До оформлення курсових робіт 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

До оформлення курсових робітМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

До оформлення курсових робіт

З дисципліни

«МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ

ГОТЕЛЬНО-ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ»

Для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Денної та заочної форм навчання

Усі цитати, цифровий фактичний матеріал і бібліографічні дані перевірено, написання одиниць відповідає стандартам Вимогам до інструктивно-методичної літератури відповідає До друку і в світ дозволяю
   
Автор: Кондрацька Л.П, к.е.н., доцент _______________ Проректор з науково-педагогічної роботи (навчальний процес) Шинкарик М.І. ___________________
   
  Обговорено та рекомендовано до друку кафедрою менеджменту ТНЕУ, протокол №? від??.??.2012р. Зав. кафедри ___________ Брич В.Я. Вченою Радою факультету міжнародного бізнесу та менеджменту ТНЕУ, протокол №? від??.??.2012р. Голова______________Тибінь А.М.

 

ТНЕУ – 2012

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

До оформлення курсових робіт

З дисципліни

«МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ

ГОТЕЛЬНО-ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ»

Для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Денної та заочної форм навчання

 

Тернопіль – ТНЕУ

 

Методичні рекомендації до оформлення курсових робіт з дисципліни «Менеджмент персоналу готельно-туристичної сфери» для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. -?? с.

 

 

Автор: к.е.н., доцент Кондрацька Лілія Петрівна,

 

 

Відповідальний д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту

за випуск: Брич Василь Ярославович

 

 

Наукові рецензенти:????????????????????????????????,

????????????????

 

Схвалено і затверджено

на засіданні кафедри менеджменту,

протокол №? від??.??.2012р.

 

 

Схвалено

Радою ФМБМ ТНЕУ,

Протокол №? від??.??.2012р.


ЗМІСТ

 

Стор.

 

Вступ  
Розділ 1. Порядок виконання курсової роботи  
Розділ 2. Зміст, структура та обсяги курсової роботи  
Розділ 3. Вимоги щодо оформлення курсової роботи  
3.1. Загальні вказівки  
3.2. Оформлення таблиць  
3.3. Оформлення рисунків  
3.4. Оформлення формул, приміток, посилань  
3.5. Оформлення списку використаних джерел та додатків  
4. Підготовка до захисту та захист курсової роботи  
5. Рекомендована навчальна література  
Перелік використаних джерел  
Додаток А. Орієнтовна тематика курсових робіт  
Додаток Б. Приклад структури курсової роботи  
Додаток В. Зразок оформлення титульного аркуша  
Додаток Д. Зразки оформлення бібліографічних описів у списку джерел  

 


 

ВСТУП

 

Відповідно до навчальних планів підготовки бакалаврів з менеджменту студенти напряму підготовки 6.030601 Менеджмент усіх форм навчання виконують курсову роботу з дисципліни «Менеджмент персоналу готельно-туристичної сфери».

Виконання курсової роботи являє собою один із видів самостійної навчальної та водночас науково-дослідної роботи студентів, призначений засвідчити якість набутих студентами знань та вміння використовуватиїхпри опрацюванні теоретичних і конкретних практичних питань у галузі управлінської діяльності.

Виконання курсової роботи переслідує одразу декілька цілей:

Ø закріпити та поглибити теоретичні знання, набуті студентами у процесі вивчення дисципліни «Менеджмент персоналу готельно-туристичної сфери;

Ø розвинути у студентів навички самостійної роботи зі спеціальною літературою, довідниками, джерелами статистичної інформації тощо;

Ø виробити вміння узагальнювати теоретичні матеріали, самостійно формулювати висновки;

Ø прищепити навички розробки пропозицій, обґрунтування та обстоювання власної точки зору з проблем, що досліджуються, виробити вміння застосовувати набуті теоретичні знання при вирішенні конкретних практичних завдань.

Написання курсової роботи має сприяти більш глибокому засвоєнню студентами програмних питань курсу. Це вимагає від них самостійного поглибленого вивчення не лише навчальної, але й спеціальної літератури, монографій, статей, що друкуються у періодичних виданнях, наукових збірниках тощо.

Курсова робота має містити елементи наукового пошуку, спрямованого на більш ефективне вирішення питань, які вивчаються. Для цього потрібно здійснити збір та провести порівняльний аналіз інформації з різних літературних джерел, відшукати та опрацювати відповідні статистичні матеріали, узагальнити ці вихідні дані та сформулювати власнівисновки й пропозиції.

Студенти денної форми навчання виконують курсову роботу на основі ретельного вивчення та узагальнення теоретичних положень з відповідних літературних джерел, а також використання фактичних даних, наведених у статистичних щорічниках, науковій літературі, періодичних виданнях.

Студентам заочної форми навчання при виконанні курсової роботи слід використовувати також інструктивні, нормативні, звітні матеріали підприємств або організацій, в яких вони працюють.


РОЗДІЛ 1

Таблиця 1

Орієнтовний регламент виконання курсової роботи

Етап Зміст виконуваних робіт Рекомендовані терміни виконання робіт
Вибір і затвердження теми курсової роботи Студент ознайомлюється з рекомендованою тематикою робіт і вибирає конкретну тему, після чого подає на кафедру письмової заяви з проханням затвердити обрану тему та призначити наукового керівника Для студентів денної форми навчання – впродовж 1–3-го тижнів 8-го семестру Для студентів заочної форми навчання – впродовж лекційного періоду
Складання і затвердження плану курсової роботи Студент ознайомлюється з літературними джерелами щодо обраної проблеми, складає перший варіант плану роботи та подає його науковому керівникові для затвердження Для студентів денної форми навчання – впродовж 4-го тижня семестру Для студентів заочної форми навчання – впродовж лекційного періоду (але не пізніше останнього дня сесії)
Добір та вивчення літератури. Здійснення дослідження Складання бібліографії, поглиблене вивчення підібраної літератури. Класифікація, систематизація та опрацювання відповідно до послідовності пунктів плану курсової роботи зібраного матеріалу; у разі необхідності підбирається додаткова інформація. Формулювання власних висновків по суті обраної проблеми дослідження. Вирішення на консультаціях з науковим керівником питань, які виникають під час виконання дослідження, з подальшим коригуванням отриманих результатів Для студентів денної форми навчання – впродовж 5-12-го тижнів семестру Для студентів заочної форми навчання – впродовж періоду, відведеного для самостійної роботи студентів між двома черговими сесіями
Написання та оформлення роботи Підготовка письмового варіанта тексту, оформлення курсової роботи згідно із вимогами, подання остаточно відкоригованого варіанта курсової роботи на кафедру Для студентів усіх форм навчання – робота має бути подана на кафедру не пізніше як за 4 тижні до закінчення навчального семестру
Підготовка до захисту і захист курсової роботи Ознайомлення із відзивом наукового керівника на курсову роботу. Підготовка до захисту та публічний захист результатів дослідження у вигляді виступу на засіданні комісії Не пізніше як за 2 тижня до закінчення семестру

 


РОЗДІЛ 2

ЗМІСТ, СТРУКТУРА ТА ОБСЯГИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсова робота повинна мати чітку та логічну побудову. Складовими частинами курсової роботи мають бути вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел, додатки (у разі необхідності). Приклад структури курсової роботи на тему «Теоретичні засади мотивації персоналу та їх практична реалізація в діяльності готельно-туристичних організацій» наведено в додатку Б.

У вступі до курсової роботи (1-2 сторінки) стисло характеризується сучасний стан розробки проблеми та питань, що вимагають вирішення. Зокрема, у вступі обґрунтовується актуальність теми, чітко визначаються мета курсової роботи та її завдання, об’єкт і предмет дослідження, характеризується рівень опрацювання проблеми у вітчизняній і зарубіжній літературі, виокремлюються дискусійні питання та невирішені проблеми, вказується інформаційна база дослідження.

Основна частина – це стрижень усієї курсової роботи, в ній глибоко та всебічно розкривається сутність обраної теми, її найважливіші питання та проблеми. В цій частині роботи необхідно показати, як досліджувана проблема з позицій сучасності висвітлена в літературі, викласти сутність існуючих підходів до її вирішення, здійснити їх критичний аналіз, провести порівняння та сформулювати власну точку зору. Виклад теоретичних положень має супроводжуватися (за можливістю) аналізом статистичної інформації, прикладами з практики управлінської діяльності. У цій частині курсової роботи студент повинен продемонструвати свої знання з питань, що досліджувалися, вміння узагальнювати матеріали, послідовно їх викладати, робити висновки, обґрунтовувати свої пропозиції.

Основну частину курсової роботи (загальним обсягом 30-35 сторінок) рекомендується структурно і пропорційно за обсягом сторінок поділити на три-чотири розділи. Рекомендації щодо змістовного наповнення основної частини курсової роботина тему «Порівняльна характеристика основних теорій мотивації та особливості їх реалізації у практиці вітчизняного управління готельно-туристичних організацій”, що містить три розділи, наводяться нижче. Хоча залежно від специфіки обраної проблеми допускається інша побудова основної частини та змістовне наповнення кожного з розділів.

Перший розділ основної частини. У цьому розділі обов’язково слід представити понятійно-категоріальний апарат дослідження, а саме, висвітлити існуючі різноманітні погляди дослідників на сутність основних понять, які стосуються обраної проблеми (із обов’язковим посиланням на джерело інформації), зробити їх критичний аналіз, здійснити їх критичне співставлення, узагальнення та викласти власний погляд. Наводиться еволюція розробок щодо предмету дослідження, здійснюється їх критичний аналіз. Також в даному розділі мають бути охарактеризовані існуючі підходи до класифікації та висвітлені фактори, що впливають на предмет дослідження, і визначені його роль та місце в загальній системі управління діяльністю підприємства.

Приклад. В першому розділі основної частини рекомендується:

· висвітлити існуючі погляди дослідників на сутність поняття «мотивація персоналу» (із обов’язковим посиланням на джерело інформації), зробити їх критичний аналіз та викласти власний погляд;

· визначити роль та місце мотивації в загальній системі управління діяльністю готельно-туристичного підприємства;

· висвітлити як співвідносяться між собою поняття «мотивація», «потреби», «спонукання», «стимули»;

· охарактеризувати модель мотивації та розкрити сутність основних складових вказаної моделі;

· провести порівняльний аналіз теорій змісту мотивації персоналу та теорій процесу мотивації (що є спільним, у чому розходяться погляди авторів в межах кожної з груп теорій мотивації, переваги та недоліки досліджуваних теорій) та з’ясувати, в чому полягає різниця поміж теоріями змісту та процесу мотивації (для наочності узагальнюючий порівняльний аналіз теорій мотивації можна подати у таблиці).

Другий розділ основної частини. Цьому розділу роботи обов’язково повинен бути притаманний аналітичний характер. Залежно від характеру обраної проблеми висвітлюються існуючі методики аналізу її дослідження, їх переваги та недоліки. Зокрема, у цьому розділі здійснюється аналіз системи показників, які дозволяють оцінити різні сторони предмету дослідження (рівень, сутність, властивості, особливості, характер змін, співвідношення складових). При написанні цього розділу курсової роботи бажано використовувати не лише знання, набуті студентами у процесі вивчення дисципліни «Менеджмент персоналу готельно-туристичної сфери», а й знання з таких дисциплін: «Менеджмент», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Теорія ймовірності та математична статистика», «Економіка підприємства», «Статистика», «Фінанси», «Бухгалтерський облік».

Приклад. В другому розділіосновної частини пропонується:

· розглянути систему показників, за допомогою яких можна оцінити рівень мотивації персоналу на готельно-туристичному підприємстві;

· дослідити тенденції зміни внутрішніх та зовнішніх факторів, що впливають на процес мотивації персоналу готельно-туристичного підприємства;

· розглянути систему показників, за допомогою яких можна визначити ефективність мотивації робітників в готельно-туристичній організації;

· охарактеризувати складові винагородження працівників в готельно-туристичній організації.

Третій розділ основної частини. Цей розділ повинен бути максимально насиченим фактологічною інформацією, представленою у вигляді таблиць, діаграм, графіків, схем тощо. Залежно від специфіки обраної проблеми особливу увагу слід надати висвітленню особливостей прояву та розв’язання досліджуваної проблеми у практиці вітчизняних готельно-туристичних підприємств (зокрема, залежно від їхньої галузевої належності або організаційно-правової форми), широко використовуючи аналіз статистичної інформації щодо предмету дослідження. Інформаційну базу мають складати публікації у періодичних виданнях, статистичні щорічники, монографії, спеціальна література з обраної проблематики.

Також в цьому розділі обґрунтовується доцільність застосування у діяльності вітчизняних готельно-туристичних підприємств найбільш ефективних теорій (або їх елементів) з теми дослідження, пропозиції щодо можливих шляхів вирішення проблем та удосконалення управлінської діяльності.

Приклад. В третьому розділі основної частини щонайменше необхідно:

· дослідити особливості діяльності вітчизняних в готельно-туристичних підприємств та економіки України в цілому;

· здійснити аналіз традиційних систем мотивації, які використовуються в практиці діяльності вітчизняних в готельно-туристичних підприємств, виявити їх переваги та недоліки;

· сформулювати проблеми, пов’язані з практикою винагородження персоналу готельно-туристичних підприємств;

· обґрунтувати пропозиції щодо доцільності впровадження окремих теорій мотивації персоналу (або їх елементів), які дозволять підвищити ефективність мотиваційних процесів на вітчизняних в готельно-туристичних підприємствах.

Розділи основної частини мають бути логічно пов’язаними між собою та пропорційні за обсягом сторінок. Теоретичні положення повинні виступати основою дляаналізу первинних матеріалів або статистичної інформації, а висновки та пропозиції мають базуватися на викладених теоретичних положеннях та проведеному аналізі. В кінці кожного з розділів основної частини студент повинен зробити загальний висновок щодо викладеного в даному розділі матеріалу та зробити логічний перехід до матеріалу, що представлений у наступному розділі.

У висновках (3-4 сторінки) потрібно стисло викласти основні результати проведених досліджень і визначити, якою мірою вирішені завдання та досягнута мета курсової роботи, що були сформульовані у вступі.

Список використаних джерел повинен включати складений за чинними правилами перелік усіх використаних літературних джерел (додаток Д). Рекомендована навчальна література для виконання курсової роботи наведена в п’ятому розділі цих методичних вказівок, перелік спеціальної літератури залежить від обраної студентом теми. Інформаційною базою висвітлення практичних засад розв’язання обраної проблеми є спеціальна монографічна література та періодичні видання, які пропонує бібліотека ТНЕУ.

У додатках, обсяг яких не обмежується, виносяться громіздкі таблиці, схеми, рисунки, пояснення тощо.

Приклад структури курсової роботи на тему «Порівняльна характеристика основних теорій мотивації персоналу та особливості їх реалізації у практиці вітчизняного управління в готельно-туристичного підприємства» наведено в додатку Б.


РОЗДІЛ 3

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

3.1. Загальні вказівки

Курсова робота має бути виконана та оформлена з додержанням усіх технічних вимог до наукових робіт. Текс роботи має бути набраний на комп’ютері та віддрукований на принтері на одному боці аркуша білого паперу формату А4. Шрифт Times New Roman розміром 14 пт, через 1,5 інтервали.

Текс розміщується на сторінці, яка обмежується полями: лівим – 20-25 мм, правим – 10-15 мм, верхнім – 20-25 мм, нижнім – 20-25 мм. Відстань між заголовком і текстом має бути в межах 15-20 мм.

Мова курсової роботи – державна.

Курсова робота комплектується у такій послідовності:

Ø титульний аркуш;

Ø зміст;

Ø вступ;

Ø основна частина;

Ø висновки;

Ø список використаних джерел;

Ø додатки (у разі необхідності).

Курсова робота відкривається титульним аркушем, на якому вказані: назва вузу, тема, прізвище автора та інші відомості, що ідентифікують курсову роботу (форма титульного аркуша наведена у додатку В).

Після титульного аркуша вміщується сторінка змісту, де наводиться перелік заголовків частин курсової роботи та вказуються номери сторінок, з яких вони починаються. Назви розділів у змісті й тексті мають бути однаковими.

Вступ, кожний розділ, висновки, список використаних джерел та додатки починаються з нової сторінки, а наступний підрозділ – одразу після закінчення попереднього.

Текст основної частини курсової роботи поділяють відповідно до затвердженого науковим керівником плану на розділи. Назви розділів записуються у вигляді заголовків великими літерами. Заголовки розділів слід друкувати з абзацним відступом та без підкреслень. Перенесення слів у заголовках не допускається. Крапки наприкінці заголовків не ставляться. Якщо заголовок складається з двох речень, їх відокремлюють крапкою. Розділи та підрозділи слід нумерувати арабськими цифрами. Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах усього тексту за винятком додатків (1, 2, 3 і т. ін.).

Курсова робота має бути стилістично та граматично правильно оформлена. Стиль викладання має бути строгим, стриманим, без вияву емоцій, чітким, без орфографічних і синтаксичних помилок. При побудові речень бажано використання дієслів, що стоять у невизначено-особистій формі, наприклад: «Вважається доцільним запропонувати...», а не «Я пропоную...». При викладенні матеріалу слід користуватися загальновизнаною управлінською термінологією, звертаючи увагу на точність її застосування та чіткість формулювань. Скорочення слів у тексті курсової роботи та ілюстраціях до неї, крім загальновизнаних абревіатур, не допускається.

Матеріал у курсовій роботі має бути викладений у логічній послідовності. Не допускається перехід до розглядання іншого питання, доки висвітлення попереднього не завершено.

Остаточно оформлена курсова робота підписується студентом на титульному аркуші та у зброшурованому виді у встановлений термін здається на кафедру менеджменту для рецензування та прийняття науковим керівником рішення щодо можливості допуску роботи до захисту.

 

 

3.2. Оформлення таблиць

Таблиці застосовують для наочності та зручності подання цифрового матеріалу і узагальненого текстового матеріалу. Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. Розміщувати таблиці слід так, щоб їх можна було читати без повороту рукопису; якщо це неможливо, таблиці розміщують так, щоб рукопис треба було повернути за стрілкою годинника.

Загальна форма таблиці має наступний вигляд:

 

Таблиця _____

(номер)

____________________________________________________________

(назва таблиці)

 

Головка таблиці     Заголовки стовпців
        Підзаголовки стовпців
А         Нумерація стовпців
Боковик (заголовки рядків)             Рядки
             
  Стовпці (колонки)  

Кожна таблиця повинна мати назву, яка має точно і стисло відображати її зміст. Назву таблиці не підкреслюють. Назву слід розміщувати один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами таблиці пишуть «Продовження табл. __» із зазначенням номера таблиці.

Праворуч над назвою таблиці пишуть слово «Таблиця» та вказують на порядковий номер (знак «№» перед цифрами не ставиться). Таблиці (за винятком таблиць у додатках) слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу. Номер таблиці складається з номеру розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, «Таблиця 2.1» – перша таблиця другого розділу.

Таблиці кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка.

Якщо в тексті роботи є тільки одна таблиця, то її позначають «Таблиця».

При побудові таблиці слід дотримуватися збереження певних пропорцій між її частинами: боковик не може займати більш ніж третину її формату, а висота заголовочної частини перевищувати третину висоти таблиці.

Заголовки стовпців і рядків таблиці слід друкувати з великої літери, підзаголовки – з малої, якщо вони є продовженням заголовка, або з великої, якщо вони мають самостійне значення. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять, заголовки і підзаголовки стовпців друкують в однині.

Заголовки стовпців, як правило, друкують паралельно рядкам таблиці. За необхідності допускається перпендикулярне розміщення заголовків стовпців.

Розділяти заголовки і підзаголовки боковика і стовпців діагональними лініями не допускається.

Колонку «№ з/п» у таблицю не включають. За необхідності нумерації рядків їх порядкові номери ставлять перед назвою заголовків рядків.

Таблиці ліворуч, праворуч і знизу, як правило, обмежують лініями.

Горизонтальні й вертикальні лінії, що розмежовують рядки таблиці, можна не креслити, якщо брак таких не ускладнює користування таблицею.

Головку таблиці треба відокремлювати лінією від тексту таблиці.

Допускається розміщення таблиці вздовж довгого боку аркуша.

Якщо рядки або стовпці таблиці виходять за формат сторінки, то таблицю ділять на частини, які розміщують одна під одною або поряд, при цьому в кожній частині таблиці повторюють її головку й боковик.

У разі поділу таблиці на частини допускається її головку або боковик заміняти, відповідно, номерами стовпців і рядків. При цьому нумерують арабськими цифрами стовпці і (або) рядки першої частини таблиці.

Колонки (стовпці) таблиці нумерують і в тому випадку, коли на них є посилання у тексті курсової роботи.

Якщо в кінці сторінки таблиця переривається і її продовження буде на наступній сторінці, то в першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, що обмежує таблицю, не креслять.

Якщо всі дані, що наведені у таблиці, мають однакові одиниці вимірювання, то її вказують у назві, відокремлюючи від останньої комою, якщо різні – то в заголовках стовпців або рядків через кому. Позначення одиниць вимірювання при цьому має відповідати загальноприйнятим стандартам.

Текст, який повторюється у боковику або стовпці таблиці та складається з одного слова, можна замінювати лапками. Якщо такий текст складається з двох або більше слів, то при першому повторі його замінюють словами «так само», а далі лапками. Замінювати цифри та математичні символи, що повторюються у таблиці, лапками не дозволяється.

Числа у таблиці, як правило, повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Дрібні числа наводяться у вигляді десяткового дробу. Нульові ознаки прийнято позначати знаком тире «–», відсутність даних трьома крапками «...» або літерами «н.в.» (немає відомостей).

Якщо наведені у таблиці дані мають будь-які особливості (є попередніми, відносяться до частини явища, що вивчається, тощо), то на це необхідно вказати у примітках, які розміщують одразу під таблицею.

Таблицю не слід захаращувати зайвими подробицями, які ускладнюють аналіз інформації. Необхідно також уникати утворення клітинок таблиці, що не мають змісту. Коли такі клітинки все ж таки з’являються, то в них треба проставити знак «х», який означає, що вони не заповнюються.

На всі таблиці мають бути зроблені посилання в тексті курсової роботи. При першому посиланні в тексті пишуть слово «табл.», при повторних «див. табл.», після чого вказують номер таблиці (без знака «№»). Наприклад, «Існуючі підходи до класифікації управлінських рішень представлені в табл. 1.3». Складна таблиця супроводжується стислим аналізом та висновками. При цьому в тексті не треба повторювати кількісних відношень, які наведені у таблиці.

Приклад оформлення таблиці

Таблиця 2.1

Приклад оформлення рисунку

 

 

 


Рис. 1.1. Спрощена модель процесу мотивації

 

3.4. Оформлення формул, приміток, посилань

Формули, що наводяться у курсовій роботі, нумеруються арабськими цифрами з порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, відокремлених крапкою, наприклад, (1.2), (3.1). Порядковий номер формули вказують у круглих дужках праворуч від неї.

Пояснення символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, якщо вони не пояснювалися в тексті, мають бути наведені безпосередньо під формулою.

Пояснення кожного символу слід давати з нового рядка в тій послідовності, в якій символи наведено у формулі. Перший рядок пояснення має починатися словом «де» без двокрапки.

Посилання в тексті на порядковий номер формули дають у круглих дужках, наприклад:... у формулі (2.1).

Формули в додатках нумерують окремо арабськими цифрами в межах кожного додатка з додаванням перед цифрою позначення додатка, наприклад:... у формулі (Б.1).

Формули, що подаються одна за одною і не розділені текстом, відокремлюють комою.

При написанні курсової роботи може з’явитися потреба у примітках до тексту або до таблиць. Такі примітки несуть довідкову або пояснювальну інформацію. Якщо примітка лише одна, то після слова “Примітка” ставлять крапку. Якщо приміток декілька, то після слова «Примітка» ставлять двокрапку. Такі примітки нумерують арабськими цифрами з крапкою.

На інформацію, що запозичена з інших джерел (формули, таблиці, схеми, графіки, висновки тощо), а також на цитати, що наводяться у тексті курсової роботи, обов’язково мають бути зроблені посилання. Посилання даються одразу після закінчення цитати або у квадратних дужках, де вказується порядковий номер джерела у списку літератури та відповідна сторінка джерела (наприклад: [4, с. 35]), або під текстом цієї сторінки у вигляді виноски, в якій указують прізвище та ініціали автора, назву джерела, видавництво, рік видання та сторінку.

 

 

3.5. Оформлення списку використаних джерел та додатків

У курсовій роботі обов’язково має бути наведений список використаної при її написанні навчальної, спеціальної, довідкової, статистичної та періодичної літератури, який має суцільну нумерацію.

Найбільш поширеним способом групування літературних джерел у списку літератури є їх розміщення за алфавітним порядком (за першою літерою прізвища автора або першого слова назви літературного джерела). Набір елементів бібліографічного опису літературних джерел різних видів (підручник, навчальний посібник, монографія, стаття, перекладне видання, статистичний щорічник, оригінальне зарубіжне видання, конспект лекцій тощо), спосіб написання кожного елемента, використання розділових знаків тощо наведені у додатку Д.

В процесі оформлення курсової роботи іноді виникає потреба у збагаченні її тексту додатками. Додатки, як правило, містять проміжні математичні розрахунки, первинні матеріали, громіздкі таблиці та інші матеріали допоміжного характеру. Додатки розмішують після списку використаних джерел у порядку появи посилань на них у тексті курсової роботи.

Додатки позначають великими літерами української абетки, починаючи з А, за винятком літер Г, ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Після слова «Додаток» друкують літеру, що позначає його послідовність, наприклад, «Додаток А», «Додаток Б» і т. д.

Допускається позначення додатків літерами латинської абетки, за винятком літер І та О.

Якщо у курсовій роботі один додаток, то він позначається «Додаток А».

Кожний додаток повинен мати тематичний заголовок та починатися з нової сторінки із зазначенням угорі в середині сторінки слова «Додаток» і його позначенням. Якщо додатків кілька, вони нумеруються по черзі арабськими цифрами без знака «№».

 

Таблиця 4

ECTS -, національна та університетська шкали оцінювання

курсової роботи

Оцінка курсової роботи за шкалою ECTS Оцінка курсової роботи за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ Оцінка курсової роботи за національною шкалою
A 90 - 100 5 (відмінно)
B 85 - 89 4 (добре)
C 75 - 84
D 65 - 74 3 (задовільно)
E 60 - 64
FX 35 – 59 2 (незадовільно) з можливістю повторного захисту курсової роботи
F 1 – 34 2 (незадовільно) з обов’язковим повторним виконанням курсової роботи

 

Рішення комісії щодо оцінки курсової роботи оголошується в той самий день, після чого оцінка записується на титульному аркуші курсової роботи та проставляється в екзаменаційну відомість і залікову книжку студента.

 


Рекомендована навчальна література

Основна

1. Кодекс законів України про працю. - К., 2011.

2. Про оплату праці: Закон України - Урядовий кур’єр, 2011.

3. Закони України «Про зайнятість населення». - К., 2011.

4. Закон України «Про колективні договори і угоди». Закони України. - К., 2011.

5. Закон України «Про оплату праці». Закони України. Том 8. - К., 2011.

6. Закон України «Про охорону праці». Закони України. Том 4. - К., 2011.

7. Агафонова Л.Г., Агафонова О.С. Туризм, готельний та рес­торанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулю­вання: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Київський ун-т тури­зму, економіки і права. - К.: Знання України, 2002. - 352 с.

8. Е. В. Агамирова Управление персоналом в туризме и гостинично-

ресторанном бизнесе. Практикум. М.: Дашков и Ко, 2007.- 180 с.

9. 9.Байлик С.И. Гостиничное хазяйство. Проблеми, перспекти­ви, сертификация / Учебное пособие: 2-е изд., пере раб. и доп. - К.: Дакор, 2006. - 288 с.

10. Гостиничннй и туристический бизнес / Под ред. проф. Л.Д. Чудновского - М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАН­ДЕМ», изд. ЗКМОС, 1998. - 352 с.

11. Мальська М.П., Худо В.В. Менеджмент туризму. Вступ до спеціальності / Навчальний посібник. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. - 314 с.

12. Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: теорія та практика / Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 424 с.

13. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готель­ного підприємства / Навчальний посібник. К.: Центр навчальної лі­тератури, 2007. - 344 с.

14. Ткаченко Т.І., Гаврилюк С.П. Економіка готельного госпо­дарства і туризму / Навч. посіб. - К.: КНТЕУ, 2005. - 179 с.

15. Управление персоналом организации/ Под. ред. Кибанова А. Я. и др. - М: Инфра-М, 2001. - 254 с..

16. Федорченко В.К., Мініч І.М. Готельне господарство: основні показники, оцінка якості послуг. - К.: КІТЕП, 1999.

17. Щекин Г. В. Основы кадрового менеджмента: Учебник - 3-е издание, перераб. и доп. - К:МАУП, 1999. - 352 с.

18. Щёкин Г. В. Социальная теория и кадровая политика: Моногр. - К.: МАУП, 2000. - 576 с.

 

Додаткова

1. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой работе. - М.: Юристъ, 2001. - 496 с.

2. Гаврилюк С.П. Конкурентоспроможність підприємств у сфері туристичного бізнесу: Навч. посіб. - К.: Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2006. - 180с.

3. Гительман Л., Исаев А. Дорожная карта управления профессионализмом в энергокомпании// «Энергорынок»№7, 2007.

4. Жукова М.А. Менеджмент в туристском бизнесе: учебное пособие - М.: КНОРУС, 2006.-192 с.

5. Карпіловська С.Я., Мітельман Р.И., Синявський В.В., Ткаченко О.М., Федоришин Б.О., Ящишин О.О. Основи професіографії: навч. посібник. - К.: МАУП, 1997.-148 с.

6. Коровина Ю. Разработка системы мотивации персонала в гостиничном бизнесе// www.cfin.ru

7. Райли Майкл Управление персоналом в гостеприимстве. Пер. с англ. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 191 с.

8. Рентабельность инвестиций в персонал: измерение экономической ценности персонала./Як Фитц-енц, под. ред. В.И.Ярных.- М.:Вершина, 2006.-320 с.

9. Рогожин М.Ю. Деловые документы в примерах и образцах. - М.: МЦФЭР, 2003. - 496 с.

10. Саак А.Э., Пшеничных Ю. А. Менеджмент в социально-культурном

сервисе и туризме: Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2007.- 512 с.

11. Сладкевич В.П. Мотивационный менеджмент: Курс лекций. - К.: МАУП, 2001. - 168 с.

12. Управление персоналом: уч. - практ. пособие под ред. Кибанова А.Я., Ивановской Л.В. - М.: Приор, 1999. - 352 с.

13. Щекин Г.В. Организация и психология управления персоналом: учебно-методич. пособие. - К.:МАУП, 2002.-832 с.

 


Додаток А

Орієнтовна тематика курсових робіт

 

1. Формування готельно-туристичного бізнесу в Україні

Додаток Б

Вступ

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки


Додаток В

Кафедра менеджменту

На тему

«_____________________________________________________»

 

КУРСОВА РОБОТА

  Студента(ки) групи МТГБз-??   (прізвище, ім’я, по-батькові, підпис)
    Науковий керівник к.е.н., доцент Кондрацька Л.П.   (прізвище, ім’я, по-батькові, підпис)  
Курсову роботу допущено до захисту   «___»__________ 2012 р.    
     
Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 444; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.28.0.143 (0.21 с.)