Методичні вказівки з оформлення курсової роботи
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні вказівки з оформлення курсової роботи3.1. Загальні вимоги.Курсову роботу друкують машинописним способом або за допомогою комп'ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) через два міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці. Мінімальна висота шрифту 1,8 мм. Можна також використати папір форматів у межах від 203х288 до 210х297 мм і подати таблиці та ілюстрації на аркушах формату АЗ.

Обсяг основного тексту курсової роботи повинен становити 50-55 сторінок комп’ютерного тексту. Зазначений обсяг курсових робіт розрахований на використання при їх оформленні звичайних (не портативних) друкарських машинок при друкуванні через 2 інтервали на папері формату А4 або комп'ютерів з використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом.

Текст курсової роботи необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий - не менше 30 мм, правий - не менше 10 мм, верхній - не менше 20 мм, нижній - не менше 20 мм.

Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка - чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту курсової роботи повинна бути однаковою.

Вписувати в текст курсової роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі написання курсової роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту малюнка) машинописним способом. Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці.

Роздруковані на ЕОМ програмні документи повинні відповідати формату А4 (мають бути розрізаними), їх включають до загальної нумерації сторінок курсової роботи і розміщують, як правило, в додатках.

Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти.

Заголовки структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам.

Кожну структурну частину курсової роботи треба починати з нової сторінки.

До загального обсягу курсової роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів дипломної роботи підлягають нумерації на загальних засадах.

3.2. Нумерація.Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок курсової роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Такі структурні частини курсової роботи, як зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера. Звертаємо увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини курсової роботи, нумерують звичайним чином. Не нумерують лише їх заголовки, тобто не можна друкувати:«1. ВСТУП» або «Розділ 6. ВИСНОВКИ». Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: «1.3.2.» (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту Пункт може не мати заголовка.

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в курсової роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках курсової роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, малюнок або креслення, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка.

Наприклад:

Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в курсової роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Таблиці нумерують послідовно в межах розділу (за винятком таблиць, поданих у додатках) курсової роботи. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу).

Якщо в курсової роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовження табл. 1.2».

Формули в курсової роботі (якщо їх більше одної) нумерують аналогічно рисункам та таблицям. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1).

Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові і пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова «Примітки» ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

1. ...

2. ...

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова «Примітка» ставлять крапку.

3.3. Ілюстрації. Ілюструють курсові роботи, виходячи із певного загального задуму, за ретельно продуманим тематичним планом, який допомагає уникнути ілюстрацій випадкових, пов'язаних із другорядними деталями тексту і запобігти невиправданим пропускам ілюстрацій до найважливіших тем. Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст - ілюстрації. Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. При необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий підпис).

Підпис під ілюстрацією звичайно має чотири основних елементи:

- найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом «Рис.»;

- порядковий номер ілюстрації, який вказується без знаку номера арабськими цифрами;

- тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога стислою характеристикою зображеного;

- експлікацію, яка будується так: деталі сюжету позначають цифрами, які виносять у підпис, супроводжуючи їх текстом. Треба зазначити, що експлікація не замінює загального найменування сюжету, а лише пояснює його. Приклад:

Рис. 2.4 Схема розміщення елементів касети:

1 - розмотувач плівки;

2 - сталеві ролики;

3 - привідний валик;

4 - опорні стояки.

Основними видами ілюстративного матеріалу в курсових роботах є: креслення, технічний рисунок, схема, фотографія, діаграма і графік.

Не варто оформлювати посилання на ілюстрації як самостійні фрази, в яких лише повторюється те, що міститься у підписі. У тому місці, де викладається тема, пов'язана з ілюстрацією, і де читачеві треба вказати на неї, розміщують посилання у вигляді виразу у круглих дужках «(рис. 3.3)» або зворот типу: «...як це видно з рис. 3.3» або «... як це показано на рис. 3.3».

Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їх чітке відтворення (електрографічне копіювання, мікрофільмування). Ілюстрації виконують чорнилом, тушшю або пастою чорного кольору на білому непрозорому папері.

3.4. Таблиці.Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

За логікою побудови таблиці її логічний суб'єкт, або підмет (позначення тих предметів, які в ній характеризуються), розміщують у боковику, головці, чи в них обох, а не у прографці; логічний предмет таблиці, або присудок (тобто дані, якими характеризується присудок,) - у прографці, а не в головці чи боковику. Кожен заголовок над графою стосується всіх даних цієї графи, кожен заголовок рядка в боковику - всіх даних цього рядка.

Заголовок кожної графи в головці таблиці має бути по можливості коротким. Слід уникати повторів тематичного заголовка в заголовках граф, одиниці виміру зазначати у тематичному заголовку, виносити до узагальнюючих заголовків слова, що повторюються.

Боковик, як і головка, вимагає лаконічності. Повторювані слова тут також виносять в об'єднувальні рубрики; загальні для всіх заголовків боковика слова розміщують у заголовку над ним.

У прографці повторювані елементи, які мають відношення до всієї таблиці, виносять в тематичний заголовок або в заголовок графи; однорідні числові дані розміщують так, щоб їх класи співпадали; неоднорідні - посередині графи; лапки використовують тільки замість однакових слів, які стоять одне під одним.

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки - з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба. Таблиця друкується 14 шрифтом 1,5 інтервалом, але, при необхідності, якщо це покращить вигляд роботи може дтукуватись 12 шрифтом з одинарним інтервалом.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку дипломної роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах одної сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її головку, в другому випадку - бокових.

Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна заміняти лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами «Те ж», а далі лапками. Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів, які повторюються, не слід. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

На всі таблиці курсової роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово "таблиця" в тексті пишуть скорочено, наприклад: "...в табл. 1.2".

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово "дивись", наприклад: "див.табл.1.3".

3.5. Оформлення списку використаних джерел. В списку використаної літератури розміщуються нормативні акти та всі інші літературні джерела в алфавітному порядку за авторами а при відсутності такого – по назві видання.

3.6. Додатки.Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини (книги), розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті курсової роботи.

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках курсової роботи, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток _ » і номер додатку ставиться арабськими цифрами без вказуванням знаку №.. Наприклад пишемо “Додаток 1”

 

Захист курсової роботи.

Виконану і належним чином оформлену курсову роботу студенти в призначений термін здають науковому керівнику на рецензування.

Керівник курсової роботи знайомиться з її змістом і готує на неї письмову рецензію. У рецензії відмічаються позитивні і негативні сторони роботи, недоліки її змісту і оформлення.

При необхідності робота повертається студенту на доопрацювання.

Відрецензована робота повертається студенту для підготовки до захисту перед комісією, яку призначає завідуючий кафедрою.

Студент у виділений для нього час (5-8 хв.) робить коротку доповідь в якій розкриває основний зміст роботи, дає відповіді на критичні зауваження, які вказані в рецензії наукового керівника, а також на питання членів комісії. Комісія, як правило, задає питання по темі роботи студента.

Захищенні роботи, підписані головою і членами комісії передають по реєстру завідуючому лабораторією кафедри.

Однією з умов впровадження нових технологій навчання для забезпечення якості підготовки фахівців є модульно-рейтингова система оцінки успішності студентів. Вона включає систему технологічних та дидактичних заходів, спрямованих на підвищення якості навчання шляхом активізації навчальної діяльності, створення умов для змагання та прояву здібностей.

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за курсову роботу – 100.

Розподіл балів:

Представлення на перевірку:

згідно графіку – 20 балів

з запізненням – 10 балів

Дотримання вимог щодо оформлення роботи:

якісне – 20 балів

повернення на доопрацювання – 10 балів

Якість виконання роботи:

без зауважень по суті роботи – 30 балів

несуттєві зауваження – 20 балів

суттєві зауваження – 10 балів

Захист роботи:

одержані якісні відповіді на всі питання (5 запитань) – 30 балів

одержані якісні відповіді на 4 питання – 20 балів

одержані якісні відповіді на 3 питання – 10 балів

Оцінювання курсової роботи:

Відмінно – 90-100 балів

Добре – 75-89 балів

Задовільно – 60-74 балів

За результатами доопрацювань студент може набрати додаткову кількість балів, а саме:

мin – 10 балів, max – 20 балів – за оформлення

мin – 10 балів, max – 30 балів – за якість виконання

Курсова робота оцінюється тільки один раз. В разі одержання при захисті роботи незадовільної оцінки викладач призначає студенту нову тему курсової роботи, яка захищається студентом в строки встановлені деканатом.

 

Теми курсових робіт

1. Організація бізнесу та його обліку в умовах ринкової економіки

2. Бухгалтерський облік у системі економічних відносин

3. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

4. Організація облікового процесу на сільськогосподарському підприємстві

5. Організація економічної політики підприємства

6. Організація облікової політики підприємства

7. Організація діловодства, документування операцій та документообігу

8. Організація роботи облікового апарату

9. Організація юридичної відповідальності

10. Організація матеріальної відповідальності

11. Організація захисту інформації підприємства

12. Організація бухгалтерського обліку активів підприємства

13. Організація бухгалтерського обліку пасивів

14. Організація обліку грошових коштів підприємства

15. Організація обліку касових операцій

16. Організація обліку коштів на рахунках підприємства у банках

17. Організація обліку векселів

18. Організація обліку інвестицій

19. Організація обліку капітальних інвестицій

20. Організація обліку фінансових інвестицій

21. Організація обліку поточних фінансових інвестицій

22. Організація обліку довгострокових фінансових інвестицій

23. Організація обліку дебіторської заборгованості

24. Організація обліку поточної дебіторської заборгованості

25. Організація обліку довгострокової дебіторської заборгованості

26. Організація обліку розрахунків з покупцями і замовниками

27. Організація обліку розрахунків з підзвітними особами

28. Організація обліку зобов'язань

29. Організація обліку поточних зобов’язань

30. Організація обліку довгострокових зобов’язань

31. Організація обліку кредитів банку

32. Організація обліку короткострокових кредитів банку

33. Організація обліку довгострокових кредитів банку

34. Організація обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками

35. Організація обліку розрахунків за податками та платежами

36. Організація обліку розрахунків за страхуванням

37. Організація обліку праці та її оплати

38. Організація обліку нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

39. Організація обліку утримання із доходів громадян

40. Організація обліку розрахунків по товарних операціях

41. Організація обліку розрахунків по нетоварних операціях

42. Організація обліку запасів

43. Організація обліку біологічних активів

44. Організація обліку поточних біологічних активів

45. Організація обліку довгострокових біологічних активів

46. Організація обліку готової продукції

47. Організація обліку малоцінних предметів

48. Організація обліку на позабалансових рахунках

49. Організація обліку необоротних активів

50. Організація обліку основних засобів

51. Організація обліку амортизації (зносу) основних засобів

52. Організація обліку орендних (лізингових) операцій

53. Організація обліку інших необоротних матеріальних активів

54. Організація обліку нематеріальних активів

55. Організація обліку власного капіталу

56. Організація обліку витрат виробництва і витрат діяльності

57. Організація обліку витрат виробництва

58. Організація обліку витрат діяльності

59. Організація обліку доходів і результатів діяльності

60. Організація складання та надання бухгалтерської звітності

61. Організація складання та надання фінансової звітності

62. Організація отримання інформації для складання та подання податкової звітності

63. Організація складання та подання статистичної звітності

64. Внутрішня бухгалтерська та управлінська звітність: поняття, принципи розробки, використання для аналізу діяльності

65. Інвентаризація як складова облікової політики підприємства

66. Особливості організації облікової роботи на малих підприємствах

67. Організація обліку у фермерських господарствах

68. Особливості організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах

69. Організація економічного аналізу на підприємстві

70. Організація обліку зовнішньоекономічної діяльності

71. Організація податкового обліку

72. Організація управлінського обліку

73. Організація внутрішньогосподарського контролю

74. Організація бухгалтерського контролю

75. Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки

 

Список рекомендованої літератури

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року.

2. Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. № 322-VІІІ, зі змінами та доповненнями.

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-ІV.

4. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-ІV.

5. Закон України “Про систему оподаткування” від 25.06.91 р. № 1251-ХІІ у редакції Закону України від 18.02.97 р. № 77/97-ВР, зі змінами і доповненнями.

6. Закон України “Про заставу” від 02.10.92 р. № 2655-ХІІ (із змінами та доповненнями).

7. Закон України “Про оплату праці” від 24.03.95 р. № 108/95-ВР, у редакції Закону України від 06.02.97 р. № 504/97-ВР, зі змінами і доповненнями.

8. Закон України “Про відпустки” від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

9. Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.97 р. № 168/97-ВР (зі змінами та доповненнями).

10. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР, зі змінами і доповненнями.

11. Закон України “Про фіксований сільськогосподарський податок” від 17.12.98 р. № 320-ХІV, із змінами і доповненнями.

12. Закон України від 16.07.99 р. № 996-ХІV “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” (зі змінами і доповненнями).

13. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23.09.99 р. № 1105-ХІV (зі змінами і доповненнями).

14. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 2 березня 2000 року № 1533-ІІІ (зі змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 11 січня 2001 року № 2213-ІІІ).

15. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ (із змінами та доповненнями).

16. Закон України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування” від 11 січня 2001 року № 2213-ІІІ.

17. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від 18 січня 2001 року № 2240-ІІІ.

18. Закон України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 22.02.2001 р. № 2272-ІІІ, зі змінами, внесеними Законом України від 03.04.03 р. № 660-ІV.

19. Закон України “Про обіг векселів в Україні” від 05.04.01 р. № 2374-ІІІ.

20. Закон України “Про податок з доходів з фізичних осіб” від 22.05.03 р. № 889-ІV.

21. Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.2003 року № 1058-ІV.

22. Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю: Постанова Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15 червня 1965 р. № П-6, зі змінами та доповненнями.

23. Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю: Постанова Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25 квітня 1966 р. № П-7, зі змінами та доповненнями.

24. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, і документів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69, зі змінами та доповненнями.

25. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88.

26. Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернути і використаних довіреностей на одержання цінностей: наказ Мінфіну України від 16 травня 1996 р. № 99.

27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87.

28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87.

29. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291.

30. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291.

31. Наказ Міністерства аграрної політики України від 07.03.2001 р. № 49 “Про затвердження регістрів та Методичних рекомендацій з організації та ведення бухгалтерського обліку за журнально-ордерною формою на підприємствах агропромислового комплексу”.

32. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001 р. № 132.

33. Інструкція зі статистики заробітної плати: наказ Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 р. № 5.

34. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: постанова Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22.

35. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України: постанова Правління Національного банку України від 15.09.2004 р. № 435.

36. Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні: постанова Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

37. Бутинець Ф.Ф., Войналович О.П., Томашевська І.Л. Організація бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За редакцією д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. – 4-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 528 с.

38. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. За ред. Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського. – 4-те вид., доп. і перероб. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр „Інтелект +” Інституту післядипломної освіти), „Інтелект-Захід”, 2005. – 1072 с.

39. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2006. – 526 с.

40. Бухгалтерський облік у сільському господарстві: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит”. За ред. Ф.Ф. Бутинця та к.е.н., доц. М.М. Коцупатрого. – Житомир: ПП „Рута”, 2003. – 512 с.

41. Кім Г., Сопко В.В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навчальний посібник – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 440 с.

42. Литвин Ю.Я. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу в сільському господарстві: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1993. – 301 с.: іл.

43. Маренич Т.Г. Бухгалтерський облік в агроформуваннях: Підручник. / За ред. В.Я. Амбросова. – 2-ге видання, доповнене і перероблене. – К.: ВД „Професіонал”, 2005. – 896 с.

44. Огійчук М.Ф. та ін. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник / За ред. проф. М.Ф. Огійчука. – К.: Аграрна освіта, 2001. – 605 с.

45. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник / За редакцією В.С. Леня – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 696 с.

46. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 260 с.; іл.

47. Фінансовий облік: первинна документація та облікова реєстрація: Навч. посіб. / М.Р. Лучко, М.Я. Остап’юк, Й.Я. Даньків та ін. – К.: Знання, 2005. – 319 с. – (Вища освіта XXI століття).

 

Додаток 1

Таблиця

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.185.97 (0.03 с.)