитку туризму:

· удосконалення системи управління галуззю;

· удосконалення нормативно-правової бази туристичної діяльності;

· зміцнення матеріальної бази туризму;

· розширення міжнародної співпраці у туристичній галузі;

· підвищення якості та розширення асортименту туристичних послуг;

· поліпшення транспортного обслуговування;

· підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів та об'єктів культурної спадщини;

· поліпшення інформаційного та рекламного забезпечення;

· провадження ефективної інноваційної діяльності та створення наукової бази туризму;

· поліпшення кадрового забезпечення.

На сучасному етапі розвиток системи управління туристичною галуззю повинен охоплювати такі питання, як удосконалення структури управління, реалізація державної політики у цій галузі шляхом координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади та суб'єктів підприємництва. Важливе значення має вдосконалення державної статистики з питань туризму з урахуванням міжнародних стандартів та досвіду інших країн.

КОНЦЕПЦІЯ Державної цільової програми розвитку туризму і курортівна 2011-2015 роки

Розвиток сфери туризму та курортів України впродовж останніх років характеризується позитивною динамікою. Однак, незважаючи на значний ресурсний потенціал, туризм і курорти не є однією з провідних галузей національної економіки. Місце України на світовому туристичному ринку залишається незначним.

Програмою передбачається здійснення комплексу заходів щодо удосконалення системи управління туристичною та курортною галузями, розроблення відповідних нормативно-правових актів, формування конкурентоспроможного національного туристичного та санаторно-рекреаційного продукту, розвитку кадрового потенціалу сфери туризму та діяльності курортів, формування позитивного іміджу держави, розвитку міжнародного співробітництва, розбудови туристичної та санаторно-курортної інфраструктури.

Ліцензування в туризмі

Для отрімання ліцензії подаються такі документі: Заява про видачу ліцензії на бланку встановлена форми

Особливості заповнення заяв:

1)у друкованому вигляді

- укр мова

- підпис керівника+ печатка

- повна назва субьекта господар згідно ЄДРПОУ

- усі адреси вказуються в повному обсязі

- в розділі «місце знаходження філій» вказується адреса офісного приміщення де буде здійснена діяльність

- код території субьекта господарювання

2) виписка ЕДРПОУ

3) нотаріально засвідчена копія довідки про підтвердження фінансової забезпечення

4)копія договору із страховою компанією

5) відомості про власне чи орендоване приміщення

Плата за ліцензію складає одну мін зароб плату, а копія ліцензії один неопод мін доходів громадян (17 грн)

установи та організації управління туризмом в україні

Органами державної виконавчої влади в галузі туризму є:

1. Міністерство культури і туризму України (МКТ). колишнє міністерство в Україні. Існувало з 16 травня 2005 року до 9 грудня 2010 року. Реорганізоване в Міністерство культури України.

МКТ з 16 травня 2005 року до 9 грудня 2010 року було головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення проведення державної політики у сфері культури, туризму, а також державної мовної політики.

Міністерство також встановлювало положення для національних закладів культури вставленних урядом і провадило порядок занесення об'єктів культурної спадщини до «Державного реєстру національного культурного надбання».

2. Державна служба туризму і курортів (Держтуризмкурортів) - діє в складі Міністерства культури і туризму України і йому підпорядковується. Основні завдання Держтуризмкурортів є:

-участь у реалізації державної політики в туристичній і курортній галузі:

- здійснення в установленому порядку управління в туристичній галузі, зокрема в межах, визначених МКТ, управління майном підприємств, установ та організацій, що проводять діяльність у туристичній галузі і належать до сфери управління МКТ;

- узагальнення практики застосування законодавства в туристичній і курортній галузі, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення;

- виконання відповідно до законодавства контрольно-наглядових функцій;

- здійснення регулятивних і дозвільно-реєстраційних функцій у туристичній і курортній галузі щодо фізичних та юридичних осіб.

Держтуризмкурортів під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Держкурортом, об'єднаннями громадян, а також з відповідними органами іноземних державі міжнародними організаціями. Держтуризмкурортів очолює голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра культури і туризму(Шаповалова).

 

30.

Як зазначено у звіті Міністерства культури і туризму України «Проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні на сучасному етапі»: туристична галузь завдяки багатим природним, історико-культурним, трудовим ресурсам цілком може претендувати на чільні позиції в економіці держави. Водночас подальший розвиток туризму гальмується. Зокрема, наша держава використовує лише одну третину туристичного потенціалу, яким володіє, а за даними Світового економічного форуму, у сфері подорожей і туризму Україна серед 124 країн світу посідає лише 78-е місце. Тому саме ця сфера залишає великі можливості для пошуків та активної діяльності

За останній час в сфері туризму відбуваються серйозні позитивні зміни: розробляються нові маршрути, розвивається готельна інфраструктура, підвищується рівень обслуговування туристів і поліпшується відвідуваність туристичних об’єктів. Туристично-рекреаційні можливості України викликають велику зацікавленість у представників міжнародної туристичної індустрії . Всі ті фактори впливають на динамічне зростання туристичних потоків та надходжень від туристичної діяльності. В той же час, слід зауважити, що динаміка розвитку галузі в Україні значно відстає від світових тенденцій. Згідно даних Державної служби статистики на протязі останніх 10 років динаміка розвитку в’їзного туризму в Україні в середньому становила 12,6 % в рік. Проте світова фінансова криза значно вплинула на динаміку в’їзних потоків, в 2009 році потік іноземних туристів скоротився на 18,3 % згідно даних Державної служби статистики та 24 % згідно даних Міністерства культури та туризму України . «Економічна криза вплинула на обсяг туристичних потоків, які цього року значно знизилися. Тішить тільки те, що нам вдалося зберегти сталу тенденцію зростання внутрішніх туристичних потоків, яка спостерігалася протягом минулих років. Але в кожному регіоні ці показники різні» – зазначив голова Державної служби туризму і курортів України А. Пахля .

 

 

Програми розвитку туризму



Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.122.9 (0.007 с.)