Тема: «Облік основних засобів»
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: «Облік основних засобів»Розділ 1.«Теоретичні основи обліку основних засобів» матеріал розглядається у такій послідовності: визначення поняття «основних засобів» за різними джерелами, завдання обліку основних засобів, економічна сутність та види класифікацій основних засобів, визнання та оцінка основних засобів та їх характеристика. Аналіз нормативної бази, що регламентує порядок ведення обліку основних засобів.

Розділ 2.«Документування операцій з обліку основних засобів» розглядаються типові форми з обліку основних засобів, зазначають, які саме форми типових документів використовують на досліджуваному підприємстві..

Розділ 3.«Відображення інформації про рух основних засобів у фінансовій звітності підприємства» у цьому розділі розглядається напрями, у яких реєстрах систематизують інформацію про рух основних засобів на підприємстві та відображення її у фінансовій звітності підприємства.

У висновках та пропозиціях перший абзац присвячується актуальності теми дослідження, а також обґрунтовується узагальнення результатів дослідження за розділами.

Примітка.Структура вступу та висновків для всіх тем є аналогічною. Кожний окремий розділ повинен містити додатки, а саме: таблиці, рисунки, та в обов’язковому порядку заповненні бланки первинних документів. Об’єм розділу становить до 12 сторінок, 14 шрифтом, стилем Times New Roman.

При написанні курсової роботи з дисципліни «Організація і методика економічного аналізу» прикладом можуть служити такі взірці:

З теми «Аналіз ефективності використання основних засобів» (за матеріалами ТОВ Престиж)

Вступ.У вступі має бути така послідовність:

-вступний абзац (загальна характеристика теми курсової роботи з обґрунтуванням необхідності та актуальності вибору теми роботи, яка розкриває проблеми, які виникають на підприємствах по темі дослідження);

- перелік вітчизняних та зарубіжних вчених, які присвячували публікації, монографії, підручники по даній тематиці;

- мету дослідження формулюють на підставі систематизації, узагальнення та поглиблення економічних знань, вивчення існуючої практики ведення обліку в Україні, зарубіжного досвіду його побудови і на цій основі розробка рекомендацій про вдосконалення обліку, аналізу та аудиту на підприємствах та в галузях економіки України. Для цього необхідно: дослідити діючу практику ведення обліку (аналізу, аудиту) на підприємствах (у галузях) та її відповідність вимогам П(С)БО; потребам користувачів облікової інформації для прийняття обґрунтованих рішень; сучасним вимогам розвитку економіки; провести аналіз техніко-економічних показників базового підприємства (галузі) та скласти обґрунтовані висновки про його діяльність; провести аналіз діючої методики, практики чи організації ведення обліку (аналізу, контролю, аудиту) та її відповідність нормативам і потребам власників (замовників); розробити рекомендації для покращення обліку (аналізу, контролю, аудиту) конкретного підприємства (галузі)

- завдання дослідження(потрібно подати у вигляді переліку завдань які були поставлені перед студентом при написанні курсової роботи);

- об’єкт дослідження(зазначається підприємство на матеріалах якого студент пише курсову роботу);

- предмет дослідження(зазначаються принципи методології і практики ведення бухгалтерського обліку, аналізу чи аудиту відповідно до теми курсової роботи (зазначеного виду засобів чи звітності) на даному підприємстві в ринковому середовищі України);

- методи дослідження які використовуються у роботі (подаються конкретні методи і прийоми які були застосовані у роботі для розкриття основних положень);

- інформаційна базакурсової роботи (нормативна база, періодичні видання, підручники, посібники, монографії);

- структура курсової роботи (коротко наводиться зміст основних розділів роботи із зазначення вступу та висновків).

У першому розділі курсової роботипід назвою «Теоретико-методологічні засади аналізу використання основних засобів в ринкових умовах господарювання» матеріал розглядається у такій послідовності: актуальність теми дослідження, науковці які займалися дослідженням цього питання, подається характеристика необхідності проведення аналізу використання основних засобів, розглядають мету та завдання аналізу ефективності використання основних засобів. Доцільно розглянути інформаційну базу аналізу ефективності використання основних засобів та етапи, обсяги і формули за якими розраховується аналіз стану та ефективності використання основних засобів на підприємствах.

У другому розділі курсової роботи під назвою «Аналіз стану, динаміки і структури основних засобів та ефективності їх використання на підприємстві ТОВ Престиж» розглядається аналіз стану, динаміки і структури основних засобів на підприємстві та ефективності їх використання, де можна розгляну ти схематично на прикладі підприємства за матеріалами якого проводиться дослідження загальну комплексну модель аналізу ефективності використання основних засобів та основні напрями і послідовність (розрахунки) його проведення на досліджуваному підприємстві.

У третьому розділі курсової роботи під назвою «Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів на підприємстві ТОВ Престиж» розглядаються шляхи та напрями ефективності використання основних засобів на досліджуваному підприємстві, які запропонує студент.

У висновках та пропозиціях перший абзац присвячується актуальності теми дослідження, а також обґрунтовується узагальнення результатів дослідження за розділами.

При написанні курсової роботи з дисципліни «Організація і методика аудиту» прикладом можуть служити такі взірці:

З теми «Методика аудиту операцій з основними засобами» (ТОВ Бетон Груп – 4)

Вступ.У вступі має бути така послідовність:

-вступний абзац (загальна характеристика теми курсової роботи з обґрунтуванням необхідності та актуальності вибору теми роботи, яка розкриває проблеми, які виникають на підприємствах по темі дослідження);

- перелік вітчизняних та зарубіжних вчених, які присвячували публікації, монографії, підручники по даній тематиці;

- мету дослідження формулюють на підставі систематизації, узагальнення та поглиблення економічних знань, вивчення існуючої практики ведення обліку в Україні, зарубіжного досвіду його побудови і на цій основі розробка рекомендацій про вдосконалення обліку, аналізу та аудиту на підприємствах та в галузях економіки України. Для цього необхідно: дослідити діючу практику ведення обліку (аналізу, аудиту) на підприємствах (у галузях) та її відповідність вимогам П(С)БО; потребам користувачів облікової інформації для прийняття обґрунтованих рішень; сучасним вимогам розвитку економіки; провести аналіз техніко-економічних показників базового підприємства (галузі) та скласти обґрунтовані висновки про його діяльність; провести аналіз діючої методики, практики чи організації ведення обліку (аналізу, контролю, аудиту) та її відповідність нормативам і потребам власників (замовників); розробити рекомендації для покращення обліку (аналізу, контролю, аудиту) конкретного підприємства (галузі)

- завдання дослідження(потрібно подати у вигляді переліку завдань які були поставлені перед студентом при написанні курсової роботи);

- об’єкт дослідження(зазначається підприємство на матеріалах якого студент пише курсову роботу);

- предмет дослідження(зазначаються принципи методології і практики ведення бухгалтерського обліку, аналізу чи аудиту відповідно до теми курсової роботи (зазначеного виду засобів чи звітності) на даному підприємстві в ринковому середовищі України);

- методи дослідження які використовуються у роботі (подаються конкретні методи і прийоми які були застосовані у роботі для розкриття основних положень);

- інформаційна базакурсової роботи (нормативна база, періодичні видання, підручники, посібники, монографії);

- структура курсової роботи (коротко наводиться зміст основних розділів роботи із зазначення вступу та висновків).

У першому розділі курсової роботипід назвою «Теоретичні основи організації проведення аудиту з основними засобами в сучасних умовах господарювання» матеріал розглядається у такій послідовності: актуальність теми дослідження, науковці які займалися дослідженням цього питання, характеристика необхідності аудиту основних засобів, мета аудиту основних засобів, завдання аудиту основних засобів, об’єкти аудиту основних засобів, джерела інформації операцій пов’язаних з основними засобами, огляд нормативної бази яка регулює здійснення аудиту основних засобів.

У другому розділі курсової роботи під назвою «Організація аудиту основних засобів на підприємстві ТОВ «Бетон Груп – 4» розглядається характеристика підприємства (1,5-2 сторінки) подається послідовність здійснення аудиту основних засобів, програма проведення аудиту основних засобів, розглядаються робочі документи аудитора основних засобів, розглядається організація проведення аудиту основних засобів на досліджуваному підприємстві (можна схематично) та етапи цієї організації, можуть бути представлені результати перевірка правильності ведення основних засобів, переоцінки, дооцінки, списання, нарахування амортизації основних засобів на досліджуваному підприємстві.

У третьому розділі курсової роботи під назвою «Шляхи та напрями удосконалення організації та методики проведення аудиту з основними засобами на підприємстві ТОВ «Бетон Груп – 4» рекомендована послідовність аудиту перевірки нарахування амортизації за об’єктами основних засобів, запропоновані рекомендації щодо інформаційної бази аудиту основних засобів та послідовності аудиту надходження, переміщення і вибуття основних засобів підприємства. На підставі результатів дослідження у першому та другому розділах, можуть бути подані пропозиції студентами, щодо шляхів та напрямів удосконалення організації та методики проведення аудиту з основними засобами на досліджуваному підприємстві.

У висновках та пропозиціях перший абзац присвячується актуальності теми дослідження, а також обґрунтовується узагальнення результатів дослідження за розділами.

Примітка. Господарські операції носять рекомендаційний характер. Студент має право розширити або звузити перелік господарських операцій по темі та подати свої.


ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота повинна бути стилістично, граматично, а також технічно правильно й акуратно оформлена. Вона комплектується в такій послідовності:

- титульний лист;

- завдання на курсову роботи підписану керівником;

- зміст;

- вступ;

- основна частина (І розділ – теоретична частина, ІІ – розділ практична частина, ІІІ розділ – шляхи удосконалення та пропозиції);

- висновки та пропозиції (заключна частина);

- список використаних джерел;

- додатки.

Зразок титульного листа наведено в додатку 4.

Зміст оформлюється у вигляді переліку назв розділів роботи, для кожного з яких вказується відповідний номер початкової сторінки тексту.

Курсова робота має бути віддрукована чітко, охайно, без помарок та виправлень, без складних і заплутаних фраз.

Текст роботи необхідно розміщувати тільки з одного боку аркуша, на білому папері формату А 4 (210 х 297 мм). При комп’ютерному виконанні рекомендується використовувати текстовий редактор MS Word, шрифт - Times New Roman, 14 pt, через півтора інтервали з полями: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см.

Викладання тексту кожного розділу, а також вступу та висновків слід починати з нової сторінки.

Відстань між назвою розділу та текстом не повинна перевищувати 20 мм. Переноси слів у назвах не дозволяються. Якщо назва складається з двох речень, то їх розділяють крапкою. Крапка наприкінці назви не ставиться.

Скорочення слів у тексті, крім загальноприйнятих, не допускається.

Параграфи позначають порядковими номерами римськими цифрами (І, ІІ, ІІІ).

Нумерація сторінок має бути наскрізною: номер сторінки проставляється арабськими цифрами зверху по центру, але на титульному аркуші (перша сторінка курсової роботи) номер проставляти не слід, а також план, перший аркуш вступу, висновки не нумеруються. У «Змісті» проставляються тільки номери сторінок, з яких починаються розділи.

Формули, які наводяться в роботі, в рукописному варіанті слід вписувати чорним чорнилом (пастою) і нумерувати арабськими цифрами. Порядковий номер наводиться в круглих дужках праворуч від формули, розділений крапкою. Наприклад:(1.3) означає третю формулу першого розділу.

 

ФС = НЗо+ЗВ-Бр – ІС – НЗк; (1.3)

де ФС- фактична собівартість готової продукції;

НЗо - незавершене виробництво на початок місяця;

ЗВ - затрати на виробництво за місяць;

Бр - брак;

ІС - інші списання;

НЗк - незавершене виробництво на кінець місяця

Переносити формули чи рівняння у наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних дій, повторюючи знак дії на початку наступного рядка. Коли переносяться формули чи рівняння на знакові дії множення, застосовується знак “х”.

Допускається й інший підхід до нумерації формул: усі формули, вміщені в текст курсової роботи, нумеруються наскрізно, підряд з першої до останньої. Наприклад: (5) означає п‘яту формулу, вміщену у тексті роботи.

Нумерацію формул здійснюють окремо від нумерації таблиць та нумерації рисунків.

Цифровий матеріал, який студент вважає за доречне вмістити у текст курсової роботи, як правило, подається у табличній формі. Кожна таблиця повинна мати назву, що відображає її зміст. Нумерація таблиць здійснюється таким чином: справа над заголовком пишуть слово «Таблиця» та її порядковий номер (знак «№» перед цифрою не ставиться). Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці в даному розділі. Наприклад: Таблиця 1.3 – третя таблиця першого розділу.

Таблиця 1.3.

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.013 с.)