Зразок завдання до залікової контрольної роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зразок завдання до залікової контрольної роботиСамостійна робота

Модуль 1
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади формування навичок читання й письма у шестилітніх школярів
Тема 1. Шкільні труднощі та їх причини Анотації на статті у фахових журналах, що висвітлюють такі аспекти теми: - проблеми навчання грамоти; - причини труднощів навчання читання й письма; - діагностика труднощів у навчанні читання й письма; - попередження помилок у навчанні читання й письма.
Тема 2. Види труднощів у процесі формування навичок читання й письма 1. Реферат: «Основні помилки під час читання у 1-2 класах та вправи для їх усунення». 2. Аналіз 5 учнівських прописів; класифікація та рейтинг помилок; визначення їх причин.
Разом за ЗМ 1  
Змістовий модуль 2. Особливості роботи з учнями, що мають труднощі в навчанні грамоти.
Тема 3. Навчання читання й письма занадто повільних дітей   Скласти рекомендації вчителям і батькам щодо роботи з повільними дітьми під час навчання грамоти.
Тема4. Навчання читання й письма ліворуких дітей   1. Конспекти 2 статей з часопису «Початкове навчання» з проблем роботи з ліворукими дітьми. 2. Реферат «Навчання читання й письма ліворуких дітей»
Тема 5. Навчання читання й письма гіперактивних дітей 1. Дослідити стан висвітлення проблеми у фахових часописах . 2. Скласти програму роботи з гіперактивними дітьми
Тема 6. Основні напрями та принципи організації роботи з учнями, що мають труднощі в навчанні грамоти. Бібліографія, складена на основі фахових часописів з досліджуваної проблеми (20-25 джерел)
Залікова контрольна робота 1.Узагальнення та систематизація матеріалу. 2. Конспекти джерел із списку основної літератури 3 Підготовка до термінологічного диктанту
       

Програмові вимоги до заліку

 

1. Причини труднощів навчання читання й письма шестилітніх школярів.

2. Умови ефективного формування навичок читання й письма в період навчання грамоти.

3. Етапи формування навиків читання й письма.

4. Основні помилки письма та їх причини.

5. Структура навиків читання й письма як видів діяльності.

6. Проблеми в навчання читання на початковому етапі та їх причини

7. Критерії оцінювання навиків читання й письма у школярів 1 класу.

8. Оцінка навиків письма: типові помилки та їх причини.

9. Оцінка навиків читання: типові помилки та їх причини.

10. Особливості навчальної діяльності повільних дітей під час навчання грамоти.

11. Адаптація повільних дітей до навчання в школі.

12. Типові шкільні утруднення повільних дітей під час навчання читання й письма.

13. Робота з повільними дітьми під час навчання читання й письма.

14. Психофізіологічні особливості ліворуких дітей.

15. Методика оцінювання ліворукості.

16. Типові шкільні труднощі у ліворуких дітей під час навчання читання й письма.

17. Організація роботи з ліворукими першокласниками під час навчання грамоти.

18. Психологічні особливості гіперактивних дітей.

19. Типові шкільні труднощі гіперактивних дітей під час навчання читання й письма.

20. Робота вчителя з гіперактивними учнями під час навчання грамоти.

21. Основні напрями та принципи організації роботи з учнями, що мають труднощі в навчанні грамоти:

- Індивідуальна допомога школярам.

- Тимчасові групи в класах.

- Робота з малими групами на уроках.

- Робота з батьками.

22. Загальні принципи організації роботи з учнями, що мають труднощі в навчанні грамоти.

23. Поелементний аналіз, послідовність написання букв українського алфавіту (великих та малих), їх тактове письмо.

Зразок завдання до залікової контрольної роботи

1. Основні помилки письма та їх причини.

2. Особливості навчальної діяльності повільних дітей.

3. Індивідуальна допомога школярам, що мають труднощі в навчанні грамоти.

4. Поелементний аналіз, послідовність написання, рахунок для літери ж –мала ( див.Чабайовська М.І. Єдині зразки каліграфічного письма букв українського алфавіту та цифр: Навч.-метод. посібник. – Тернопіль: Мальва – ОСО, 2010. – 116 с.).

5. Термінологічний диктант

Критерії оцінювання

навчальних досягнень студентів

З дисципліни

«Запобігання труднощам у навчанні читання й письма шестилітніх першокласників»

(спеціалісти, заочна форма навчання, 2015-16 н.р.)

Форми контролю С.р.1 С.р.2 С.р.3 С.р.4 С.р.5 С.р.6 Робота з додатком № 2 до лекції №2 К. р. залік Разом  
Макс. бал  
Разом балів  

Самостійна робота (С.р.):до кожної теми дисципліни студенти готують самостійну роботу, максимальна оцінка якої – 10 балів.

Контрольна робота:4 питання теоретичного спрямування ( по 10 балів), 1 питання практичного спрямування (10 балів).

Загальна кількість балів: сума балів за самостійну роботу (50 балів), виконання контрольної роботи (50 балів), що не може перевищувати 100 балів.

Одержана кількість балів переводиться в систему оцінок за університетською, національною та шкалою ЕКТС за такими показниками:

 

 

К-сть балів Університетська шкала Національна шкала ЕКТС
90-100 Відмінно А
80-89 Добре В
70-79   С
60-69 Задовільно D
50-59   Е
26-49 Незадовільно FX
1-25 Незадовільно F

 

Лекція№ 1

Тема. Теоретичні засади формування навичок читання й письма в шестилітніх першокласників

Мета. Розширити уявлення про причини труднощів під час навчання читання й письма шестилітніх школярів. Розкрити умови запобігання труднощам під час формування базових навчальних навиків.

Вступ. На початковому етапі пристосування до нового шкільного життя всі 6-річні діти переживають труднощі в оволодінні читанням, письмом, розумінні текстів, логічному мисленні.

Такі труднощі є похідними від різних причин. За відносно сприятливих умов через 1,5-2 місяці навчання психологічна напруга зазвичай починає зменшуватися, але за більш жорстких умов вона зберігається, викликаючи зміни в розвитку дитини як на психологічному, так і соматичному рівнях. У деяких з’являються млявість, плаксивість, порушується сон та апетит, інші перезбуджуються, стають дратівливими та запальними. У подальшому труднощі призводять до відставання в навчанні.

Як допомогти дитині адаптуватися до шкільних вимог у період навчання читання й письма? Які труднощі є типовими для шестилітніх першокласників і як повинен діяти вчитель, щоб запобігти їхньому відставанню в опануванні грамотою?

План.

1. Поняття «труднощі навчання»

2. Причини труднощів навчання читання й письма

3. Умови ефективного формування навичок читання й письма

Зміст лекції.

1. Поняття «труднощі навчання».

Читання й письмо – базові шкільні навики, без ефективного володіння якими навчання утруднюється або стає неможливим. Це складні інтегративні дії, що об’єднують в єдину структуру діяльності усі вищі психічні функції – увагу, сприйняття, пам'ять, мислення.

Навчання тактики письма й техніки читання не мають самостійної цінності, якщо не приводять до письмового мовлення, не створюють потреби в ньому, не дають навиків саме письмового мовлення. До письмового мовлення можна прийти через автоматизацію навиків письма та читання. Труднощі , що виникають під час вироблення таких навиків безпосередньо пов’язані саме з методикою навчання, що не враховує функціональні особливості й вікові можливості дітей, а також з умовами організації навчального процесу й вимогами до дитини.

Педагоги та батьки найчастіше вважають причиною неуспішності в навчанні нездатність, погану підготовленість, небажання дитини навчатися. Чи так це?

Розглянемо поняття «шкільні труднощі» та «неуспішність».

1. Труднощі виникають як у відмінників, так і невстигаючих дітей. Отже, труднощі не завжди призводять до неуспішності. Значить, ці поняття не тотожні.

2. Неуспішність завжди пов’язана з певними проблемами в навчанні, що й обумовлюють появу труднощів.

3. У сильних учнів, що долають проблеми навчання, висока успішність може досягатися завдяки докладанню значних зусиль, іноді ціною здоров’я.

4. У слабких учнів проблеми на шляху навчання призводять до неуспішності.

Але проблеми в житті, навчанні – це природні явища, пов’язані із зміною життя, появою нових видів діяльності, новими вимогами. Таке повсякчас супроводжувало дитину й раніше. Чому ж саме в школі дитина не може подолати проблеми, чому вони заважають її подальшому розвитку?

Гіпотетично можемо передбачити, що причиною цьому можуть бути декілька чинників:

- вікова незрілість дитини до навчання;

- недосконала методика навчання, що не враховує вікові та індивідуальні особливості дитини;

- неувага педагогів та батьків до дитячих труднощів через незнання природи цих труднощів (не хоче, не старається, може коли хоче тощо).

На курсах підвищення кваліфікації вчителів провели опитування стосовно причин такої проблеми в 6-літнього першокласника: букви нерівні, з різним нахилом, порушена конфігурація, письмо дзеркальне, але домашні роботи виконані краще, ніж класні; диктанти писати не може. Що потрібно робити?

Отримали такі відповіді:

- вчителі: посилено тренуватися;

- психологи: посилити мотивацію, щоб старався.

Ніхто з фахівців не звернув увагу на характер труднощів: дзеркальне письмо – це порушення зорово-просторового сприйняття. Ніхто не поцікавився темпом діяльності на уроці: непосильний для дитини, адже не встигає писати під диктовку, та й вдома, не поспішаючи, пише краще. Крім того, різко погіршувати якість письма могли неправильне тримання ручки та тривожність від очікування невдачі, що разом обумовлювали швидку втому й неможливість гарного письма.

Отже, порушення письма – наслідок комплексу причин: функціональної незрілості дитини та неправильної організації навчального процесу.

Єдиної концепції виникнення, розвитку й усунення труднощів навчання письма й читання поки не існує, так само як і єдиної термінології для їх позначення, оскільки причини й труднощі різноманітні, їх важко чітко диференціювати та виокремити провідні серед них.

Останнім часом доводиться стикатися з діагнозами, що ставлять дітям учителі та шкільні психологи. Пояснимо деякі з них.

Дисграфія –використовують для позначення труднощів навчання письма, вад почерку. Дислексія– для позначення стійких недоліків читання.

Відповідно до провідної причини вирізняють:

- зорову дислексію, тобто порушення читання через несформованість зорового й зорово-просторового сприйняття, зорової пам’яті;

- мовленнєву дислексію,причиною якої є порушення або несформованість мовленнєвих функцій;

- зорово-моторну дислексію, причиною якої є несформованість зорово-моторної координації;

- дислексію розвитку – труднощі навчання читання й письма на ранніх етапах навчання ( до 5 року життя);

- погано читаючий, погано пишучий– на ранніх етапах навчання грамоти.

Термінів багато, але потрібно розрізнювати труднощі формування навички (перші 3 роки навчання) та її порушення, тобто порушення вже сформованої навички.

У дефектології та логопедії терміни «дислексія» та «дисграфія» розуміють як порушення процесів письма та читання, тобто розлади в раніше вже сформованих навичках, подальшу нездатність читати й писати.

Відтак, терміни «дислексія» та «дисграфія» не можуть використовуватися на тих етапах, коли навик лише формується (1-3 кл).

Справжніх дислексиків небагато – 5%, а дітей з труднощами читання й письма близько 40-60%. Саме тому будемо користуватися терміном «труднощі навчання», що не означає нездатності дитини навчитися читати та писати, а значить не знімає з учителя відповідальності за успішне навчання, що потребує урахування індивідуальних особливостей шестирічної дитини й створення певних умов організації навчання.

 

Висновки.

Перший клас-той рубіж, де відбуваються зміна звичних стереотипів і формування норм поведінки школяра. Щоб допомогти дітям без зайвих ускладнень увійти в шкільне життя, необхідне своєчасне виявлення причин, що призводять до неуспішності дітей у школі на початковому етапі навчання. Це дозволить:

- зменшити вірогідність переростання тимчасових труднощів у навчанні в хронічну неуспішність;

- знизить можливість виникнення у дітей нервово-психічних та соматичних розладів як наслідків стресів, пов’язаних з негативними емоціями;

- запобігти виникненню в дитини девіантної поведінки як засобу компенсації неуспішності в шкільній діяльності.

Отримана інформація дозволить прогнозувати труднощі в навчанні читання й письма шестилітніх школярів та розробити нову спеціальну методику навчання, що зможе індивідуалізувати чинні технології та техніки навчання грамоти. Максимум уваги до кожного учня, чітка система співпраці дитини і вчителя, радість від спілкування школярів між собою та з педагогом повинні стати домінуючою умовою організації подальшого навчання.

Література.

  1. Кочерга О. Психофізіологічні особливості діяльності першокласників // Початкова школа. – 2005. - № 3. – С.5-9.
  2. Кочерга О. Психофізіологічні особливості діяльності мозку дитини // Початкова школа. – 2007. - № 8. – С. 17-21.
  3. Роговик. Л. Психолого-педагогічні аспекти навчання шестиліток читання і письма //Початкова школа. – 2002. - № 2. – С. 11-12.
  4. Роговик Л. Вікові особливості психомоторики першокласників // Початкова школа. – 2003 - №8. – С. 10-14.

5. Прищепа О., Присяжнюк Н. Труднощі у засвоєнні графічних навичок письма шестилітніми першокласниками та шляхи їх подолання // Початкова школа. – 2000. - № 7.

6. Салієнко В. С. Як навчити першокласника правильно і швидко писати // Початкова школа. – 1994. - №№ 9, 10.

Запитання.

- Чи можна першокласника, який гірше за всіх читає в класі, назвати дислексиком? Чому?

- Які особливості дітей шестирічного віку необхідно враховувати в методиці навчання грамоти?

- Що відносять до шкільних чинників ризику під час навчання грамоти?

- Назвіть причини систематичних дитячих мікростресів, що породжують труднощі в навчанні грамоти.

- Сформулюйте визначення для поняття «труднощі навчання грамоти».

- Назвіть провідні і продумайте додаткові умови побудови методики навчання грамоти, що дозволять запобігти виникненню труднощів у навчанні.

 

 

Лекція. №2 (для студентів 5 курсу спеціальності ПОА)

 

План.

  1. Психофізіологічні механізми формування навиків читання й письма
  2. Етапи оволодіння навиками читання й письма
  3. Основні помилки письма та їх причини
  4. Основні помилки читання та їх причини

 

Зміст лекції.

  1. Психофізіологічні механізми формування навиків читання й письма

Читання й письмо – складні навички, що довго формуються упродовж однакових етапів.

Навик – це дія, сформована через багаторазове повторення, характеризується високим ступенем опанування й відсутністю поелементної свідомої регуляції й контролю.

О. Лурія проаналізував психофізіологічні механізми вже сформованого процесу письма й виокремив у ньому такі дії:

- розрізнення звуків мовлення;

- збереження в пам’яті їхнього порядку;

- засвоєння написання букв, розрізненням близьких за накресленням;

- тверді рухові навички, впевнене чергування потрібних рухів.

 

Д.Б. Ельконін дослідив й описав психофізіологічні механізми вже сформованого процесучитання,в якому виокремив такі навички:

- добре сприймати, розрізнювати, диференціювати усі буквені знаки;

- уміти переводити букви у звуки;

- уміти складати із звуків і букв слова;

- розуміти й знати значення слів;

- правильно виокремлювати граматичну структуру письмового мовлення;

- розуміти смисл тексту.

 

До створення механізму читання та письмазадіяні такі психофізіологічні компоненти: механізми організації уваги, довільна регуляція і контроль дії, артикуляція й слухове сприйняття , зорово-просторове сприйняття, зорова й слухова пам'ять, зорово-моторні координації , моторна пам'ять, звуко-буквений і фонемний аналізи, нервово-м’язовий контроль.

Говорячи про особливості навчання читання й письма шестилітніх першокласників, потрібно зважати на ступінь вікового розвитку в кожного з них зазначених компонентів.

О. Лурія та Д. Ельконін описали складні структури вже сформованих навиків, коли увага не спрямовується на кожну окрему операцію. У першокласників формування кожної окремої операції передбачає ще здійснення системи додаткових дій, автоматизація яких і засвідчить сформовану навичку.

 

Висновки.

Отже, перший етап навчання письма і читання визначає успіх формування цілої навички на 2 та 3 етапах, коли дитина буде легко схоплювати слова, фразу, навчиться формулювати й записувати свою думку. У четвертому класі під час читання й письма всі технічні дії повинні піти з-під контролю, свідомо контролюється лише думка, сутність письмового тексту. Це й буде початок навчання писемного мовлення, що має свої механізми і свої труднощі.

Дуже багато учнів залишаються на синтетичному етапі, через що графічні та орфографічні навички не формуються, дитина не любить читати й писати.

Не навчена розуміти текст дитина й у 9 класі буде його не розуміти. Техніка читання, темп читання важливі не самі по собі, а лише як основа для розуміння тексту.

Література.

Прищепа О. Ю. Навчання письма / Навчання і виховання учнів 1-го класу : метод. посіб. для вчителів / упоряд. О. Я. Савченко. — К. : Початкова школа, 2002. — 464 с.

Гончарук І.П. Запобігання й усунення графічних помилок першокласників/ І.П.Гончарук . (див. додаток №1 до лекції № 2)

Трунова В.А., Боднар Н.М. Удосконалення навичок правильного письма учнів початкової школи . Виправлення індивідуальних помилок у почерку дітей ( див додаток №2 до лекції № 2).

 

Запитання.

Що спільного в процесах читання й письма й чим вони різняться між собою?

Які труднощі під час навчання читання й письма можливі за умов дефіциту уваги?

Подайте класифікацію труднощів, що виникають у шестиліток під час навчання письма.

Схарактеризуйте етапи формування навичок читання й письма.

Коли доцільно починати формувати навички якісного читання й безвідривного письма?

Завдання для самостійного опрацювання теми: Читаючи текст статей Гончарук І.П. Запобігання й усунення графічних помилок першокласників (див. додаток №2 до лекції) та Труновоъ В.А., Боднар Н.М. Удосконалення навичок правильного письма учнів початкової школи . Виправлення індивідуальних помилок у почерку дітей ( див додаток №2 до лекції № 2) позначте на полях спеціальними символами відому інформацію «+», невідому інформацію «-», суперечливу інформацію, що потребує перевірки «?», дуже цікаву «!». Узагальніть отриману інформацію.

 

 

Додаток №1 до лекції № 2

Гончарук І.П., вчитель початкових класів Уманської загальноосвітньої школи №4 Черкаської області

Занадто повільних дітей

План

1. Особливості навчальної діяльності, типові труднощі під час навчання письма та читання повільних дітей

2. Адаптація дітей до навчання в школі

3. Педагогічні умови ефективного навчання повільних дітей

 

Основна література

1. Особливості оцінювання в першому і другому класах // Наумчук М.М, Сучасний урок української мови в початковій школі (методика і технологія навчання). Видання друге. Допповнен. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2005. – 352с. (С. 25-29.)

2. Критерії та норми оцінювання навчальних досягнень учнів. Читання // Наумчук М.М, Сучасний урок української мови в початковій школі (методика і технологія навчання). Видання друге. Допповнен. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2005. – 352с. (С. 36-37).

3. Критерії та норми оцінювання навчальних досягнень учнів. Графічні навички письма. Техніка письма. Культура оформлення письмових робіт // Наумчук М.М, Сучасний урок української мови в початковій школі (методика і технологія навчання). Видання друге. Допповнен. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2005. – 352с. (С. 41-44).

4. Чабайовська М.І. Єдині зразки каліграфічного письма букв українського алфавіту та цифр: Навч.-метод. посібник. – Тернопіль: Мальва – ОСО, 2010. – 116 с.

Додаткова література

1. Безруких М. Леворукий ребёнок в школе и дома. - Екатеринбург. ЛИТУР, 2001. - 320с.

2. Богомолова Н. Особливості навчання письма ліворуких дітей // Студентський науковий вісник ТДПУ. - Тернопіль, 2004. - Вип. №9. - С. 100-102.

4. Ефремова Н. Леворукость - не помеха // Домашнее воспитание. - 2002. - №5. - С.22-25.

5. Ефремова Н. Записки левой руки. // Народное образование. - 2002. - №9. - С.225-230.

6. Ефремова Н. Левый - правый мозг. // Народное образование. - 2001. - №5. - С.215-217.

7. Лобода В.П. Ліворукість - не проблема // Наука і суспільство. - 2002. - №9-10. - С. 32-33.

8. Романова Ю. Я - левша // Воспитательная школа. - 2002. - №8. - С.43-44.

9. Эльконин Д.Б. Педагогические мысли. - М: Образование. - 1967.

10. Юдин Н., Муталимова А. О феномене леворукости // Школа и производство. - 2003. - №4. - С.17-18.

11. Юдин Н. Психокоррекционная работа с леворукими детьми // Воспитательная школа. - 2003. - №2. - С.34-36.

Самостійна робота

Модуль 1
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади формування навичок читання й письма у шестилітніх школярів
Тема 1. Шкільні труднощі та їх причини Анотації на статті у фахових журналах, що висвітлюють такі аспекти теми: - проблеми навчання грамоти; - причини труднощів навчання читання й письма; - діагностика труднощів у навчанні читання й письма; - попередження помилок у навчанні читання й письма.
Тема 2. Види труднощів у процесі формування навичок читання й письма 1. Реферат: «Основні помилки під час читання у 1-2 класах та вправи для їх усунення». 2. Аналіз 5 учнівських прописів; класифікація та рейтинг помилок; визначення їх причин.
Разом за ЗМ 1  
Змістовий модуль 2. Особливості роботи з учнями, що мають труднощі в навчанні грамоти.
Тема 3. Навчання читання й письма занадто повільних дітей   Скласти рекомендації вчителям і батькам щодо роботи з повільними дітьми під час навчання грамоти.
Тема4. Навчання читання й письма ліворуких дітей   1. Конспекти 2 статей з часопису «Початкове навчання» з проблем роботи з ліворукими дітьми. 2. Реферат «Навчання читання й письма ліворуких дітей»
Тема 5. Навчання читання й письма гіперактивних дітей 1. Дослідити стан висвітлення проблеми у фахових часописах . 2. Скласти програму роботи з гіперактивними дітьми
Тема 6. Основні напрями та принципи організації роботи з учнями, що мають труднощі в навчанні грамоти. Бібліографія, складена на основі фахових часописів з досліджуваної проблеми (20-25 джерел)
Залікова контрольна робота 1.Узагальнення та систематизація матеріалу. 2. Конспекти джерел із списку основної літератури 3 Підготовка до термінологічного диктанту
       

Програмові вимоги до заліку

 

1. Причини труднощів навчання читання й письма шестилітніх школярів.

2. Умови ефективного формування навичок читання й письма в період навчання грамоти.

3. Етапи формування навиків читання й письма.

4. Основні помилки письма та їх причини.

5. Структура навиків читання й письма як видів діяльності.

6. Проблеми в навчання читання на початковому етапі та їх причини

7. Критерії оцінювання навиків читання й письма у школярів 1 класу.

8. Оцінка навиків письма: типові помилки та їх причини.

9. Оцінка навиків читання: типові помилки та їх причини.

10. Особливості навчальної діяльності повільних дітей під час навчання грамоти.

11. Адаптація повільних дітей до навчання в школі.

12. Типові шкільні утруднення повільних дітей під час навчання читання й письма.

13. Робота з повільними дітьми під час навчання читання й письма.

14. Психофізіологічні особливості ліворуких дітей.

15. Методика оцінювання ліворукості.

16. Типові шкільні труднощі у ліворуких дітей під час навчання читання й письма.

17. Організація роботи з ліворукими першокласниками під час навчання грамоти.

18. Психологічні особливості гіперактивних дітей.

19. Типові шкільні труднощі гіперактивних дітей під час навчання читання й письма.

20. Робота вчителя з гіперактивними учнями під час навчання грамоти.

21. Основні напрями та принципи організації роботи з учнями, що мають труднощі в навчанні грамоти:

- Індивідуальна допомога школярам.

- Тимчасові групи в класах.

- Робота з малими групами на уроках.

- Робота з батьками.

22. Загальні принципи організації роботи з учнями, що мають труднощі в навчанні грамоти.

23. Поелементний аналіз, послідовність написання букв українського алфавіту (великих та малих), їх тактове письмо.

Зразок завдання до залікової контрольної роботи

1. Основні помилки письма та їх причини.

2. Особливості навчальної діяльності повільних дітей.

3. Індивідуальна допомога школярам, що мають труднощі в навчанні грамоти.

4. Поелементний аналіз, послідовність написання, рахунок для літери ж –мала ( див.Чабайовська М.І. Єдині зразки каліграфічного письма букв українського алфавіту та цифр: Навч.-метод. посібник. – Тернопіль: Мальва – ОСО, 2010. – 116 с.).

5. Термінологічний диктант

Критерії оцінювання

навчальних досягнень студентів

З дисципліни

«Запобігання труднощам у навчанні читання й письма шестилітніх першокласників»

(спеціалісти, заочна форма навчання, 2015-16 н.р.)

Форми контролю С.р.1 С.р.2 С.р.3 С.р.4 С.р.5 С.р.6 Робота з додатком № 2 до лекції №2 К. р. залік Разом  
Макс. бал  
Разом балів  

Самостійна робота (С.р.):до кожної теми дисципліни студенти готують самостійну роботу, максимальна оцінка якої – 10 балів.

Контрольна робота:4 питання теоретичного спрямування ( по 10 балів), 1 питання практичного спрямування (10 балів).

Загальна кількість балів: сума балів за самостійну роботу (50 балів), виконання контрольної роботи (50 балів), що не може перевищувати 100 балів.

Одержана кількість балів переводиться в систему оцінок за університетською, національною та шкалою ЕКТС за такими показниками:

 

 

К-сть балів Університетська шкала Національна шкала ЕКТС
90-100 Відмінно А
80-89 Добре В
70-79   С
60-69 Задовільно D
50-59   Е
26-49 Незадовільно FX
1-25 Незадовільно F

 

Лекція№ 1Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.250.105 (0.033 с.)