Мета та завдання курсової роботи 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мета та завдання курсової роботиУДК 658:371.214

 

Смерічевська С.В., Ібрагімхалілова Т.В. Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни «Менеджмент на АТП» для студентів напряму підготовки 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальність 5.03060102 «Організація обслуговування на транспорті» – Донецьк: ДААТ, 2013. – 51 с.

 

 

Рецензенти: доктор економічних наук, доцент, Лутай (Донецький національний університет економіки та торгівлі).

 

 

Рекомендовано до видання науково-методичною комісією Донецької академії автомобільного транспорту, протокол № __ від ________________ р.

 

Відповідальні за випуск: Т.В. Ібрагімхалілова

 

© С.В. Смерічевська,

Т.В. Ібрагімхалілова, 2013

© ДААТ, 2013

 

ЗМІСТ

 

 

ВСТУП………………………………………………………………….………….4

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ………………….……………5

2. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ…………………………………………..6

3. ПІДБІР ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ІНШИХ ІНФОРМАЦІЙНО-СТАТИСТИЧНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………………7

4. ВИБІР ОБ’ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ………………………………………..….8

5. ЗМІСТ І СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ……………………………...…9

6. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ……………………………………...13

6.1. Загальні вимоги……………………………………………….……….13

6.2. Нумерація сторінок, розділів та підрозділів.……………………..….14

6.3. Графічний матеріал ………………………………………..……...…..15

6.4. Таблиці…………………...…………………………………………….16

6.5. Формули…………………………………….………………………….17

6.6. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела 18

6.7. Оформлення списку використаних джерел………………………….19

6.8. Додатки…………………………………………………..…….……….19

7. Подання на кафедру та захист курсової роботи…………..20

8. Список рекомендованої літератури…………… ……….……21

9. Додатки…….…………………………………………………………..…...25

 

 

Вступ

 

Для підтримання конкурентоспроможності автотранспортних підприємств необхідно постійне опрацювання і прийняття аргументованих управлінських рішень щодо процесів, пов’язаних з виробничо-господарською діяльністю.

Сучасні фахівці автотранспортної галузі повинні знати економічні умови управління АТП, механізм його відтворення, методологію формування затрат праці, їх вартості, а також вміти самостійно вибирати напрями і способи раціонального використання ресурсів, розробляти різноманітні проекти мотивації та стимулювання праці і сприяти їх реалізації в сучасних умовах виробництва.

Тому особливу увагу необхідно приділяти правильній організації навчального процесу, розвитку навиків самостійного мислення. Важливою формою набуття навиків самостійної наукової роботи є написання студентських дослідницьких, в тому числі, курсових робіт.

Курсова робота є невід'ємною і необхідною частиною всього процесу навчання з дисципліни «Менеджмент на транспорті», являє собою результат самостійної роботи студентів і має на меті закріплення, поглиблення і узагальнення теоретичних знань, отриманих студентами з даної дисципліни, а також вироблення вміння вирішення окремих управлінських проблем.

Метою виконання курсової роботи є систематизація і закріплення теоретичних і практичних знань, отриманих в процесі навчання з проблем сучасного менеджменту, шляхах і підходах до їх вирішення за умов ринкової економіки на прикладі конкретної організації.

Тому в цій роботі повинні знайти відображення ті знання, здібності та навички студента, які він отримав, працюючи з різними джерелами інформації (нормативно-правовими актами, економічної та довідковою літературою, наукової, навчальної та методичної літературою, спеціалізованими періодичними виданнями), що відображають нові напрями і тенденції в теорії і практиці менеджменту.

Пропоновані методичні рекомендації висвітлюють зміст і методику виконання курсової роботи студентами, містять завдання щодо її виконання, визначають порядок опрацювання літературних джерел, економічної інформації досліджуваних підприємств та порядок оформлення курсової роботи, визначають окремі етапи виконання роботи.


Графічний матеріал

 

Графічний матеріал – рисунки (схеми, діаграми та ін.) – розміщують у роботі для встановленні властивостей або характеристики об’єкта, а також для кращого розуміння тексту курсової роботи. На графічний матеріал мають бути посилання в тексті.

Графічний матеріал розміщують у роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці чи за необхідності – у додатку.

За наявності в роботі таблиць, що доповнюють графічний матеріал, таблиці слід розміщувати після графічного матеріалу.

У разі потреби під графічним матеріалом розміщують пояснювальні дані. Слово “рис.” і назву подають після пояснювальних даних.

Графічний матеріал (за винятком графічного матеріалу додатків) слід нумерувати арабськими цифрами в межах розділу. Номер рисунка складається з номерів розділу та порядкового номера рисунка, відокремлених крапкою, наприклад рис. 1.1. Графічний матеріал кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка, наприклад рис. В.З і т.д.

Рисунок (діаграму, схему), як правило, слід вміщувати на одній сторінці. Приклад оформлення рисунків подано за тематикою в додатках Д,К,Л.

 

Таблиці

 

Таблиці застосовують для уточнення та зручності порівнювання показників. Назва таблиці має точно відображати її зміст. Назву таблиці розміщують над таблицею, а слово “Таблиця” з номером – праворуч над її назвою. Приклад побудови таблиці

Таблиця 1.1

Назва таблиці

       
           
         
         
         

Боковик Графи (колонки)

(заголовки рядків)

 

За логікою побудови таблиці її логічний суб’єкт, або підмет (позначення тих предметів, які в ній характеризують), розміщують у боковику, головці чи в них обох, а не у прографці; логічний предмет таблиці, або присудок (тобто дані, якими характеризується присудок) – у профграфці, а не в головці чи боковику. Кожен заголовок над графою стосується всіх даних цієї графи, кожен заголовок рядка в боковику – всіх даних цього рядка.

Заголовок кожної графи в головці таблиці має бути по можливості коротким. Слід уникати повторів тематичного заголовка в заголовках граф, одиниці виміру зазначати у тематичному заголовку, виносити до узагальнюючих заголовків слова, що повторюються.

Боковик, як і головка, вимагає лаконічності. Повторювані слова тут також виносять в об’єднувальні рубрики; загальні для всіх заголовків боковика слова розміщують у заголовку над ним.

У профграфці повторювані елементи, які мають відношення до всієї таблиці, виносять у тематичний заголовок або в заголовок графи; однорідні числові дані розміщують так, щоб їх класи співпадали; неоднорідні – посередині графи; лапки використовують тільки замість однакових слів, які стоять одне під одним.

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного боку курсової роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна перенести на інший аркуш. При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву вміщують тільки над першою її частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частиною над іншою в межах однієї сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її головку, а в другому випадку – боковик.

Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна заміняти лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами “Те ж”, а далі лапками. Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів, які повторюються не слід. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

 

Формули

 

При використанні формул необхідно дотримуватися певних правил.

Найбільші, а також довгі і громіздкі формули, котрі мають у складі знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул. Для економії місця кілька коротких однотипних формул, відокремлених від тексту, можна подати в одному рядку, а не одну під одною. Невеликі і нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують всередині рядків тексту.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова “де” без двокрапки.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перевести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:).

Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у наступному тексті. Інші нумерувати не рекомендується.

Порядкові номери позначають арабськими цифрами в круглих дужках біля правого берега сторінки без крапок від формули. Номер, який не вміщується в рядку з формулою, переносять у наступний нижче формули. Номер формули при її перенесенні вміщують на рівні останнього рядка. Якщо формула знаходиться у рамці, то номер такої формули записують зовні рамки з правого боку навпроти основного рядка формули. Номер формули-дробу подають на рівні основної горизонтальної риски формули.

Номер групи формул, розміщених на окремих рядках і об’єднаних фігурною дужкою (парантезом), ставиться справа від вістря парантеза, яке знаходиться в середині групи формул і зверне в сторону номера.

Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке: формула входить до речення як його рівноправний елемент. Тому в кінці формули і в тексті перед ними розділові знаки ставляться відповідно до правил пунктуації.

Двокрапку у формулі ставлять лише у випадках, передбачених правилами пунктуації: а) у тексті перед формулою є узагальнююче слово; б) цього вимагає побудова тексту, що передує формулі.

Додатки

 

Додатки оформляються як продовження курсової роботи на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини (книги), розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті курсової роботи.

Якщо додатки оформлюються на наступних сторінках курсової роботи, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово “Додаток _” і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т. д. Один додаток позначається як додаток А.

При оформленні додатків окремою частиною (книгою) на титульному аркуші під назвою курсової роботи друкують великими літерами слово “ДОДАТКИ”.

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують в межах кожного додатка, наприклад: таблиця Б.1 – перша таблиця додатка Б; рис. Д.2 – другий рисунок додатка Д; формула (А.1) – перша формула додатка А.

 

Основна

1. Бачурин А.А. Маркетинг на автомобильном транспорте: Учеб. пособие среднее профессиональное образование / А.А. Бачурин - М.: издательский центр «Академия», 2005. – 208с.

2. Глухов, В. В. Производственный менеджмент. Анатомия резервов. Lean production: учеб. пособие для вузов / В. В. Глухов. - СПб. [и др. ]: Лань, 2008. - 351 с.

3. Грачева, К. А. Организация и планирование машиностроительного производства. Производственный менеджмент: учебник для вузов / М. К. Захарова, Л. А. Одинцова, Ю. В. Скворцов, Л. А. Некрасов; под ред. Ю. В. Скворцова, Л. А. Некрасова. - М.: Высш. шк., 2003. - 470 с.

4. Джурабаев, К. Т. Производственный менеджмент: учеб. пособие для студ. вузов / К. Т. Джурабаев. - М.: Кнорус, 2005. - 406 с.

5. Ильенкова, С. Д. Производственный менеджмент: учебник для вузов / под ред. С. Д. Ильенковой. - М.: ЮНИТИ, 2000. - 583 с.

6. Кузьмін О. Є, Мельник О. Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: навч. посібник. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2006.

7. Менеджмент на транспорте: учебное пособие / под общ. ред. Н. Н. Громова, В. А. Персианова. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 527 с.

8. Мескон М.Х.и др. Основьі менеджмента / Пер. с англ.; М. Мескон, М. Альберт, Фр. Хедоури; отв. ред. Л. И. Евенко. - Москва: Дело, 1998. - 699 с.

9. Мошек Г. Є., Гомба Л. А. Сучасний менеджмент в питаннях і відповідях: Навч. посібник. - К.: Київ. нац. торгов.- екон. у-т, 2003. - 212 с.

10. Осовська Г. В., Осовський О. А. Основи менеджменту. Підручник. – К.: Кондор, 2006.

11. Организация, планирование и управление в автотранспортных предприятиях: Учеб. для вузов / М.П. Улицкий, К.А. Савченко-Бельский, Н.Ф. Билибина и др.; под ред. М.П. Улицкого. М.: Транспорт, 2005.

12. Охріменко А. Г. Основи менеджменту: навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

13. Скібіцька Л.І., Скібіцький О.М. Менеджмент: навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007.

14. Стадник В. В., Йохна М. А. Менеджмент: підручник. – К.: Академвидав, 2007.

15. Экономика отрасли (автомобильный транспорт): учебное пособие /:сост.: И. Л. Голянд, Н.В. Ильина, К. Н. Захарьин, Л.Б. Кухар, К. А. Мухина, А.М. Смирнова, Ю. А. Хегай. Красноярск: ИПК СФУ, 2008. – 127 с.

16. Ярошевич Н.Б., Берлінг Р.З., Гавриляк А.С. Підприємництво і менеджмент: Навчальний посібник: Львів: «Новий Світ - 2000», 2009. – 408 с.

 

Допоміжна

 

 1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст.144.
 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 17-18.
 3. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” від 15 травня 2003 року N 755-IV.
 4. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. № 1576 – XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49. – С.682.
 5. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р. N 514-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2008. – N 50-51. – С. 384.
 6. Закон України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11 вересня 2003 року N 1160-IV.
 7. Закон України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” від 6 вересня 2005 року N 2806-IV.
 8. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22 травня 1997р. №283/97 – ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 27. – С.181.
 9. Закон України "Про систему оподаткування" від 25 червня 1991 р. №1251-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 39. – С. 510.
 10. Закон України “Про державну підтримку малого підприємництва” від 19 жовтня 2000 р. №2063-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №51. – С.447.
 11. Закон України “Про податок на додану вартість” від 03 квітня 1997р. № 168/97–ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 21. – С.156.
 12. Виноградська А.М. Основи підприємництва: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Кондор, 2005. – 544 с.
 13. Джеральд М., Майєр Міжнародне середовище бізнесу. Конкуренція та регулювання у глобальній економіці. – К.: Либідь, 2002.

 

Інформаційні ресурси

 1. http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
 2. http://books.efaculty.kiev.ua/men/6/t3/2.html
 3. http://economic.in1.com.ua/book/34/2294.html
 4. http://www.readbookz.com/cat/10.html
 5. http://www.enbv.narod.ru/index.html
 6. http://www.management.com.ua/
 7. http://www.cfin.ru/management/index.shtml
 8. http://www.m21.com.ua/
 9. http://www.aup.ru/
 10. http://www.mmkc.ru/
 11. http://www.ask-g.ru/docs/c-c/index.html
 12. http://www.inform.od.ua/
 13. http://www.ukrwest.net/~kj/index.html
 14. http://www.management.web-standart.net/rubrics/issues/15/

15. http://examen.od.ua/osnovi/

 

 

Додаток В

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКА АКАДЕМІЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Кафедра менеджменту та логістики

 

 

курсова робота

з менеджменту на транспорті

на тему:

 

 

Виконав (виконала) студент (студентка) групи денної (заочної)форми навчання

Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)

 

Науковий керівник:

 

 

Донецьк – 20 __ р.

 


 

Додаток В

Зразок змісту курсової роботи на тему «Управління стратегічним

потенціалом підприємства»

ЗМІСТ

ВСТУП......................................................................................................... 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ

СТРАТЕГІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Загальна характеристика стратегічного потенціалу

підприємства.............................................................................................. 4

1.2. Структура та існуючі методики оцінки стратегічного

потенціалу підприємства........................................................................... 9

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАТ

«СУПУТНИК-ДОНЕЦЬК»

2.1. Загальноекономічний аналіз діяльності підприємства.................. 14

2.2. Аналіз процесу управління на підприємстві «Супутник-Донецьк» 19

2.3. Аналіз стратегічного потенціалу ЗАТ «Супутник-Донецьк»...........24

РОЗДІЛ 3. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО

ПОТЕНЦІАЛУ ЗАТ «СУПУТНИК-ДОНЕЦЬК»

3.1. Розробка методики оцінки стратегічного потенціалу підприємства ЗАТ «Супутник-Донецьк»...................................................29

3.2. Економічне обґрунтування інтегральної оцінки стратегічного

потенціалу підприємства ЗАТ «Супутник-Донецьк»...............................34

ВИСНОВКИ..................................................................................... 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...........................................40

ДОДАТКИ

 


 

Додаток Д

УДК 658:371.214

 

Смерічевська С.В., Ібрагімхалілова Т.В. Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни «Менеджмент на АТП» для студентів напряму підготовки 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальність 5.03060102 «Організація обслуговування на транспорті» – Донецьк: ДААТ, 2013. – 51 с.

 

 

Рецензенти: доктор економічних наук, доцент, Лутай (Донецький національний університет економіки та торгівлі).

 

 

Рекомендовано до видання науково-методичною комісією Донецької академії автомобільного транспорту, протокол № __ від ________________ р.

 

Відповідальні за випуск: Т.В. Ібрагімхалілова

 

© С.В. Смерічевська,

Т.В. Ібрагімхалілова, 2013

© ДААТ, 2013

 

ЗМІСТ

 

 

ВСТУП………………………………………………………………….………….4

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ………………….……………5

2. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ…………………………………………..6

3. ПІДБІР ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ІНШИХ ІНФОРМАЦІЙНО-СТАТИСТИЧНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………………7

4. ВИБІР ОБ’ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ………………………………………..….8

5. ЗМІСТ І СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ……………………………...…9

6. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ……………………………………...13

6.1. Загальні вимоги……………………………………………….……….13

6.2. Нумерація сторінок, розділів та підрозділів.……………………..….14

6.3. Графічний матеріал ………………………………………..……...…..15

6.4. Таблиці…………………...…………………………………………….16

6.5. Формули…………………………………….………………………….17

6.6. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела 18

6.7. Оформлення списку використаних джерел………………………….19

6.8. Додатки…………………………………………………..…….……….19

7. Подання на кафедру та захист курсової роботи…………..20

8. Список рекомендованої літератури…………… ……….……21

9. Додатки…….…………………………………………………………..…...25

 

 

Вступ

 

Для підтримання конкурентоспроможності автотранспортних підприємств необхідно постійне опрацювання і прийняття аргументованих управлінських рішень щодо процесів, пов’язаних з виробничо-господарською діяльністю.

Сучасні фахівці автотранспортної галузі повинні знати економічні умови управління АТП, механізм його відтворення, методологію формування затрат праці, їх вартості, а також вміти самостійно вибирати напрями і способи раціонального використання ресурсів, розробляти різноманітні проекти мотивації та стимулювання праці і сприяти їх реалізації в сучасних умовах виробництва.

Тому особливу увагу необхідно приділяти правильній організації навчального процесу, розвитку навиків самостійного мислення. Важливою формою набуття навиків самостійної наукової роботи є написання студентських дослідницьких, в тому числі, курсових робіт.

Курсова робота є невід'ємною і необхідною частиною всього процесу навчання з дисципліни «Менеджмент на транспорті», являє собою результат самостійної роботи студентів і має на меті закріплення, поглиблення і узагальнення теоретичних знань, отриманих студентами з даної дисципліни, а також вироблення вміння вирішення окремих управлінських проблем.

Метою виконання курсової роботи є систематизація і закріплення теоретичних і практичних знань, отриманих в процесі навчання з проблем сучасного менеджменту, шляхах і підходах до їх вирішення за умов ринкової економіки на прикладі конкретної організації.

Тому в цій роботі повинні знайти відображення ті знання, здібності та навички студента, які він отримав, працюючи з різними джерелами інформації (нормативно-правовими актами, економічної та довідковою літературою, наукової, навчальної та методичної літературою, спеціалізованими періодичними виданнями), що відображають нові напрями і тенденції в теорії і практиці менеджменту.

Пропоновані методичні рекомендації висвітлюють зміст і методику виконання курсової роботи студентами, містять завдання щодо її виконання, визначають порядок опрацювання літературних джерел, економічної інформації досліджуваних підприємств та порядок оформлення курсової роботи, визначають окремі етапи виконання роботи.


Мета та завдання курсової роботи

 

Курсова робота з дисципліни “Менеджмент на транспорті” є важливим етапом у вивченні програмного матеріалу з цієї дисципліни.

Курсова робота є однією з найефективніших форм самостійної роботи студентів. Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Курсова робота як важлива форма навчального процесу покликана навчити майбутнього фахівця самостійно узагальнювати й аналізувати інформаційні джерела (монографії, підручники, навчальні посібники, публікації періодичної преси), статистичні і практичні матеріали, що характеризують економічні процеси на різних рівнях господарювання.

Основна мета курсової роботи – перевірка ступеня засвоєння студентом теоретичних і практичних питань навчального курсу, що визначає вміння узагальнювати і аналізувати мотиваційну політику організації.

Курсова робота є важливим підготовчим етапом до виконання дипломної роботи, тому у процесі виконання курсової роботи студент у відповідності до кваліфікаційних вимог повинен навчитися:

- вміти бачити проблему;

- розуміти і використовувати різні управлінські концепції і теорії;

- відбирати, систематизувати теоретичний матеріал, узагальнювати і аналізувати його;

- зіставляти і порівнювати різні підходи до вирішення проблем;

- використовувати свої аналітичні здібності і застосовувати їх при аналізі підібраного матеріалу;

- обґрунтовувати свої позиції, свою точку зору, приводити необхідні аргументи, використовуючи свою теоретичну базу і практичні навики;

- оволодіти методами аналізу з використанням таблиць, графіків, схем, діаграм та інших графічних рисунків, набуття навиків виконання економічних розрахунків і практичного вирішення конкретних економічних задач;

- вміння виявляти резерви розвитку підприємства чи його окремих галузей;

- логічно та послідовно формулювати правильні узагальнення, висновки та пропозиції за результатами проведеного дослідження на прикладі конкретного підприємства.

Написання курсової роботи має сприяти більш глибокому засвоєнню студентами програмних питань дисципліни. Це вимагає від них самостійного поглибленого вивчення не лише навчальної, але й спеціальної літератури, монографій, статей, що друкуються у періодичних виданнях, наукових збірниках тощо.

Курсова робота виконується на відповідній інформаційній базі: чинного законодавства України, вітчизняної та зарубіжної літератури та звітних матеріалів конкретної організації.

Курсова робота має містити елементи наукового пошуку, спрямованого на більш ефективне вирішення питань, що вивчаються. Це передбачає проведення комплексного дослідження, яке ґрунтується на здійсненні збору та проведенні порівняльного аналізу інформації з різних літературних джерел, пошуку та опрацюванні практичних матеріалів відповідно обраної тематики, узагальненні цих даних та формулюванні власних висновків й пропозицій.

Курсова робота має характеризуватися логічністю, доказовістю, аргументованістю і відповідати таким вимогам:

- містити поглиблений аналіз досліджуваної теми на інформаційній базі конкретної організації;

- містити самостійні аналітичні дослідження, розрахунки, виконані на ЕОМ;

- мати належне оформлення;

- бути виконаною і поданою на кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу.

Курсова робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, не містить відповідних аналітичних матеріалів щодо управління мотивацією в конкретній організації, до захисту не допускається.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ До курсової роботи

Курсова робота має загальну структуру, але різну тематику. Тематика курсових робіт представлено у додатку А.

Індивідуальні теми курсових робіт, відповідні цілям і загальної спрямованості їх виконання, а також мають значимість для практичної роботи студента, затверджуються завідувачем кафедри за поданням викладача.

Курсова робота виконується на прикладі конкретної організації.

Вихідні дані для виконання курсової роботи:

- загальна характеристика організації (напрямок і характер діяльності, форма власності, обсяг виробництва або надання послуг, чисельність персоналу);

- характеристика внутрішнього середовища (організаційна структура управління, цілі діяльності, завдання, основні технології);

- характеристика зовнішнього середовища (основні споживачі продукції (послуг), основні конкуренти, основні постачальники, загальний стан економіки, політичні та соціокультурні фактори, що впливають на організацію, стан технології у відповідній області).

При написанні курсової роботи студенту необхідно вивчити і використовувати діючі законодавчі акти і постанови уряду, що стосуються питань управління економікою.

У курсовій роботі рекомендується використання матеріалів управлінської, фінансової та виробничо-господарської діяльності організацій.

Крім того, в ході написання курсової роботи повинні бути використані матеріали підручників, монографій та періодичних видань. Допомога студенту можуть надати статті, опубліковані в газетах і журналах, таких, як «Економіка і наука», «Фінансова газета», «Питання економіки», «ЕКО», «Проблеми теорії та практики управління», «Російський економічний журнал», «Менеджмент в Росії і за кордоном»,«Економіка - ХХI століття»,«Людина і праця»,«Компанія»,«Секрети фірми»,«Бізнес-журнал».


 

2. ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Виконання курсової роботи складається з таких основних етапів:

1. Вибір і затвердження теми курсової роботи;

2. Складання і затвердження плану курсової роботи;

3. Добір та вивчення літератури;

4. Написання та оформлення роботи;

5. Підготовка до захисту і захист курсової роботи.

Детально зупинимося на кожному з них.

1 етап. Вибір і затвердження теми курсової роботи.

Студент здійснює самостійний вибір теми курсової роботи з переліку рекомендованих тем (Додаток А). Цей перелік періодично уточнюється кафедрою і доводиться до відома студентів керівниками курсових робіт. З дозволу кафедри і за узгодженням з керівником курсової роботи студент може виконувати роботу на тему, близьку до рекомендованих або запропонувати свою.

Обираючи тему курсової роботи, студентам необхідно враховувати відповідність її спрямованості своїм науковим і практичним (особливо для студентів заочної форми навчання) інтересам, розробкам, можливостям збирання первинної інформації тощо.

Тема курсової роботи затверджується керівником.

2 етап. Складання і затвердження плану курсової роботи.

План курсової роботи складається студентом самостійно на основі ознайомлення з літературними джерелами щодо обраної теми.

Планом передбачається вступ; 3 ключових, взаємопов’язаних, розміщених у логічній послідовності розділи, в яких має бути розкрита сутність обраної теми; висновки; список використаних джерел. Складений студентом план обговорюється з науковим керівником, який його коригує (якщо у цьому є необхідність) та затверджує. Тільки після цього студент може приступити до написання роботи.

3 етап. Добір та вивчення літератури.

На стадії добору літератури студент складає бібліографію, у чому йому своїми рекомендаціями надає допомогу науковий керівник. Процес добору літератури значно прискорюється при використанні алфавітних та систематичних каталогів літератури, реферативних журналів, бібліографічних довідників та інших джерел інформації, що є у бібліотеці.

4 етап. Написання та оформлення роботи.

Зібраний на попередньому етапі матеріал класифікується, систематизується та опрацьовується відповідно до послідовності пунктів плану курсової роботи; у разі необхідності підбирається додаткова інформація. До курсової роботи слід включати лише ретельно підібрані та цілеспрямовано опрацьовані матеріали. На цьому ж етапі проводяться розрахунки, обґрунтовуються пропозиції, формулюються висновки, підбираються ілюстрації (схеми, графіки, таблиці) та здійсняється редагування. У процесі редагування поліпшується стиль викладання матеріалу, переробляються окремі частини тексту, вдосконалюється формулювання фраз, перевіряються орфографія та пунктуація, усуваються архаїзми та мовні штампи. У тексті курсової роботи слід уникати частого повторення однакових слів, замінюючи їх синонімами. Четвертий етап завершується оформленням курсової роботи згідно із вимогами, що перелічені у пункті 2.3. цих методичних рекомендацій.

5 етап. Підготовка до захисту і захист курсової роботи.

Виконана курсова робота у встановлений термін здається студентами на кафедру менеджменту та логістики. Після реєстрації курсова робота передається науковому керівникові для перевірки. Керівником здійснюється попереднє оцінювання якості курсової роботи та робиться висновок про можливість допуску роботи до захисту. Якщо курсова робота не відповідає вимогам вона повертається студентові для доопрацювання. До переробленої курсової роботи, зданої на повторну перевірку, обов’язково додаються первісні зауваження.

Якщо курсова робота допускається науковим керівником до захисту, студент отримує свою курсову роботу напередодні, щоб своєчасно підготуватися.

До захисту студент готує доповідь, яка демонструє результати дослідження, основні висновки, узагальнення і пропозиції та презентаційний матеріал. Рекомендована тривалість доповідь студента 5-7 хвилин.

У процесі захисту курсової роботи оцінюється глибина знань студента в досліджуваній галузі менеджменту, його вміння вести дискусію, обґрунтовувати та відстоювати власну точку зору, відповідати на запитання.

 

3. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

3.1. Титульний аркуш

Титульний аркуш курсової роботи (додаток Б) містить:

· найменування вищого навчального закладу й факультету, де виконана робота;

· прізвище, ім'я, по батькові студента;

· назву курсової роботи;

· шифр і найменування спеціальності;

· науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові наукового керівника й (або) консультанта;

· місто й рік.

 

3.2. Зміст

Зміст представляється на початку курсової роботи. Він містить найменування й номери початкових сторінок всіх розділів, підрозділів і пунктів (якщо вони мають заголовок) (додаток В)

 

 

3.3. Вступ

Вступ містить загальну характеристику курсової роботи в рекомендованій нижче послідовності.

Актуальність теми.

Шляхом критичного аналізу й порівняння з відомими рішеннями науково-практичного завдання обґрунтовуються актуальність і доцільність роботи для розвитку відповідної області управлінської науки. Висвітлення актуальності не повинне бути багатослівним. Досить декількома реченнями висловити головне – сутність науково-практичного завдання.

Мета й завдання дослідження.

Студент формулює мету роботи й завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як «Дослідження...», «Вивчення...», тому що ці слова вказують на засоби досягнення мети, а не на саму мету.

Метою курсової роботи в загальному випадку є розробка інструментарію вирішення виділеної проблемної ситуації. Наприклад: «розробка системи збалансованих показників на підприємстві»; «синтез життєздатної системи управління підприємством».

Мета курсової роботи розкривається в завданнях, які на теоретичному (методичному, методологічному, концептуальному), аналітико-прикладному (модельному, інструментальному) і практичному рівні розкривають її зміст.

Завдання курсової роботи можна підрозділити на:

• аналітичні (проведення аналізу проблеми, відомих шляхів її вирішення, специфіки об'єкта й предмета дослідження та ін.);

• методологічні (синтез теоретичного, науково-обґрунтованого підходу до вирішення проблемної ситуації, вираженого у вигляді авторського методу, методики, алгоритму, підходу, або обґрунтування вибору запозиченої методології);

• прикладні (розробка моделей і модельних комплексів, методів аналізу й прийняття рішень, інструментів, методичних і практичних підходів до синтезу систем управління й управлінських рішень);

• організаційні (аналіз специфіки реального об'єкта й синтез науково - обґрунтованих рекомендацій з його модифікації з метою вирішення проблемної ситуації, наприклад, розробка організаційних схем процесів, організаційних структур управління, блок-схем інформаційного забезпечення та ін.);

• практичні (здійснення практичних розрахунків й емпіричних досліджень, опис впровадження результатів та ін.);Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 390; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.39.76 (0.21 с.)