ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Бухгалтерські записи з обліку матеріалів на підприємствіТОВ «1000 дрібниць»

№ п/п Зміст господарської операції Сума, тис. грн. Кореспонденція рахунку
Дебет Кредит
         
         

 

Допускається й інший підхід до нумерації табличного матеріалу: всі таблиці, вміщені у роботу, нумеруються наскрізно, підряд з першої до останньої. Наприклад: Таблиця 4 - четверта таблиця, вміщена у текст курсової роботи.

Нумерацію таблиць здійснюють окремо від нумерації формул та нумерації рисунків.

При оформленні таблиць слід дотримуватись певних правил. Зокрема, графи таблиці нумерують тільки у тих випадках, коли у тексті є на них посилання або у випадку переносу таблиці та її продовженні на наступній сторінці (в цьому випадку у правому верхньому кутку сторінки пишуть «Продовження табл.» і ставлять той же порядковий номер; не повторюючи назви таблиці та граф, вказують номери граф і продовжують таблицю).

Якщо всі показники, вміщені у таблицю, мають одну й ту ж одиницю виміру, то її виносять у назву таблиці. Якщо використовуються показники з різними одиницями виміру, то у відповідних графах або рядках таблиці одиниці виміру наводять окремо.

Таблицю вміщують у текст після першого посилання на неї.

Розрахункові таблиці, що мають великий обсяг, не рекомендується вміщувати в текст основної частини, доцільніше винести їх у додатки, але з обов‘язковими посиланнями на них у тексті.

Посилання в тексті мають бути на всі таблиці. Вміщувати у курсову роботу таблиці, що не мають назв, нумерації, або на які відсутні посилання у тексті, не дозволяється.

Ілюстративний матеріал у формі схем, діаграм, графіків тощо, вміщений у основну частину курсової роботи, оформляється наступним чином: знизу під ілюстрацією з великої літери пишуть слово «Рис.», проставляють порядковий номер, ставлять крапку (знак «№» перед цифрою не ставиться). Далі, продовжуючи той самий рядок, з великої літери вписують назву рисунка, яка повинна відображати його зміст.

Номер рисунка складається з номера розділу та порядкового номера рисунка у даному розділі (наприклад: Рис. 2.1. - перший рисунок другого розділу).

 

Рис. 2.1. Етапи та порядок загального ведення обліку розрахунків з підзвітними особами на підприємстві ТОВ «1000 дрібниць»

 

Нумерація рисунків ведеться окремо від нумерації таблиць та нумерації формул.

Ілюстративний матеріал вміщується у відповідний підрозділ тільки після посилання на нього. У тексті курсової роботи мають бути присутніми посилання на всі вміщені рисунки.

У тексті обов‘язково мають бути зроблені посилання на джерела, з яких була запозичена будь-яка статистична інформація, рисунки, таблиці, а також цитати, що їх наведено у курсовій роботі. Посилання на першоджерела можна здійснювати у виносках, що роблять знизу під текстом на відповідній сторінці (у виносці вказуються: прізвище та ініціали автора, назву джерела, видавництво, рік видання та сторінка).Інший спосіб полягає у використанні квадратних дужок, в яких зазначається порядковий номер джерела у списку використаної літератури та відповідна сторінка (наприклад :[6,с.17].

Перелік джерел інформації (список літератури), що була використана під час виконання курсової роботи, укладають у встановленій послідовності:

1. Закон України.

2. Інструкції та нормативні акти, видані Міністерством економіки України, галузевими міністерствами, іншими установами та відомствами.

3. Наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана українською або російською мовами.

4. Наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана іноземними мовами.

У кожному з перелічених підрозділів списку літератури першоджерела вміщуються у перелік в алфавітному порядку (згідно з українським або латинським - для іншомовних видань-алфавітом).

Набір елементів бібліографічного списку літературних джерел різних видів (Закон України, підручник, навчальний посібник, монографія, стаття, перекладне видання, статистичний щорічник, оригінальне зарубіжне видання), спосіб написання кожного елемента, використання розділових знаків тощо наведено у додатку 5.

Додатки до курсової роботи оформлюють як продовження роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи. Додаток повинен мати назву, надрукований угорі малими літерами з першої великої семетрично відносно тексту сторінки. З правого боку рядка над назвою малими літерами з першої великої друкується або пишеться слово «Додаток А».

Додатки слід позначати буквами, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д.(крім приголосних).

Усі додатки, незалежно від їх характеру (звітні форми, аналітично-розрахункові таблиці, громіздкі ілюстративні схеми, комп‘ютерні розрахунки тощо), повинні мати назву, у якій відображено зміст інформації, що її має той чи інший додаток.

Оформлена у відповідності до сформульованих вимог та повністю укомплектована курсова робота повинна бути переплетена (зброшурована).


Додаток 1

Взірець оформлення плану і затвердження науковим керівником курсової роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий облік»

Тема: «Облік розрахунків з підзвітними особами»

(за матеріалами підприємства «ТОВ 1000 дрібниць»)

ПЛАН

Вступ

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 184.72.102.217 (0.006 с.)