Структура курсу за КМСОНП для навчальної дисципліни
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Структура курсу за КМСОНП для навчальної дисципліниОрганізація обліку

(9 семестр 5-го курсу спеціальність „Облік і аудит”)

Вид контролю № залікового кредиту № модуля Назва змістового модуля (назва теми) Види навчальної дисципліни   Загальна кількість заходів / годин Кількість балів за кожний вид діяльності
Поточний контроль Заліковий кредит І 135гд/2,5кр.   Модуль I 67год/1,25кр. ЗМ1 Основи організації бухгалтерського обліку. Організація обліку пасивів Лекції 7/14 3,5
Лабораторні - -
Практичні 7/14 7,0
Самостійна робота студентів 3/37 7,0
Контрольні заходи 1∕2 2,5
Всього ЗМ1 18∕67 год. 20,0
Захист модуля - 10,0
Всього за модуль I 30,0 б.
Модуль II 68год/1,25кр. ЗМ2 Організація обліку активів. Організація роботи облікового апарату, забезпечення бухгалтерського обліку, контролю та аналізу і їх розвитку Лекції 7/14 3,5
Лабораторні - -
Практичні 7/14 7,0
Самостійна робота студентів 3/38 7,0
Контрольні заходи 1∕2 2,5
Всього ЗМ2 18∕68 год. 20,0
Захист модуля - 10,0
Всього за модуль II 30,0 б.
Модуль III Наукова робота та поглиблене вивчення дисципліни (додаткові бали) Публікації    
Участь у конференціях    
Участь в олімпіадах, інше    
Участь в інших конкурсах, отримання грантів   10,0
Всього за поточний контроль 70,0 б.
Всього: Підсумковий контроль 1∕ 30,0 б.
Всього заліковий кредит 36∕135 год. 100,0 б.
Заліковий кредит II 36 год. (1кр.) Модуль IV 36 год.∕1кр. Курсовий проект (100 б.) Підготовка – 70 б., захист курсового проекту (роботи) КП – 30 б.
Заліковий кредит III 36 год. (1кр.) Модуль V 36 год.∕1кр. Практика з дисципліни (100 б.) Навчальна (виробнича) – 70 б. (отрим. перв. умінь і навичок з дисципліни), захист практики – 30 б.

Дисципліна “Організація обліку” вивчається студентами факультету економіки та підприємництва на 5 курсі (9-й семестр).

Навчальний курс включає такі види робіт:

- аудиторні заняття: 28 годин (14 занять) лекцій, 28 годин (14 занять) практичних робіт;

- самостійна робота студентів: вивчення додаткового матеріалу по запланованих темах – 79 годин;

- виконання курсової роботи.

Загальна кількість балів за вивчення дисципліни максимально складає 100 балів (поточний контроль – 70 балів, підсумковий контроль – 30 балів).

Поточний контроль (70 балів):

- за вивчення теоретичного курсу – 7 балів;

- за виконання та захист практичних робіт – 14 балів;

- самостійна робота студентів без викладача – 14 балів;

- за виконання контрольних робіт – 5 балів;

- захист модуля (тестування) – 20 балів;

- наукова робота та поглиблене вивчення дисципліни (додаткові бали) – 10 балів.

Курсова робота оцінюється за окремих умов в сумі 100 балів, які не входять в загальні 100 балів, а академічна оцінка виставляється в залікову книжку окремою графою.

Розрахунок максимальної кількості балів за кожний вид робіт.

Лекції

7 балів : 14 лекцій = 0,5 бала / лекцію

Розподіл балів за категоріями діяльності студента:

- присутність – 0,2 бал;

- повнота та акуратність ведення конспекту – 0,3 бал.

Всього балів за 1 лекцію – 0,5 бала.

Практичні роботи:

14 балів: 14 практичних робіт = 1,0 бал/практичну роботу

Розподіл балів за категоріями діяльності студента:

- присутність – 0,2 бала;

- якісне і своєчасне виконання – 0,3 бал;

- захист роботи – 0,5 бала.

Всього балів за 1 практичну роботу – 1,0 бал.

Самостійна робота студентів без викладача:

а) ведення конспекту

4 бали ∕ 8 тем = 0,5 бала ∕ 1 тема

б) виконання індивідуальних завдань

4 бали / 8 завдань = 0,5 бала / 1 завдання

в) написання рефератів

6 балів / 2 реферати = 3 бала / 1 реферат

Контрольні заходи:

а) контрольні роботи

5 балів : 2 контрольні роботи = 2,5 бали / 1 робота

виконання завдань на 90 – 100 % - 2,5 бали

виконання завдань на 75 – 89 % - 2,0 бали

виконання завдань на 60 – 74 % - 1,5 балів

виконання завдань на 35 – 59 % - 1,0 бал

б) захист модуля: 20 балів : 2 модуля = 10 балів / 1 модуль

виконання завдань на 90 – 100 % - 10 балів

виконання завдань на 75 – 89 % - 8 балів

виконання завдань на 60 – 74 % - 6 балів

виконання завдань на 35 – 59 % - 4 бали

виконання завдань на 20 – 34 % - 2 бали

виконання завдань менше 20 % - 0 балів

Методичні вказівки по написанню курсових робіт

Курсова робота - це підсумок вивчення курсу “Організація обліку”.

Мета курсової роботи:

- систематизувати, закріпити та розширити теоретичні та практичні знання та навики студентів по організації обліку;

- виробити у них вміння користуватися у виробничих умовах первинними і зведеними документами, обліковими регістрами, звітними та іншими інформаційними матеріалами, аналізувати їх, давати їм критичну оцінку;

- навчити студентів робити висновки, вносити пропозиції по удосконаленню діючої методики організації обліку на підприємствах;

- залучати студентів до рішення проблемних питань по вибраній темі курсової роботи;

- виробити у студентів уміння самостійно викладати матеріал у вигляді стрункої системи теоретичних і логічних послідовних положень, підкріплених практичними прикладами;

- навчити студентів правильно формулювати думки по суті питання.

Тему курсової роботи студенти вибирають самостійно у відповідності з тематикою, рекомендованої кафедрою.

Курсову роботу пишуть на основі вивчення літературних джерел, інструкцій а також планових, облікових і звітних матеріалів конкретного підприємства, на базі якого буде розроблятися тема.

Приступаючи до виконання курсової роботи студент повинен передусім самостійно підібрати матеріал, який буде покладено в її основу, скласти детальний список необхідної літератури (книги, брошури, статті), вивчити літературу і зробити висновки.

Перш за все, необхідно ознайомитися з нормативними та інструктивними матеріалами. Міністерства фінансів України, Мінагропрому України, монографіями, статтями, копіями документів, підручниками та навчальними посібниками.

Необхідну літературу студент повинен підібрати по каталогу або довідковій картотеці бібліотеки, а інструктивний матеріал знайти в довідниках і періодичних виданнях та інформаційних бюлетенях.

Після підбору і ретельного вивчення літератури студент, проконсультувавшись з керівником, переходить до складання плану:

Приклади плану курсової роботи приведено нижче.

 

Тема: Організація бізнесу та його обліку в умовах ринкової економіки

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичні дослідження з питань організації бізнесу та його обліку в умовах ринкової економіки

1.1. Нормативно-правове забезпечення

1.2. Огляд літературних джерел

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Організаційно-правовий статус підприємства

2.2. Облікова політика підприємства

РОЗДІЛ 3. Організація бізнесу та його обліку в умовах ринкової економіки

3.1. Бухгалтерський облік як мова бізнесу

3.2. Система та процес бухгалтерського обліку

3.3. Підприємство – від створення до ліквідації

3.4. Бізнес-план і його роль в розвитку підприємства

3.5. Організація бухгалтерського обліку: поняття, завдання та значення

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Тема: Організація облікової політики підприємства

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичні дослідження з питань організації облікової політики підприємства

1.1. Нормативно-правове забезпечення

1.2. Огляд літературних джерел

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Організаційно-правовий статус підприємства

2.2. Облікова політика підприємства

РОЗДІЛ 3. Організація облікової політики підприємства

3.1. Поняття та значення облікової політики

3.2. Принципи формування облікової політики

3.3. Процес формування облікової політики підприємства

3.4. Документальне оформлення облікової політики

3.5. Коригування облікової політики

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

 

Тема: Організація діловодства, документування операцій та документообігу

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичні та нормативно-правові аспекти досліджуваної теми

1.1. Нормативно-правове забезпечення

1.2. Огляд літературних джерел

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Організаційно-правовий статус підприємства

2.2. Облікова політика підприємства

РОЗДІЛ 3. Організація діловодства, документування операцій та документообігу

3.1. Організаційні основи документування операцій та діловодства в підприємствах

3.2. Вимоги до змісту і оформлення документів

3.3. Класифікація документів

3.4. Порядок перевірки й опрацювання документів

3.5. Документообіг і його організація

3.6. Організація зберігання документів

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.032 с.)