Підготовка до захисту та захист курсової роботи 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підготовка до захисту та захист курсової роботиВиконана студентом курсова робота у встановлений термін здається на кафедру та після реєстрації передається науковому керівникові для перевірки та рецензування.

У відзиві наукового керівника відмічаються позитивні сторони та недоліки курсової роботи, здійснюється попереднє оцінювання якості курсової роботи, за результатами чого наприкінці відзиву визначається попередня кількість балів (в межах 0-75) та робиться висновок про можливість допуску роботи до захисту. Узагальнені критерії оцінювання якості виконання курсової роботи та деталізовані бальні шкали наведено в табл. 3.

Якщо курсова робота попередньо оцінюється в 0-50 балів, вона повертається студентові для доопрацювання. До переробленої курсової роботи, зданої на повторну перевірку, обов’язково додається первісна рецензія.

Якщо науковий керівник дає позитивний відзив (курсова робота попередньо оцінюється в 60-75 балів) вона допускається до захисту.

Терміни та графік захисту робіт встановлюються кафедрою менеджменту. Напередодні захисту студент отримує свою курсову роботу, щоб ознайомитися з відзивом та своєчасно підготуватися до відповідей на зауваження, які у ньому містяться.

Захист здійснюється на відкритому засіданні комісії, склад якої визначається завідувачем кафедри. До захисту студент готує доповідь, яка демонструє результати дослідження, основні висновки, узагальнення і пропозиції, та ілюстративний матеріал (таблиці, графіки, діаграми, рисунки) для всіх членів комісії. Рекомендована тривалість доповідь студента 5-7 хвилин. Виступ студента має бути стислим, конкретним, з використанням ілюстративного матеріалу. Головне призначення таких матеріалів – детально та наочно проілюструвати ті чи інші твердження автора, тому необхідно вчасно посилатися на відповідний матеріал, акцентувати на ньому увагу членів комісії.


Таблиця 3

Параметри та критерії оцінювання курсової роботи

 

Параметри оцінювання Діапазон оцінки, балів Критерії оцінювання за бальною шкалою
Оцінювання якості курсової роботи 0 - 75  
1.Відповідність змісту курсової роботи темі та затвердженому плану 0-15 0 – зміст жодного з параграфів курсової роботи не відповідає затвердженому плану
5 - зміст одного параграфу курсової роботи відповідає затвердженому плану
10 - зміст двох параграфів курсової роботи відповідає затвердженому плану
15 - зміст усіх параграфів курсової роботи відповідає затвердженому плану
2.Ступінь розкриття теоретичних аспектів проблеми, обраної для дослідження, та коректність використання понятійного апарату 0-15 0 – понятійний апарат не сформовано; теоретичні аспекти проблеми не розкриті
5 – понятійний апарат сформовано, але теоретичні аспекти проблеми не розкриті
10 - понятійний апарат сформовано, теоретичні аспекти проблеми розкриті частково
15 - понятійний апарат сформовано, теоретичні аспекти проблеми розкриті
3.Наявність критичних співставлень та узагальнень різних точок зору та підходів до постановки та розв’язання проблеми 0-15 0 – критичні співставлення та узагальнення відсутні
10 - критичні співставлення наявні, але узагальнення відсутні або некоректні
15 - критичні співставлення наявні та супроводжені коректними узагальненнями
4.Ступінь використання фактологічного матеріалу; висвітлення особливостей прояву та розв’язання досліджуваної проблеми у практиці вітчизняних підприємств 0-10 0 – фактологічний матеріал не використаний
5 - залучений фактологічний матеріал, особливості прояву та розв’язання проблеми на вітчизняних підприємствах не висвітлені
10 - залучений фактологічний матеріал, досвід вітчизняних підприємств висвітлений
5.Обсяг та адекватність використаних при написанні роботи першоджерел та дотримання етики посилань 0-10 0 – залучені матеріали лише навчальних підручників та посібників (до 10 джерел), етика посилань не дотримана
5 - залучені матеріали навчальних підручників та посібників, періодичних видань (11-15 джерел), етика посилань дотримана частково
10 – залучені матеріали навчальних підручників та посібників, монографій, статистичних збірників та довідників, періодичних видань та мережі Internet (більше 15 джерел), етика посилань дотримана

 

Продовження табл. 3

Параметри оцінювання Діапазон оцінки, балів Критерії оцінювання за бальною шкалою
6.Відповідність оформлення курсової роботи встановленим вимогам 0-10 0 – текст курсової роботи оформлено з суттєвими порушеннями встановлених вимог
5 - текст курсової роботи оформлено з незначними порушеннями встановлених вимог
10 - текст курсової роботи оформлено у відповідності до встановлених вимог
Оцінювання захисту курсової роботи 0 – 25  
7.Вміння чітко та стисло викласти основні результати дослідження 0-10 0 – студент неспроможний чітко та стисло викласти основні результати дослідження
5 – студент невпорядковано викладає основні результати дослідження
10 – студент спроможний чітко та стисло викласти основні результати дослідження
8.Використання роздаткового ілюстративного матеріалу 0-5 0 - роздатковий ілюстративний матеріал не використано
5 – доповідь супроводжена роздатковим ілюстративним матеріалом
9.Повнота, глибина, обґрунтованість відповідей на питання 0-10 0 – студент неспроможний надати відповіді на поставлені питання
5 - студент надає неповні, поверхові, необґрунтовані відповіді на поставлені питання
10 – студент надає повні, глибокі, обґрунтовані відповіді на поставлені питання

 

Примітка: Додатковим критерієм оцінювання якості курсової роботи (+ 15 балів) є наявність елементів наукової новизни та оригінальність методів дослідження за умови, що загальна сума балів оцінки якості роботи не перевищує 75 балів.

 


У процесі захисту курсової роботи оцінюється глибина знань студента в досліджуваній галузі менеджменту, його вміння вести дискусію, обґрунтовувати та відстоювати власну точку зору, відповідати на запитання. Узагальнені критерії оцінювання захисту курсової роботи та деталізовані бальні шкали наведено в табл. 3.

Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні комісії здійснюється остаточне оцінювання рівня виконання, презентації та захисту курсової роботи за 100-бальною шкалою, що враховує:

Ø попереднє оцінювання якості курсової роботи науковим керівником – 60 – 75 балів;

Ø оцінювання захисту курсової роботи – 0 – 50 балів.

Після чого дані 100-бальної шкали оцінювання переводяться в 4-бальну та шкалу за системою ECTS за критеріями, наведеними в табл. 4.

Таблиця 4

ECTS -, національна та університетська шкали оцінювання

курсової роботи

Оцінка курсової роботи за шкалою ECTS Оцінка курсової роботи за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ Оцінка курсової роботи за національною шкалою
A 90 - 100 5 (відмінно)
B 85 - 89 4 (добре)
C 75 - 84
D 65 - 74 3 (задовільно)
E 60 - 64
FX 35 – 59 2 (незадовільно) з можливістю повторного захисту курсової роботи
F 1 – 34 2 (незадовільно) з обов’язковим повторним виконанням курсової роботи

 

Рішення комісії щодо оцінки курсової роботи оголошується в той самий день, після чого оцінка записується на титульному аркуші курсової роботи та проставляється в екзаменаційну відомість і залікову книжку студента.

 


Рекомендована навчальна література

Основна

1. Кодекс законів України про працю. - К., 2011.

2. Про оплату праці: Закон України - Урядовий кур’єр, 2011.

3. Закони України «Про зайнятість населення». - К., 2011.

4. Закон України «Про колективні договори і угоди». Закони України. - К., 2011.

5. Закон України «Про оплату праці». Закони України. Том 8. - К., 2011.

6. Закон України «Про охорону праці». Закони України. Том 4. - К., 2011.

7. Агафонова Л.Г., Агафонова О.С. Туризм, готельний та рес­торанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулю­вання: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Київський ун-т тури­зму, економіки і права. - К.: Знання України, 2002. - 352 с.

8. Е. В. Агамирова Управление персоналом в туризме и гостинично-

ресторанном бизнесе. Практикум. М.: Дашков и Ко, 2007.- 180 с.

9. 9.Байлик С.И. Гостиничное хазяйство. Проблеми, перспекти­ви, сертификация / Учебное пособие: 2-е изд., пере раб. и доп. - К.: Дакор, 2006. - 288 с.

10. Гостиничннй и туристический бизнес / Под ред. проф. Л.Д. Чудновского - М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАН­ДЕМ», изд. ЗКМОС, 1998. - 352 с.

11. Мальська М.П., Худо В.В. Менеджмент туризму. Вступ до спеціальності / Навчальний посібник. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. - 314 с.

12. Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: теорія та практика / Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 424 с.

13. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готель­ного підприємства / Навчальний посібник. К.: Центр навчальної лі­тератури, 2007. - 344 с.

14. Ткаченко Т.І., Гаврилюк С.П. Економіка готельного госпо­дарства і туризму / Навч. посіб. - К.: КНТЕУ, 2005. - 179 с.

15. Управление персоналом организации/ Под. ред. Кибанова А. Я. и др. - М: Инфра-М, 2001. - 254 с..

16. Федорченко В.К., Мініч І.М. Готельне господарство: основні показники, оцінка якості послуг. - К.: КІТЕП, 1999.

17. Щекин Г. В. Основы кадрового менеджмента: Учебник - 3-е издание, перераб. и доп. - К:МАУП, 1999. - 352 с.

18. Щёкин Г. В. Социальная теория и кадровая политика: Моногр. - К.: МАУП, 2000. - 576 с.

 

Додаткова

1. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой работе. - М.: Юристъ, 2001. - 496 с.

2. Гаврилюк С.П. Конкурентоспроможність підприємств у сфері туристичного бізнесу: Навч. посіб. - К.: Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2006. - 180с.

3. Гительман Л., Исаев А. Дорожная карта управления профессионализмом в энергокомпании// «Энергорынок»№7, 2007.

4. Жукова М.А. Менеджмент в туристском бизнесе: учебное пособие - М.: КНОРУС, 2006.-192 с.

5. Карпіловська С.Я., Мітельман Р.И., Синявський В.В., Ткаченко О.М., Федоришин Б.О., Ящишин О.О. Основи професіографії: навч. посібник. - К.: МАУП, 1997.-148 с.

6. Коровина Ю. Разработка системы мотивации персонала в гостиничном бизнесе// www.cfin.ru

7. Райли Майкл Управление персоналом в гостеприимстве. Пер. с англ. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 191 с.

8. Рентабельность инвестиций в персонал: измерение экономической ценности персонала./Як Фитц-енц, под. ред. В.И.Ярных.- М.:Вершина, 2006.-320 с.

9. Рогожин М.Ю. Деловые документы в примерах и образцах. - М.: МЦФЭР, 2003. - 496 с.

10. Саак А.Э., Пшеничных Ю. А. Менеджмент в социально-культурном

сервисе и туризме: Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2007.- 512 с.

11. Сладкевич В.П. Мотивационный менеджмент: Курс лекций. - К.: МАУП, 2001. - 168 с.

12. Управление персоналом: уч. - практ. пособие под ред. Кибанова А.Я., Ивановской Л.В. - М.: Приор, 1999. - 352 с.

13. Щекин Г.В. Организация и психология управления персоналом: учебно-методич. пособие. - К.:МАУП, 2002.-832 с.

 


Додаток А

Орієнтовна тематика курсових робіт

 

1. Формування готельно-туристичного бізнесу в УкраїніПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 407; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.134.111 (0.032 с.)