Теми індивідуальних завдань (контрольних робіт) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Теми індивідуальних завдань (контрольних робіт)Теми індивідуальних завдань (контрольних робіт)

Методичні рекомендації:

Індивідуальне завдання – це студентська наукова робота, яка має на меті поглибити знання студента з окремої важливої проблеми курсу «Історія України», надати навички найпростіших форм наукового дослідження в галузі суспільних наук. Пропонуємо виконати студентам індивідуальне завдання у форматі контрольної роботи. Завдання контрольної роботи – висвітлення конкретних питань курсу «Історія України» на основі літератури, опрацьованої в процесі самостійної роботи. Окрім того, підготовка до написання контрольної роботи має допомогти студенту навчитися самостійно добирати літературу, працювати з нею, компонувати текст, робити висновки, що в майбутньому допоможе у написанні статей, курсових та дипломної роботи.

Контрольна робота представляє дослідницьку роботу, виконавець якої повинен виявити творчий підхід. Для виконання контрольної роботи обирається тема, яка, як правило, є дискусійною в навчальному курсі «Історія України». Для виконання обраної теми контрольної роботи студент повинен самостійно здійснити пошук необхідних джерел та літератури (довідниково-бібліографічний відділ Наукової бібліотеки ДНУ, Інтернет та ін.). Усю необхідну методичну допомогу у виконанні контрольної роботи студент отримує на консультації викладача (поради щодо пошуку літератури, складання змісту роботи).

Обравши тему роботи студент має розкрити сутність явища (який розглядає), його причини та наслідки (прогнозування розвитку). Контрольна робота повинна бути підготовлена студентом і представлена викладачеві на оцінку у встановлений термін. Після спливання терміну подання контрольної роботи на перевірку – студентські роботи не перевіряються.

Виконання індивідуального завдання складається з чотирьох етапів:

1) вибір теми дослідження;

2) збір матеріалу;

3) написання тексту;

4) оформлення роботи.

Перший етап. На початку семестру студент обирає тему індивідуального завдання та узгоджує її з викладачем. Структура роботи розроблена викладачем до кожної із запропонованих тем контрольних робіт. Структуру роботи не змінювати й вказувати її у змісті роботи.

Другий етап. Студент опрацьовує джерела, знайомиться з науковими працями, публікаціями з обраної теми та матеріалами Інтернету, робить відповідні висновки, складає схеми, таблиці, графіки та ін.

Третій етап. Студент узагальнює зібраний матеріал, компонує його відповідно до плану роботи та пише основний текст. Робота має бути творчою, із залученням широкого кола літератури, а не простою компіляцією. Студент має продемонструвати вміння підбирати матеріал, аналізувати його, робити висновки та узагальнення. Вступна частина до контрольної роботи не обов’язкова, проте, якщо вона передбачена студентом, то має наступні елементи: актуальність теми, мета та завдання. Наприкінці творчої роботи рекомендуємо обов’язково включити заключну частину (1 – 2 сторінки), де узагальнюються основні положення та висновки дослідження.

Четвертий етап. Під час оформлення індивідуальної творчої роботи студент зобов’язаний дотримуватися наступних вимог:

v індивідуальна робота студента складається з двох частин: 1) контрольна робота на обрану тему з історії України; 2) невелика презентація у слайдах до контрольної роботи, яка наочно уточнює та прикрашає текст;

v контрольна робота виконується тільки у програмі word (тобто, файли мають розширення.doc або.docx); презентація створюється тільки у програмі PowerPoint (тобто файли мають розширення.рpt або.рptx). Роботи, виконані в інших форматах, не розглядаються і не оцінюються.

v презентація може містити фото, автопортрети, портрети, карти, схеми, плани, але за умови, що ці матеріали пов’язані з темою контрольної роботи та оформлюються відповідно до стандартів (правила оформлення слід уточнити на консультації у викладача).

v індивідуальна робота може бути написана російською або українською мовою.

v індивідуальна робота, виконана без посилань і з використанням сумнівних матеріалів (наприклад, вікіппедія чи реферат з Інтернету) оцінюється на нуль (0) балів і на доопрацювання не повертається. Готова робота може бути передана викладачеві на дисках СD або DVD (на флешках не здавати!). Роботи, яка надійшли викладачеві на перевірку після зазначеного терміну, не перевіряються.

v тему можна змінити, лише попередньо узгодивши з викладачем. У разі необхідності звертайтеся за консультацією до викладача. Невиконання вищевказаних вимог призводить до зниження оцінки.

v знімаються бали за плагіат (відсутність посилань або спроба видати роботу з Інтернету за власну). У цьому випадку робота оцінюється на нуль (0) балів.

v обсяг контрольної роботи має складати не менше 10 сторінок (аркуш формату А4) друкованого тексту (без допоміжних матеріалів: титульної сторінки, змісту, списку використаної літератури). Текст друкують через 1,5 інтервалу (14-й кегль, шрифт Times New Roman). Передбачено такі розміри полів: верхнє і нижнє – 20 мм, ліве – 20 мм, праве – 10 або 20 мм. Нумерацію сторінок роботи починають з титульного аркушу, проте номери сторінок проставляють, починаючи з другої сторінки (вгорі або внизу).

v будь-яку цитату підтверджують посиланням на джерело інформації. У таких примітках зазначають номер джерела інформації, присвоєний йому в списку використаної літератури, а також сторінку, на якій знаходиться цитата. Зразок оформлення бібліографічного посилання: [1, c. 72], де «1» – номер наукової праці в списку використаної літератури, «с. 72» – сторінка, на якій знаходиться цитата.

v список використаної літератури наводять наприкінці роботи. Бажано, щоб список літератури містив не менше 10 позицій і був оформлений відповідно до існуючих наукових вимог. Можна використовувати інформаційні ресурси Інтернету з посиланнями на відповідні сайти та літературу. Заборонено використовувати готові курсові роботи чи реферати, розміщені на відповідних сайтах Інтернету. У списку використаної літератури вказують нормативно-правові акти, монографії, матеріали періодичної преси, використані під час написання контрольної роботи. Усі вони мають бути розташовані в алфавітному порядку. У процесі оформлення списку використаної літератури слід указувати автора, назву книги (статті), укладача або упорядника, місто видання, назву видавництва, загальну кількість сторінок у книзі (для статей обов’язково зазначати сторінки, на яких уміщено статтю).

Приклади оформлення літератури:

книга:

Зашкільняк Л. Історія Польщі. Від найдавніших часів до наших днів / Л. Зашкільняк. – Львів: Генеза, 2002. – 324 с.

стаття в журналі:

Земський Ю. Валуєвський циркуляр в контексті політичних процесів на Поділлі початку 60-х рр. ХІХ ст. / Ю. Земський // Український історичний журнал. – 1999. – № 4. – С. 23 – 45.

стаття у збірнику:

Нор В. Судова реформа в Україні: мета, надбання, прорахунки, перспектива / В. Нор // Проблеми державотворення в Україні. Вісник Львівського унів-ту. Серія юридична. Вип. 31. – Львів, 1994. – С. 36 – 45.

стаття в енциклопедії:

Римаренко Ю. Великодержавність / Ю. Римаренко // Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К.: Генеза, 1996. – С. 666 – 667.

Посилання на законодавчий документ:

Конституція України. – К.: Мінюст, 1996. – 28 с.

Закон України «Про авторське право та суміжні права» від 1993 р. // Голос України. – 1993. – № 3. – С. 2.

стаття у газетах:

Кампо В. Конституційний контроль. Засади, статус, механізми // Голос України. – 1995. – 11 березня. – С. 2 – 3

матеріал з Інтернету:

Яковенко Н. Соціальна структура руського суспільства / Н. Яковенко // Режим доступу: www. Litopys.org.ua/index.html (переглянуто 12.04. 2006 р.)

Офіційний сайт Міністерства освіти та науки України // Режим доступу: www.mon.gov.ua (переглянуто 22.09. 2012 р.)

 

 

ТЕМА 12. Українські землі у другій половині ХVІІІ століття.

Тема 19. Українські землі у складі Російської імперії

Теми індивідуальних завдань (контрольних робіт)

Методичні рекомендації:

Індивідуальне завдання – це студентська наукова робота, яка має на меті поглибити знання студента з окремої важливої проблеми курсу «Історія України», надати навички найпростіших форм наукового дослідження в галузі суспільних наук. Пропонуємо виконати студентам індивідуальне завдання у форматі контрольної роботи. Завдання контрольної роботи – висвітлення конкретних питань курсу «Історія України» на основі літератури, опрацьованої в процесі самостійної роботи. Окрім того, підготовка до написання контрольної роботи має допомогти студенту навчитися самостійно добирати літературу, працювати з нею, компонувати текст, робити висновки, що в майбутньому допоможе у написанні статей, курсових та дипломної роботи.

Контрольна робота представляє дослідницьку роботу, виконавець якої повинен виявити творчий підхід. Для виконання контрольної роботи обирається тема, яка, як правило, є дискусійною в навчальному курсі «Історія України». Для виконання обраної теми контрольної роботи студент повинен самостійно здійснити пошук необхідних джерел та літератури (довідниково-бібліографічний відділ Наукової бібліотеки ДНУ, Інтернет та ін.). Усю необхідну методичну допомогу у виконанні контрольної роботи студент отримує на консультації викладача (поради щодо пошуку літератури, складання змісту роботи).

Обравши тему роботи студент має розкрити сутність явища (який розглядає), його причини та наслідки (прогнозування розвитку). Контрольна робота повинна бути підготовлена студентом і представлена викладачеві на оцінку у встановлений термін. Після спливання терміну подання контрольної роботи на перевірку – студентські роботи не перевіряються.

Виконання індивідуального завдання складається з чотирьох етапів:

1) вибір теми дослідження;

2) збір матеріалу;

3) написання тексту;

4) оформлення роботи.

Перший етап. На початку семестру студент обирає тему індивідуального завдання та узгоджує її з викладачем. Структура роботи розроблена викладачем до кожної із запропонованих тем контрольних робіт. Структуру роботи не змінювати й вказувати її у змісті роботи.

Другий етап. Студент опрацьовує джерела, знайомиться з науковими працями, публікаціями з обраної теми та матеріалами Інтернету, робить відповідні висновки, складає схеми, таблиці, графіки та ін.

Третій етап. Студент узагальнює зібраний матеріал, компонує його відповідно до плану роботи та пише основний текст. Робота має бути творчою, із залученням широкого кола літератури, а не простою компіляцією. Студент має продемонструвати вміння підбирати матеріал, аналізувати його, робити висновки та узагальнення. Вступна частина до контрольної роботи не обов’язкова, проте, якщо вона передбачена студентом, то має наступні елементи: актуальність теми, мета та завдання. Наприкінці творчої роботи рекомендуємо обов’язково включити заключну частину (1 – 2 сторінки), де узагальнюються основні положення та висновки дослідження.

Четвертий етап. Під час оформлення індивідуальної творчої роботи студент зобов’язаний дотримуватися наступних вимог:

v індивідуальна робота студента складається з двох частин: 1) контрольна робота на обрану тему з історії України; 2) невелика презентація у слайдах до контрольної роботи, яка наочно уточнює та прикрашає текст;

v контрольна робота виконується тільки у програмі word (тобто, файли мають розширення.doc або.docx); презентація створюється тільки у програмі PowerPoint (тобто файли мають розширення.рpt або.рptx). Роботи, виконані в інших форматах, не розглядаються і не оцінюються.

v презентація може містити фото, автопортрети, портрети, карти, схеми, плани, але за умови, що ці матеріали пов’язані з темою контрольної роботи та оформлюються відповідно до стандартів (правила оформлення слід уточнити на консультації у викладача).

v індивідуальна робота може бути написана російською або українською мовою.

v індивідуальна робота, виконана без посилань і з використанням сумнівних матеріалів (наприклад, вікіппедія чи реферат з Інтернету) оцінюється на нуль (0) балів і на доопрацювання не повертається. Готова робота може бути передана викладачеві на дисках СD або DVD (на флешках не здавати!). Роботи, яка надійшли викладачеві на перевірку після зазначеного терміну, не перевіряються.

v тему можна змінити, лише попередньо узгодивши з викладачем. У разі необхідності звертайтеся за консультацією до викладача. Невиконання вищевказаних вимог призводить до зниження оцінки.

v знімаються бали за плагіат (відсутність посилань або спроба видати роботу з Інтернету за власну). У цьому випадку робота оцінюється на нуль (0) балів.

v обсяг контрольної роботи має складати не менше 10 сторінок (аркуш формату А4) друкованого тексту (без допоміжних матеріалів: титульної сторінки, змісту, списку використаної літератури). Текст друкують через 1,5 інтервалу (14-й кегль, шрифт Times New Roman). Передбачено такі розміри полів: верхнє і нижнє – 20 мм, ліве – 20 мм, праве – 10 або 20 мм. Нумерацію сторінок роботи починають з титульного аркушу, проте номери сторінок проставляють, починаючи з другої сторінки (вгорі або внизу).

v будь-яку цитату підтверджують посиланням на джерело інформації. У таких примітках зазначають номер джерела інформації, присвоєний йому в списку використаної літератури, а також сторінку, на якій знаходиться цитата. Зразок оформлення бібліографічного посилання: [1, c. 72], де «1» – номер наукової праці в списку використаної літератури, «с. 72» – сторінка, на якій знаходиться цитата.

v список використаної літератури наводять наприкінці роботи. Бажано, щоб список літератури містив не менше 10 позицій і був оформлений відповідно до існуючих наукових вимог. Можна використовувати інформаційні ресурси Інтернету з посиланнями на відповідні сайти та літературу. Заборонено використовувати готові курсові роботи чи реферати, розміщені на відповідних сайтах Інтернету. У списку використаної літератури вказують нормативно-правові акти, монографії, матеріали періодичної преси, використані під час написання контрольної роботи. Усі вони мають бути розташовані в алфавітному порядку. У процесі оформлення списку використаної літератури слід указувати автора, назву книги (статті), укладача або упорядника, місто видання, назву видавництва, загальну кількість сторінок у книзі (для статей обов’язково зазначати сторінки, на яких уміщено статтю).

Приклади оформлення літератури:

книга:

Зашкільняк Л. Історія Польщі. Від найдавніших часів до наших днів / Л. Зашкільняк. – Львів: Генеза, 2002. – 324 с.

стаття в журналі:

Земський Ю. Валуєвський циркуляр в контексті політичних процесів на Поділлі початку 60-х рр. ХІХ ст. / Ю. Земський // Український історичний журнал. – 1999. – № 4. – С. 23 – 45.

стаття у збірнику:

Нор В. Судова реформа в Україні: мета, надбання, прорахунки, перспектива / В. Нор // Проблеми державотворення в Україні. Вісник Львівського унів-ту. Серія юридична. Вип. 31. – Львів, 1994. – С. 36 – 45.

стаття в енциклопедії:

Римаренко Ю. Великодержавність / Ю. Римаренко // Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К.: Генеза, 1996. – С. 666 – 667.

Посилання на законодавчий документ:

Конституція України. – К.: Мінюст, 1996. – 28 с.

Закон України «Про авторське право та суміжні права» від 1993 р. // Голос України. – 1993. – № 3. – С. 2.

стаття у газетах:

Кампо В. Конституційний контроль. Засади, статус, механізми // Голос України. – 1995. – 11 березня. – С. 2 – 3

матеріал з Інтернету:

Яковенко Н. Соціальна структура руського суспільства / Н. Яковенко // Режим доступу: www. Litopys.org.ua/index.html (переглянуто 12.04. 2006 р.)

Офіційний сайт Міністерства освіти та науки України // Режим доступу: www.mon.gov.ua (переглянуто 22.09. 2012 р.)

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 142; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.34.28 (0.035 с.)