Критерії оцінювання індивідуальних робітМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Критерії оцінювання індивідуальних робіт(за кожну виконану вимогу до роботи студенти отримують бали

відповідно до рейтингової системи):

Критерії Бали
Обсяг творчої роботи (без титульної сторінки, списку використаної літератури та посилань має бути від 10 до 15 сторінок; презентація (без титульної сторінки) – від 10 слайдів
Структура роботи містить вступ, розділи з відповідними їх назвами, висновки, список використаної літератури, презентацію
Дотримання правил граматики, орфографії та синтаксису. Робота належним чином вичитана, відредагована, слайди сумлінно оформлені
Список використаної літератури містить мінімум 10 праць, використаних у роботі
Посилання на використану літературу оформлені згідно із загальноприйнятими стандартами
Наявність презентації (фото, карти, схеми, таблиці тощо, які ілюструють матеріал, доповнюючи зміст індивідуальної роботи), слайди якої охайно оформлені
Розділи основної частини творчої роботи розкривають зміст поставлених завдань. Оцінюється не обсяг роботи, а повне розкриття теми та її презентація
Усього

 

 

 

Тема 1. Давня історія українських земель (від палеоліту до бронзового віку)

1. Укажіть ознаки первісної людини та головні відмінності давньої людини від тварини. Аргументуйте тезу: «З моменту свого виникнення первісна людина прогресивно розвивалася».

2. Заповніть таблицю «Археологічна періодизація історії України».

Період Хронологічні межі Характерні риси розвитку та основні досягнення людини
Палеоліт    
Мезоліт    
Неоліт    
Енеоліт    
Бронзовий вік    

3. Заповніть таблицю «Археологічні культури на українських землях в давні часи».

Археологічні культури Територія розселення Хронологічні межі Походження Особливості та досягнення
Буго-дністровська        
Дніпро-донецька        
Трипільська        
Середньостогівська        
Катакомбна        
Ямна        

4. Поясніть причини, сутність та наслідки «неолітичної революції». Розкрийте відмінності привласнюючого та відтворюючого господарства.

5. Проаналізуйте причини та наслідки переходу давніх людей від матріархату до патріархату.

Тема 2. Розвиток українських земель у добу заліза. стародавні слов’яни

1. Розташуйте на лінії часу (в хронологічній послідовності) заселення давніми племенами українських земель у залізну добу.

2. Поясніть вираз, який Плутарх приписує скіфському мудрецеві Анахарсису: «… луки співчувають скіфам, ліри ж і флейти – еллінам».

3. Заповніть таблицю «Племена та народи, які мешкали на українських землях».

Назва Період Територія розселення Особливості та досягнення
таври      
кіммерійці      
скіфи      
сармати      
готи      
гуни      
авари      

4. Заповніть таблицю «Античні міста-колонії Північного Причорномор’я».

Назва міста Місце розташування Період існування Органи влади, суспільний устрій, досягнення культури Основні заняття колоністів
Борисфеніда        
Ольвія        
Тіра        
Пантікапей        
Феодосія        
Херсонес        
Керкінітіда        
Калос Лімен        

Тема 3. Історія Давньоруської держави (ІХ – ХІІІ ст.)

1. Заповніть таблицю «Розселення східнослов’янських племен».

Назва Територія розселення
древляни  
поляни  
сіверяни  
тиверці  
волиняни (дуліби)  
уличі  
білі хорвати  
дреговичі  
полочани  
кривичі  
радимичі  
словени  
в’ятичі  
бужани  

2. Заповніть таблицю «Політика князів Київської Русі ІХ – ХІІ ст.».

Князі Роки правління Заходи внутрішньої політики Заходи зовнішньої політики Наслідки діяльності князя
Аскольд і Дір        
Олег        
Ігор Рюрикович        
Ольга        
Святослав Ігоревич        
Володимир Великий        
Ярослав Мудрий        
Ізяслав Ярославич        
Святослав Ярославич        
Всеволод Ярославич        
Святополк Ізяславович        
Володимир Мономах        
Мстислав Володимирович        

3. Розтлумачте висловлювання: «Хай буде матір’ю містам руським», «Мертві сорому не знають», «Іду на Ви», «Чужого бажаючи, свою погубив», «Володимир землю зорав, Ярослав засіяв», «Васал мого васала, не мій васал».

4. У чому проявилося подвійне значення з’їзду князів 1097 р. у Любечі?

5. Розкрийте сутність політичної роздробленості Київської Русі? Які її причини та наслідки?

тема 4. Галицько-Волинське князівство –

Правонаступниця Київської Русі (1199 – 1340 рр.)

1. Аргументовано доведіть або спростуйте тезу: «Галицько-Волинська держава – це правонаступниця Київської Русі».

2. Розкрийте причини формування Галицько-Волинського князівства у ХІІ ст.

3. Заповніть таблицю «Політика князів Галичини та Волині ХІІ – ХІІІ ст.».

Князі Роки правління Заходи внутрішньої політики Заходи зовнішньої політики Наслідки діяльності князя
Галицьке князівство
Ярослав Осмомисл        
Володимир Ярославич        
Волинське князівство
Роман Мстиславович        
Галицько-Волинське князівство
Роман Великий        

4. Розтлумачте висловлювання, які приписують галицько-волинському князю: «Не буде пахнути коріння, поки його не потовчеш», «Не погнітивши бджіл, не їстимеш меду».

5. Заповніть таблицю «Політика правителів Галицько-Волинської держави ХІІІ – ХІV ст.».

Князі Роки правління Заходи внутрішньої політики Заходи зовнішньої політики Наслідки діяльності князя
Данило Галицький        
Лев І Данилович        
Юрій І Львович        
Андрій та Лев ІІ Юрійовичі        
Юрій ІІ-Болеслав Тройденович        

6. Розкрийте причини занепаду та розпаду Галицько-Волинської держави.

 

Тема 5. суспільно-політична, економічна та Соціо-культурна еволюція Русі (ІХ – ХІV ст.)

1. Аргументовано доведіть або спростуйте тезу: «Київська Русь була ранньофеодальною монархією, але в державі були елементи різних форм державності – монархічної, аристократичної, демократичної».

2. Християнізацію деякі історики характеризують як добро та зло, прогрес та регрес для Русі. Покажіть на прикладах соціально-культурного розвитку Русі позитивні та негативні впливи християнства.

3. Заповніть таблицю: «Політичний розвиток Русі у період становлення, розквіту

та феодальної роздробленості (ІХ – ХІІІ ст.)».

Етапи розвитку державності Форма державного устрою Форма правління
Період становлення (ІХ ст. – 945)    
Період розквіту (945 – 1054)    
Період роздробленості (1054 – 1240)    

4. У Київській Русі, як і в будь якій країні, паралельно існували та розвивалися елітарна та масова культури. Наведіть приклади масової та елітарної культури часів Русі. Поясніть, чому елітарну культуру називають «культурою відкритих запитань», а масову – «культурою готових відповідей»? Яка з них потрібніша суспільству? Чому? Яка з них завжди переважає в реальному житті? Чому?

5. Аргументовано доведіть або спростуйте тезу: «Русь була європейською країною раннього феодалізму з розвинутою самобутньою культурою».

 

Тема 6. Особливості розвитку українських земель у складі іноземних держав (1340 – 1569 рр.)

1. Заповніть таблицю «Українські землі у міжнародних угодах кінця ХІV ст. – початку ХV ст.».

Назва Рік укладання Основні умови Наслідки
Кревська унія      
Острозька унія      
Віленська унія      
Городельска унія      

2. Заповніть таблицю «Державна залежність українських земель на середину ХVІ ст.».

Держава Українські землі
Велике князівство Литовське  
Польське королівство  
Московська держава  
Молдавське князівство (васал Османської імперії)  
Семигородське князівство (васал Османської імперії)  
Володіння австрійських Габсбургів  
Кримське ханство (васал Османської імперії)  

3. Аргументовано доведіть або спростуйте нижчезазначені тези: «Включення українських земель до складу Великого князівства Литовського у ХІV ст. мало переважно позитивні наслідки. Українське населення не чинило опір входженню українських земель до Великого князівства Литовського, бо це було на той час найкращою альтернативою».

4. Розтлумачте зміст ідеології правителів Московського царства – «Москва – третій Рим». Чи мали підстави московські царі, польські королі, литовські господарі чи монголо-татарські хани проголошувати своє право на спадщину Київської Русі?

5. Порівняйте суспільно-політичний і соціально-економічний розвиток українських земель у складі Великого князівства Литовського та Польського королівства.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.10.166 (0.008 с.)