ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРАВДЮК Наталія Леонідівна, ЛЮБАР Оксана Олександрівна, КОВАЛЬ Любов Віталіївна.ПРАВДЮК Наталія Леонідівна, ЛЮБАР Оксана Олександрівна, КОВАЛЬ Любов Віталіївна.

Організація обліку. Методичні вказівки по виконанню курсових робіт для студентів денної та заочної форм навчання факультету економіки і підприємництва зі спеціальності 7.050.106 “Облік і аудит”

Видавничий центр

Вінницького національного аграрного університету

21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3

 

 

Зміст

Вступ 4

1. Розрахунок кількості балів за видами робіт з дисципліни

“Організація обліку” 5

2. Методичні вказівки по написанню курсових робіт 7

3. Методичні вказівки з оформлення курсової роботи 14

4. Захист курсової роботи 17

5. Теми курсових робіт 18

Список рекомендованої літератури 20

Додатки 22

Вступ

Бухгалтерський облік є важливим елементом економічної системи, без знання якого неможливе ефективне управління підприємством. Він є одним з головних джерел інформації про виробничу і фінансово-господарську діяльність підприємств і їх об’єднань, необхідної для прийняття та реалізації управлінських рішень. Однак, лише налагоджена система бухгалтерського обліку дає змогу отримати необхідну інформацію для забезпечення управління господарською діяльністю підприємства. Отримана з бухгалтерського обліку інформація аналізується для прийняття оперативних, тактичних і стратегічних рішень, а тому неналежна її якість може призвести до невірних висновків та прийнятих рішень. Крім того, бухгалтерська інформація забезпечує контроль за збереженням активів підприємства, за господарською діяльністю, у зв’язку з чим є важливим засобом зміцнення фінансового стану підприємства.

Ефективне функціонування будь-якої системи, в тому числі і системи бухгалтерського обліку, забезпечують такі складові: 1) кадрова складова; 2) матеріальне забезпечення; 3) інформаційна складова; 4) організаційна складова.

При цьому організація забезпечує найбільш оптимальне поєднання перших трьох складових, що і забезпечує ефективне функціонування системи. Не зменшуючи значення перших трьох складових, слід зазначити, що саме організація забезпечує переважну долю успіху.

Організація бухгалтерського обліку на підприємствах в Україні не регламентується ніякими нормативними документами, однак це не зменшує її значення, а лише підкреслює всю складність цієї проблеми, яку необхідно вирішувати у науковому, методологічному та практичному аспектах.

Організація обліку має бути раціональною, за якої облік може найбільш успішно виконувати поставлені перед ним завдання при найменших затратах часу і засобів праці.

Основними передумовами раціональної організації обліку на підприємстві є наступні:

- урахування організаційної структури підприємства, особливостей застосовуваної техніки і технології, організації виробництва;

- визначення характеру й обсягу інформації необхідної для обґрунтування оперативних, тактичних і стратегічних рішень;

- урахування законодавчих і нормативних актів щодо здійснення підприємницької діяльності та обліку і звітності;

- встановлення облікових взаємовідносин бухгалтерії з оперативно відокремленими підрозділами підприємства.

Організація бухгалтерського обліку є одним із найбільш відповідальних етапів створення підприємства та підготовки до його ефективної діяльності.

Організація бухгалтерського обліку включає такі питання як:

- форму організації бухгалтерського обліку;

- облікову політику підприємства;

- форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них;

- розробку системи і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності та контролю господарських операцій, включаючи форми самостійно створених підприємством облікових документів, необхідних для накопичення та обробки управлінської інформації;

- визначення права працівників на підписання бухгалтерських документів;

- правила документообігу і технологію обробки облікової інформації;

- визначення системи рахунків, задіяних в обліку.

Організація обліку – це складний процес, дію якого мають забезпечувати висококваліфіковані спеціалісти – організатори обліку на підприємствах. Це спеціалісти широкого профілю, які крім глибоких знань з бухгалтерського обліку, вміють працювати з кадрами, управляти потоками ресурсів, використовувати внутрішню і зовнішню інформацію для формування компетентних суджень і прийняття обґрунтованих рішень тощо.

1. Розрахунок кількості балів за видами робіт з дисципліни “Організація обліку”

 

Структура курсу за КМСОНП для навчальної дисципліни

Організація обліку

(9 семестр 5-го курсу спеціальність „Облік і аудит”)

Вид контролю № залікового кредиту № модуля Назва змістового модуля (назва теми) Види навчальної дисципліни   Загальна кількість заходів / годин Кількість балів за кожний вид діяльності
Поточний контроль Заліковий кредит І 135гд/2,5кр.   Модуль I 67год/1,25кр. ЗМ1 Основи організації бухгалтерського обліку. Організація обліку пасивів Лекції 7/14 3,5
Лабораторні - -
Практичні 7/14 7,0
Самостійна робота студентів 3/37 7,0
Контрольні заходи 1∕2 2,5
Всього ЗМ1 18∕67 год. 20,0
Захист модуля - 10,0
Всього за модуль I 30,0 б.
Модуль II 68год/1,25кр. ЗМ2 Організація обліку активів. Організація роботи облікового апарату, забезпечення бухгалтерського обліку, контролю та аналізу і їх розвитку Лекції 7/14 3,5
Лабораторні - -
Практичні 7/14 7,0
Самостійна робота студентів 3/38 7,0
Контрольні заходи 1∕2 2,5
Всього ЗМ2 18∕68 год. 20,0
Захист модуля - 10,0
Всього за модуль II 30,0 б.
Модуль III Наукова робота та поглиблене вивчення дисципліни (додаткові бали) Публікації    
Участь у конференціях    
Участь в олімпіадах, інше    
Участь в інших конкурсах, отримання грантів   10,0
Всього за поточний контроль 70,0 б.
Всього: Підсумковий контроль 1∕ 30,0 б.
Всього заліковий кредит 36∕135 год. 100,0 б.
Заліковий кредит II 36 год. (1кр.) Модуль IV 36 год.∕1кр. Курсовий проект (100 б.) Підготовка – 70 б., захист курсового проекту (роботи) КП – 30 б.
Заліковий кредит III 36 год. (1кр.) Модуль V 36 год.∕1кр. Практика з дисципліни (100 б.) Навчальна (виробнича) – 70 б. (отрим. перв. умінь і навичок з дисципліни), захист практики – 30 б.

Дисципліна “Організація обліку” вивчається студентами факультету економіки та підприємництва на 5 курсі (9-й семестр).

Навчальний курс включає такі види робіт:

- аудиторні заняття: 28 годин (14 занять) лекцій, 28 годин (14 занять) практичних робіт;

- самостійна робота студентів: вивчення додаткового матеріалу по запланованих темах – 79 годин;

- виконання курсової роботи.

Загальна кількість балів за вивчення дисципліни максимально складає 100 балів (поточний контроль – 70 балів, підсумковий контроль – 30 балів).

Поточний контроль (70 балів):

- за вивчення теоретичного курсу – 7 балів;

- за виконання та захист практичних робіт – 14 балів;

- самостійна робота студентів без викладача – 14 балів;

- за виконання контрольних робіт – 5 балів;

- захист модуля (тестування) – 20 балів;

- наукова робота та поглиблене вивчення дисципліни (додаткові бали) – 10 балів.

Курсова робота оцінюється за окремих умов в сумі 100 балів, які не входять в загальні 100 балів, а академічна оцінка виставляється в залікову книжку окремою графою.

Розрахунок максимальної кількості балів за кожний вид робіт.

Лекції

7 балів : 14 лекцій = 0,5 бала / лекцію

Розподіл балів за категоріями діяльності студента:

- присутність – 0,2 бал;

- повнота та акуратність ведення конспекту – 0,3 бал.

Всього балів за 1 лекцію – 0,5 бала.

Практичні роботи:

14 балів: 14 практичних робіт = 1,0 бал/практичну роботу

Розподіл балів за категоріями діяльності студента:

- присутність – 0,2 бала;

- якісне і своєчасне виконання – 0,3 бал;

- захист роботи – 0,5 бала.

Всього балів за 1 практичну роботу – 1,0 бал.

Самостійна робота студентів без викладача:

а) ведення конспекту

4 бали ∕ 8 тем = 0,5 бала ∕ 1 тема

б) виконання індивідуальних завдань

4 бали / 8 завдань = 0,5 бала / 1 завдання

в) написання рефератів

6 балів / 2 реферати = 3 бала / 1 реферат

Контрольні заходи:

а) контрольні роботи

5 балів : 2 контрольні роботи = 2,5 бали / 1 робота

виконання завдань на 90 – 100 % - 2,5 бали

виконання завдань на 75 – 89 % - 2,0 бали

виконання завдань на 60 – 74 % - 1,5 балів

виконання завдань на 35 – 59 % - 1,0 бал

б) захист модуля: 20 балів : 2 модуля = 10 балів / 1 модуль

виконання завдань на 90 – 100 % - 10 балів

виконання завдань на 75 – 89 % - 8 балів

виконання завдань на 60 – 74 % - 6 балів

виконання завдань на 35 – 59 % - 4 бали

виконання завдань на 20 – 34 % - 2 бали

виконання завдань менше 20 % - 0 балів

Захист курсової роботи.

Виконану і належним чином оформлену курсову роботу студенти в призначений термін здають науковому керівнику на рецензування.

Керівник курсової роботи знайомиться з її змістом і готує на неї письмову рецензію. У рецензії відмічаються позитивні і негативні сторони роботи, недоліки її змісту і оформлення.

При необхідності робота повертається студенту на доопрацювання.

Відрецензована робота повертається студенту для підготовки до захисту перед комісією, яку призначає завідуючий кафедрою.

Студент у виділений для нього час (5-8 хв.) робить коротку доповідь в якій розкриває основний зміст роботи, дає відповіді на критичні зауваження, які вказані в рецензії наукового керівника, а також на питання членів комісії. Комісія, як правило, задає питання по темі роботи студента.

Захищенні роботи, підписані головою і членами комісії передають по реєстру завідуючому лабораторією кафедри.

Однією з умов впровадження нових технологій навчання для забезпечення якості підготовки фахівців є модульно-рейтингова система оцінки успішності студентів. Вона включає систему технологічних та дидактичних заходів, спрямованих на підвищення якості навчання шляхом активізації навчальної діяльності, створення умов для змагання та прояву здібностей.

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за курсову роботу – 100.

Розподіл балів:

Представлення на перевірку:

згідно графіку – 20 балів

з запізненням – 10 балів

Дотримання вимог щодо оформлення роботи:

якісне – 20 балів

повернення на доопрацювання – 10 балів

Якість виконання роботи:

без зауважень по суті роботи – 30 балів

несуттєві зауваження – 20 балів

суттєві зауваження – 10 балів

Захист роботи:

одержані якісні відповіді на всі питання (5 запитань) – 30 балів

одержані якісні відповіді на 4 питання – 20 балів

одержані якісні відповіді на 3 питання – 10 балів

Оцінювання курсової роботи:

Відмінно – 90-100 балів

Добре – 75-89 балів

Задовільно – 60-74 балів

За результатами доопрацювань студент може набрати додаткову кількість балів, а саме:

мin – 10 балів, max – 20 балів – за оформлення

мin – 10 балів, max – 30 балів – за якість виконання

Курсова робота оцінюється тільки один раз. В разі одержання при захисті роботи незадовільної оцінки викладач призначає студенту нову тему курсової роботи, яка захищається студентом в строки встановлені деканатом.

 

Теми курсових робіт

1. Організація бізнесу та його обліку в умовах ринкової економіки

2. Бухгалтерський облік у системі економічних відносин

3. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

4. Організація облікового процесу на сільськогосподарському підприємстві

5. Організація економічної політики підприємства

6. Організація облікової політики підприємства

7. Організація діловодства, документування операцій та документообігу

8. Організація роботи облікового апарату

9. Організація юридичної відповідальності

10. Організація матеріальної відповідальності

11. Організація захисту інформації підприємства

12. Організація бухгалтерського обліку активів підприємства

13. Організація бухгалтерського обліку пасивів

14. Організація обліку грошових коштів підприємства

15. Організація обліку касових операцій

16. Організація обліку коштів на рахунках підприємства у банках

17. Організація обліку векселів

18. Організація обліку інвестицій

19. Організація обліку капітальних інвестицій

20. Організація обліку фінансових інвестицій

21. Організація обліку поточних фінансових інвестицій

22. Організація обліку довгострокових фінансових інвестицій

23. Організація обліку дебіторської заборгованості

24. Організація обліку поточної дебіторської заборгованості

25. Організація обліку довгострокової дебіторської заборгованості

26. Організація обліку розрахунків з покупцями і замовниками

27. Організація обліку розрахунків з підзвітними особами

28. Організація обліку зобов'язань

29. Організація обліку поточних зобов’язань

30. Організація обліку довгострокових зобов’язань

31. Організація обліку кредитів банку

32. Організація обліку короткострокових кредитів банку

33. Організація обліку довгострокових кредитів банку

34. Організація обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками

35. Організація обліку розрахунків за податками та платежами

36. Організація обліку розрахунків за страхуванням

37. Організація обліку праці та її оплати

38. Організація обліку нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

39. Організація обліку утримання із доходів громадян

40. Організація обліку розрахунків по товарних операціях

41. Організація обліку розрахунків по нетоварних операціях

42. Організація обліку запасів

43. Організація обліку біологічних активів

44. Організація обліку поточних біологічних активів

45. Організація обліку довгострокових біологічних активів

46. Організація обліку готової продукції

47. Організація обліку малоцінних предметів

48. Організація обліку на позабалансових рахунках

49. Організація обліку необоротних активів

50. Організація обліку основних засобів

51. Організація обліку амортизації (зносу) основних засобів

52. Організація обліку орендних (лізингових) операцій

53. Організація обліку інших необоротних матеріальних активів

54. Організація обліку нематеріальних активів

55. Організація обліку власного капіталу

56. Організація обліку витрат виробництва і витрат діяльності

57. Організація обліку витрат виробництва

58. Організація обліку витрат діяльності

59. Організація обліку доходів і результатів діяльності

60. Організація складання та надання бухгалтерської звітності

61. Організація складання та надання фінансової звітності

62. Організація отримання інформації для складання та подання податкової звітності

63. Організація складання та подання статистичної звітності

64. Внутрішня бухгалтерська та управлінська звітність: поняття, принципи розробки, використання для аналізу діяльності

65. Інвентаризація як складова облікової політики підприємства

66. Особливості організації облікової роботи на малих підприємствах

67. Організація обліку у фермерських господарствах

68. Особливості організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах

69. Організація економічного аналізу на підприємстві

70. Організація обліку зовнішньоекономічної діяльності

71. Організація податкового обліку

72. Організація управлінського обліку

73. Організація внутрішньогосподарського контролю

74. Організація бухгалтерського контролю

75. Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки

 

Список рекомендованої літератури

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року.

2. Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. № 322-VІІІ, зі змінами та доповненнями.

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-ІV.

4. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-ІV.

5. Закон України “Про систему оподаткування” від 25.06.91 р. № 1251-ХІІ у редакції Закону України від 18.02.97 р. № 77/97-ВР, зі змінами і доповненнями.

6. Закон України “Про заставу” від 02.10.92 р. № 2655-ХІІ (із змінами та доповненнями).

7. Закон України “Про оплату праці” від 24.03.95 р. № 108/95-ВР, у редакції Закону України від 06.02.97 р. № 504/97-ВР, зі змінами і доповненнями.

8. Закон України “Про відпустки” від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

9. Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.97 р. № 168/97-ВР (зі змінами та доповненнями).

10. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР, зі змінами і доповненнями.

11. Закон України “Про фіксований сільськогосподарський податок” від 17.12.98 р. № 320-ХІV, із змінами і доповненнями.

12. Закон України від 16.07.99 р. № 996-ХІV “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” (зі змінами і доповненнями).

13. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23.09.99 р. № 1105-ХІV (зі змінами і доповненнями).

14. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 2 березня 2000 року № 1533-ІІІ (зі змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 11 січня 2001 року № 2213-ІІІ).

15. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ (із змінами та доповненнями).

16. Закон України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування” від 11 січня 2001 року № 2213-ІІІ.

17. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від 18 січня 2001 року № 2240-ІІІ.

18. Закон України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 22.02.2001 р. № 2272-ІІІ, зі змінами, внесеними Законом України від 03.04.03 р. № 660-ІV.

19. Закон України “Про обіг векселів в Україні” від 05.04.01 р. № 2374-ІІІ.

20. Закон України “Про податок з доходів з фізичних осіб” від 22.05.03 р. № 889-ІV.

21. Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.2003 року № 1058-ІV.

22. Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю: Постанова Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15 червня 1965 р. № П-6, зі змінами та доповненнями.

23. Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю: Постанова Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25 квітня 1966 р. № П-7, зі змінами та доповненнями.

24. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, і документів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69, зі змінами та доповненнями.

25. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88.

26. Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернути і використаних довіреностей на одержання цінностей: наказ Мінфіну України від 16 травня 1996 р. № 99.

27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87.

28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87.

29. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291.

30. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291.

31. Наказ Міністерства аграрної політики України від 07.03.2001 р. № 49 “Про затвердження регістрів та Методичних рекомендацій з організації та ведення бухгалтерського обліку за журнально-ордерною формою на підприємствах агропромислового комплексу”.

32. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001 р. № 132.

33. Інструкція зі статистики заробітної плати: наказ Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 р. № 5.

34. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: постанова Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22.

35. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України: постанова Правління Національного банку України від 15.09.2004 р. № 435.

36. Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні: постанова Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

37. Бутинець Ф.Ф., Войналович О.П., Томашевська І.Л. Організація бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За редакцією д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. – 4-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 528 с.

38. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. За ред. Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського. – 4-те вид., доп. і перероб. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр „Інтелект +” Інституту післядипломної освіти), „Інтелект-Захід”, 2005. – 1072 с.

39. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2006. – 526 с.

40. Бухгалтерський облік у сільському господарстві: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит”. За ред. Ф.Ф. Бутинця та к.е.н., доц. М.М. Коцупатрого. – Житомир: ПП „Рута”, 2003. – 512 с.

41. Кім Г., Сопко В.В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навчальний посібник – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 440 с.

42. Литвин Ю.Я. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу в сільському господарстві: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1993. – 301 с.: іл.

43. Маренич Т.Г. Бухгалтерський облік в агроформуваннях: Підручник. / За ред. В.Я. Амбросова. – 2-ге видання, доповнене і перероблене. – К.: ВД „Професіонал”, 2005. – 896 с.

44. Огійчук М.Ф. та ін. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник / За ред. проф. М.Ф. Огійчука. – К.: Аграрна освіта, 2001. – 605 с.

45. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник / За редакцією В.С. Леня – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 696 с.

46. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 260 с.; іл.

47. Фінансовий облік: первинна документація та облікова реєстрація: Навч. посіб. / М.Р. Лучко, М.Я. Остап’юк, Й.Я. Даньків та ін. – К.: Знання, 2005. – 319 с. – (Вища освіта XXI століття).

 

Додаток 1

Таблиця

Додаток 2

Таблиця

Постачальницької діяльності

Літературне джерело Короткий зміст Мета використання в організації обліку
1. Гладков Едуард Договірні зобов’язання та їх окремі види. – К.: Медіа Про, 2005. – 120 с. Висвітлено основні правові аспекти найбільш популярних серед суб’єктів підприємницької діяльності різновидів договорів, порядку їх укладення, виконання та припинення, а також правові наслідки порушення зобов’язань та відповідальність сторін за невиконання ними обов’язків, передбачених договором. Організація договірної роботи на підприємстві
2. ПАЛЕХА ЮРІЙ. Організація загального діловодства: Навч. посібник (зі зразками сучасних ділових паперів). – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: Ліра-К. – 2009. – 458 с. (Серія „Культура діловодства”). Висвітлено питання документаційного забезпечення управління з урахуванням нових тенденцій розвитку діловодства. Зібраний матеріал включає як безпосередньо оформлення документів, так і висвітлення діловодного технологічного процесу. Наведено розгорнуті характеристики основних нормативних положень щодо створення документів, велика увага приділена систематизації документації, особливостям документування. Організація документування господарських операцій
3. Брильов А., Вовченко С. Безготівкові розрахунки в діловому обороті: загальна характеристика ∕∕ Бухгалтерія. – Збірник систематизованого законодавства (випуск 4). – 2007. – С. 180-188. Усі платежі на території України здійснюються у формі готівкових або безготівкових розрахунків. Що таке безготівкові розрахунки, які форми розрахунків застосовуються при здійсненні безготівкових розрахунків розповідають автори публікації. Крім цього вони стисло описують кожну із викладених форм безготівкових розрахунків, наводять їх порівняльну характеристику. Порядок та форми розрахунків

 

 

Додаток 3

Міністерство аграрної політики України

Вінницький національний аграрний університет

 

Факультет економіки Кафедра організації обліку

та підприємництва та звітності

 

Курсова робота

з дисципліни „Організація обліку” на тему:

„Організація роботи облікового апарату”

 

 

Виконала: студентка 5-го курсу денної форми навчання групи 51-ОА

Ковальчук С.В.

 

 

Керівник: Коваль Л.В.

 

 

ВІННИЦЯ 2009

Додаток 4

Список використаних джерел

 

1. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. За ред. Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського. – 7-те вид., доп. і перероб. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр „Інтелект +” Інституту післядипломної освіти), „Інтелект-Захід”, 2008. – 1224 с.

2. Воловець Я.В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. – К.: Алеута, 2006. – 199 с.

3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-ІV.

4. Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей. Затверджено наказом Мінфіну України від 16.05.96 р. № 99.

5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджено наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291.

6. Коблянська О.І. Фінансовий облік: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2007. – 471 с. – (Вища освіта XXI століття).

7. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року.

8. Кривонос А.О. Облік розрахунків з продавцями / Бухгалтерія. – 2008. – № 11(790). – С. 72-75.

9. Кундря-Висоцька О.П. Організація обліку: Навчальний посібник. – Львів: ЛБІ НБУ, 2006. – 223 с.

10. Мацибора В.І., Збарський В.К., Мацибора Т.В. Економіка підприємства: Навч. посібник. – К.: Каравела, 2008. – 312 с.

11. Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств. Затверджено наказом Міністерства аграрної політики України від 04.06.2009 р. № 390.

12. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник / За редакцією В.С. Леня – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 696 с.

13. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджено наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291.

14. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Затверджено наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88.

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”. Затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87.

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”. Затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87.

17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання”. Затверджено наказом Мінфіну України від 31.01.2000 р. № 20.

18. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. № 996-ХІV (зі змінами і доповненнями).

19. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 05.04.01 р. № 2374-ІІІ.

20. Сопко В.В. Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів): Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.

21. Філіна Г.І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 320 с.

22. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2007. – 400 с.

23. Фінансовий облік: первинна документація та облікова реєстрація: Навч. посіб. / М.Р. Лучко, М.Я. Остап’юк, Й.Я. Даньків та ін. – К.: Знання, 2005. – 319 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

24. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-ІV.

 

 

ПРАВДЮК Наталія Леонідівна, ЛЮБАР Оксана Олександрівна, КОВАЛЬ Любов Віталіївна.

Організація обліку. Методичні вказівки по виконанню курсових робіт для студентів денної та заочної форм навчання факультету економіки і підприємництва зі спеціальності 7.050.106 “Облік і аудит”

Видавничий центр

Вінницького національного аграрного університету

21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3

 

 

Зміст

Вступ 4

1. Розрахунок кількості балів за видами робіт з дисципліни

“Організація обліку” 5

2. Методичні вказівки по написанню курсових робіт 7

3. Методичні вказівки з оформлення курсової роботи 14

4. Захист курсової роботи 17

5. Теми курсових робіт 18

Список рекомендованої літератури 20

Додатки 22

Вступ

Бухгалтерський облік є важливим елементом економічної системи, без знання якого неможливе ефективне управління підприємством. Він є одним з головних джерел інформації про виробничу і фінансово-господарську діяльність підприємств і їх об’єднань, необхідної для прийняття та реалізації управлінських рішень. Однак, лише налагоджена система бухгалтерського обліку дає змогу отримати необхідну інформацію для забезпечення управління господарською діяльністю підприємства. Отримана з бухгалтерського обліку інформація аналізується для прийняття оперативних, тактичних і стратегічних рішень, а тому неналежна її якість може призвести до невірних висновків та прийнятих рішень. Крім того, бухгалтерська інформація забезпечує контроль за збереженням активів підприємства, за господарською діяльністю, у зв’язку з чим є важливим засобом зміцнення фінансового стану підприємства.

Ефективне функціонування будь-якої системи, в тому числі і системи бухгалтерського обліку, забезпечують такі складові: 1) кадрова складова; 2) матеріальне забезпечення; 3) інформаційна складова; 4) організаційна складова.

При цьому організація забезпечує найбільш оптимальне поєднання перших трьох складових, що і забезпечує ефективне функціонування системи. Не зменшуючи значення перших трьох складових, слід зазначити, що саме організація забезпечує переважну долю успіху.

Організація бухгалтерського обліку на підприємствах в Україні не регламентується ніякими нормативними документами, однак це не зменшує її значення, а лише підкреслює всю складність цієї проблеми, яку необхідно вирішувати у науковому, методологічному та практичному аспектах.

Організація обліку має бути раціональною, за якої облік може найбільш успішно виконувати поставлені перед ним завдання при найменших затратах часу і засобів праці.

Основними передумовами раціональної організації обліку на підприємстві є наступні:

- урахування організаційної структури підприємства, особливостей застосовуваної техніки і технології, організації виробництва;

- визначення характеру й обсягу інформації необхідної для обґрунтування оперативних, тактичних і стратегічних рішень;

- урахування законодавчих і нормативних актів щодо здійснення підприємницької діяльності та обліку і звітності;

- встановлення облікових взаємовідносин бухгалтерії з оперативно відокремленими підрозділами підприємства.

Організація бухгалтерського обліку є одним із найбільш відповідальних етапів створення підприємства та підготовки до його ефективної діяльності.

Організація бухгалтерського обліку включає такі питання як:

- форму організації бухгалтерського обліку;

- облікову політику підприємства;

- форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них;

- розробку системи і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності та контролю господарських операцій, включаючи форми самостійно створених підприємством облікових документів, необхідних для накопичення та обробки управлінської інформації;

- визначення права працівників на підписання бухгалтерських документів;

- правила документообігу і технологію обробки облікової інформації;

- визначення системи рахунків, задіяних в обліку.

Організація обліку – це складний процес, дію якого мають забезпечувати висококваліфіковані спеціалісти – організатори обліку на підприємствах. Це спеціалісти широкого профілю, які крім глибоких знань з бухгалтерського обліку, вміють працювати з кадрами, управляти потоками ресурсів, використовувати внутрішню і зовнішню інформацію для формування компетентних суджень і прийняття обґрунтованих рішень тощо.

1. Розрахунок кількості балів за видами робіт з дисципліни “Організація обліку”

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.049 с.)