ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ

ТЕХНОЛОГІЙ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

 

 

(підпис) А.В. Сипко

 

 

МЕТОДІЧНІ ВКАЗІВКИ

і завдання для практичних занять та самостійної роботи

по дисципліні «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК"

для студентів денної форми навчання

за спеціальністю 6.030509 "Облік i аудит";

 

Запоріжжя - 2012

 

 

Методичні вказівки складені на основі робочої навчальної програми курсу “Фінансовий облік 1, 2”,затвердженої в _________ році.

 

 

Автори Сіліна І.В., доцент

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку та аудиту,

протокол № __ від “ __ ” _______ 200_р.

 

Завідувач кафедри

Обліку і аудиту Є.В. Калюга , д.е.н., професор

Загальні методичні вказівки

Методичні вказівки та практичні завдання з курсу “Фінансовий облік 1,2” для підготовки бакалаврів денної форми навчання складено згідно з програмою курсу “Фінансовий облік 1,2” спеціальності в галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» за варіативними компонентами «Облік і аудит підприємницької діяльності», «Облік і аудит в бюджетних організаціях та установах».

Методичні вказівки складено з метою закріплення теоретичних матеріалів та набуття практичних навичок з курсу “Фінансовий облік 1,2”.

Після вивчення предмету студенти повинні знати: теоретичні аспекти бухгалтерського обліку, методику організації та ведення бухгалтерського обліку, основні нормативні документи, що регламентують порядок організації та ведення бухгалтерського обліку; план рахунків бухгалтерського обліку та інструкцію з його використання; типові форми первинних облікових документів і реєстрів бухгалтерського обліку, порядок складання і ведення їх; кореспонденцію рахунків з основних господарських операцій; організацію синтетичного та аналітичного обліку; порядок проведення і оформлення результатів інвентаризацій; склад, зміст і порядок складання та здачі фінансової звітності.

Після вивчення предмету студенти повинні вміти: складати первинні документи, обробляти дані первинних документів для узагальнення та систематизації, вести облікові реєстри, розраховувати амортизацію по необоротних активах, визначати первісну вартість та вартість вибуття необоротних активів та запасів, нараховувати заробітну плату, визначати доходи і фінансові результати діяльності підприємства, узагальнювати дані бухгалтерського обліку у Головній книзі та формах звітності.

Виконання практичного завдання слід здійснювати у такій послідовності:

· вивчити теоретичні питання;

· ознайомитись із методичними вказівками по виконанню практичного завдання;

· письмово виконати практичні вправи до кожного завдання;

· практичні роботи повинні бути зброшуровані по темах в окремій папці.

Під час перевірки практичних робіт викладач з’ясовує ступінь закріплення теоретичних знань, практичних навичок, самостійності виконання його курсантами та виставляє оцінку.

Студент, який здав усі практичні завдання з позитивною оцінкою, має право здавати екзамен.

 


РЕЦЕНЗІЯ

на методичні вказівки для проведення практичних занять

з курсу «Фінансовий облік 1, 2»

для студентів денної та заочної форми навчання

в галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

 

Оскільки, бухгалтерський облік визнається державою у якості інформаційної системи для управління суспільством, тому законодавством

передбачено обов’язковість його ведення всіма юридичними особами всіх видів діяльності і форм господарювання. Інформація бухгалтерського обліку має актуальне значення як для зовнішніх так і для внутрішніх користувачів. З точки зору внутрішніх користувачів дана інформація використовується для проведення аналізу витрат виробництва та пошуку шляхів щодо їх зменшення. Зовнішні користувачі використовують інформацію для прийняття рішень щодо надання кредитів, інвестування грошей в дане підприємство.

Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «Фінансовий облік 1, 2» складено з метою закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок. Крім того на підставі завдань методичних вказівок студенти зможуть ознайомитися з порядком складання первинних документів, відображенням на підставі них господарських операцій на рахунках обліку та заповнення облікових регістрів. Практичні завдання наведені в послідовності викладення лекційного матеріалу. У кожному завданні вказані: мета вивчення теми та завдання, які необхідно виконати на практичному занятті.

Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Фінансовий облік 1, 2» охоплюють кожну тему курсу і можуть бути рекомендовані для використання в процесі навчання.

Рецензент Калюга Є.В., д.е.н., професор


Практична робота № 1

Тема: Облік грошових коштів.

Облік касових операцій

Мета роботи:засвоєння порядку відображення касових операцій в обліку.

Матеріальне забезпечення:

1. Прибутковий касовий ордер.

2. Видатковий касовий ордер.

3. Касова книга (один листок).

4. Журнал № 1 і відомість №1.1.

5. Журнал реєстрації господарських операцій.

Початкові дані:

1. Довідкові дані для складання первинних документів (таблиця 1).

2. Перелік господарських операцій за вересень (таблиця 2).

Методичні вказівки:

1. На підставі даних таблиці 1 скласти прибуткові та видаткові касові ордери.

2. Здійснити записи до касової та скласти звіт касира за 1 вересня.

3. Записати в журнал реєстрації господарські операції за вересень і скласти по них бухгалтерські проводки.

4. Беручи до уваги, що за синтетичним рахунком 30 “Каса” залишок станом на 01.09. становить – 75грн., відобразити бухгалтерські записи в журналі № 1 і відомості № 1.1.

5. Закрити журнал № 1 і відомість № 1.1, підрахувати обороти по рахунку 30 “Каса” та визначити залишок на кінець місяця.

 

Таблиця 1

Дата здійснення операції Зміст операції Найменування та номер документа
01 вересня Касиром Іванченко Н.П. 01.09 по чеку № 0712300 одержано з рахунку в банку 920 грн., в т. ч. для виплати заробітної плати – 320 грн.; авансу на відрядження – 400 грн.; матеріальної допомоги – 200 грн. Прибутковий касовий ордер № 125
01 вересня Менеджером Ткаченко П.В. внесений до каси невикористаний залишок підзвітної суми – 65 грн. Прибутковий касовий ордер № 126
01 вересня Водію Остапенку В.І. 01.09. видано у підзвіт на відряджувальні витрати – 400 грн. При одержанні коштів водій Остапенко В.І. пред’явив паспорт: серія БК, № 256726, виданий Печерським ВВС м. Києва 12.02.96. Видатковий касовий ордер № 450  
01 вересня Закрійниці Ніконенко В.М. 01.09. видано заробітну плату у сумі 320 грн. При одержанні коштів Ніконенко В.М. надала паспорт серії 4-БК № 239475, виданий Дніпровським ВВС м. Києва 18.03.90. Видатковий касовий ордер № 451
01 вересня Швачці Левченко М.М. 01.09. видана матеріальна допомога в сумі 200 грн. При одержанні коштів робітниця надала паспорт серії 7-БК № 442714, виданий Радянським ВВС м. Києва 14.12.89. Видатковий касовий ордер № 452

 

 

Таблиця 2

Журнал реєстрації господарських операцій

По касі за вересень

 

п/п Дата Зміст господарської операції Сума, грн. Дт Кт
1. 01.09. Отримано по чеку з рахунку в банку: · на виплату заробітної плати; · відрядження; · матеріальну допомогу Всього   320,0 400,0 200,0 920,0    
2. 01.09. Менеджером Ткаченко П.В. повернуто невикористаний залишок підзвітної суми   65,0    
3. 01.09. Видано в підзвіт водію Остапенку В.І. аванс на відрядження 400,0    
4. 01.09. Видано заробітну плату закрійниці Ніконенко В.М.   320,0    
5. 01.09. Видана матеріальна допомога швачці Левченко М.М.   200,0    
6. 05.09. Отримано по чеку з рахунку в банку на виплату: · заробітної плати робітникам і службовцям за серпень · авансів на відрядження Всього   4450,0 200,0 4650,0    
7. 05.09. Видано в підзвіт на відряджувальні витрати Ткаченку П.В. 200,0    
8. 05.09. Виплачена робітникам і службовцям заробітна плата за серпень   4250,0    
9. 10.09. Внесена на рахунок в банку сума депонованої заробітної плати   200,0    
10. 15.09. Внесено до каси завідуючою складом Єгоровою О.П. сума виявленої нестачі ТМЦ   63,36    
11. 15.09. Отримана по чеку з рахунку в банку готівка на: · відряджувальні і господарські витрати · виплату аліментів Всього   500,0 230,0 730,0    
12. 17.09. Видана в підзвіт готівка менеджеру Ткаченку П.В. на господарські потреби   200,0    
13. 17.09. Видана в підзвіт готівка на відрядження директору Дорошенку В.П.   300,0    
14. 18.09. Виплачені по виконавчих листах аліменти: · Іванченко Н.П. · Глущенко Г.О. Всього:   95,0 135,0 230,0    
15. 18.09. Одержано готівку від ПП Макаренко О.М. за реалізовану продукцію   5280,0    
16. 19.09. Повернено до каси невикористану підзвітну суму Ткаченком П.В.   140,0    
17. 20.09. Внесено готівку до каси від батьків за утримання дітей у дитячому садку   320,0    
18. 20.09. Внесено з каси на рахунок в банку повернений залишок підзвітних сум та суму відшкодування нестачі ТМЦ   268,36    
19. 23.09. Внесено на рахунок в банк з каси суму, одержану за утримання дітей у дитячому садку   320,0    
20. 25.09. Одержано готівку в касу за раніше відвантажену продукцію від магазину “Одяг”   1200,0    
21. 27.09. Сплачено АТ “Укртелеком” за послуги зв’язку 800,0    
22. 29.09. Внесено з каси на рахунок в банку залишок виручки від реалізації продукції   400,0    

 

Практична робота № 2

Таблиця 1

Таблиця 2

На рахунку в банку

№ п/п Дата Зміст господарської операції Сума, грн. Дт Кт
1. 01.09. Видано по грошовому чеку з рахунку в банку готівку на виплату · заробітної плати · матеріальної допомоги · відрядження Всього     320,0 200,0 400,0 920,0    
2. 01.09. Перераховано до бюджету податок з доходів фізичних осіб, утриманий з заробітної плати працівників     816,40    
3. 01.09. Перераховано кошти на соціальне страхування, що пов’язані з виплатою заробітної плати: · до Пенсійного фонду · на випадок тимчасової втрати працездатності · на випадок безробіття Всього   1816,81   178,14 163,18 2158,13    
4. 01.09. Перераховано профспілковому комітету внески, що були утримані із заробітної плати працівників     44,02    
5. 02.09. Надійшли на рахунок в банк кошти за раніше відвантажену продукцію від фірми “Імідж ЛТД”     38520,0    
6. 05.09. Видано по чеку готівку для виплати · заробітної плати · на відрядження Всього   4450,0 200,0 4650,0    
7. 05.09. Перераховано кошти АТ “Київенерго” за користування електроенергією у серпні   2904,0    
8. 05.09. Надійшли кошти за продукцію від магазину “Жіночий одяг”   21600,0    
9. 07.09. Перераховано кошти магазину “Господарчі товари”   184,80    
10. 08.09. Надійшли кошти від МП “Олена” по короткостроковому векселю одержаному   20000,0    
11. 08.09. Сплачено з рахунку в банку за періодичні видання на ІV квартал   780,0    
12. 08.09. Перераховано кошти НПП “Київтехносервіс” на придбання комп’ютера РІІІ-1000     3000,0    
13. 10.09. Внесено готівку з каси на рахунок в банку – залишок невиплаченої заробітної плати   200,0    
14. 10.09. Оплачено платіжним дорученням ВАТ “Антекс” за тканину 33360,0    
15. 12.09. Платіжним дорученням перераховано до бюджету суму податку на додану вартість   1800,0    
16. 13.09. Перераховано кошти АТ “Факт” за придбані акції   50000,0    
17. 14.09. Перераховано кошти Донецькому ткацькому комбінату за тканину   11040,0    
18. 14.09. Перераховано кошти Донецькому ткацькому комбінату за послуги по доставці тканини     300,0    
19. 14.09. Одержано кошти від МП “Альфа” за реалізований офісний стіл   324,0    
20. 15.09. Видано по чеку готівку на виплату: · аліментів · на відрядження Всього   230,0 500,0 730,0    
21. 17.09. Надійшов на рахунок в банк короткостроковий кредит від “Приватбанку”     5000,0    
22. 19.09. Надійшли кошти від АТ “Крок” за частково повернені акції   20000,0    
23. 20.09. Внесено на рахунок в банк з каси сума невикористаного залишку підзвітних сум та сум відшкодування ТМЦ     268,36    
24. 20.09. Надійшла часткова сума по раніше одержаному короткостроковому векселю від магазину “Одяг”     10000,0    
25. 22.09. Перераховано платіжним дорученням до бюджету податок на прибуток   3300,0    
26. 22.09. Надійшла сума по претензії від Донецького ткацького комбінату   2300,0      
27. 22.09. Перераховано кошти АТ “Київводоканал” за користування водою у серпні   672,0    
28. 23.09. Надійшов короткостроковий кредит під сировину і матеріалу   30000,0    
29. 23.09. Внесена з каси готівка, що була одержана від батьків за утримання дітей у дитячому садку     320,0    
30. 25.09. Зараховано на рахунок в банку кошти цільового фінансування та цільових надходжень від ВАТ “Фактор”     4900,0    
31. 25.09. Перераховано з рахунку в банку фірмі “Візаж” за придбане програмне забезпечення   384,0    
32. 28.09. Сплачено ЗАТ “Віатон” по короткостроковому векселю виданому   20000,0    
33. 29.09. Внесено на рахунок в банк з каси виручка за реалізовану продукцію   400,0    
34. 29.09. Перераховано кошти ТОВ “Сана ЛТД” за раніше одержану фурнітуру   1000,0    
35. 29.09. Сплачено ВАТ “Антекс” за тканину 50000,0    
36. 30.09. Повернено кошти по кредиту під розрахункові документи   40000,0    

 


Практична робота № 3

Завдання для ознайомлення і закріплення теми

 

Таблиця 1

Таблиця 2

Таблиця 3

Таблиця 4

Таблиця 5

Завдання для ознайомлення і закріплення теми

„Облік довгострокових фінансових інвестицій”

 

Задача № 1

Підприємство „Бриз” 03.12.2005 р. придбало частку (40 %) у власному капіталі підприємства „Декор”. Підприємство „Бриз” веде облік інвестицій в асоційоване підприємство „Декор” за методом участі в капіталі. Чистий прибуток за 2005 р. Асоційованого підприємства становить 110 000 грн., сума нарахованих дивідендів – 50 000 грн.

Задача № 2

Підприємство придбало 11 000 акцій по 7,30 грн. за акцію. Вартість послуг брокерської фірми з урахуванням ПДВ склала 5 440 грн.


Задача № 3

Підприємство А придбало контрольний пакет (50 %) акцій підприємства Б на суму 80 000 грн. (80 000 акцій за ринковою ціною 1 грн. кожна). Номінальна вартість однієї акції – 0,60 грн. За брокерські та інші послуги з придбання акцій на Українській фондовій біржі сплачено 600 грн.


Практична робота № 4

Таблиця 1

Таблиця 2

Таблиця 3

Практична робота № 5

Завдання для ознайомлення і закріплення теми

Таблиця 1

Таблиця 2

Таблиця 3

Таблиця 4

Таблиця 5

Практична робота № 6

Таблиця 1

Таблиця 2

Таблиця 3

Практична робота № 7

Таблиця 1

Таблиця 2

Практична робота № 8

Завдання для наскрізної задачі

Таблиця 1

З обліку основних засобів

 

Документ Зміст господарських операцій
Акт прийому-передачі основних засобів № 15 від 13.09. Згідно наказу керівника № 58 від 12.09 комісія у складі голови комісії менеджера Ткаченко П.В., членів комісії: головного бухгалтера Кравченко О.М., закрійниці Бойко І.І. прийняла в експлуатацію комп’ютер Р-ІІІ-1000 вартістю 3000 грн. з ПДВ, поточного року випуску, придбаний від НПП “Київтехносервіс“. Комп’ютер було встановлено в бухгалтерії. Прийняла на матеріальну відповідальність комп’ютер касир Іванченко Н.П. Здала зав. складом Єгорова О.П. Комп’ютеру присвоєно інвентарний номер 10409
Інвентарна картка № 15 Комп’ютер РІІІ-1000, інвентарний номер 10409

 

Таблиця 2

Завдання для закріплення матеріалу

 

Таблиця 4

Практична робота № 9

Таблиця 1

Таблиця 2

Виробничий метод

Роки Первісна вартість Випуск продукції, од.* Річна сума амортизації Накопичений знос Залишкова вартість
       
       
       
       
       

*Запланований обсяг продукції на 5 років –6000 одиниць.

 

Таблиця 3

Метод списання вартості по сумі чисел (кумулятивний метод)

Роки Первісна вартість Коефіцієнт Річна сума амортизації Накопичений знос Залишкова вартість
         
         
         
         
         

 

Таблиця 4

Податковий метод

Група Балансова вартість Норма амортизації щокварталу Сума амортизації
       
       
       
       
Разом

 

Завдання для наскрізної задачі

Таблиця 6

За звітний період

Найменування Строк експлуатації Первісна вартість Сума амортизації за місяці Балансовий рахунок
Будинок        
Комп’ютер        
Машина швейна (ч.п.)        
Машина швейна (ж.п.)        
Машина швейна (резерв)        
Стіл закрійника (ч.п.)        
Стіл закрійника (ж.п.)        
Стіл офісний        
Комплект меблів офісних        
Автомобіль легковий        
Автомобіль вантажний        
Разом:

Таблиця 7

Практична робота № 10

Вибуття основних засобів

Мета: засвоєння порядку відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій ліквідації і реалізації основних засобів.

Матеріальне забезпечення:

1. Акт про ліквідацію основних засобів

2. Накладна на відпуск на сторону

Методичні вказівки:

1. На підставі таблиці 1 скласти акт ліквідації основних засобів, накладну на реалізацію основних засобів.

2. Відобразити операції з ліквідації і реалізації основних засобів у журналі реєстрації господарських операцій (таблиця 2).

3. Занести відповідні бухгалтерські записи до журналу № 4, відомості 5.1.

 

Таблиця 1

Таблиця 2

Практична робота № 11

Задача 1

Підприємство придбало у постачальника малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА) вартістю 2400 грн. (у т.ч. ПДВ).

Було прийнято рішення нараховувати амортизацію за ставкою 50 %, виходячи з вартості, яка амортизується. Ліквідаційна вартість визначена у розмірі 400 грн.

МНМА будуть використовуватись у виробництві.

 

 

Задача 2

Підзвітній особі видано з каси аванс в сумі 400 грн. на придбання МНМА. На наступний день підзвітна особа представила звіт про придбання МНМА на суму 300 грн. (у т.ч. ПДВ). Решта виданих під звіт і не підтверджених фактом понесення витрат коштів повернено підзвітною особою до каси.

Придбані МНМА передано в експлуатацію. На підприємство прийнято рішення нараховувати амортизацію за ставкою 50 %, виходячи з вартості, яка амортизується. Ліквідаційна вартість визначена у розмірі 50 грн. МНМА будуть використовуватись для адміністративних потреб.

 

 

Задача 3

З метою поповнення бібліотечного фонду підприємство безкоштовно придбало друковані видання. Вартість безкоштовно одержаних друкованих видань становить 800 грн. на підприємстві прийнято рішення амортизацію нараховувати у розмірі 50 % вартості при передачі видань в експлуатацію.

 


Практична робота № 12

Таблиця 1

Таблиця 2

Задача 1

Підприємство придбало нематеріальний актив, вартість якого 24 000 грн. При цьому встановлено термін корисного використання 5 років.

 

Задача 2

Придбаний 31.12.2005 р. підприємством нематеріальний актив вартістю 24 000 грн. з встановленим терміном використання 4 роки планується використовувати у випуску 300 одиниць продукції. Фактично у першому році вироблено 80 одиниць, у другому – 90 одиниць, у третьому – 60, у четвертому – 70.

 

Практична робота № 13

Тема: Облік запасів.

Таблиця 1

Практична робота № 14

Тема: Облік запасів.

Таблиця 1

Практична робота № 15

Тема: Облік запасів.

Таблиця 1

Таблиця 2

Таблиця 4

Таблиця 7

Розрахунок ТЗВ за вересень

Показники Запаси ТЗВ
Залишок виробничих запасів на 01.09. Всього    
Надходження: Рах.201 Рах.205 Рах.207 Рах.22 Всього    
Разом залишок і надходження
Витрачено: Рах. Рах. Рах. Всього    
Залишок виробничих запасів на 01.10. Всього    

Коефіцієнт ТЗВ = ___________залишок ТЗВ на п.м. + надходження ТЗВ__________

залишок вироб.запасів і МШП на п.м. + надходження запасів і МШП

 


Практична робота № 16

Тема: Облік запасів.

Таблиця 1

Таблиця 2

Практична робота № 17

Таблиця 3

Таблиця 4

Практична робота № 18

Журнал № 5.

Методичні вказівки:

1. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку (табл. 1).

2. Зробити розрахунок розподілу постійних і змінних загальновиробничих витрат за двома варіантами (таблиці 2-3)

3. Розподілити загальновиробничі витрати між видами виробленої продукції (таблиця 4).

4. Визначити собівартість виробленої продукції за статтями калькуляції (таблиця 5).

5. Розрахувати фактичну собівартість готової продукції, використовуючи дані таблиці 6. Результати записати у таблицю 7.

6. Скласти журнал № 5.

Таблиця 1

Таблиця 2

Таблиця 4

Таблиця 6

Практична робота № 19

Таблиця 1

 

Таблиця 2

Таблиця 3

Таблиця 4

Завдання для наскрізної задачі

 

Таблиця 5

Таблиця 6

Практична робота № 20

Задача 1

1 липня 2005 р. підприємству наданий кредит у розмірі 900 000 грн. строком на три роки під 14 % річних. Умовами кредитного договору передбачено, що заборгованість підприємства по основній сумі боргу погашається щороку, частинами, одночасно з виплатою відсотків за кредит.

 

 

Задача 2

Підприємство 02.09.2005 р. отримало в банку кредит на фінансування будівництва будівлі цеху в розмірі 150 000 грн. на три року під 23 % річних. Дата повернення кредиту – 02.09.2008 р. Відсотки за користування кредитом протягом трьох років погашаються щороку в перший робочий день вересня. У разі порушення строку погашення кредиту та несвоєчасної сплати відсотків за нього кредитним договором передбачено нарахування пені в розмірі 0,05 % за кожний день прострочення платежу.

За умовами, що склалися на підприємстві, воно погасило борг 04.10.2008 р., тобто прострочення платежів склало 32 дні.

 


Практична робота № 21

Задача 1

Підприємство випустило 500 облігацій за номінальною вартістю 1000 грн. за одну облігацію строком обігу 3 роки. Оголошений відсоток становить 10 % річних і виплачується один раз на рік 31 грудня. 200 облігацій продано за безготівковим розрахунком за ціною 1200 грн., з яких 50 придбано за передоплатою (передоплату проведено за номіналом). 300 облігацій продано за готівку – 900 грн. за облігацію. Сума премії становить 40 000 грн. сума дисконту – 30 000 грн.

Основні дані щодо амортизації премії, дисконту та нарахування відсотків наведено в таблиці:

Період Для облігацій, випущених з премією (200 шт.) Для облігацій, випущених з дисконтром (300 шт.)
Списання премії Нарахований відсоток Амортизація дисконту Нарахований відсоток
1-й рік 15 000 20 000 5 000 30 000
2-й рік 15 000 20 000 10 000 30 000
3-й рік 20 000 20 000 15 000 30 000
Всього 50 000 60 000 30 000 90 000

 

Задача 2

01.08.2005 р. підприємство випустило 1000 облігацій номіналом 1000 грн., кожна з терміном погашення через три роки під 10 % річних при ринковій ставці 10 %.

 


 

Практична робота № 22

Таблиця 1

Залишки по рахунку

Таблиця 2

Таблиця 3

Практична робота № 23

Таблиця 1

Завдання для ознайомлення і закріплення теми

Задача 1

01.09.200_ р. торгівельні підприємство „Максима” отримало від банку „Кредит” кредит у розмірі 60 000 грн. строком на 6 місяців під 16 % річних для закупівлі партії товару. За умови кредитного договору сума кредиту перераховується на поточний рахунок підприємства, відсотки за кредит нараховуються і сплачуються щомісяця. Основна сума кредиту повинна бути повернена в кінці терміну дії кредитного договору.

 

Задача 2

01.01.200_ р. підприємство одержало від банку позику в сумі 50 000 грн. терміном на 3 місяці під 16 % річних. Позику було погашено 01.03. поточного року.

 

Задача 3

Підприємство 10.06.200_р. отримало в банку кредит на купівлю обладнання в розмірі 50 000 грн. на 4 місяці під 12 % річних. Відсотки за користування кредитом сплачуються щомісяця в останній робочий день поточного місяця та одночасно з кінцевим строком погашення кредиту. Кредит погашено 10.10. поточного року.

 

Задача 4

01.09.200_ р. ВАТ „Зеро” отримало кредит в банку 300 000 грн. під 14 % річних на строк 5 місяців. За кредитним договором відсотки за кредит нараховуються щомісяця, починаючи з дати отримання кредиту ы виплачуються щомісяця.

 

 

Практична робота № 24

Завдання для ознайомлення і закріплення теми

Таблиця 1

Таблиця 2

Таблиця 3

Практична робота № 25

Таблиця 1

Штатний розклад працівників

№ п/п Посада Тарифний оклад, грн. Тарифна ставка за 1 годину, грн.
1. Директор 1000,00  
2. Головний бухгалтер 900,00  
3. Менеджер 700,00  
4. Завідуючий складом 600,00  
5. Касир 600,00  
6. Водій 1 категорії (адміністративного призначення)   5 грн. 40 коп.
7. Водій 1 категорії (вантажні перевезення)   5 грн. 10 коп.
8. Закрійник чоловічих пальт відрядна форма оплати праці
9. Закрійник жіночих пальт відрядна форма оплати праці
10. Швачка з пошиття чоловічих пальт відрядна форма оплати праці
11. Швачка з пошиття жіночих пальт відрядна форма оплати праці
12. Прибиральниця 400,00  

 

Таблиця 2

Дані для складання табеля

Таблиця 4

Таблиця 5

Таблиця 6

Таблиця 7

Таблиця 8

Практична робота № 26

Завдання для ознайомлення і закріплення теми

Таблиця 1

Таблиця 2

Таблиця 3

Практична робота № 27

Завдання для ознайомлення і закріплення теми

 

Таблиця 1

Таблиця 2

Таблиця 3

Практична робота № 28

Тема: Облік витрат.

Облік витрат діяльності з використанням рахунків класу 8 “Витрати діяльності”

 

Мета: вивчення порядку обліку витрат діяльності підприємства з застосуванням рахунків класу 8 “Витрати за елементами”

Матеріальне забезпечення:

1. Журнал реєстрації господарських операцій.

Методичні вказівки:

1. На підставі даних таблиці 1 відобразити господарські операції з використанням рахунків класу 8 “Витрати за елементами”.

2. Порівняти бухгалтерські записи за господарськими операціями з обліку витрат діяльності з бухгалтерськими записами у практичній роботі № 18.

3. Підрахувати витрати за елементами, дані записати до таблиці 2.

Таблиця 1

Таблиця 2

Витрати за елементами

Рахунок Елементи витрат Сума
  Матеріальні витрати + ТЗВ  
  Витрати на оплату праці  
  Відрахування на соціальні заходи  
  Амортизація  
  Інші операційні витрати  
  Разом  

 


Практична робота № 29

Завдання для ознайомлення і закріплення теми

 

Таблиця 1

Облік податку на прибуток

 Читайте также:Мы поможем в написании ваших работ!


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.173.209 (0.076 с.)