ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсова робота є самостійною творчою роботою студента. Їй мають бути притаманні елементи наукового дослідження проблеми. Незалежно від обраної теми слід у роботі дотримуватися типової структури курсової роботи. Курсова робота включає такі структурні елементи:

– титульний аркуш;

– реферат;

– зміст;

– вступ (2–3 сторінки);

– основна частина – три розділи (25–30 cторінок);

– висновки (2–3 сторінки);

– список використаних джерел;

– додатки (у разі необхідності).

Курсова робота повинна мати обсяг 40‑45 сторінок друкованого тексту.

Кожний студент відповідно до вищевказаного алгоритму вибирає тему курсової роботи. Бажано попередньо скласти студентом самостійно короткий орієнтований план, в якому виділяються найважливіші питання і визначаються основні напрями роботи. Орієнтовані плани, запропоновані у цих методичних рекомендаціях, не повинні бути догмою для написання роботи, а бажано їх коректувати, доповнювати та трансформувати. Курсова робота виконується з використанням матеріалів літературних джерел.

Зміст курсової роботи визначається її темою і відображається у плані, розробленому за допомогою наукового керівника. Відповідно до передбачуваної теми студент самостійно або за рекомендацією керівника добирає літературні джерела (книги, брошури, статті тощо).

План курсової роботи має бути складним і містити: вступну частину; три розділи, кожен з яких має містити не менш ніж два параграфи; висновки; список використаних джерел і додатки (за необхідності) (див. Додаток В).

Титульний аркуш виконується за встановленим стандартом. На ньому вказується назва вищого навчального закладу, інституту, кафедри, тема курсової роботи, наукове звання, прізвище та ініціали наукового керівника, шифр групи, прізвище, ім’я та по батькові студента (повністю). На зворотному боці титульного аркуша має бути місце для рецензії. Титульний аркуш не нумерується, хоча вважається першою сторінкою виконуваної курсової роботи (див. Додаток А).

Реферат не нумерується і вважається другою сторінкою курсової роботи. Виконується на одній сторінці. Він має бути максимально інформативним, лаконічним. Реферат повинен вміщувати відповідну типову інформацію, послідовно розташовану таким чином : обсяг курсової роботи, кількість рисунків, таблиць, додатків, кількість використаних джерел у списку; об ‘єкт та предмет дослідження; мета роботи; методи дослідження; основні характеристики об’єкта дослідження; інформаційна база дослідження; ключові слова, які складають термінологічний апарат курсової роботи (див. Додаток Б).

До змісту включають вступ, назви розділів і підрозділів основної частини, висновки, список використаних джерел, додатки. Зміст розташовують на окремій сторінці.

Вступ як елемент курсової роботи починають з окремого аркуша. У всупі розкривають актуальність теми курсової роботи, характеризують вивченість проблеми в науковій літературі. Звертають увагу на рівень розробки теми у вітчизняній і зарубіжній науковій літературі, акцентуючи увагу на дискутивних питаннях. Далі формулюють мету та завдання курсової роботи, які розкривають її зміст. Вказують об'єкт і предмет дослідження, а також характеризують джерела інформації для написання курсової роботи. Далі вказують основні методи дослідження, які було використано при написанні курсової роботи. Завершує вступ характеристика обсягу та структури курсової роботи. У цілому обсяг вступу має становити 2–3 сторінки (див. Додаток Д).

План основної частини складається після вивчення відповідних наукових джерел і повинен у цілому відображати всі аспекти обраної теми. Основна частина роботи поділяється на три розділи та відповідні підрозділи в них. Кожен з розділів починається з окремої сторінки. Назва розділів і підрозділів подається відповідно до стандартних вимог. Як правило, перший та другий розділи присвячують теоретичним та методологічним аспектам досліджуваної проблеми. У третьому розділі викладають нові тенденції та підходи до розгляду питання, а також формулюються власні погляди на проблему з точки зору удосконалення досліджуваного об'єкта управлінської діяльності та підвищення її ефективності. Кожен розділ має завершуватися невеликими за обсягом науковими узагальненнями (в один або два абзаци) (див. Додаток Е).

У тексті курсової роботи обов'язково мають бути посилання на використані джерела інформації, які подаються у квадратних дужках після наведених цитат, статистичних, фактичних даних, наукових визначень. Наприклад, [15, с.46] – це означає, що посилання зроблено на матеріал літературного джерела, яке у списку використаної літератури значиться за номером 15, а наведений матеріал взято зі сторінки 46.

Матеріал курсової роботи слід викладати логічно, послідовно, зв'язно, а не уривками. Формулювання думок повино мати самостійний творчий характер. Повне копіювання використаних інформаційних джерел є неприпустимим (за винятком цитат з посиланнями), бо вважається плагіатом. Інформаційний матеріал необхідно узагальнювати у таблицях, рисунках, схемах, діаграмах. Вони можуть бути розміщені як у самому тексті роботи, так і в додатках. Усі ілюстративні матеріали мають бути пронумеровані і підписані відповідно до стандартів.

Висновки є узагальненям результатів теоретичного дослідження проблем, які відображені у матеріалах розділів курсової роботи. Подаються вони у вигляді тез. Обсяг їх, як правило, становить 2–3 сторінки. Рекомендується у них сформулювати пропозиції автора щодо вивченої проблеми.

Список використаних джерел є обов’язковим елементом курсової роботи. Для курсоової роботи з основ менеджменту він має вміщувати не менше 20 бібліографічних позицій наукових джерел, виданих переважно останнім часом.

Додатки розміщують після основної частини роботи й позначаються великими літерами (наприклад, Додаток А).

Інформаційний матеріал має бути узагальнений в таблицях і рисунках, які можуть розташовуватися як в основному тексті, так і в додатку. Усі ілюстрації мають бути пронумеровані і мати підписи (див. Додаток Ж, З).

РЕФЕРАТ

 

Курсова робота: 38 с., 7 табл., 3 рис., 1 табл., 30 літературних джерел.

Об’єкт дослідження: управлінська праця в організації.

Предмет дослідження: управлінський процес, організація управлінської праці в організації.

Мета дослідження: розкрити сутність управлінської праці як складової управлінської діяльності, визначити особливості управлінської праці; розкрити зміст діяльності менеджера; висвітлити управлінські ролі менеджера.

Методи дослідження: аналіз, спостереження.

Зміст курсової роботи включає розкриття поняття управлінська праця, складова управлінської діяльності, мета управління, управлінські ролі менеджера, а також стимулювання і мотивація ефективності праці працівників.

 

 

УПРАВЛІНСЬКА ПРАЦЯ, УПРАВЛІННЯ, КООПЕРАЦІЯ, МЕХАНІЗАЦІЯ І АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ, МОТИВАЦІЯ, СТИМУЛЮВАННЯ


ДОДАТОК В

Приклад оформлення змісту:

Тема: Аналіз сучасних бізнес-комунікацій

ЗМІСТ

 

ВСТУП...............................................................................................................4

РОЗДІЛ 1. БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ: СУТНІСТЬ, ПРЕДМЕТ, ЗНАЧЕННЯ..................................................................................................................7

1.1. Типологія бізнес-комунікацій. Поняття комунікативної компетентності.............................................................................................................7

1.2. Стилі комунікацій як характеристика менеджера..................................

1.3. Наукові проблеми бізнес-комунікацій.....................................................

РОЗДІЛ 2. БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ ЯК ПРОЦЕС........................................

2.1. Структура комунікаційного процесу та проблеми в передачі інформації.....................................................................................................................

2.2. Засоби і канали комунікації......................................................................

2.3. Електронні засоби комунікацій................................................................

РОЗДІЛ 3. БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ.....

3.1. Комунікативна діяльність при реалізації основних функцій з управління персоналом...............................................................................................

3.2. Соціально-психологічний клімат – показник ефективності комунікативних процесів у колективі.......................................................................

3.3. Досвід українських компаній у забезпеченні бізнес-комунікацій.........

ВИСНОВКИ.......................................................................................................

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.........................................................

ДОДАТКИ


ДОДАТОК Д

Приклад оформлення вступу

ВСТУП

 

Актуальність теми. Найважливішим резервом підвищення ефективності всього суспільного виробництва є підвищення якості прийнятих рішень, що досягається шляхом удосконалювання процесу прийняття рішень...

Мета та завдання курсової роботи. Мета курсової роботи – вивчення методів та моделей прийняття управлінських рішень в умовах економіки України, а також вдосконалення процесу прийняття таких рішень на підприємствах та розуміння того, що ефективне прийняття рішень необхідно для виконання управлінських функцій. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

1. Проаналізувати...

2. Ознайомитися...

3. Розглянути...

4. Запропонувати...

Об’єкт дослідження – процес прийняття управлінських рішень для досягнення більш ефективного розвитку підприємства...

Предмет дослідження ...

Методи дослідження ...

Інформаційна база дослідження. Характеристика джерел інформації, які було використано при написанні курсової роботи.

Обсяг і структура курсової роботи. Курсова робота виконана на 45 сторінках і містить 5 таблиць, 8 рисунків. Складається з реферату, змісту, вступу, 3 розділів, кожен з них містить по 3 підрозділи, висновків, 30 використаних джерел, 1 додатка.


ДОДАТОК Е

Приклад оформлення заголовків

РОЗДІЛ 1

ДОДАТОК Ж

Приклад оформлення рисунків

Організаційна культура виконує цілий ряд функцій: охоронну, інтегрувальну, регулювальну, заміщувальну, адаптивну, освітню та розвивальну, функцію управління якістю (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Система функцій організаційної культури на підприємстві [7]

 

Існує кілька спроб визначити структуру організаційної культури. Серед відомих найбільш удалою є пропозиція Ф. Харриса й Р. Морана розглядати організаційну культуру на основі десяти характеристик.


ДОДАТОК З

Приклад оформлення таблиць

Організаційна культура націлена на підвищення трудового потенціалу підприємства та виражає основні цінності як організації в цілому, так і окремих працівників. У літературі існує багато підходів до трактування поняття «організаційна культура», кожен з яких відображає певний її аспект з точки зору підприємства в цілому або окремого працівника (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсова робота є самостійною творчою роботою студента. Їй мають бути притаманні елементи наукового дослідження проблеми. Незалежно від обраної теми слід у роботі дотримуватися типової структури курсової роботи. Курсова робота включає такі структурні елементи:

– титульний аркуш;

– реферат;

– зміст;

– вступ (2–3 сторінки);

– основна частина – три розділи (25–30 cторінок);

– висновки (2–3 сторінки);

– список використаних джерел;

– додатки (у разі необхідності).

Курсова робота повинна мати обсяг 40‑45 сторінок друкованого тексту.

Кожний студент відповідно до вищевказаного алгоритму вибирає тему курсової роботи. Бажано попередньо скласти студентом самостійно короткий орієнтований план, в якому виділяються найважливіші питання і визначаються основні напрями роботи. Орієнтовані плани, запропоновані у цих методичних рекомендаціях, не повинні бути догмою для написання роботи, а бажано їх коректувати, доповнювати та трансформувати. Курсова робота виконується з використанням матеріалів літературних джерел.

Зміст курсової роботи визначається її темою і відображається у плані, розробленому за допомогою наукового керівника. Відповідно до передбачуваної теми студент самостійно або за рекомендацією керівника добирає літературні джерела (книги, брошури, статті тощо).

План курсової роботи має бути складним і містити: вступну частину; три розділи, кожен з яких має містити не менш ніж два параграфи; висновки; список використаних джерел і додатки (за необхідності) (див. Додаток В).

Титульний аркуш виконується за встановленим стандартом. На ньому вказується назва вищого навчального закладу, інституту, кафедри, тема курсової роботи, наукове звання, прізвище та ініціали наукового керівника, шифр групи, прізвище, ім’я та по батькові студента (повністю). На зворотному боці титульного аркуша має бути місце для рецензії. Титульний аркуш не нумерується, хоча вважається першою сторінкою виконуваної курсової роботи (див. Додаток А).

Реферат не нумерується і вважається другою сторінкою курсової роботи. Виконується на одній сторінці. Він має бути максимально інформативним, лаконічним. Реферат повинен вміщувати відповідну типову інформацію, послідовно розташовану таким чином : обсяг курсової роботи, кількість рисунків, таблиць, додатків, кількість використаних джерел у списку; об ‘єкт та предмет дослідження; мета роботи; методи дослідження; основні характеристики об’єкта дослідження; інформаційна база дослідження; ключові слова, які складають термінологічний апарат курсової роботи (див. Додаток Б).

До змісту включають вступ, назви розділів і підрозділів основної частини, висновки, список використаних джерел, додатки. Зміст розташовують на окремій сторінці.

Вступ як елемент курсової роботи починають з окремого аркуша. У всупі розкривають актуальність теми курсової роботи, характеризують вивченість проблеми в науковій літературі. Звертають увагу на рівень розробки теми у вітчизняній і зарубіжній науковій літературі, акцентуючи увагу на дискутивних питаннях. Далі формулюють мету та завдання курсової роботи, які розкривають її зміст. Вказують об'єкт і предмет дослідження, а також характеризують джерела інформації для написання курсової роботи. Далі вказують основні методи дослідження, які було використано при написанні курсової роботи. Завершує вступ характеристика обсягу та структури курсової роботи. У цілому обсяг вступу має становити 2–3 сторінки (див. Додаток Д).

План основної частини складається після вивчення відповідних наукових джерел і повинен у цілому відображати всі аспекти обраної теми. Основна частина роботи поділяється на три розділи та відповідні підрозділи в них. Кожен з розділів починається з окремої сторінки. Назва розділів і підрозділів подається відповідно до стандартних вимог. Як правило, перший та другий розділи присвячують теоретичним та методологічним аспектам досліджуваної проблеми. У третьому розділі викладають нові тенденції та підходи до розгляду питання, а також формулюються власні погляди на проблему з точки зору удосконалення досліджуваного об'єкта управлінської діяльності та підвищення її ефективності. Кожен розділ має завершуватися невеликими за обсягом науковими узагальненнями (в один або два абзаци) (див. Додаток Е).

У тексті курсової роботи обов'язково мають бути посилання на використані джерела інформації, які подаються у квадратних дужках після наведених цитат, статистичних, фактичних даних, наукових визначень. Наприклад, [15, с.46] – це означає, що посилання зроблено на матеріал літературного джерела, яке у списку використаної літератури значиться за номером 15, а наведений матеріал взято зі сторінки 46.

Матеріал курсової роботи слід викладати логічно, послідовно, зв'язно, а не уривками. Формулювання думок повино мати самостійний творчий характер. Повне копіювання використаних інформаційних джерел є неприпустимим (за винятком цитат з посиланнями), бо вважається плагіатом. Інформаційний матеріал необхідно узагальнювати у таблицях, рисунках, схемах, діаграмах. Вони можуть бути розміщені як у самому тексті роботи, так і в додатках. Усі ілюстративні матеріали мають бути пронумеровані і підписані відповідно до стандартів.

Висновки є узагальненям результатів теоретичного дослідження проблем, які відображені у матеріалах розділів курсової роботи. Подаються вони у вигляді тез. Обсяг їх, як правило, становить 2–3 сторінки. Рекомендується у них сформулювати пропозиції автора щодо вивченої проблеми.

Список використаних джерел є обов’язковим елементом курсової роботи. Для курсоової роботи з основ менеджменту він має вміщувати не менше 20 бібліографічних позицій наукових джерел, виданих переважно останнім часом.

Додатки розміщують після основної частини роботи й позначаються великими літерами (наприклад, Додаток А).

Інформаційний матеріал має бути узагальнений в таблицях і рисунках, які можуть розташовуватися як в основному тексті, так і в додатку. Усі ілюстрації мають бути пронумеровані і мати підписи (див. Додаток Ж, З).Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.203.87 (0.021 с.)