ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мета та завдання курсової роботи.Курсова робота є самостійною теоретичною та практичною дослідницькою роботою, що входить до освітньої професійної програми підготовки бакалавра зі спеціальності «облік і аудит» та дисциплін які передбачені навчальним планом щодо виконання таких робіт. Тому, виконання курсової роботи є складовою навчального процесу.

Мета курсової роботи – поглибити теоретичні знання, набуті студентами у процесі вивчення дисциплін і виробити вміння застосовувати їх у практичному вирішенні питань з фінансового обліку, організації та методики проведення аналізу та аудиту.

Виконання курсової роботи має сприяти глибшому засвоєнню студентами вище вказаних дисциплін з питань обліку, аналізу і аудиту.

Студенти денної форми навчання використовують у курсових роботах фактичні матеріали переважно зі статистичних збірників, довідкових видань, та об‘єктів дослідження. Студенти заочної форми навчання переважно використовують у курсових роботах матеріали конкретного підприємства, де вони працюють.

Орієнтовна тематика курсових робіт та регламент їх виконання встановлюються на початку навчального семестру. Студент самостійно вибирає тему курсової роботи й узгоджує її з викладачем навчальної дисципліни (науковим керівником). При цьому можливі уточнення теми згідно з науковими та практичними інтересами виконавця. Виконання курсової роботи з однієї теми кількома студентами можливо лише за умови комплексної курсової роботи з чітким виділенням завдань кожного з виконавців або ж як різновид аспектних досліджень однієї проблеми, що відображається у назві роботи та її змісті.

Студент несе відповідальність за дотримання встановлених вимог до курсової роботи і регламенту її виконання. Позитивний результат захисту курсової роботи є необхідною умовою допуску студента до екзамену з даної дисципліни.

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Процес виконання курсової роботи поділяється на декілька етапів, а саме:

- вибір теми курсової роботи;

- складання та затвердження плану курсової роботи науковим керівником;

- підготовка до написання курсової роботи;

- формування тексту курсової роботи;

- оформлення роботи в цілому.

Активна робота з вибору теми починається зі спільної наради студентів і викладачів – наукових керівників. Доцільно при цьому врахувати актуальність теми для об‘єкту дослідження, професійні інтереси студента та напрямок науково-дослідницької роботи, якщо він визначився раніше.

Обрана тема узгоджується з науковим керівником. Подальша її зміна або коригування можливе лише з дозволу наукового керівника при достатньому обґрунтуванні змін студентом.

У процесі підготовки до написання курсової роботи підбираються та вивчаються літературні джерела, складається бібліографія. Дієву допомогу студенту в цьому надає науковий керівник, а також працівники бібліотек. Самостійний пошук літературних джерел здійснюється за допомогою бібліотечних каталогів (систематичного, алфавітного), реферативних журналів, бібліографічних довідників. Особливу увагу слід звернути на періодичні видання: газети, журнали, де можна знайти останні результати досліджень спеціалістів. Важливо підібрати джерела сучасної закордонної літератури. Методика вивчення літератури як основи наукового дослідження в курсовій роботі залежить від характеру й індивідуальних особливостей студента: його загальноосвітнього рівня і спеціальної підготовки, ерудиції і особливостей пам‘яті, звичок і працездатності. Разом з тим, є доцільним дотримання загальних правил обробки літератури. Спочатку потрібно ознайомитись з основною літературою (підручниками, теоретичними статтями), а потім – прикладною (законодавчими актами, інструктивними матеріалами, статтями про конкретні дослідження чи досвід господарювання тощо). Вивчення складних джерел (монографій) слід починати лише після простіших (підручників). Вивчення книг передує вивченню статей, більш давніх видань - найновіших джерел.

Відібрана література підлягає уважній обробці. Попереднє ознайомлення включає побіжний огляд змісту, читання передмови, анотації. Розділи, що мають особливе значення для курсової роботи, старанно опрацьовуються, звертаючи особливу увагу на ідеї та пропозиції щодо вирішення проблемних питань обраної теми, дискусійних питань, наявність різних точок зору і суперечностей.

У процесі опрацювання літератури на окремих аркушах або картках роблять конспективні записи, виписки з тексту, цитати, цифровий матеріал. При цьому слід обов‘язково робити повні бібліографічні записи джерел: автора, назви книги (статті), видавництва (назви журналу),року видання, обсягу книги (номера журналу), номера сторінок використаної літератури - та зробити необхідні посилання на джерела в тексті курсової роботи.

Попереднє ознайомлення з літературними джерелами є основою для складання плану курсової роботи. План включає такі розділи: вступ; 1-3 взаємопов‘язаних і логічно побудованих питання, що дозволяють розкрити тему та висновки. Самостійно складений студентом план обговорюється з науковим керівником, у разі необхідності коректується і після цього затверджується. Формування тексту курсової роботи відбувається шляхом систематизації і обробки зібраних матеріалів з кожної позиції плану. У текст включаються тільки старанно підібрані і цілеспрямовано проаналізовані матеріали

На цьому ж етапі виконується обчислення, обґрунтовуються пропозиції, формулюються висновки, підбирається ілюстративний матеріал (графіки, рисунки, таблиці). У процесі роботи визначається необхідність доповнення додатковими матеріалами. Одержаний чорновий варіант курсової роботи доповнюється, уточнюються деякі положення, остаточно формулюються всі висновки і пропозиції.

Текст курсової роботи повинен бути відредагованим, стилістично витриманим як наукове дослідження. Остаточне оформлення курсової роботи здійснюється у відповідності з вимогами, які детально описані в одному з наступних розділів методичних вказівок.

Виконана курсова робота у встановлений регламентом термін (за 7-10 днів до захисту) здається на кафедру і після реєстрації передається науковому керівнику для рецензування. У своїй рецензії викладач відмічає позитивні сторони і недоліки курсової роботи, оцінює ступінь самостійності, формулювання основних положень та висновків, наявність елементів творчого пошуку та новизни, величину масиву опрацьованої інформації, дотримання вимог щодо змісту та оформлення роботи, а також робить висновок щодо допуску та захисту.

За незадовільної оцінки робота повинна бути перероблена з урахуванням зауважень рецензента. Вдруге робота здається з попередньою рецензією.

Захист курсових робіт здійснюється за встановленим графіком, прилюдно, перед комісією. Процедура захисту передбачає стислий виклад студентом головних проблем дослідження та їх розв’язання, відповіді на запитання членів комісії. До захисту студент отримує свою роботу, ознайомлюється з рецензією і готується аргументовано відповісти на зауваження та запитання.

У процесі захисту членами комісії оцінюється глибина знань студентом досліджуваної теми, вміння ним вести дискусію, обґрунтовувати і відстоювати свою точку зору, чітко відповідати на поставлені запитання. Остаточна оцінка вноситься у відомість та залікову книжку студента і перегляду (перезахисту) не підлягає.

 


ЗМІСТ, СТРУКТУРА ТА ОБСЯГИ

КУРСОВОЇ РОБОТИ

Перед написанням тексту курсової роботи весь зібраний матеріал необхідно переглянути і залишити тільки необхідне.

Для написання роботи доцільно використати практичний матеріал. Обсяг і характер такої інформації залежить від теми роботи. Чим вужча тема, тим детальніша інформація необхідна для її розкриття. Для цього до початку збору практичних матеріалів визначається перелік тих показників, які стосуються даної теми. Визначається послідовність збору даних, джерела інформації та ін.

Зібрана інформація повинна бути систематизована, частково опрацьована і подана у таблицях.

Курсова робота повинна бути логічно побудованою і мати характер цілісного і завершеного самостійного дослідження.

Курсова робота має описово-розрахунковий характер і складається (див. додатки 1 - 3) з таких частин:

- вступ;

- основна частина;

- висновки та пропозиції.

Вступ. У вступі студент обґрунтовує актуальність вибраної теми, дає характеристику сучасного стану досліджуваної проблеми та характеристику стану об‘єкта дослідження. Визначається мета курсової роботи, завдання, які необхідно вирішити при написанні курсової роботи, предмет дослідження інформаційна база курсової роботи та її структура.

У вступі також звертається увага на рівень розробленої теми у вітчизняній та закордонній літературі, доцільно виділити дискусійні питання та невирішені проблеми, провести короткий огляд основних публікацій авторів з досліджуваної проблеми.

Основна частина роботи.

Перший розділ присвячено теоретико-методологічним аспектам досліджуваної теми. Необхідно розкрити суть досліджуваного об’єкту, тобто дати його теоретичне визначення за різними джерелами, які існують в бухгалтерському обліку, нормативно-правове забезпечення об’єкту в обліку, завдання обліку з метою використання в діяльності підприємства, його значення для підвищення ефективності виробництва в сучасних умовах; зарубіжний досвід і т.д. Також обумовлено коло питань, які будуть розглянутими в наступних розділах.

Другий розділ містить наслідки дослідження стану постановки обліку, аналізу і аудиту того підприємства, на прикладі якого виконується курсова робота, визначається шляхом його удосконалення на основі впровадження нових форм первинної документації; впровадження для обліку, аналізу і аудиту персональних комп‘ютерів зі створенням автоматизованого робочого місця (АРМ) бухгалтера; досягнень в обліку, аналізі і аудиті зарубіжних країн.

У третьому розділі вичерпно викладають результати власних досліджень. В ньому розкриваються конкретні рекомендації, пропозиції щодо удосконалення предмету дослідження. Студент повинен давати оцінку повноти вирішення сформульованих задач, оцінку достовірності одержаних результатів (характеристик, параметрів), їх порівняння з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних праць, обґрунтування потреби додаткових досліджень, негативні результати, які зумовлюють необхідність припинення подальших досліджень. Викладення матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній автором.

Зразки плану кількох тем наведені у додатку 1-3. Рекомендований обсяг основної частини – 30-35 сторінок.

Заключна частина роботице висновки – коротке резюме з усього змісту курсової роботи. Тут вміщуються висновки і рекомендації, що показують, якою мірою вирішено завдання і досягнуто мети, сформульованої у вступі. Обсяг заключної частини – 2-3 сторінки.

Результатами висновків є чіткі конкретні пропозиції з матеріалу дослідження та шляхи його удосконалення.

Невід’ємною частиною курсової роботи є список використаних джерел, який включає перелік усіх джерел, використаних у процесі роботи. Докладніше про порядок укладання списку літератури – у наступному розділі методичних вказівок.

Окремі частини тексту, що мають самостійне значення (об‘ємні розрахунки, методики, алгоритми) можуть бути вміщені в додатках.

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.01 с.)