Подання на кафедру та захист курсової роботи 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Подання на кафедру та захист курсової роботи 

Завершену курсову роботу з підписом автора, із зазначенням дати її закінчення, після висновків студенти подають на кафедру за місяць до початку сесії. На кафедрі у спеціальному журналі ведеться реєстрація роботи та передається науковому керівнику на рецензування. У рецензії відзначаються позитивні сторони і недоліки роботи, допущена чи не допущена вона до захисту. Зразок рецензії наведений в додатку Н.

За результатами рецензування науковий керівник зобов’язаний не пізніше десятиденного терміну з дня реєстрації роботи дати письмову рецензію. На титульному аркуші науковий керівник робить позначку “До захисту”, “Доопрацювати” або “Переробити”, проставляє дату, свій підпис та прізвище. За необхідності доопрацювання поданої курсової роботи науковий керівник у рецензії перераховує недоліки та пропонує виконавцю роботи їх усунути. Після прочитаної рецензії на роботу, рекомендовану на доопрацювання, студентові бажано зустрітися з науковим керівником для подальшої консультації.

Курсова робота, яка має позитивну оцінку, допускається до захисту. У випадку позитивної рецензії робота повертається студентові для підготовки до захисту. Для захисту курсової роботи на кафедрі створюється спеціальна комісія у складі викладачів кафедри, один з яких є науковим керівником. Результати захисту відображаються у відомості, яка після завершення захисту передається в деканат. У заліковій книжці студента обов’язково робиться позначка про захист курсової роботи.

До захисту курсової роботи студент готує доповідь тривалістю до 5 хвилин. В доповіді необхідно зазначити:

- актуальність обраної теми;

- мету і задачі курсової роботи;

- рівень виконання поставлених задач;

- отримані результати;

- висновки і пропозиції по суті виконаної роботи;

- можливість практичного використання отриманих результатів.

Захист повинен носити конкретний характер і відображати особистий вклад автора в дослідження обраної теми, демонструвати висновки і пропозиції, які були отримані в результаті проведених розрахунків або проведеного аналізу. Захист повинен супроводжуватись демонстрацією наявних в курсовій роботі таблиць, схем і графіків, які ілюструють основні положення і висновки роботи. У доповіді студент також дає відповідь на зроблені керівником курсової роботи зауваження. Члени комісії також можуть ставити свої запитання по сутті курсової роботи.

За підсумками захисту студентам виставляється відповідна оцінка за національною шкалою – “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно” та рейтингова оцінка за 100-бальною шкалою (Додаток П). Критерії оцінок підготовки і захисту курсової роботи наведені в додатку Р.

Оцінку “відмінно” отримує студент, у якого акуратно і правильно оформлена курсова робота, вона має цільову спрямованість, містить практичний результат і глибокий аналіз питань обраної теми, висновки про позитивні моменти і недоліки, пропозиції щодо усунення недоліків.

Оцінку “добре” одержує студент за роботу, у якій виконано всі зазначені вимоги, але є деякі недоліки методичного характеру, недостатньо аргументовані висновки і пропозиції. Робота має бути виконана правильно й акуратно.

Оцінку “задовільно” отримує студент, у якого робота містить недостатньо елементів наукового дослідження, неглибокий аналіз, висновки і пропозиції погано аргументовані, текст оформлений неакуратно.

 


 

 

2.2.ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА УТРИМАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Основними складовими курсової роботи є:

1)текстова пояснювальна записка до курсової роботи;

2) графічний та ілюстративний матеріал (графіки, діаграми, таблиці, схеми, малюнки і т.п.);

3) диск (CD-RW) з матеріалами курсової роботи.

Курсова робота оформляється у вигляді пояснювальної записки і містить такі структурні елементи:

- Титульний лист (Додаток Б);

- Зміст або зміст (Додаток В)

;- Введення;

- Вихідні дані;

- Основна частина (включає 3 глави);

- Висновок;

- Список використаної літератури (Додаток Г);

- Додатки (при необхідності).

Пояснювальна записка повинна містити всю інформацію з проведеного дослідження, основні результати та висновки з даної проблеми.

Загальний обсяг пояснювальної записки - 35-40 друкованих аркушів.

Зміст курсової роботи (незалежно від теми) має відобразити існуючий рівень і ступінь розробленості досліджуваної проблеми; наукове узагальнення і систематизацію сучасних теорій і концепцій у сфері менеджмент; теоретико-методологічні підходи до формування і розвитку процесів управління; авторський підхід до вирішення поставлених завдань, що розглядається з допомогою сучасного логічного та аналітичного інструментарію.

Структура курсової роботи може бути змінена відповідно до обраної темою, інтересами студента, тематикою його НДР. Зміна типової структури має узгоджуватися з керівником.

 

5. Рекомендована тематика курсових робіт

 

1. Функції управління підприємством.

2. Система планування в організації.

3. Планування діяльності підприємства як функція менеджменту.

4. Організаційна структура управління підприємством.

5. Управління удосконаленням організаційної структури

підприємства.

6. Система мотивації праці в організації та шляхи її розвитку.

7. Управління оплатою праці на підприємстві.

8. Система контролю в організації.

9. Комунікаційні процеси в організації.

10. Інформаційне забезпечення системи управління підприємством.

11. Механізми прийняття та реалізації управлінських рішень.

12. Управлінське рішення: шляхи оптимізації прийняття та

реалізації.

13. Система управління підприємством.

14. Структура та методи управління підприємством.

15. Економічні методи управління та їх роль у покращенні

діяльності організації.

16. Адміністративні методи управління та їх роль в укріпленні

законності.

17. Соціально-психологічні методи управління.

18. Стиль керівництва та його вплив на характер управлінських

систем.

19. Інтерактивне управління в організації.

20. Адаптивне управління підприємством.

21. Розвиток самоуправління на підприємстві.

22. Система партисипативного управління та шляхи її реалізації на

підприємствах.

23. Створення механізму розвитку організації.

24. Форми та методи використання принципів управління на різних

етапах розвитку організації.

25. Формування стратегії розвитку підприємства.

26. Стратегічний менеджмент на підприємстві.

27. Система управління персоналом.

28. Методи підвищення ефективності роботи груп.

29. Управління продуктивністю праці в організації.

30. Проектування та розвиток формальних та неформальних

організацій.

31. Шляхи створення системи управління конфліктами.

32. Управління внутрішнім середовищем підприємства.

33. Управління ефективністю корпоративної культури.

34. Формування системи збалансованих показників розвитку

підприємства.

35. Зміни в організації та методи їх здійснення.

36. Управління змінами у системі менеджменту на підприємстві.

37. Інжиніринг нового бізнесу.

38. Управління реінжинірингом на підприємстві.

39. Інноваційна складова забезпечення конкурентоспроможності

підприємства.

40. Інноваційний потенціал підприємства.

41. Управління інноваційною діяльністю підприємства.

42. Управління якістю продукції на підприємстві.

43. Управління конкурентоспроможністю підприємства.

44. Маркетингове управління підприємством.

45. Управління процесом створення цінності на підприємстві.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

Основна

1. Бачурин А.А. Маркетинг на автомобильном транспорте: Учеб. пособие среднее профессиональное образование / А.А. Бачурин - М.: издательский центр «Академия», 2005. – 208с.

2. Глухов, В. В. Производственный менеджмент. Анатомия резервов. Lean production: учеб. пособие для вузов / В. В. Глухов. - СПб. [и др. ]: Лань, 2008. - 351 с.

3. Грачева, К. А. Организация и планирование машиностроительного производства. Производственный менеджмент: учебник для вузов / М. К. Захарова, Л. А. Одинцова, Ю. В. Скворцов, Л. А. Некрасов; под ред. Ю. В. Скворцова, Л. А. Некрасова. - М.: Высш. шк., 2003. - 470 с.

4. Джурабаев, К. Т. Производственный менеджмент: учеб. пособие для студ. вузов / К. Т. Джурабаев. - М.: Кнорус, 2005. - 406 с.

5. Ильенкова, С. Д. Производственный менеджмент: учебник для вузов / под ред. С. Д. Ильенковой. - М.: ЮНИТИ, 2000. - 583 с.

6. Кузьмін О. Є, Мельник О. Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: навч. посібник. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2006.

7. Менеджмент на транспорте: учебное пособие / под общ. ред. Н. Н. Громова, В. А. Персианова. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 527 с.

8. Мескон М.Х.и др. Основьі менеджмента / Пер. с англ.; М. Мескон, М. Альберт, Фр. Хедоури; отв. ред. Л. И. Евенко. - Москва: Дело, 1998. - 699 с.

9. Мошек Г. Є., Гомба Л. А. Сучасний менеджмент в питаннях і відповідях: Навч. посібник. - К.: Київ. нац. торгов.- екон. у-т, 2003. - 212 с.

10. Осовська Г. В., Осовський О. А. Основи менеджменту. Підручник. – К.: Кондор, 2006.

11. Организация, планирование и управление в автотранспортных предприятиях: Учеб. для вузов / М.П. Улицкий, К.А. Савченко-Бельский, Н.Ф. Билибина и др.; под ред. М.П. Улицкого. М.: Транспорт, 2005.

12. Охріменко А. Г. Основи менеджменту: навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

13. Скібіцька Л.І., Скібіцький О.М. Менеджмент: навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007.

14. Стадник В. В., Йохна М. А. Менеджмент: підручник. – К.: Академвидав, 2007.

15. Экономика отрасли (автомобильный транспорт): учебное пособие /:сост.: И. Л. Голянд, Н.В. Ильина, К. Н. Захарьин, Л.Б. Кухар, К. А. Мухина, А.М. Смирнова, Ю. А. Хегай. Красноярск: ИПК СФУ, 2008. – 127 с.

16. Ярошевич Н.Б., Берлінг Р.З., Гавриляк А.С. Підприємництво і менеджмент: Навчальний посібник: Львів: «Новий Світ - 2000», 2009. – 408 с.

 

Допоміжна

 

 1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст.144.
 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 17-18.
 3. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” від 15 травня 2003 року N 755-IV.
 4. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. № 1576 – XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49. – С.682.
 5. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р. N 514-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2008. – N 50-51. – С. 384.
 6. Закон України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11 вересня 2003 року N 1160-IV.
 7. Закон України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” від 6 вересня 2005 року N 2806-IV.
 8. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22 травня 1997р. №283/97 – ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 27. – С.181.
 9. Закон України "Про систему оподаткування" від 25 червня 1991 р. №1251-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 39. – С. 510.
 10. Закон України “Про державну підтримку малого підприємництва” від 19 жовтня 2000 р. №2063-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №51. – С.447.
 11. Закон України “Про податок на додану вартість” від 03 квітня 1997р. № 168/97–ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 21. – С.156.
 12. Виноградська А.М. Основи підприємництва: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Кондор, 2005. – 544 с.
 13. Джеральд М., Майєр Міжнародне середовище бізнесу. Конкуренція та регулювання у глобальній економіці. – К.: Либідь, 2002.

 

Інформаційні ресурси

 1. http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
 2. http://books.efaculty.kiev.ua/men/6/t3/2.html
 3. http://economic.in1.com.ua/book/34/2294.html
 4. http://www.readbookz.com/cat/10.html
 5. http://www.enbv.narod.ru/index.html
 6. http://www.management.com.ua/
 7. http://www.cfin.ru/management/index.shtml
 8. http://www.m21.com.ua/
 9. http://www.aup.ru/
 10. http://www.mmkc.ru/
 11. http://www.ask-g.ru/docs/c-c/index.html
 12. http://www.inform.od.ua/
 13. http://www.ukrwest.net/~kj/index.html
 14. http://www.management.web-standart.net/rubrics/issues/15/

15. http://examen.od.ua/osnovi/

 

 

Додаток В

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКА АКАДЕМІЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Кафедра менеджменту та логістики

 

 

курсова робота

з менеджменту на транспорті

на тему:

 

 

Виконав (виконала) студент (студентка) групи денної (заочної)форми навчання

Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)

 

Науковий керівник:

 

 

Донецьк – 20 __ р.

 


 

Додаток В

Зразок змісту курсової роботи на тему «Управління стратегічним

потенціалом підприємства»

ЗМІСТ

ВСТУП......................................................................................................... 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ

СТРАТЕГІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Загальна характеристика стратегічного потенціалу

підприємства.............................................................................................. 4

1.2. Структура та існуючі методики оцінки стратегічного

потенціалу підприємства........................................................................... 9

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАТ

«СУПУТНИК-ДОНЕЦЬК»

2.1. Загальноекономічний аналіз діяльності підприємства.................. 14

2.2. Аналіз процесу управління на підприємстві «Супутник-Донецьк» 19

2.3. Аналіз стратегічного потенціалу ЗАТ «Супутник-Донецьк»...........24

РОЗДІЛ 3. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО

ПОТЕНЦІАЛУ ЗАТ «СУПУТНИК-ДОНЕЦЬК»

3.1. Розробка методики оцінки стратегічного потенціалу підприємства ЗАТ «Супутник-Донецьк»...................................................29

3.2. Економічне обґрунтування інтегральної оцінки стратегічного

потенціалу підприємства ЗАТ «Супутник-Донецьк»...............................34

ВИСНОВКИ..................................................................................... 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...........................................40

ДОДАТКИ

 


 

Додаток ДПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 284; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.231.211 (0.042 с.)