Функції з числовими параметрами 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Функції з числовими параметрамиProc16. Описати функцію Sign(X) цілого типу, що повертає для дійсного числа X наступні значення:

–1, якщо X < 0; 0, якщо X = 0; 1, якщо X > 0.

За допомогою цієї функції знайти значення вираження Sign(A) + Sign(B) для даних дійсних чисел A і B.

 

Proc17. Описати функцію RootsCount(A, B, C) цілого типу, що визначає кількість коренів квадратного рівняння A*x2+ B*x + C = 0 (A, B, C — дйсні параметри, A ≠0). З її допомогою знайти кількість коренів для кожного з трьох квадратних рівнянь з даними коефіцієнтами. Кількість коренів визначати за значенням дискримінанта: D = B2- 4*A*C.

 

Proc18. Описати функцію Circle(R) дійсного типу, що знаходить площу кола радіуса R (R — дійсне значення). За допомогою цієї функції знайти площі трьох кіл з даними радіусами.

 

Proc19. Описати функцію Ring(R1, R2) дійсні типи, що знаходить площу кільця, що утворюється між двома колами з загальним центром і радіусами R1 і R2 (R1 і R2 — дійсні, R1 > R2). З її допомогою знайти площі трьох кілець, для яких дані зовнішні і внутрішні радіуси.

Скористатися формулою площі кругу радіуса R: S = π•R2 .

 

Proc20. Описати функцію Triangle(a, h), що знаходить периметр равнобедренного трикутника по його основі a і висоті h, проведеної до основи(a і h — дійсні). За допомогою цієї функції знайти периметри трьох трикутників, для яких дані основи і висоти. Для нахождения бічної сторони b трикутника використовувати теорему Пифагора: b2= (a/2)2+h2.


 

Proc21. Описати функцію SumRange(A, B) цілого типу, що знаходить суму всіх цілих чисел від A до B включно (A і B — цілі). Якщо A > B, то функція повертає 0. За допомогою цієї функції знайти суми чисел від A до B і від B до C, якщо дані числа A, B, C.

 

Proc22. Описати функцію Calc(A, B, Op) дійсного типу, що виконує над ненульовими дійсними числами A і B одну з арифметичних операцій і повертає її результат. Вид операції визначається цілим параметром Op: 1 — вирахування, 2 — множення, 3 — діленяя, інщі значення — додавання. За допомогою Calc виконати для даних A і B операції, обумовлені даними цілими N1, N2, N3.

 

Proc23. Описати функцію Quarter(x, y) цілого типу, що визначає номер координатной чверті, у якій знаходиться Точка з ненульовими дійснгими координатами (x, y). За допомогою цієї функції знайти номера координатних чвертей для трьох точок з даними ненульовими координатами.

 

Proc24. Описати функцію Even(K) логічного типу, що повертає True, якщо цілий параметр K є парним, і False у противному випадку. З її допомогою знайти кількість парних чисел у наборі з 10 цілих чисел.

 

Proc25. Описати функцію IsSquare(K) логічного типу, що повертає True, якщо цілий параметр K (> 0) є квадратом деякого цілого числа, і False у противному випадку. З її допомогою знайти кількість квадратів у наборі з 10 цілих позитивних чисел.


 

Proc26. Описати функцію IsPower5(K) логічного типу, що повертає True, якщо цілий параметр K (> 0) є ступенем числа 5, і False у протином випадку. З її допомогою знайти кількість ступенів числа 5 у наборі з 10 цілих позитивних чисел.

 

Proc27. Описати функцію IsPower(K, N) логічного типу, що повертає True, якщо цілий параметр K (> 0) є ступенем числа N (> 1), і False у противному випадку. Задано число N (> 1) і набір з 10 цілих додатніх чисел. За допомогою функції IsPower знайти кількість ступенів числа N у заданому наборі.

 

Proc28. Описати функцію IsPrime(N) логічного типу, що повертає True, якщо цілий параметр N (> 1) є простим числом, і False у противному випадку (число, більше 1, називається простим, якщо воно не має додатніх дільників, крім 1 і самого себе). Задано набір з 10 цілих чисел, більших за 1. За допомогою функції IsPrime знайти кількість простих

чисел у заданому наборі.

 

Proc29. Описати функцію DigitCount(K) цілого типу, що знаходить кількість цифр цілого позитивного числа K. Використовуючи цю функцію, знайти кількість цифр для кожного з п'яти даних цілих позитивних чисел.

 

Proc30. Описати функцію Digit(K, N) цілого типу, що повертає N-у цифру цілого позитивного числа K (цифри в числі нумеруються праворуч наліво). Якщо кількість цифр у числі K менше N, то функція повертає –1. Для кожного з п'яти даних цілих позитивних чисел K1, K2, ..., K5

викликати функцію Digit з параметром N, що змінюється від 1 до 5.

Лабораторна робота № 13

Тема: Рядковий тип даних.

Задано довільний рядок, виконати з ним наступні дії. Увага!Не використовувати додатковий рядок.

1. Визначити кількість слів у рядку.

2. Вилучити усі числа з рядку.

3. Інвертувати символи в рядку.

4. Визначити кількість цифр у рядку.

5. Замінити усі малі букви на великі, а великі на малі. Не використовувати вбудовану функцію для зміну регістру.

6. Визначення слова з найбільшою кількістю літер.

7. Заміна усіх цифр у рядку на літеру "а".

8. Задано рядок, у якому може знаходитись одне дійсне число у невідомому місці. Визначити це число та присвоїти його дійсній змінній, або видати повідомлення, що числа не знайдено.

9. Визначення слова з найменшою кількістю літер.

10. Видалити усі літери "а" з рядка.

11. Поміняти ліву і праву половини рядка місцями.

12. Підрахувати суму груп чисел в рядку. Сукупність символів „135” рахувати як сто тридцять п’ять

13. Визначити числові символи у рядку і перетворіть їх у ціле число, їх може бути декілько.

14. Для всього рядка поміняти у кожній парі, починаючи спочатку, символи місцями.

 

Лабораторна робота № 14

Обробка рядків за допомогою стандартних функцій. Пошук і заміна

1. Дано ціле число N (> 0) і рядок S. Перетворити рядок S в рядок довжини N таким чином: якщо довжина рядка S більше N, то відкинути перші символи, якщо довжина рядка S менше N, то в її початок додати символи «.» (точка).

 

2. Дано цілі позитивні числа N1 і N2 і рядки S1 та S2. Отримати з цих рядків новий рядок, що містить перші N1 символів рядка S1 і останні N2 символів рядка S2 (у вказаному порядку).

 

3. Дан символ C і рядок S. Подвоїти кожне входження символу C в рядок S.

 

4. Дан символ C і рядка S, S0. Перед кожним входженням символу C в рядок S вставити рядок S0.

 

5. Дан символ C і рядка S, S0. Після кожного входження символу C в рядок S вставити рядок S0.

String31. Дано рядка S і S0. Перевірити, чи міститься рядок S0 у рядку S. Якщо міститься, то вивести True, якщо не міститься, то вивести False.

 

6. Дано рядки S і S0. Знайти кількість входжень рядка S0 в склад S.

 

7. Дано рядки S і S0. Видалити з рядка S першу підрядок, Співпадає з S0. Якщо співпадаючих підрядків немає, то вивести рядок S без змін.

 

8. Дано рядки S і S0. Видалити з рядка S останню підрядок, співпадає з S0. Якщо співпадаючих підрядків немає, то вивести рядок S без змін.

 

9. Дано рядки S і S0. Видалити з рядка S всі підрядка, що збігаються з S0. Якщо співпадаючих підрядків немає, то вивести рядок S без змін.

 

10. Дано рядки S, S1 та S2. Замінити у рядку S перше входження рядка S1 на рядок S2.

 

11. Дано рядки S, S1 та S2. Замінити у рядку S останнє входження рядки S1 на рядок S2.

 

12. Дано рядки S, S1 та S2. Замінити у рядку S всі входження рядка S1 на рядок S2.

 

13. Дано рядок, що містить принаймні один символ пробілу. Вивести підрядок, розташовану між першим і другим пробілом вихідного рядка. Якщо рядок містить тільки один пробіл, то вивести пус-

тий рядок.

14. Дано рядок, що містить принаймні один символ пробілу. Вивести підрядок, розташованитй між першим і останнім пробілом вихідного рядка. Якщо рядок містить тільки один пробіл, то вивести

пустий рядок.

 

Лабораторна робота № 15

Тема: Записи.

Задані поля запису, визначити їх типи даних, написати програму для введення довільної кількості записів через масив, який ініціалізувати як типізовану константу. Вивести записи згідно з вказаним критерієм на екран у формі, зручній для перегляду.

1. Людина: прізвище та ініціали, рік народження, рік прийому на роботу. Критерій: особи, які працюють більше 1 року.

2. Судно: довжина, ширина, осадка, кількість пасажирів. Критерій: відношення ширина/осадка ³2,5.

3. Судно: водотоннажність, вантажопідйомність, кількість палуб. Критерій: кількість палуб >1.

4. Судно: вантажопідйомність, швидкість, кількість трюмів. Критерій: швидкість < 18 вузлів.

5. Книжка: прізвище та ініціали автора, кількість сторінок. Рік видання. Критерій: книжки, прізвища авторів яких починається з А.

6. Програма: мова програмування, об’єм в кілобайтах, рік створення. Критерій: програми на Паскалі.

7. Меблі: назва, артикул, ціна. Критерій: меблі з ціною > 200 грн.

8. Радіоприймач: назва, хвильовий діапазон ( МГц ), кількість діапазонів. Критерій: приймачі, які можуть працювати в діапазоні 5¸10 МГц.

9. Споруда: назва, призначення, площа, яка відводиться під неї (м2). Критерій: споруди, які займають площу < 0,1 га.

10. Риба: назва, довжина, маса, глибина існування. Критерій: риби з глибини >1000 м.

11. Муз. ансамбль: назва, напрямок, кількість осіб. Критерій: ансамблі з трьох осіб.

12. Людина: прізвище, стать, зріст, вага. Критерій: особи з відношенням

(зріст-100)/вага >1.

13. Людина: прізвище, стать, колір волосся, очей. Критерій: особи жіночої статі з коричневим волоссям та очами.

14. Журнал: назва, рік заснування, кількість сторінок. Критерій: рік заснування <1950 і назва починається з літери А.

15. Телевізор: тип (кол., ч/б), розмір екрана, вага. Критерій: розмір екрана <30см і вага<10 кг.

16. Магнітофон: назва, тип (кас.,боб.), маса, діапазон частот (Гц). Критерій: з діапазоном частот >15000 Гц.

 

 

Лабораторна робота № 16
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 370; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.223.3.251 (0.014 с.)