Економічний потенціал та розміри підприємства 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Економічний потенціал та розміри підприємстваТаблиця Д.1

Основні показники розміру підприємства

Показники 200_ р. 200_ р. 200_ р. Відхилення
± %
Середньорічна чисельність працюючих, чол.:          
- основні працівники          
Прямі затрати праці по підприємству всього, тис. люд.-год.          
Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.          
Середньорічна вартість оборотних засобів, тис. грн.          
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.          
Валовий прибуток (збиток) по підприємству, тис. грн.          
Матеріальні затрати на виробництво, тис.грн.          

 

 

Таблиця Д.2

Склад та структура товарної продукції підприємства

Продукція 200_ р. 200_ р. 200_ р. В середньому за три роки Місце галузі в ранжи-овано- му ряду
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
Продукція, всього                 Х
в т.ч.                  
-                  
-                  
-                  
-                  
-                  
Реалізація іншої продукції, товарів робіт і послуг                  
Всього по підприємству   100,0   100,0   100,0   100,0 Х

 

 

Таблиця Д.3

Забезпеченість та ефективність використання виробничих засобів, тис. грн.

Показники 200_ р. 200_ р. 200_ р. Відхилення 200_р. до 200_р., %
± %
Фондозабезпеченість, тис. грн / га          
Фондоозброєність, тис. грн / ос.          
Фондовіддача,          
по доходу (виручці) від реалізації продукції          
по прибутку          
Фондомісткість, грн:          
по доходу (виручці) від реалізації продукції          
по прибутку          
Фондооснащеність виробництва, тис. грн / га          
Ступінь забезпеченості підприємства оборотними засобами, грн          
Вартісне співвідношення між основними та оборотними засобами          
Коефіцієнт завантаженості          
Коефіцієнт оборотності          
Тривалість обороту, днів          
Матеріаловіддача, грн          
Норма прибутку, %          

 

Таблиця Д.4

Забезпеченість основними фондами та економічна ефективність

їх використання в (назва підприємства)

Показники 200_ р. 200_ р. 200_ р. Відхилення 200_р. до 200_р.
± %
Фондооснащеність, тис. грн. на 1 га          
Фондоозброєність, тис. грн. на 1 чол.          
Фондовіддача, грн.:          
- за доходом (виручкою) від реалізації          
- за валовим прибутком          
Фондомісткість, грн.          
- за доходом (виручкою) від реалізації          
- за валовим прибутком          
Рентабельність основних фондів, %          
Умовний строк окупності          
Коефіцієнт віддачі спожитих основних фондів          

 

Таблиця Д.5

 

Ефективність використання оборотного капіталу підприємства

Показники 200_ р. 200_ р. 200_ р. Відхилення 200_р. до 200_р.
± %
Коефіцієнт обороту оборотного капіталу          
Коефіцієнт обороту оборотних фондів          
Коефіцієнт завантаженості оборотного капіталу          
Тривалість одного обороту, дн.          
Матеріаловіддача, грн.          
Матеріаломісткість, грн.          
Рентабельність оборотного капіталу, %          
Норма прибутку, %          

Таблиця Д.6

Оцінка фінансово-економічного стану назва підприємства

Показники 200_ р. 200_ р. 200_ р. Нормативне значення Відхилення 200_р. до 200_р., ±-
Оцінка фінансової стійкості
Коефіцієнт автономії       ³0,5-0,6  
Коефіцієнт забезпечення боргів          
Коефіцієнт фінансового важеля (ліверидж)          
Оцінка платоспроможності
Коефіцієнт загальної ліквідності          
Коефіцієнт термінової ліквідності          
Коефіцієнт абсолютної ліквідності          
Оцінка ділової активності
Коефіцієнт оборотності активів       збільшення  
Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів       збільшення  
Коефіцієнт оборотності кредитної заборгованості       збільшення  
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості       збільшення  
Строк погашення дебіторської заборгованості, днів       зменшення  
Строк погашення кредиторської заборгованості, днів       зменшення  
Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача)       збільшення  
Коефіцієнт оборотності власного капіталу       збільшення  
Оцінка прибутковості
Рентабельність активів, %       >0  
Рентабельність власного капіталу, %       >0  
Рентабельність продажу, %       >0  
Рентабельність продукції, %       >0  

 

Додаток Ж

Забезпеченість та ефективність використання персоналу підприємства

 

Таблиця Ж.1

Склад, структура та ступінь використання трудових ресурсів

Показники Норматив на рік, люд-днів Господарство Господарства району
приймали участь у виробни-цтві відпрацьо-вано за рік, тис. люд-днів структура трудових ресурсів, % приймали участь у виробни-цтві відпрацьо-вано за рік, тис. люд-днів структура трудових ресурсів, %
Працездатні (чоловіки 16-60 р., жінки 16-55 р.)              
Працездатні, які працю-ють в інших галузях              
Непрацездатні в праце-здатному віці та люди похилого віку              
Підлітки до 16 років              
Всього       100,0     100,0
Відпрацьовано тис.люд-дн. х х   х х   х
Ступінь використання трудових ресурсів (коефіцієнт трудозабез-печеності), % х х   х х   х

 

Таблиця Ж.2

Показники руху робочої сили

Показники Роки В середньому по господарствах району Відхилення, ±
200_ 200_ 200_ 200_ до 200_ р до району
Коефіцієнт зростання            
Коефіцієнт найму            
Коефіцієнт вибуття            
Коефіцієнт плинності            
Темп зміни чисельності працівників на підприємстві            
Коефіцієнт постійності кадрів            
Коефіцієнт валового обороту робочої сили підприємства            

 

Таблиця Ж.3

Раціональність використання персоналу в (назва підприємства)

Показники 200_ р. 200_ р. 200_ р. Відхилення 200_р. до 200_р.
± %
Трудозабезпеченість підприємства по с.-г. угіддям          
Питома вага середньорічної чисельності працівників рослинництва, %          
Питома вага середньорічної чисельності працівників тваринництва, %          
Коефіцієнт трудової активності працівників          
в т.ч. в рослинництві          
- в тваринництві          
Запас праці, тис. люд.-год.          
Коефіцієнт використання запасу праці          

 

Таблиця Ж.4

Продуктивність, оплата праці та ступінь залучення трудових ресурсів

Показники Роки 200_ р. 200_ р., +;- В серед-ньому по району, 200_ р. Відхилення даних госпо-дарства до району, +;-
200_ 200_ 200_
Продуктивність праці (одержано до-ходу від реалізації) в розрахунку на:            
1 середньорічного працівника, грн.            
на 1 люд-год., грн.            
Середньомісячна оплата праці, грн            
Кількість днів, відпрацьованих одним працівником, днів            
Коефіцієнт використання запасу праці            
Показник трудової активності            

 

Таблиця Ж.5

Аналіз оплати праці в господарстві

Показники Роки 200_ р. до 200_ р., ±
200_ 200_ 200_
Фонд оплати праці тис. грн.        
Орендна плата за земельні частки, тис. грн.        
Фактично сплачено орендної плати за землю, тис. грн.        
- з них грішми        
Середньорічна оплата праці 1 працівника по підприємству, грн.        
Середньомісячна оплата праці 1 працівника, грн.:        
- в рослинництві        
- в тваринництві        
- адмінперсоналу        
Відраховано на соціальні заходи, тис. грн.        
Індекс продуктивності праці        
Індекс оплати праці        
Співвідношення продуктивності праці і оплати праці        

 

Таблиця Ж.6

Оцінка ролі професійних мотивів працівників, в балах

Групи респондентів Заробіток Соціальний статус, кар'єра Уникнення покарань Задоволення від роботи Само- реалізаця Разом
Працівники адміністративних підрозділів (керівники та їх заступники)            
Головні спеціалісти            
Робітники            
Разом            
У середньому по групах респондентів, %            

 

 

Додаток К

Виробнича та соціальна інфраструктура підприємства

Ремонтне господарство
Відділ головного механіка
Ремонтно-механічний цех
Ремонтно-будівельний цех
Цехові ремонтні бази
Оператори котельні
Машиністи холодильних установок
Електромонтери
Слюсар-ремонтники
Токар
Апаратники
Електрозварювальники
Мулярі-штукатури
Інженер по техніці безпеки

Рис. К.1. Структурні елементи системи ремонтного обслуговування підприємства

Таблиця К.1

Наявність об’єктів виробничої інфраструктури у сільській місцевостіПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 297; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.180.174 (0.021 с.)