Тема: ВИВЧЕННЯ МІНЕРАЛІВ КЛАСУ Силікати.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: ВИВЧЕННЯ МІНЕРАЛІВ КЛАСУ Силікати.ПЛАН

 

1. Характеристика мінералів класу силікати.

2. Ознайомлення з мінералами, представниками класу на зразках мінералогічної колекції.

3. Описування мінералів та їх визначення.

 

Практичні завдання

1. Ознайомитись з мінералами класу силікати: олівін, топаз, амфіболи, польові шпати, (ортоклаз, мікроклін, альбіт), лабрадор, родоніт, гранат, слюди (мусковіт, біотит), тальк, серпентин (змійовик), каолініт, азбест.

2. Навчитись визначати мінерали за допомогою їх діагностичних ознак.

3. Описати мінерали за схемою: клас, назва, хімічна формула, форми знаходження в природі, головні діагностичні ознаки, використання, райони поширення та родовища.

4. Доповнити словник термінами.

Питання для контролю та самоперевірки

1. Яка роль кремнекисневого тетраедра у структурі силікатів?

2. На які групи розділяються силікати за особливостями структури?

3. Схарактеризуйте групу польових шпатів. Які характерні ознаки вони мають?

4. Як розпізнати тальк?

5. Що спільного у біотиту і мусковіту?

6. Назвіть дорогоцінні камені, які належать до класу силікати.

7. Як використовуються мінерали класу силікати?

8. Де на Україні видобувають мінерали класу силікати?

 

Література

1. Фисуненко О.П., Пичугин Б.В. Практикум по геологии. М.: 1985

2. Бондарев В.П., Сербаринов А.Е. Практикум по геологии с основами палеонтологии. М.: Недра, 1980.

3. Вовк В.М. Короткий геологічний словник. Кіровоград, 2004.

4. Войлошников В.Д. Геология. М.: Просвещ., 1979.

5. Музафаров В.Г. Определитель минералов и горных пород. М.:1958

6. Лапицкая Т.А.,Прошляков Б.К. Основы петрографии. М.: Недра, 1981.

7. Хижняк А.А. Лабораторно-практичні заняття з геології. К.: 1965

8. Практическое руководство по общей геологии: учебн. пособие для студентов вузов/ А.И. Гущин, М.А. Романовская, А.Н. Стафеев, В.Г. Талицкий; под. ред.. Н.В. Короновского. – 2-е изд. стер. – М.: Изд центр «Академия», 2007.

9. Немец Ф. Ключ к определению минералов и пород. М.: Недра, 1982

10. Пособие к лабораторным занятиям по общей геологии./В.Н Павлинов, Д.С.Кизельватер, К.М.Мельникова. - М.:Недра, 1974

 


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №11

Тема: ВИВЧЕННЯ МАГМАТИЧНИХ ГІРСЬКИХ ПОРІД.

ПЛАН

  1. Генезис та класифікація магматичних порід.
  2. Форми магматичних тіл.
  3. Вивчення та описування магматичних порід.
  4. Вивчення і описування пірокластичних порід.

 

Практичні завдання

  1. Скласти і накреслити схему "Класифікація магматичних порід".
  2. Замалювати та описати характерні форми магматичних тіл (інтрузивних та ефузивних).
  3. Використовуючи петрографічну колекцію, вивчити магматичні породи: граніт, ліпарит, діорит, андезит, сієніт, трахіт, габро, лабрадорит, базальт, піроксеніт, олівініт.
  4. Вивчити пірокластичні породи на зразках петрографічної колекції: вулканічний попіл, вулканічний пісок, лапілі, вулканічні бомби, вулканічний туф, пемзу).
  5. Описати магматичні породи за схемою: назва, кислотність, інтрузивна чи ефузивна, колір, структура, характерні мінерали, походження, використання.

6. Доповнити геологічний словник термінами.

 

Питання для самоперевірки

1. Які механізми утворення магматичних порід?

2. Як розділяють магматичні породи за вмістом кремнезему?

3. Як розділяються магматичні породи за місцем формування (генезисом)?

4. Чи є пряма залежність між типом магми (її складом) і магматичною породою, яка утворилась в результаті її застигання?

5. Який механізм утворення пірокластичних порід? З яких частинок вони складаються?

6. Які форми утворюють інтрузивні тіла?

7. Назвіть характерні форми ефузивних тіл?

8. Які мінерали характерні для кислих магматичних порід?

9. Які мінерали характерні для магматичних порід середнього складу?

10. Які мінерали характерні для основних магматичних порід?

11. Які мінерали характерні для ультраосновних магматичних порід?

12. Які окремості магматичних порід ви знаєте?

13. За якими ознаками розрізняються кислі, основні магматичні породи?

14. За якими ознаками розрізняються інтрузивні і ефузивні магматичні породи?

15. Які характерні структури для інтрузивних та ефузивних магматичних порід?

16. Де і яким чином використовуються магматичні породи?

Література

1. Практическое руководство по общей геологии: учебн. пособие для студентов вузов/ А.И. Гущин, М.А. Романовская, А.Н. Стафеев, В.Г. Талицкий; под. ред.. Н.В. Короновского. – 2-е изд. стер. – М.: Изд центр «Академия», 2007.

2. Вовк В.М. Короткий геологічний словник-довідник. Кіровоград, 2004.

3.Сивий М.Я. , Свинко І.М. Геологія. Практикум. К.: Вища школа. – 2006.

4. Емельяненко П.Ф., Е.Б. Яковлева. Петрография магматических и метаморфических пород. – М.: Изд-во МГУ, 1985.

5. Лапицкая Т.А.,Прошляков Б.К. Основы петрографии. М.: Недра, 1981.

6. Магматические горные породы. Т 1, М.: Наука, 1983.

7. Музафаров В.Г. Определитель минералов и горных пород. М.:1958

8. Пособие к лабораторным занятиям по общей геологии./В.Н Павлинов, Д.С.Кизельватер, К.М.Мельникова. - М.:Недра, 1974.

9. Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія: Підручник. – К.: Либідь, 2003.

10. Фисуненко О.П., Пичугин Б.В. Практикум по геологии. М.: 1985

11. Хижняк А.А. Лабораторно-практичні заняття з геології. К.: 1965


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №12

Тема: ВИВЧЕННЯ МЕТАМОРФІЧНИХ ГІРСЬКИХ ПОРІД

ПЛАН

 

1. Закономірності утворення метаморфічних порід.

2. Особливості складу будови та властивостей метаморфічних порід.

3. Типові представники метаморфічних порід та їх характеристика.

 

Практичні завдання

 

1. Виділити та описати головні фактори генезису метаморфічних порід.

2. Згрупувати головні породоутворюючі мінерали метаморфічних порід.

3. Змалювати характерні текстури метаморфічних порід.

4. Вивчити метаморфічні породи на зразках колекції: (гнейси, граніто-гнейси, кристалічні сланці, кварцити, джеспіліти, мармури, серпентиніти).

5. Описати метаморфічні породи за схемою: назва, висхідна порода, колір, структура, текстура, породоутворюючі мінерали; головні діагностичні ознаки.

6. Доповнити геологічний словник термінами.

Література

1. Практическое руководство по общей геологии: учебн. пособие для студентов вузов/ А.И. Гущин, М.А. Романовская, А.Н. Стафеев, В.Г. Талицкий; под. ред.. Н.В. Короновского. – 2-е изд. стер. – М.: Изд центр «Академия», 2007.

2. Вовк В.М. Короткий геологічний словник. Кіровоград, 2004.

3. Войлошников В.Д. Геология. М.: Просвещ., 1979.

4. Музафаров В.Г. Определитель минералов и горных пород. М.:1958

5. Лапицкая Т.А.,Прошляков Б.К. Основы петрографии. М.: Недра, 1981.

6. Хижняк А.А. Лабораторно-практичні заняття з геології. К.: 1965

7.Сивий М.Я. , Свинко І.М. Геологія. Практикум. К.: Вища школа. – 2006.

8. Немец Ф. Ключ к определению минералов и пород. М.: Недра, 1982

9. Фисуненко О.П., Пичугин Б.В. Практикум по геологии. М.: 1985

10. Пособие к лабораторным занятиям по общей геологии./В.Н Павлинов, Д.С.Кизельватер, К.М.Мельникова. - М.:Недра, 1974

 


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №13

Тема: ВИВЧЕННЯ ОСАДОВИХ ГІРСЬКИХ ПОРІД.

ПЛАН

1. Аналіз механізму утворення та класифікація осадових порід.

2. Діагностичні ознаки та форми залягання осадових порід.

3. Вивчення осадочних порід на зразках петрографічної колекції.

 

Практичні завдання

 

1. Замалювати схему "Формування осадових порід"

2. Скласти таблицю "Класифікація уламкових осадових порід и

3. Ознайомитись та вивчити осадові породи, використовуючи петрографічну колекцію: глина, лес, пісок, галька, щебінь, вапняки, крейда, каоліни, кам'яна сіль, калійна сіль, буре вугілля, кам’яне вугілля, конгломерат, брекчія).

4. Описати осадові породи за схемою: назва, клас (тип), походження, діагностичні ознаки, розмір уламків, характер зцементованості.

5. Доповнити словник термінами.

Питання для самоперевірки

1. Які етапи формування осадових гірських порід?

2. Розкрийте механізми утворення уламкових порід.

3. Розкрийте механізми утворення хемогенних порід.

4. Розкрийте механізми утворення біогенних порід.

5. За якими критеріями класифікуються уламкові породи?

6. Наведіть класифікацію уламкових порід.

7. За якими критеріями класифікуються хемогенні породи?

8. Розкрийте механізм перетворення деревини в торф, буре та кам’яне вугілля.

9. Яка різниця між морським, субаквальним і субаеральним механізмами формування осадових порід?

10. Як залягають осадові породи?

11. Чим відрізняються осадові породи від магматичних та метаморфічних порід?

12. Як використовуються осадові породи?

 

Література

1. Бондарев В.П., Сербаринов А.Е. Практикум по геологии с основами палеонтологии. М.: Недра, 1980.

2. Вовк В.М. Короткий геологічний словник. Кіровоград, 2004.

3. Войлошников В.Д. Геология. М.: Просвещ., 1979.

4. Музафаров В.Г. Определитель минералов и горных пород. М.:1958

5. Лапицкая Т.А.,Прошляков Б.К. Основы петрографии. М.: Недра, 1981.

6. Хижняк А.А. Лабораторно-практичні заняття з геології. К.: 1965

7. Лебедева Н.В. Пособие к практическим занятиям по общей геологии. М.: 1971.

8. Немец Ф. Ключ к определению минералов и пород. М.: Недра, 1982

9. Петтиджон Ф. Дж. Осадочные породы. М.:1981.

10. Фисуненко О.П., Пичугин Б.В. Практикум по геологии. М.: 1985

11. Пособие к лабораторным занятиям по общей геологии./В.Н Павлинов, Д.С.Кизельватер, К.М.Мельникова. - М.:Недра, 1974

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.62.49 (0.012 с.)