Тема: ВНУТРІШНЯ БУДОВА ЗЕМЛІ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: ВНУТРІШНЯ БУДОВА ЗЕМЛІ.ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Тема: ВНУТРІШНЯ БУДОВА ЗЕМЛІ.

ПЛАН

 

1. Основні внутрішні геосфери Землі.

2. Взаємозв’язок між щільністю речовини, температурою, тиском та глибиною залягання речовини в надрах Землі.

3. Особливості зміни хімічного складу речовини у внутрішніх оболонках Землі.

 

Практичні завдання

1. Накреслити (в масштабі) схематичний розріз Земної кулі за Буленом.

2. Накреслити (в масштабі) схему внутрішньої будови Землі за станом речовини оболонок.

3. Накреслити схему внутрішньої будови Землі на основі органі стичної моделі.

4. Використовуючи закономірності зміни температури з глибиною визначити її значення на глибинах 20 м, 50 м, 100 м, 500 м, 1000 м, 2000 м, 10 км.

5. Накреслити схему взаємозв'язку між блоками літосфери та астеносферою. За допомогою схеми пояснити, як утворюються гірські системи та океанічні западини.

6. Скласти словник геологічних термінів на тему заняття.

Питання для самоперевірки

 1. Наведіть відомі вам визначення геології.
 2. Які ви знаєте об’єкти геології?
 3. Які ви знаєте геологічні науки і що вони вивчають?
 4. Назвіть основні методи геологічних досліджень.
 5. Схарактеризуйте основні задачі геології.
 6. Назвіть основні напрямки геологічних досліджень.
 7. Які основні етапи розвитку геології як науки?
 8. Які основні методи вивчення внутрішньої будови Землі?
 9. Розкрийте сутність основних гіпотез походження Землі.
 10. Яка внутрішня будова Землі за Буленом?
 11. Який радіус Землі?
 12. На якій глибині знаходиться межа між мантією і ядром Землі?
 13. Що таке астеносфера? Де вона знаходиться?
 14. Яка різниця між земною корою і літосферою?
 15. Яка потужність літосфери?
 16. Яка роль ізостазії у формуванні гірських систем і океанічних западин?
 17. Яку роль відіграє іоносфера в органі стичній моделі Землі?
 18. Опишіть механізм розігріву Землі та переміщення магми по магмо проводах.

Література

1. Бондарев В.П., Сербаринов А.Е. Практикум по геологии с основами палеонтологии. М.: Недра, 1980.

2. Войлошников В.Д. Геология. М.: Просвещ., 1979.

3. Вовк В.М. Короткий геологічний словник. Кіровоград, 2004.

4. Хижняк А.А. Лабораторно-практичні заняття з геології. К.: 1965

5. Лебедева Н.В. Пособие к практическим занятиям по общей геологии. М.: 1971.

6. Фисуненко О.П., Пичугин Б.В. Практикум по геологии. М.: 1985.

7. Пособие к лабораторным занятиям по общей геологии./В.Н Павлинов, Д.С.Кизельватер, К.М.Мельникова. - М.:Недра, 1974

8. Сивий М.Я. , Свинко І.М. Геологія. Практикум. К.: Вища школа. – 2006.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

Тема: БУДОВА ЗЕМНОЇ КОРИ

ПЛАН

 

1. Особливості будови земної кори континентів, океанів, перехідних зон.

2. Закономірності зміни потужності та складу земної кори в залежності від її типу та віку.

3. Взаємозв'язок між будовою, складом та історією формування земної кори різних типів.

 

Практичні завдання

1. Накреслити {в масштабі) схему співвідношення різних типів земної кори: континентального, океанічного, субконтинентального, субокеанічного.

2. Опишіть кожний із типів земної кори за схемою: тип, потужність, з яких шарів складається, географічне поширення.

3. На контурній карті світу кольорами виділити території з різними типами земної кори.

 

Питання для самоперевірки

1. З яких породних комплексів складаються континентальний, океанічний, субконтинентальний та субокеанічний типи земної кори?

2. Що таке поверхня Мохо?

3. Що розділяє поверхня Конрада?

4. Який тип земної кори мають острівні дуги?

5. Зробіть порівняльний аналіз будови земної кори континентального і океанічного типів.

6. Покажіть на карті площі розповсюдження рифтогенного типу земної кори.

 

Література

1. Бондарев В.П., Сербаринов А.Е. Практикум по геологии с основами палеонтологии. М.: Недра, 1980.

2. Войлошников В.Д. Геология. М.: Просвещ., 1979.

3. Вовк В.М. Короткий геологічний словник. Кіровоград, 2004.

4. Хижняк А.А. Лабораторно-практичні заняття з геології. К.: 1965

5. Лебедева Н.В. Пособие к практическим занятиям по общей геологии. М.: 1971.

6. Фисуненко О.П., Пичугин Б.В. Практикум по геологии. М.: 1985

7. Пособие к лабораторным занятиям по общей геологии./В.Н Павлинов, Д.С.Кизельватер, К.М.Мельникова. - М.:Недра, 1974

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

Тема: МОРФОЛОГІЯ КРИСТАЛІВ

ПЛАН

1. Кристали та їх характеристика.

2. Елементи симетрії кристалів.

3. Методи визначення сингоній кристалів.

 

Практичні завдання

1. Ознайомитись з моделями кристалів та вивчити елементи їх обмеження (ребра, грані, гранні кути).

2. На моделях кристалів навчитись визначати елементи симетрії: осі симетрії, площини симетрії та центр симетрії.

3. Використовуючи таблиці видів симетрії, що наведені в посібниках для практичних занять та конспектах лекцій навчитись визначати сингонії на моделях кристалів.

4. Замалювати по одному представнику кристалів кожної із семи сингоній.

 1. Доповнити геологічний словник термінами.

 

Питання для контролю та самоперевірки

 

 1. Що таке мінерал? З яких часток він складається?
 2. Який стан речовини мінералів ви знаєте?
 3. Назвіть елементи, що обмежують кристал.
 4. Чим відрізняються кристалічні тіла від аморфних?
 5. В чому сутність основного закону кристалографії?
 6. Схарактеризуйте поняття симетрії.
 7. Які природні тіла симетричні?
 8. Назвіть і схарактеризуйте елементи симетрії кристалів.
 9. Як позначаються площини, осі та центр симетрії?
 10. Дайте визначення сингонії кристалів.
 11. Які сингонії ви знаєте?
 12. Який механізм визначення сингонії кристалів?

Література

 1. Свинко І.М. , Сивий М.Я. Геологія з основами палеонтології. К: Вища школа, 1995.
 2. Сивий М.Я. , Свинко І.М. Лабораторний практикум із геології з основами палеонтології. - К: ІЗМН. 1997.
 3. Вовк В.М. Короткий геологічний словник. Кіровоград, 2004.
 4. Годовиков А.А. Минералогия. М: Недра, 1975, 1983.
 5. Шаскольская М.П. Кристаллография. М.: Высш. школа, 1976.
 6. Костов И. Кристаллография. М.: Мир, 1965.
 7. Шафрановский И.И., Алявдин В.Д. Краткий курс кристаллографии. М.: Наука, 1978.
 8. Шаскольская М.П. Кристаллы. М.: Наука, 1978.
 9. Успенская М.Е., Посухова Т.В.Минералогия с основами кристаллографии. – М.: МГУ, 2005.
 10. Ульянов А.А. Школьникмам и першокурсникам о минералогии. http://geo.web.ru/
 11. Смольянинов Н.А. Практическое руководство по минералогии. – М,: Недра. 1072.
 12. Геологический словарь. Т. 1,2. – М.: Недра. 1978.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

Тема: ФОРМИ ЗНАХОДЖЕННЯ

МІНЕРАЛІВ У ПРИРОДІ

ПЛАН

1. Основні форми мінералів в природі.

2. Габітус кристалів та його різновиди.

3. Ізоморфізм, поліморфізм та псевдоморфізм кристалів.

 

Практичні завдання

1. Ознайомитися з основними формами мінералів на зразках геологічної колекції (одинокі кристали, зростки кристалів, друзи, щітки, конкреції, секреції, сталактити, дендрити та ін.).

2. Замалювати по одному представнику основних груп кристалів з характерним габітусом.

3. Замалювати основні форми кристалів в робочому зошиті.

4. Доповнити геологічний словник термінами.

 

Питання для контролю та самоперевірки

1. Назвіть основні форми мінералів, що зустрічаються в природі.

2. Які різновиди габітусів ви знаєте?

3. Дайте визначення ізоморфізму.

4. Наведіть приклади поліморфізму.

5. Чим друза відрізняється від щітки?

6. Яка форма конкреції? Як вона утворюється?

7. Опишіть форму секреції. Які різновиди секрецій ви знаєте?

8. Які мінерали і де найчастіше утворюють натічні форми?

9. Що таке дендрит?

Література

 1. Свинко І.М. , Сивий М.Я. Геологія з основами палеонтології. К: Вища школа, 1995.
 2. Сивий М.Я. , Свинко І.М. Лабораторний практикум із геології з основами палеонтології. - К: ІЗМН. 1997.
 3. Вовк В.М. Короткий геологічний словник. Кіровоград, 2004.
 4. Годовиков А.А. Минералогия. М: Недра, 1975, 1983.
 5. Шаскольская М.П. Кристаллография. М.: Высш. школа, 1976.
 6. Костов И. Кристаллография. М.: Мир, 1965.
 7. Шафрановский И.И., Алявдин В.Д. Краткий курс кристаллографии. М.: Наука, 1978.
 8. Шаскольская М.П. Кристаллы. М.: Наука, 1978.
 9. Минералогическая энциклопедия. Под. ред. К.Фрея. Л. Недра, 1985.
 10. Смольянинов Н.А. Практическое руководство по минералогии. – М,: Недра. 1072.
 11. Геологический словарь. Т. 1,2. – М.: Недра. 1978.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5

Тема: ОСНОВНІ ДІАГНОСТИЧНІ ОЗНАКИ МІНЕРАЛІВ

ПЛАН

1. Характеристика основних фізичних і хімічних властивостей мінералів (колір, блиск, твердість, спайність, злом, густина, запах, смак).

2. Ознайомлення з мінералами, які мають характерні діагностичні ознаки.

3. Одержання навичок визначення мінералів за їх ознаками.

 

Практичні завдання

1. Ознайомитися з мінералами, які мають характерний колір (графіт, сірка, кіновар, малахіт, азурит, чароїт та ін.).

2. Навчитися користуватися шкалою Мооса для визначення твердості мінералів.

3. Навчитися визначати мінерали за густиною, смаком, магнітністю.

4. Скласти таблицю „Діагностичні ознаки мінералів” (кварц, лабрадор, сірка, кальцит, галіт, барит, гіпс).

5. Доповнити геологічний словник.

Питання для контролю та самоперевірки

Література

 1. Свинко І.М. , Сивий М.Я. Геологія. К.: Вища школа. – 2003.
 2. Сивий М.Я. , Свинко І.М. Геологія. Практикум. К.: Вища школа. – 2006.
 3. Короновський Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии.М.: Высш.школа, 1995.
 4. Вовк В.М. Короткий геологічний словник-довідник. Кіровоград, 2004.
 5. Фисуненко О.П., Пичугин Б.В. Практикум по геологии.-М.: Просвещение. 1985.
 6. Немков Г.И., Карский Б.Е. Краткий геологический словарь.-М.: Недра, 1989.
 7. Семененко Н.П. Геохимия сфер Земли. -К.:Наук. думка, 1983.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6

САМОРОДНІ ЕЛЕМЕНТИ

ПЛАН

1. Характеристика мінералів класів самородні елементи та сульфіди.

2. Ознайомлення з представниками класів на зразках мінералогічної колекції.

3. Описування мінералів класів самородні елементи та сульфіди та їх визначення.

 

Практичні завдання

 

1. Навчитись визначати мінерали класів самородні елементи та сульфіди за їх діагностичними ознаками.

2. Описати мінерали за схемою: клас, назва, хімічна формула, форми знаходження в природі, головні діагностичні ознаки, використання, райони поширення та родовища.

3. Доповнити геологічний словник.

Питання для контролю та самоперевірки

1. Дайте характеристику кожному мінералу класу самородні елементи (сірка, графіт, золото, мідь, срібло).

2. Дайте характеристику кожному мінералу класу сульфіди (пірит, халькопірит, сфалерит, галеніт, кіновар).

3. Назвіть механізми формування мінералів класу самородні елементи.

4. Назвіть шляхи утворення мінералів класу сульфіди.

5. Як використовуються мінерали класів самородні елементи і сульфіди.

6. Які родовища вищеназваних мінералів ви знаєте на території України?

 

Література

1.Свинко І.М. , Сивий М.Я. Геологія. К.: Вища школа. – 2003.

2.Сивий М.Я. , Свинко І.М. Геологія. Практикум. К.: Вища школа. – 2006.

3.Короновський Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии.М.: Высш.школа, 1995.

4.Успенская М.Е. Посухова Т.В. Минералогия с основами кристалографии и петрографии. М.: Изд. МГУ, 2002.

5.Вовк В.М. Короткий геологічний словникдовідник. Кіровоград, 2004.

6.Фисуненко О.П., Пичугин Б.В. Практикум по геологии.-М.: Просвещение. 1985.

7.Немков Г.И., Карский Б.Е. Краткий геологический словарь.-М.: Недра, 1989.

8.Семененко Н.П. Геохимия сфер Земли. -К.:Наук. думка, 1983.

 


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7

ПЛАН

 

1. Загальна характеристика мінералів класів оксиди та гідрооксиди.

2. Ознайомлення з характерними представниками класів оксиди та гідрооксиди на зразках колекції.

3. Описування мінералів та методика їх визначення (за діагностичними ознаками).

Практичні завдання

1. Ознайомитися з мінералами класу оксиди та гідрооксиди: кварц, халцедон, опал, гематит, лімоніт, магнетит, хроміт, боксит, піролюзит, корунд.

2. Навчитися визначати мінерали за їх діагностичними ознаками.

3. Описати мінерали класів оксиди та гідрооксиди за схемою: клас, назва, хімічна формула, форми знаходження в природі, головні діагностичні ознаки, використання, райони поширення та родовища.

4. Доповнити геологічний словник термінами.

Питання для контролю та самоперевірки

1. Дайте загальну характеристику мінералів класу оксиди.

2. Які механізми формування мінералів класу оксиди ви знаєте?

3. Порівняйте властивості мінералів кварц, халцедон, опал. Чим вони відрізняються? Які спільні ознаки?

4. Які унікальні властивості має магнетит?

5. Які метали одержують при переробці гематиту, бокситу, піролюзиту?

6. Яким чином за кольором розрізнити боксит, гематит, піролюзит?

7. Де на Україні видобувають гематит, піролюзит, хроміт?

8. Як використовуються мінерали класу оксиди? Приведіть приклади.

 

Література

1. Свинко І.М. , Сивий М.Я. Геологія. К.: Вища школа. – 2003.

2. Сивий М.Я. , Свинко І.М. Геологія. Практикум. К.: Вища школа. – 2006.

3. Короновський Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии.М.: Высш. школа, - 1995.

4. Успенская М.Е. Посухова Т.В. Минералогия с основами кристалографии и петрографии. М.: Изд. МГУ, 2002.

5. Вовк В.М. Короткий геологічний словник-довідник. Кіровоград, - 2004.

6. Хижняк А.А. Лабораторно-практичні заняття з геології. К.: 1965.

7. Бондарев В.П., Сербаринов А.Е. Практикум по геологии с основами палеонтологии. М.: Недра, 1980.

8. Войлошников В.Д. Геология. М.: Просвещ., 1979.

9. Музафаров В.Г. Определитель минералов и горных пород. М.:1958

10. Лебедева Н.В. Пособие к практическим занятиям по общей геологии. М.: 1971.

11. Немец Ф. Ключ к определению минералов и пород. М.: Недра, 1982.

12. Фисуненко О.П., Пичугин Б.В. Практикум по геологии. М.: 1985.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8

ПЛАН

1. Загальна характеристика мінералів класів сульфати, галоїдні сполуки.

2. Ознайомлення з характерними представниками класів сульфати, галоїдні сполуки на зразках колекції.

3. Описування мінералів та методика їх визначення (за діагностичними ознаками).

Практичні завдання

1. Ознайомитися з мінералами класу сульфати (ангідрит, гіпс, барит, мірабіліт).

2. Ознайомитися з мінералами класу галоїдні сполуки (галіт, сильвін, карналіт, флюорит).

3. Навчитися визначати мінерали за їх діагностичними ознаками.

4. Описати мінерали класів сульфати, галоїдні сполуки за схемою: клас, назва, хімічна формула, форми знаходження в природі, головні діагностичні ознаки (колір, твердість, густина, блиск, спайність, смак та ін.), використання, райони поширення та родовища.

5. Доповнити геологічний словник термінами.

 

Питання для контролю та самоперевірки

1. Дайте загальну характеристику мінералів класу сульфати.

2. Які механізми формування мінералів класу сульфати ви знаєте?

3. Порівняйте властивості мінералів ангідрит, гіпс. Чим вони відрізняються? Які спільні ознаки?

4. Які унікальні властивості має барит?

5. Які різновиди гіпсу ви знаєте?

6. Яким чином за густиною розрізнити гіпс від бариту?

7. Схарактеризуйте клас галоїдних сполук.

8. Розкрийте генезис мінералів класу галоїди.

9. Яка різниця між галітом, карналітом, сильвіном?

10. Чим відрізняється мінерал флюорит?

11. Як використовуються мінерали класів сульфати і галоїди?

12. Де на Україні видобувають мінерали класів сульфати і галоїди?

Література

1. Свинко І.М. , Сивий М.Я. Геологія. К.: Вища школа. – 2003.

2. Сивий М.Я. , Свинко І.М. Геологія. Практикум. К.: Вища школа. – 2006.

3. Короновський Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии.М.: Высш.школа, 1995.

4. Успенская М.Е. Посухова Т.В. Минералогия с основами кристалографии и петрографии. М.: Изд. МГУ, 2002.

5. Вовк В.М. Короткий геологічний словник-довідник. Кіровоград, 2004.

6. Музафаров В.Г. Определитель минералов и горных пород. М.:1958


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №9

ПЛАН

 

1. Характеристика мінералів класів карбонати та фосфати.

2. Ознайомлення з мінералами, представниками класів на зразках мінералогічної колекції.

3. Описування мінералів та їх визначення.

 

Практичні завдання

1. Ознайомитись з мінералами: 1) клас карбонати: кальцит, доломіт, сидерит, малахіт, азурит; 2) клас фосфати: фосфорит, апатит, вівіаніт.

2. Навчитись визначати мінерали за їх діагностичними ознаками.

3. Описати мінерали за схемою: клас, назва, хімічна формула, форми знаходження в природі, головні діагностичні ознаки, використання, райони поширення та родовища.

4. Доповнити словник термінами.

Питання для контролю та самоперевірки

1. Дайте характеристику кожному мінералу класу карбонати (кальцит, доломіт, сидерит, малахіт, азурит).

2. Дайте характеристику кожному мінералу класу та класу фосфати (фосфорит, апатит, вівіаніт).

3. Назвіть механізми формування мінералів класів карбонати та фосфати.

4. Як використовуються мінерали класів карбонати та фосфати.

5. Які родовища вищеназваних мінералів ви знаєте на території України?

Література

1. Фисуненко О.П., Пичугин Б.В. Практикум по геологии. М.: 1985

2. Бондарев В.П., Сербаринов А.Е. Практикум по геологии с основами палеонтологии. М.: Недра, 1980.

3. Вовк В.М. Короткий геологічний словник. Кіровоград, 2004.

4. Хижняк А.А. Лабораторно-практичні заняття з геології. К.: 1965

5. Войлошников В.Д. Геология. М.: Просвещ., 1979.

6. Музафаров В.Г. Определитель минералов и горных пород. М.:1958

7. Лапицкая Т.А., Прошляков Б.К. Основы петрографии. М.: Недра, 1981.

8. Практическое руководство по общей геологии: учебн. пособие для студентов вузов/ А.И. Гущин, М.А. Романовская, А.Н. Стафеев, В.Г. Талицкий; под. ред.. Н.В. Короновского. – 2-е изд. стер. – М.: Изд центр «Академия», 2007.

9. Немец Ф. Ключ к определению минералов и пород. М.: Недра, 1982

 


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №10

ПЛАН

 

1. Характеристика мінералів класу силікати.

2. Ознайомлення з мінералами, представниками класу на зразках мінералогічної колекції.

3. Описування мінералів та їх визначення.

 

Практичні завдання

1. Ознайомитись з мінералами класу силікати: олівін, топаз, амфіболи, польові шпати, (ортоклаз, мікроклін, альбіт), лабрадор, родоніт, гранат, слюди (мусковіт, біотит), тальк, серпентин (змійовик), каолініт, азбест.

2. Навчитись визначати мінерали за допомогою їх діагностичних ознак.

3. Описати мінерали за схемою: клас, назва, хімічна формула, форми знаходження в природі, головні діагностичні ознаки, використання, райони поширення та родовища.

4. Доповнити словник термінами.

Питання для контролю та самоперевірки

1. Яка роль кремнекисневого тетраедра у структурі силікатів?

2. На які групи розділяються силікати за особливостями структури?

3. Схарактеризуйте групу польових шпатів. Які характерні ознаки вони мають?

4. Як розпізнати тальк?

5. Що спільного у біотиту і мусковіту?

6. Назвіть дорогоцінні камені, які належать до класу силікати.

7. Як використовуються мінерали класу силікати?

8. Де на Україні видобувають мінерали класу силікати?

 

Література

1. Фисуненко О.П., Пичугин Б.В. Практикум по геологии. М.: 1985

2. Бондарев В.П., Сербаринов А.Е. Практикум по геологии с основами палеонтологии. М.: Недра, 1980.

3. Вовк В.М. Короткий геологічний словник. Кіровоград, 2004.

4. Войлошников В.Д. Геология. М.: Просвещ., 1979.

5. Музафаров В.Г. Определитель минералов и горных пород. М.:1958

6. Лапицкая Т.А.,Прошляков Б.К. Основы петрографии. М.: Недра, 1981.

7. Хижняк А.А. Лабораторно-практичні заняття з геології. К.: 1965

8. Практическое руководство по общей геологии: учебн. пособие для студентов вузов/ А.И. Гущин, М.А. Романовская, А.Н. Стафеев, В.Г. Талицкий; под. ред.. Н.В. Короновского. – 2-е изд. стер. – М.: Изд центр «Академия», 2007.

9. Немец Ф. Ключ к определению минералов и пород. М.: Недра, 1982

10. Пособие к лабораторным занятиям по общей геологии./В.Н Павлинов, Д.С.Кизельватер, К.М.Мельникова. - М.:Недра, 1974

 


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №11

ПЛАН

 1. Генезис та класифікація магматичних порід.
 2. Форми магматичних тіл.
 3. Вивчення та описування магматичних порід.
 4. Вивчення і описування пірокластичних порід.

 

Практичні завдання

 1. Скласти і накреслити схему "Класифікація магматичних порід".
 2. Замалювати та описати характерні форми магматичних тіл (інтрузивних та ефузивних).
 3. Використовуючи петрографічну колекцію, вивчити магматичні породи: граніт, ліпарит, діорит, андезит, сієніт, трахіт, габро, лабрадорит, базальт, піроксеніт, олівініт.
 4. Вивчити пірокластичні породи на зразках петрографічної колекції: вулканічний попіл, вулканічний пісок, лапілі, вулканічні бомби, вулканічний туф, пемзу).
 5. Описати магматичні породи за схемою: назва, кислотність, інтрузивна чи ефузивна, колір, структура, характерні мінерали, походження, використання.

6. Доповнити геологічний словник термінами.

 

Питання для самоперевірки

1. Які механізми утворення магматичних порід?

2. Як розділяють магматичні породи за вмістом кремнезему?

3. Як розділяються магматичні породи за місцем формування (генезисом)?

4. Чи є пряма залежність між типом магми (її складом) і магматичною породою, яка утворилась в результаті її застигання?

5. Який механізм утворення пірокластичних порід? З яких частинок вони складаються?

6. Які форми утворюють інтрузивні тіла?

7. Назвіть характерні форми ефузивних тіл?

8. Які мінерали характерні для кислих магматичних порід?

9. Які мінерали характерні для магматичних порід середнього складу?

10. Які мінерали характерні для основних магматичних порід?

11. Які мінерали характерні для ультраосновних магматичних порід?

12. Які окремості магматичних порід ви знаєте?

13. За якими ознаками розрізняються кислі, основні магматичні породи?

14. За якими ознаками розрізняються інтрузивні і ефузивні магматичні породи?

15. Які характерні структури для інтрузивних та ефузивних магматичних порід?

16. Де і яким чином використовуються магматичні породи?

Література

1. Практическое руководство по общей геологии: учебн. пособие для студентов вузов/ А.И. Гущин, М.А. Романовская, А.Н. Стафеев, В.Г. Талицкий; под. ред.. Н.В. Короновского. – 2-е изд. стер. – М.: Изд центр «Академия», 2007.

2. Вовк В.М. Короткий геологічний словник-довідник. Кіровоград, 2004.

3.Сивий М.Я. , Свинко І.М. Геологія. Практикум. К.: Вища школа. – 2006.

4. Емельяненко П.Ф., Е.Б. Яковлева. Петрография магматических и метаморфических пород. – М.: Изд-во МГУ, 1985.

5. Лапицкая Т.А.,Прошляков Б.К. Основы петрографии. М.: Недра, 1981.

6. Магматические горные породы. Т 1, М.: Наука, 1983.

7. Музафаров В.Г. Определитель минералов и горных пород. М.:1958

8. Пособие к лабораторным занятиям по общей геологии./В.Н Павлинов, Д.С.Кизельватер, К.М.Мельникова. - М.:Недра, 1974.

9. Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія: Підручник. – К.: Либідь, 2003.

10. Фисуненко О.П., Пичугин Б.В. Практикум по геологии. М.: 1985

11. Хижняк А.А. Лабораторно-практичні заняття з геології. К.: 1965


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №12

ПЛАН

 

1. Закономірності утворення метаморфічних порід.

2. Особливості складу будови та властивостей метаморфічних порід.

3. Типові представники метаморфічних порід та їх характеристика.

 

Практичні завдання

 

1. Виділити та описати головні фактори генезису метаморфічних порід.

2. Згрупувати головні породоутворюючі мінерали метаморфічних порід.

3. Змалювати характерні текстури метаморфічних порід.

4. Вивчити метаморфічні породи на зразках колекції: (гнейси, граніто-гнейси, кристалічні сланці, кварцити, джеспіліти, мармури, серпентиніти).

5. Описати метаморфічні породи за схемою: назва, висхідна порода, колір, структура, текстура, породоутворюючі мінерали; головні діагностичні ознаки.

6. Доповнити геологічний словник термінами.

Література

1. Практическое руководство по общей геологии: учебн. пособие для студентов вузов/ А.И. Гущин, М.А. Романовская, А.Н. Стафеев, В.Г. Талицкий; под. ред.. Н.В. Короновского. – 2-е изд. стер. – М.: Изд центр «Академия», 2007.

2. Вовк В.М. Короткий геологічний словник. Кіровоград, 2004.

3. Войлошников В.Д. Геология. М.: Просвещ., 1979.

4. Музафаров В.Г. Определитель минералов и горных пород. М.:1958

5. Лапицкая Т.А.,Прошляков Б.К. Основы петрографии. М.: Недра, 1981.

6. Хижняк А.А. Лабораторно-практичні заняття з геології. К.: 1965

7.Сивий М.Я. , Свинко І.М. Геологія. Практикум. К.: Вища школа. – 2006.

8. Немец Ф. Ключ к определению минералов и пород. М.: Недра, 1982

9. Фисуненко О.П., Пичугин Б.В. Практикум по геологии. М.: 1985

10. Пособие к лабораторным занятиям по общей геологии./В.Н Павлинов, Д.С.Кизельватер, К.М.Мельникова. - М.:Недра, 1974

 


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №13

ПЛАН

1. Аналіз механізму утворення та класифікація осадових порід.

2. Діагностичні ознаки та форми залягання осадових порід.

3. Вивчення осадочних порід на зразках петрографічної колекції.

 

Практичні завдання

 

1. Замалювати схему "Формування осадових порід"

2. Скласти таблицю "Класифікація уламкових осадових порід и

3. Ознайомитись та вивчити осадові породи, використовуючи петрографічну колекцію: глина, лес, пісок, галька, щебінь, вапняки, крейда, каоліни, кам'яна сіль, калійна сіль, буре вугілля, кам’яне вугілля, конгломерат, брекчія).

4. Описати осадові породи за схемою: назва, клас (тип), походження, діагностичні ознаки, розмір уламків, характер зцементованості.

5. Доповнити словник термінами.

Питання для самоперевірки

1. Які етапи формування осадових гірських порід?

2. Розкрийте механізми утворення уламкових порід.

3. Розкрийте механізми утворення хемогенних порід.

4. Розкрийте механізми утворення біогенних порід.

5. За якими критеріями класифікуються уламкові породи?

6. Наведіть класифікацію уламкових порід.

7. За якими критеріями класифікуються хемогенні породи?

8. Розкрийте механізм перетворення деревини в торф, буре та кам’яне вугілля.

9. Яка різниця між морським, субаквальним і субаеральним механізмами формування осадових порід?

10. Як залягають осадові породи?

11. Чим відрізняються осадові породи від магматичних та метаморфічних порід?

12. Як використовуються осадові породи?

 

Література

1. Бондарев В.П., Сербаринов А.Е. Практикум по геологии с основами палеонтологии. М.: Недра, 1980.

2. Вовк В.М. Короткий геологічний словник. Кіровоград, 2004.

3. Войлошников В.Д. Геология. М.: Просвещ., 1979.

4. Музафаров В.Г. Определитель минералов и горных пород. М.:1958

5. Лапицкая Т.А.,Прошляков Б.К. Основы петрографии. М.: Недра, 1981.

6. Хижняк А.А. Лабораторно-практичні заняття з геології. К.: 1965

7. Лебедева Н.В. Пособие к практическим занятиям по общей геологии. М.: 1971.

8. Немец Ф. Ключ к определению минералов и пород. М.: Недра, 1982

9. Петтиджон Ф. Дж. Осадочные породы. М.:1981.

10. Фисуненко О.П., Пичугин Б.В. Практикум по геологии. М.: 1985

11. Пособие к лабораторным занятиям по общей геологии./В.Н Павлинов, Д.С.Кизельватер, К.М.Мельникова. - М.:Недра, 1974

 


ПЛАН

1. Умови формування тектонічних порушень.

2. Типізація тектонічних порушень.

3. Геологічний компас. Вимірювання елементів залягання пластів геологічним компасом.

 

Практичні завдання

 

1. Замалювати складку, позначивши їх елементи.

2. Замалювати різноманітні типи складок.

3. Накреслити основні розривні порушення (скид, підкид, насув, здвиг, горст, грабен).

4. Замалювати (схематично) геологічний компас, виділивши його основні елементи.

5. Навчитись вимірювати азимути геологічним компасом.

6. Навчитись вимірювати основні елементи залягання пластів геологічним компасом.

7. Доповнити геологічний словник термінами.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

9. Пособие к лабораторным занятиям по общей геологии./В.Н Павлинов, Д.С.Кизельватер, К.М.Мельникова. - М.:Недра, 1974

10. Бондарев В.П., Сербаринов А.Е. Практикум по геологии с основами палеонтологии. М.: Недра, 1980.

11. Вовк В.М. Короткий геологічний словник. Кіровоград, 2004.

12. Войлошников В.Д. Геология. М.: Просвещ., 1979.

13. Хижняк А.А. Лабораторно-практичні заняття з геології. К.: 1965

14. Лебедева Н.В. Пособие к практическим занятиям по общей геологии. М.: 1971.

15. Фисуненко О.П., Пичугин Б.В. Практикум по геологии. М.: 1985

 


ПЛАН

1. Геологічні карти: особливості зображення об’єктів, різновиди.

2. Основні складові геологічної карти.

3. Правила читання та побудови геологічної карти.

4. Геологічні розрізи: читання та побудова.

 

Практичні завдання

 

1. Схематично зобразити геологічну карту та її елементи ( топооснову, геологічний розріз, стратиграфічну колонку, легенду).

2. Навчитися читати геологічні карти навчального атласу (шкільного ).

3. Навчитися читати та описувати класичні геологічні карти.

4. Описати запропоновану геологічну карту за планом:

a. які породи та комплекси виходять на поверхню;

b. умови залягання товщ;

c. тектонічні порушення;

d. прояв інтрузивного та ефузивного магматизму;

e. літологічний склад порід;

f. процеси, які зумовили формування сучасної ситуації.

5. Навчитися читати та описувати геологічні розрізи.

6. Доповнити геологічний словник термінами.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Пособие к лабораторным занятиям по общей геологии./В.Н Павлинов, Д.С.Кизельватер, К.М.Мельникова. - М.:Недра, 1974

2. Бондарев В.П., Сербаринов А.Е. Практикум по геологии с основами палеонтологии. М.: Недра, 1980.

3. Вовк В.М. Короткий геологічний словник. Кіровоград, 2004.

4. Войлошников В.Д. Геология. М.: Просвещ., 1979.

5. Хижняк А.А. Лабораторно-практичні заняття з геології. К.: 1965

6. Лебедева Н.В. Пособие к практическим занятиям по общей геологии. М.: 1971.

7. Фисуненко О.П., Пичугин Б.В. Практикум по геологии. М.: 1985

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 16

І ТВАРИННИХ РЕШТОК

 

ПЛАН

1. Палеонтологічні методи пізнання геологічного минулого.

2. Ознайомлення з викопними рештками організмів минулих геологічних епох.

3. Вивчення псевдоморфоз та відбитків організмів з метою відтворення минулого.

 

Практичні завдання

 

1. Ознайомитись з черепашками викопних молюсків на зразках палеонтологічної колекції.

2. Ознайомитись з кістками коралових поліпів на зразках палеонтологічної колекції.

3. Ознайомитись з зубами та кістками хребетних.

4. Ознайомитись з псевдоморфозами (закам’янілими деревами).

5. Ознайомитись з відбитками рослин та молюсків на зразках палеонтологічної колекції.

6. Замалювати характерні форми збереження організмів.

 

Література

1. Бондарев В.П., Сербаринов А.Е. Практикум по геологии с основами палеонтологии. М.: Недра, 1980.

2. Вовк В.М. Короткий геологічний словник. Кіровоград, 2004.

3. Войлошников В.Д. Геология. М.: Просвещ., 1979.

4. Историческая геология с основами палеонтологии./Е.В. Владимирская, А.Х.Кагарманов, Н.Я.Спасский и др. Л.: Недра,1986

5. Историческая геология./Г.И.Немков, Е.С.Левицкий, И.А. Гречишникова и др.- М.: Недра, 1986.

6. Хижняк А.А. Лабораторно-практичні заняття з геології. К.: 1965

7. Лебедева Н.В. Пособие к практическим занятиям по общей геологии. М.: 1971

8. Фисуненко О.П., Пичугин Б.В. Практикум по геологии. М.: 1985

9. Пособие к лабораторным занятиям по общей геологии./В.Н Павлинов, Д.С.Кизельватер, К.М.Мельникова. - М.:Недра, 1974

10. Иванова М.Ф. Общая геология с основами исторической геологии. М.: Просв., 1980

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Тема: ВНУТРІШНЯ БУДОВА ЗЕМЛІ.

ПЛАН

 

1. Основні внутрішні геосфери Землі.

2. Взаємозв’язок між щільністю речовини, температурою, тиском та глибиною залягання речовини в надрах Землі.

3. Особливості зміни хімічного складу речовини у внутрішніх оболонках Землі.

 

Практичні завдання

1. Накреслити (в масштабі) схематичний розріз Земної кулі за Буленом.

2. Накреслити (в масштабі) схему внутрішньої будови Землі за станом речовини оболонок.

3. Накреслити схему внутрішньої будови Землі на основі органі стичної моделі.

4. Використовуючи закономірності зміни температури з глибиною визначити її значення на глибинах 20 м, 50 м, 100 м, 500 м, 1000 м, 2000 м, 10 км.

5. Накреслити схему взаємозв'язку між блоками літосфери та астеносферою. За допомогою схеми пояснити, як утворюються гірські системи та океанічні западини.

6. Скласти словник геологічних термінів на тему заняття.

Питання для самоперевірки

 1. Наведіть відомі вам визначення геології.
 2. Які ви знаєте об’єкти геології?
 3. Які ви знаєте геологічні науки і що вони вивчають?
 4. Назвіть основні методи геологічних досліджень.
 5. Схарактеризуйте основні задачі геології.
 6. Назвіть основні напрямки геологічних досліджень.
 7. Які основні етапи розвитку геології як науки?
 8. Які основні методи вивчення внутрішньої будови Землі?
 9. Розкрийте сутність основних гіпотез походження Землі.
 10. Яка внутрішня будова Землі за Буленом?
 11. Який радіус Землі?
 12. На якій глибині знаходиться межа між мантією і ядром Землі?
 13. Що таке астеносфера? Де вона знаходиться?
 14. Яка різниця між земною корою і літосферою?
 15. Яка потужність літосфери?
 16. Яка роль ізостазії у формуванні гірських систем і океанічних западин?
 17. Яку роль відіграє іоносфера в органі стичній моделі Землі?
 18. Опишіть механізм розігріву Землі та переміщення магми по магмо проводах.

Література

1. Бондарев В.П., Сербаринов А.Е. Практикум по геологии с основами палеонтологии. М.: Недра, 1980.

2. Войлошников В.Д. Геология. М.: Просвещ., 1979.

3. Вовк В.М. Короткий геологічний словник. Кіровоград, 2004.

4. Хижняк А.А. Лабораторно-практичні заняття з геології. К.: 1965

5. Лебедева Н.В. Пособие к практическим занятиям по общей геологии. М.: 1971.

6. Фисуненко О.П., Пичугин Б.В. Практикум по геологии. М.: 1985.

7. Пособие к лабораторным занятиям по общей геологии./В.Н Павлинов, Д.С.Кизельватер, К.М.Мельникова. - М.:Недра, 1974

8. Сивий М.Я. , Свинко І.М. Геологія. Практикум. К.: Вища школа. – 2006.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

Тема: БУДОВА ЗЕМНОЇ КОРИ

ПЛАН

 

1. Особливості будови земної кори континентів, океанів, перехідних зон.

2. Закономірності зміни потужності та складу земної кори в залежності від її типу та віку.

3. Взаємозв'язок між будовою, складом та історією формування земної кори різних типів.

 

Практичні завдання

1. Накреслити {вПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.013 с.)