Обліку і аудиту Є.В. Калюга , д.е.н., професорМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Обліку і аудиту Є.В. Калюга , д.е.н., професорЗагальні методичні вказівки

Методичні вказівки та практичні завдання з курсу “Фінансовий облік 1,2” для підготовки бакалаврів денної форми навчання складено згідно з програмою курсу “Фінансовий облік 1,2” спеціальності в галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» за варіативними компонентами «Облік і аудит підприємницької діяльності», «Облік і аудит в бюджетних організаціях та установах».

Методичні вказівки складено з метою закріплення теоретичних матеріалів та набуття практичних навичок з курсу “Фінансовий облік 1,2”.

Після вивчення предмету студенти повинні знати: теоретичні аспекти бухгалтерського обліку, методику організації та ведення бухгалтерського обліку, основні нормативні документи, що регламентують порядок організації та ведення бухгалтерського обліку; план рахунків бухгалтерського обліку та інструкцію з його використання; типові форми первинних облікових документів і реєстрів бухгалтерського обліку, порядок складання і ведення їх; кореспонденцію рахунків з основних господарських операцій; організацію синтетичного та аналітичного обліку; порядок проведення і оформлення результатів інвентаризацій; склад, зміст і порядок складання та здачі фінансової звітності.

Після вивчення предмету студенти повинні вміти: складати первинні документи, обробляти дані первинних документів для узагальнення та систематизації, вести облікові реєстри, розраховувати амортизацію по необоротних активах, визначати первісну вартість та вартість вибуття необоротних активів та запасів, нараховувати заробітну плату, визначати доходи і фінансові результати діяльності підприємства, узагальнювати дані бухгалтерського обліку у Головній книзі та формах звітності.

Виконання практичного завдання слід здійснювати у такій послідовності:

· вивчити теоретичні питання;

· ознайомитись із методичними вказівками по виконанню практичного завдання;

· письмово виконати практичні вправи до кожного завдання;

· практичні роботи повинні бути зброшуровані по темах в окремій папці.

Під час перевірки практичних робіт викладач з’ясовує ступінь закріплення теоретичних знань, практичних навичок, самостійності виконання його курсантами та виставляє оцінку.

Студент, який здав усі практичні завдання з позитивною оцінкою, має право здавати екзамен.

 


РЕЦЕНЗІЯ

на методичні вказівки для проведення практичних занять

з курсу «Фінансовий облік 1, 2»

для студентів денної та заочної форми навчання

в галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

 

Оскільки, бухгалтерський облік визнається державою у якості інформаційної системи для управління суспільством, тому законодавством

передбачено обов’язковість його ведення всіма юридичними особами всіх видів діяльності і форм господарювання. Інформація бухгалтерського обліку має актуальне значення як для зовнішніх так і для внутрішніх користувачів. З точки зору внутрішніх користувачів дана інформація використовується для проведення аналізу витрат виробництва та пошуку шляхів щодо їх зменшення. Зовнішні користувачі використовують інформацію для прийняття рішень щодо надання кредитів, інвестування грошей в дане підприємство.

Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «Фінансовий облік 1, 2» складено з метою закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок. Крім того на підставі завдань методичних вказівок студенти зможуть ознайомитися з порядком складання первинних документів, відображенням на підставі них господарських операцій на рахунках обліку та заповнення облікових регістрів. Практичні завдання наведені в послідовності викладення лекційного матеріалу. У кожному завданні вказані: мета вивчення теми та завдання, які необхідно виконати на практичному занятті.

Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Фінансовий облік 1, 2» охоплюють кожну тему курсу і можуть бути рекомендовані для використання в процесі навчання.

Рецензент Калюга Є.В., д.е.н., професор


Практична робота № 1

Тема: Облік грошових коштів.

Облік касових операцій

Мета роботи:засвоєння порядку відображення касових операцій в обліку.

Матеріальне забезпечення:

1. Прибутковий касовий ордер.

2. Видатковий касовий ордер.

3. Касова книга (один листок).

4. Журнал № 1 і відомість №1.1.

5. Журнал реєстрації господарських операцій.

Початкові дані:

1. Довідкові дані для складання первинних документів (таблиця 1).

2. Перелік господарських операцій за вересень (таблиця 2).

Методичні вказівки:

1. На підставі даних таблиці 1 скласти прибуткові та видаткові касові ордери.

2. Здійснити записи до касової та скласти звіт касира за 1 вересня.

3. Записати в журнал реєстрації господарські операції за вересень і скласти по них бухгалтерські проводки.

4. Беручи до уваги, що за синтетичним рахунком 30 “Каса” залишок станом на 01.09. становить – 75грн., відобразити бухгалтерські записи в журналі № 1 і відомості № 1.1.

5. Закрити журнал № 1 і відомість № 1.1, підрахувати обороти по рахунку 30 “Каса” та визначити залишок на кінець місяця.

 

Таблиця 1

Дата здійснення операції Зміст операції Найменування та номер документа
01 вересня Касиром Іванченко Н.П. 01.09 по чеку № 0712300 одержано з рахунку в банку 920 грн., в т. ч. для виплати заробітної плати – 320 грн.; авансу на відрядження – 400 грн.; матеріальної допомоги – 200 грн. Прибутковий касовий ордер № 125
01 вересня Менеджером Ткаченко П.В. внесений до каси невикористаний залишок підзвітної суми – 65 грн. Прибутковий касовий ордер № 126
01 вересня Водію Остапенку В.І. 01.09. видано у підзвіт на відряджувальні витрати – 400 грн. При одержанні коштів водій Остапенко В.І. пред’явив паспорт: серія БК, № 256726, виданий Печерським ВВС м. Києва 12.02.96. Видатковий касовий ордер № 450  
01 вересня Закрійниці Ніконенко В.М. 01.09. видано заробітну плату у сумі 320 грн. При одержанні коштів Ніконенко В.М. надала паспорт серії 4-БК № 239475, виданий Дніпровським ВВС м. Києва 18.03.90. Видатковий касовий ордер № 451
01 вересня Швачці Левченко М.М. 01.09. видана матеріальна допомога в сумі 200 грн. При одержанні коштів робітниця надала паспорт серії 7-БК № 442714, виданий Радянським ВВС м. Києва 14.12.89. Видатковий касовий ордер № 452

 

 

Таблиця 2

Журнал реєстрації господарських операцій

По касі за вересень

 

п/п Дата Зміст господарської операції Сума, грн. Дт Кт
1. 01.09. Отримано по чеку з рахунку в банку: · на виплату заробітної плати; · відрядження; · матеріальну допомогу Всього   320,0 400,0 200,0 920,0    
2. 01.09. Менеджером Ткаченко П.В. повернуто невикористаний залишок підзвітної суми   65,0    
3. 01.09. Видано в підзвіт водію Остапенку В.І. аванс на відрядження 400,0    
4. 01.09. Видано заробітну плату закрійниці Ніконенко В.М.   320,0    
5. 01.09. Видана матеріальна допомога швачці Левченко М.М.   200,0    
6. 05.09. Отримано по чеку з рахунку в банку на виплату: · заробітної плати робітникам і службовцям за серпень · авансів на відрядження Всього   4450,0 200,0 4650,0    
7. 05.09. Видано в підзвіт на відряджувальні витрати Ткаченку П.В. 200,0    
8. 05.09. Виплачена робітникам і службовцям заробітна плата за серпень   4250,0    
9. 10.09. Внесена на рахунок в банку сума депонованої заробітної плати   200,0    
10. 15.09. Внесено до каси завідуючою складом Єгоровою О.П. сума виявленої нестачі ТМЦ   63,36    
11. 15.09. Отримана по чеку з рахунку в банку готівка на: · відряджувальні і господарські витрати · виплату аліментів Всього   500,0 230,0 730,0    
12. 17.09. Видана в підзвіт готівка менеджеру Ткаченку П.В. на господарські потреби   200,0    
13. 17.09. Видана в підзвіт готівка на відрядження директору Дорошенку В.П.   300,0    
14. 18.09. Виплачені по виконавчих листах аліменти: · Іванченко Н.П. · Глущенко Г.О. Всього:   95,0 135,0 230,0    
15. 18.09. Одержано готівку від ПП Макаренко О.М. за реалізовану продукцію   5280,0    
16. 19.09. Повернено до каси невикористану підзвітну суму Ткаченком П.В.   140,0    
17. 20.09. Внесено готівку до каси від батьків за утримання дітей у дитячому садку   320,0    
18. 20.09. Внесено з каси на рахунок в банку повернений залишок підзвітних сум та суму відшкодування нестачі ТМЦ   268,36    
19. 23.09. Внесено на рахунок в банк з каси суму, одержану за утримання дітей у дитячому садку   320,0    
20. 25.09. Одержано готівку в касу за раніше відвантажену продукцію від магазину “Одяг”   1200,0    
21. 27.09. Сплачено АТ “Укртелеком” за послуги зв’язку 800,0    
22. 29.09. Внесено з каси на рахунок в банку залишок виручки від реалізації продукції   400,0    

 

Практична робота № 2

Тема: Облік грошових коштів.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.235.155 (0.017 с.)