Рекомендації для умовних позначень текстових і графічних документів курсових проектівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рекомендації для умовних позначень текстових і графічних документів курсових проектівПредметна система умовних позначень для курсових проектів на кафедрах повинна мати таку структуру:

хх-хх.хх.ххх.хх.ххх хх,

1 2 3 4 5 6

де 1 /ХХ-ХХ/ – числовий шифр кафедри, прийнятий у ВНТУ;

2 /…/ – умовний код дисципліни (скорочена назва дисципліни);

3 /XXX/ – порядковий номер технічного завдання на курсове проектування;

4 /XX/ – порядковий номер варіанта технічного завдання;

5 /XX/ – два символи для позначення складальних одиниць (від 01 до 99);

5 /XXX/ – три символи для позначень простих складальних одиниць, що входять в основні складальні одиниці об'єкта курсового проекту, записані в специфікації складального креслення об'єкта (використовується один знак зліва від І до 9), і порядкових номерів оригінальних деталей (два останніх знаки праворуч від 01 до 99);

6 /XX/ – код неосновного конструкторського документа (ВС, СК, ПЗ,

К3, Е3, Е5 тощо). Для схем позначення вибираються таким чином:

 

 

Додаток Б

(обов’язковий)

 

 

Схема

електрична принципова

 

Види схем: електрична Е;

автоматизації А;

гідравлічна Г.

Типи схем: структурна 1;

функціональна 2;

принципова 3;

з’єднання 4;

підключення 5;

загальна 6;

розміщення 7;

інші 8;

об’єднана 0.

Наприклад, для схеми електричної принципової – Е3.

Предметна система умовних позначень з структурою показана з шифром на прикладі кафедри МРВ та ОАВ:

Приклади позначень:

08-31.ДМ.26.01.00.000 – специфікація для складального креслення (основний конструкторський документ проекту) привода розробленого за ТЗ №26 варіанта №1;

08-31.ДМ.26.01.00.000 ПЗ – код пояснювальної записки;

08-31.ДМ.26.01.00.000 СК – складальне креслення привода;

08-31.ДМ.26.01.04.000 – специфікація складальної одиниці привода, наприклад, редуктора;

08-31.ДМ.26.01.04.000 СК – складальне креслення вузла привода (редуктора);

08-31.ДМ.26.01.04.100 – специфікація простої складальної одиниці, що входить в більш складну, наприклад, збірне черв’ячне колесо черв'ячного редуктора;

08-31.ДМ.26.01.04.100 СК – складальне креслення простого вузла;

08-31.ДМ.26.01.00.001 – креслення деталі, що входить безпосередньо в складальне креслення привода;

08-31.ДМ.26.01.04.001 – креслення деталі, що входить в складальне креслення вузла;

08-31 ДМ.26.01.04.101 – креслення деталі, що входить в просту складальну одиницю.

Умовні відповідні позначення проставляються на всіх аркушах пояснювальної записки та специфікацій.

Принципові схеми об'єкта курсового проектування чи його складових частин обов'язково повинні мати перелік елементів, який у вигляді таблиці, оформленої згідно з вимогами відповідного стандарту, розміщується над основним написом принципової схеми на відстані не менше 12 мм або оформлюєтьсяяк самостійний документ. При наведенні переліку елементів як самостійного документа його умовний шифр складається із шифру схеми з добавлянням перед позначенням неосновного конструкторського документа літери П, наприклад, для кінематичної схеми – 08-31.ДМ.015.00.000 ПКЗ (...ПЕЗ – для схеми електричної принципової і т.п.). Перелік елементів записують в специфікацію складального креслення об'єкта курсового проектування після схеми, до якої він випущений і розміщують в додатках пояснювальної записки.

Схеми з'єднань (монтажні) об'єкта курсового проектування або його складових частин обов'язково повинні мати таблицю з'єднань, яка може розміщуватись над основним написом схеми або випускатись як самостійний документ.

Шифр таблиці з'єднань при випуску її як самостійного документа складається із шифру схеми з'єднань з добавлянням перед позначенням неосновного конструкторського документа літери Т, наприклад, для гідравлічної схеми з'єднань – 08-31.ДМ.015.00.000 ТГ4. Таблицю з'єднань записують в специфікацію після схеми, до якої вона (або замість схеми) випущена.

 

ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КП (КР)

 

Визначається робочим планом-графіком виконання КП (КР), підписаним викладачем, завідувачем кафедри та затверджується деканатом відповідного факультету. Графік подається до відповідного деканату за місяць до захисту КП (КР).

Попередньо здійснюється:

– нормоконтроль курсових проектів;

– виправлення помилок (для КП та КР), що стосуються оформлення і його відповідності нормативно-технічним документам;

– перевірка КП (КР).

Будь-яке переписування матеріалів літературних джерел або електронних документів (електронних книг, INTERNET-сайтів) неприпустимо. Якщо студент вважає за необхідність наведення певної кількості описових матеріалів, то вони розміщуються у додатках.

Далі підписуються графи „Керівник” та „Нормоконтроль” для курсового проекту, „Керівник” для курсової роботи. Для захисту курсових проектів кафедрою призначається комісія у складі не менше як двох викладачів.

До захисту допускаються курсові проекти, що виконані в повному обсязі згідно з затвердженим індивідуальним завданням, перевірені керівником і підписані ним на титульному аркуші із зазначенням дати. Рекомендується підписувати КР (КП) таким чином: „До захисту”, „Дата”, „Підпис керівника”. КП (КР), які не підписані до захисту керівником, на захист не виносяться.

Стан справ з виконанням курсового проекту певної дисципліни з допуском до складання іспиту за цією дисципліною не пов’язувати, прирівнявши у такий спосіб захист курсового проекту до додаткового іспиту.

Захист проекту проводиться публічно за встановленим графіком перед комісією, склад якої затверджується завідуючим кафедрою, і здійснюється таким чином:

– студент робить доповідь з теми до 5-10 хвилин (або допускається інша форма прийому КР (КП), що визначається комісією);

– після доповіді члени комісії задають питання за темою проекту;

– за результатами захисту комісія на закритому засіданні визначає оцінку, яка потім оголошується студенту;

– у випадку виявлення керівником проекту чи членами комісії факту несамостійного виконання проекту, студент до захисту не допускається.

Рекомендується після захисту проекту і визначення відповідної оцінки на титульному аркуші пояснювальної записки давати такий запис: „Оцінка”, „Дата”, „Підписи членів комісії”.

КП (КР) оцінюється за дванадцятибальною системою на підставі критеріїв виконаної та захищеної КР (КП) з даної дисципліни, затвердженої відповідною кафедрою. Всі вимоги до якості КР (КП) повинні бути відображені в критеріях оцінювання.

3.1 Обов`язки кафедри

 

Кафедра несе повну відповідальність за хід курсового проектування у навчальному процесі, в зв’язку з цим:

– розроблює відповідні методичні вказівки до виконання курсового проектування на кафедрі, критерії оцінювання та іншу необхідну методичну документацію, щорічно переглядає їх на початку навчального року і доводить до відома студентів через керівників на початку курсового проектування;

– вирішує питання стосовно організації та проведення передбачено-го навчальним планом виконання курсових проектів та робіт із закріплених за нею дисциплін;

– заздалегідь формує та затверджує тематику курсових проектів та робіт;

– організовує роботу залів курсового проектування і разом з бібліотекою забезпечує процес необхідними методичними та довідковими матеріалами;

– регулярно заслуховує на засіданнях питання організації, виконан-ня, захисту курсових проектів та робіт; подає до деканату інформацію про порушення студентами графіка курсового проектування;

– організовує нормоконтроль курсових проектів;

– формує комісії для захисту курсових проектів та робіт; організовує їх роботу;

– здає захищені проекти до архіву, де вони зберігаються у встановленому порядку;

– обговорює на засіданнях підсумки курсового проектування і заходи щодо підвищення його якості;

– питання затвердження тематики КР (КП), організації, виконання, захисту, підсумків відображаються в протоколах кафедри;

– розроблює і переглядає критерії оцінювання курсових проектів та робіт.

3.2 Обов`язки деканату

 

Деканат здійснює загальний контроль за організацією та ходом курсового проектування кафедрою, у зв’язку з чим:

– своєчасно інформує кафедру про недопуск до проектування студентів, які не виконали навчальний план з дисциплін, що є базовими для виконання відповідних курсових проектів;

– разом з робочими планами розглядає, коригує і затверджує графік курсового проектування, а у необхідних випадках розроблює і погоджує з керівником курсового проекту індивідуальний план роботи студента;

– має інформацію щодо графіку захисту курсових проектів;

– виносить на розгляд Вченої Ради інституту підсумки виконання курсових проектів та питання вдосконалення курсового проектування;

– у випадку необхідності інформує директорат про хід курсового проектування на кафедрі.

3.3 Обов`язки керівника курсового проекту (курсової роботи)

 

Керівництво курсовим проектуванням здійснюється найбільш кваліфікованими викладачами, які ведуть лекційні, практичні і лабораторні заняття з даної дисципліни. Керівник:

– готує індивідуальні завдання на курсовий проект, у яких визначає коло питань, які мають висвітлюватися у курсовому проекті;

– заздалегідь розроблює графік виконання курсового проекту і контролює його виконання кожним студентом (графіки виконання та консультацій повинні мати своє відображення на стендах або в залі курсового проектування кафедри);

– контролює виконання студентом поетапного індивідуального графіка курсового проектування з відповідною поміткою в журналі;

– організовує і проводить консультації з питань курсового проектування;

– веде журнал, відзначаючи не тільки стан успішності та відвідування консультацій за семестр, але й заповнює в кінці журналу за списком поетапний графік виконання КП;

– проміжні етапи позначаються у відсотках (не іншими позначен-нями, типу „+”, „–”), а на заключному – у відсотках, рейтингом та відпо-відною оцінкою дванадцятибальної шкали;

– переглядає оформлення проекту і візує графу “Нормоконтроль” у випадку відповідності поданого проекту нормативно-технічним документам;

– перевіряє і візує до захисту (чи відхиляє) виконаний, оформлений і підписаний студентом курсовий проект;

– після завершення графіка проектування продовжує консультуван-ня, але переглядає і перевіряє вже повністю закінчений і оформлений курсовий проект.

Суттєвим порушенням вимог до виконання курсового проектування, прийнятим в ВНТУ, є відсутність:

– аркуша технічного завдання з відповідними підписами;

– графічної частини, специфікації, переліків, які повинні згідно з технічним завданням представлятись в додатках проекту.

Питання документообігу

 

Для поліпшення стану справ з курсовим проектуванням рекомендуються додаткові впливові фактори:

– зміни індивідуальних завдань КР (КП) за науковим напрямом (тематикою) обговорюються на засіданнях кафедри, а методичні питання КР (КП) дисциплін повинні регулярно обговорюватись на методичних семінарах;

– питання удосконалення та якості КР (КП) повинні постійно розглядатись на Вчених радах відповідних факультетів та інститутів;

– КР (КП) здаються в архів не пізніше другого дня від дати останнього захисту, згідно з затвердженим графіком разом з екзаменаційною відомістю, а курсові проекти, які захищаються за індивідуальним графіком, здаються в архів цього ж дня або в наступний день до 10 год., разом з екзаменаційним направленням;

– стимулює дострокове виконання, отримання більш високого рейтингу в межах відведеного, яка може пропонувати керівник роботи (проекту) з обговоренням пропозицій на засіданні кафедри;

– кожна кафедра профільного інституту повинна мати свою документацію (внутрішнього використання) з вимогами до викладання дисциплін, критеріїв оцінювання пояснювальної записки та захисту проектів; дотримання та змін відповідних державних стандартів за фахом;

– кожен інститут повинен надавати відповідальному за курсове проектування від методичної ради ВНТУ всю необхідну інформацію про методичне забезпечення, організацію та стан курсового проектування;

– відповідальні кафедр профільних інститутів за курсове проектуван-ня повинні творчо співпрацювати із відповідальним від методичної ради ВНТУ і надавати йому необхідну організаційну допомогу.

 

Автори вдячні професору Кухарчуку В.В., доцентам Кулику А.Я. та Обіднику Д.Т. та відповідальним за курсове проектування від інститутів, які внесли певні рекомендації та зауваження, що були враховані при написанні даних методичних вказівок.

 

 

Додаток А

Числові шифри кафедр, прийнятих у ВНТУ

 

Інститут фундаментальної економічної підготовки

 

1. Кафедра менеджменту та моделювання в економіці ..........................08-42

2. Кафедра фінансів та кредиту..................................................................08-43

3. Кафедра економіки промисловості і організації виробництва ...........08-45

4. Кафедра інформаційного менеджменту................................................08-46

 

Інститут радіотехніки, зв’язку та приладобудування

 

1. Кафедра радіотехніки .............................................................................08-36

2. Кафедра телекомунікаційних систем і телебачення ............................08-37

3. Кафедра медико-біологічної апаратури ................................................08-39

4. Кафедра проектування комп’ютерної та телекомунікаційної

апаратури.................................................................................................08-40

 

Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії

 

1. Кафедра обчислювальної техніки...........................................................08-23

2. Кафедра захисту інформації....................................................................08-24

3. Кафедра програмного забезпечення .....................................................08-26

4. Кафедра інтелектуальних систем ..........................................................08-27

 

Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління

 

1. Кафедра комп’ютерних систем управління .........................................08-01

2. Кафедра автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки ..........08-02

3. Кафедра метрології та промислової автоматики .................................08-03

4. Кафедра лазерної та оптоелектронної техніки .....................................08-04

5. Кафедра електроніки ...............................................................................08-05

 

Інститут будівництва, теплоенергетики та теплогазопостачання

 

1.Кафедра менеджменту організацій ........................................................08-07

2. Кафедра промислового та цивільного будівництва ............................08-08

3. Кафедра інженерної та комп’ютерної графіки .....................................08-10

4. Кафедра теплоенергетики ......................................................................08-11

5. Кафедра теплогазопостачання ...............................................................08-12

 

Інститут електроенергетики, екології та електромеханіки

 

1. Кафедра електричних станцій та систем ..............................................08-15

2. Кафедра теоретичної електроніки та промислової електроніки ........08-17

3. Кафедра хімії т а екологічної безпеки ...................................................08-18

4. Кафедра електромеханічних систем автоматизації .............................08-19

5. Кафедра електричних систем електроспоживання та електро-

збереження ...............................................................................................08-20

 

Інститут машинобудування та транспорту

 

1. Кафедра технології та автоматизації машинобудування ....................08-30

2. Кафедра металорізальних верстатів та обладнання автоматизованих

виробництв ...............................................................................................08-31

3. Кафедра автомобілів та транспортного менеджменту ........................08-33

4. Кафедра технології підвищення зносостійкості ..................................08-34

 

 


Методичне видання

 

Методичні вказівки до оформлення курсових проектів (робіт) для студентів всіх спеціальностей

 

 

Укладачі: Геннадій Леонідович Лисенко

Антоніна Героніївна Буда

Роман Романович Обертюх

 

 

Оригінал-макет підготовлено Буда А.Г.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.253.192 (0.017 с.)