Тема: Обчислення площі контуру та координати центра його ваги. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Обчислення площі контуру та координати центра його ваги.Заданий замкнений контур намалювати на міліметровці, обчислити його площу та координати центра ваги за допомогою простих геометричних формул. Створити програму для обчислення за допомогою модифікованої формули Гріна, порівняти результати (вони повинні співпадати).

 1. Текстовий файл містить координати точок контуру у послідовності Хі, Уі, які розташовані в один рядок через проміжок. Прочитати дані та обчислити геометричні характеристики контуру. Порівняти із ручним розрахунком.
 2. Двовимірний масив містить координати точок контуру у послідовності Хі, Уі, який ініціалізувати як константу. Прочитати дані та обчислити геометричні характеристики контуру. Порівняти із ручним розрахунком.
 3. Замкнений контур утворюється графіком функції У=Х0.5 та віссю Х, визначити його площу, граничне значення Х ввести з клавіатури. Порівняти із ручним розрахунком.
 4. Замкнений контур утворюється графіком функції У=Х2 та віссю У, визначити його площу, граничне значення У ввести з клавіатури. Порівняти із ручним розрахунком.
 5. Замкнений контур утворюється кругом діаметром 20 см з координатами центра (0,0), у якому розташован квадрат із стороною 5 см та координатами центра (2,2). Визначити його площу та координати центра ваги за допомогою модифікованої формули Гріна. Порівняти із ручним розрахунком.
 6. Замкнений контур розташовується між двома графіками функції У=3*Х0.5 та графіком функції У=0.1*Х2, визначити його площу та координати ценра ваги за допомогою модифікованої формули Гріна. Порівняти із ручним розрахунком.
 7. Замкнений контур розташовується між графіком функції Y=|X2 +X-2| та горизонтальною лінією Y=3, визначити його площу та координати ценра ваги за допомогою модифікованої формули Гріна. Порівняти із ручним розрахунком.
 8. Замкнений контур розташовується між графіком функції Y=(1-X)|X+1| у диапазоні Х= -2 -- +2, визначити його площу та координати ценра ваги за допомогою модифікованої формули Гріна. Порівняти із ручним розрахунком.
 9. Замкнений контур розташовується між графіком функції Y=(1+|X|)(2-|X|) та віссю Х у диапазоні Х= -2 -- +2, визначити його площу та координати центра ваги за допомогою модифікованої формули Гріна. Порівняти із ручним розрахунком.
 10. Задана функція F(х) = x - sin x на інтервалі (-2π ÷ +2π), визначити площу та координати центра ваги контуру між функцією та віссю Х за допомогою модифікованої формули Гріна. Порівняти із ручним розрахунком ( 275, стор. 228).
 11. Задана функція F(х) = x / (x-1)2 на інтервалі (-5 ÷ +10), визначити площу та координати центра ваги контуру між функцією та віссю Х за допомогою модифікованої формули Гріна. Порівняти із ручним розрахунком ( 160, стор. 187).
 12. Задана функція F(х) = |4x2-1| - 3x на інтервалі (-5 ÷ +5), визначити площу та координати центра ваги контуру між функцією та віссю Х за допомогою модифікованої формули Гріна. Порівняти із ручним розрахунком ( 147, стор. 174).
 13. Задана функція F(х) = |x2 + x – 2| на інтервалі (-3 ÷ +3), визначити площу та координати центра ваги контуру між функцією та віссю Х за допомогою модифікованої формули Гріна. Порівняти із ручним розрахунком ( 120, стор. 160).
 14. Задана функція F(х) = x arcsin( sin x) на інтервалі (-2.5π ÷ +2.5π), визначити площу та координати центра ваги контуру між функцією та віссю Х за допомогою модифікованої формули Гріна. Порівняти із ручним розрахунком ( 275, стор. 228).

 

 

Лабораторна робота № 17

Тема: Процедурний тип

 1. Заданий масив функцій f1(x) = x´cos(x)2- 1, f2(x)= x+sin(2x),f3 = exp(-x)+x. Зайти методом табуляції масив їх найбільших значень на відрізку [0, 1]. Крок табуляції прийняти 0.01.
 2. Протабулювати на відрізку [0, 1] з кроком 1 функцію, яка приймає найменше значення із функції: f(x) = 1+1/(1+x), f(x) = 1+cos(x), f(x) = 1+exp(-x).
 3. Заданий масив із 10 елементів, які містять фігури різних розмірів (круг, квадрат, рівнобічний трикутник). В одному циклі обчислити масив площ фігур.
 4. Розробити програму табуляції функції, яка забезпечує вибір форми виводу, наприклад, з виводом шапки таблиці, або без неї. Протабулювати функцію y=ln(x)+arc sin(x) на відрізку [1, 2] з кроком 0.1 двома засобами.
 5. За допомогою однієї процедури протабулювати суму, різницю, добуток пар функцій на відрізку [0, 1] з кроком 0.2 функції: f(x) = x, f(x) = sin(x), f(x) = cos(x)
 6. Чотири прямі задані масивом лінійних функцій: l(x) = kx+b. Розв’язати задачу аналізу взаємного розташування прямих при використанні однієї процедури (підібрати прямі, щоб вони перетинались, співпадали і були паралельні).
 7. Розробити функцію, яка обчислює значення похідної функції f(x) в точці x0. f(x) = x2, x0 = 1; f(x) = sin(x), x0 = 0; f(x) = arctgx(1+x2) + exp(x), x0 = 2.
 8. Заданий масив лінійних функцій l(x) - 4 одиниці, і точка М(x0,y0). Знайти рівняння прямій, яка найбільш віддалена від М.
 9. Заданий масив многочленів другої ступені, який складається із трьох елементів. Знайти той, для якого визначений інтеграл набуває найменшого значення на визначеному відрізку.
 10. Заданий масив лінійних функцій, знайти рівняння прямій, для якої інтеграл на відрізку [1, 10] набуває найбільше значення. Функції підібрати самостійно,4 шт
 11. Знайти абсцису точки перетину параболи y = 3x3+20 з прямими y=0, y=3x-2, y=-2x+1 з точністю Е +0,01.
 12. Прямі, які задані виразами (L1, L2, L3) лінійних функцій перетинаються. Зайти точки їх перетику М12, М13, М23.
 13. Задані 4 паралельні прямі. Знайти пару прямих (вказавши їх ім’я), які віддалені від інших якомога далі. Прямі задані функціями L1(x), L2(x), L3(x), L4(x).
 14. Прямі загального розташування визначені окремими функціями L1(x), L2(x), L3(x), L4(x). Визначити рівняння прямій, яка відсікає найбільший по площині трикутник відносно координатних осей.
 15. Знайти рівняння дотичних до параболі y=3x2+4x-2, y=-2x2-x+1, y=x2+x-1 у точці х=1.
 16. Визначений масив з 4-х функцій на відрізку [1, 10]: y=(x-2)2+1, y=x-cos(2x)2, y=2x-1, y=lnx-x. Визначити методом табулювання чи мають функції математичний екстремум на цьому інтервалі.

Лабораторна робота № 18

Тема:файли типізовані.

1 Задано файл цілих чисел (створити програмним шляхом). Створити новий файл, що містить ті ж елементи, що й вихідний файл, але в зворотному порядку.

2 Задано файл дійсних чисел (створити програмним шляхом). Створити два нових файлу, перший з яких містить елементи вихідного файлу з непарними номерами (1, 3, ...), А другий - з парними (0, 2, 4, ...).

3 Задано файл цілих чисел (створити програмним шляхом). Створити два нових файлу, перший з яких містить парні числа з вихідного файлу, а другий - непарні (в тому ж порядку). Якщо парні або непарні числа у вихідному файлі отсутствуют, то відповідний результуючий файл залишити порожнім.

4 Задано файл цілих чисел (створити програмним шляхом). Створити два нових файлу, перший з яких містить позитивні числа з вихідного файлу (у зворотному порядку), а другий - негативні (також у зворотному порядку). Якщо позитивні або негативні числа у вихідному файлі відсутні, то результуючий файл залишити порожнім.

5 Задано файл дійсних чисел (створити програмним шляхом). Знайти середнє арифметичне його елементів.

6 Задано файл дійсних чисел (створити програмним шляхом). Знайти суму його елементів з парними номерами.

7 Задано файл цілих чисел (створити програмним шляхом). Знайти кількість містяться в ньому серій (тобто наборів послідовно розташованих однакових елементів).

Наприклад, для файлу з елементами 1, 5, 5, 5, 4, 4, 5 результат дорівнює 4.

8 Задано файл цілих чисел (створити програмним шляхом). Створити новий файл цілих чисел, що містить довжини всіх серій вихідного файлу (серією називається набір послідовно розташованих однакових елементів, а довжиною серії - кількість цих елементів). Наприклад, для вихідного файлу з елементами 1, 5, 5, 5, 4, 4, 5 вміст результуючого файлу повинна бути наступним: 1, 3, 2, 1.

9 Задано файл дійсних чисел (створити програмним шляхом). Знайти його перший локальний мінімум (Локальним мінімумом називається елемент, який менше за своїх сусідів).

10 Задано файл дійсних чисел (створити програмним шляхом). Знайти його останній локальний максімум (локальним максимумом називається елемент, який більше своїх

сусідів).

11 Задано файл дійсних чисел (створити програмним шляхом). Знайти загальну кількість його локальних екстремумів, тобто локальних мінімумів і локальних максимумів (визначення локального максимуму дано в завданні 9). (Визначення локального мінімуму і локального максимуму дані в завданні 9).

12 Задано файл дійсних чисел (створити програмним шляхом). Створити файл цілих чисел, що містить номери всіх локальних максимумів вихідного файлу у риродному порядку (визначення локального максимуму дано в завданні 9).

13 Задано файл дійсних чисел (створити програмним шляхом). Створити файл цілих чисел, що містить номери всіх локальних екстремумів вихідного файлу в порядку зменшення

(Визначення локального екстремуму дано в завданні 9).

14 Задано файл дійсних чисел (створити програмним шляхом). Створити файл цілих чисел, що містить довжини всіх убувають послідовностей елементів вхідного файлу.

Наприклад, для вихідного файлу з елементами 1.7, 4.5, 3.4, 2.2, 8.5, 1.2 одержимо: 3, 2.

15 Задано файл дійсних чисел (створити програмним шляхом). Створити файл цілих чисел, що містить довжини всіх монотонних послідовностей елементів вихідного файлу.

Наприклад, для вихідного файлу з елементами 1.7, 4.5, 3.4, 2.2, 8.5, 1.2 одержімо результуючий файл: 2, 3, 2, 2.

16 Задано файл дійсних чисел (створити програмним шляхом). Замінити у ньому всі елементи на їх квадрати.

17 Задано файл дійсних чисел (створити програмним шляхом). Поміняти в ньому місцями мінімальний і максимальний елементи.

File27. Дан файл цілих чисел з елементами A1, A2, ..., AN (N - кількість еле-

ментів у файлі). Замінити вихідне розташування його елементів на такі наступні:

A1, AN, A2, AN-1, A3, ....

File28. Дан файл дійсних чисел. Замінити у файлі кожен елемент, кро-

ме початкового і кінцевого, на його середнє арифметичне з попереднім

і наступним елементом.

File29. Дан файл цілих чисел, що містить більше 50 елементів. Зменшити його

розмір до 50 елементів, видаливши з файлу необхідну кількість скінченний-

них елементів.

File30. Дан файл цілих чисел, що містить парна кількість елементів. Уда-

лити з даного файлу другу половину елементів.

File31. Дан файл цілих чисел, що містить більше 50 елементів. Зменшити його

розмір до 50 елементів, видаливши з файлу необхідну кількість началь-

них елементів.

File32. Дан файл цілих чисел, що містить парна кількість елементів. Уда-

лити з даного файлу першу половину елементів.

File33. Дан файл цілих чисел. Вилучити з нього всі елементи з парними номі-

рами.

File34. Дан файл цілих чисел. Вилучити з нього всі негативні числа.

File35. Дан файл цілих чисел, що містить менше 50 елементів. Збільшити його

розмір до 50 елементів, записавши в початок файлу необхідну кількість

нулів.

File36. Дан файл цілих чисел. Подвоїти його розмір, записавши в кінець файлу всі

його вихідні елементи (у тому ж порядку).

File37. Дан файл цілих чисел. Подвоїти його розмір, записавши в кінець файлу всі

його вихідні елементи (у зворотному порядку).

File38. Дан файл цілих чисел. Продублювати у ньому всі елементи з непарним-

ми номерами.

File39. Дан файл цілих чисел. Продублювати у ньому всі числа, належачи-

щіе діапазону 5-10.

File40. Дан файл цілих чисел. Замінити у ньому кожен елемент з парних номі-

ром на два нулі.

Лабораторна робота № 19

Тема – записи.

Задані поля запису, визначити їх типи даних, написати програму для введення довільної кількості записів через масив, який ініціалізувати як типізовану константу, записати їх у типізований файл, закрити його, відкрити і вибрати з нього записи згідно з заданим критерієм, вивести їх на екран у формі, зручній для перегляду.

 1. Людина: прізвище, стать, зріст, вага. Критерій: особи з відношенням

(зріст-100)/вага >1 (відносно худі).

 1. Судно: довжина, ширина, осадка, кількість пасажирів. Критерій: відношення ширина/осадка ³ 2,5.
 2. Судно: водотоннажність, вантажопідйомність, кількість палуб. Критерій: кількість палуб >1.
 3. Судно: вантажопідйомність, швидкість, кількість трюмів. Критерій: швидкість < 18 вузлів.
 4. Людина: прізвище та ініціали, рік народження, рік прийому на роботу. Критерій: особи, які працюють більше 1 року.
 5. Споруда: назва, призначення, площа, яка відводиться під неї (м2). Критерій: споруди, які займають площу < 0,1 га.
 6. Магнітофон: назва, тип (кас.,боб.), маса, діапазон частот (Гц). Критерій: з діапазоном частот >15000 Гц.
 7. Книжка: прізвище та ініціали автора, кількість сторінок. Рік видання. Критерій: книжки, прізвища авторів яких починається з А.
 8. Програма: мова програмування, об’єм в кілобайтах, рік створення. Критерій: програми на Паскалі.
 9. Меблі: назва, артикул, ціна. Критерій: меблі з ціною > 200 грн.
 10. Радіоприймач: назва, хвильовий діапазон ( МГц ), кількість діапазонів. Критерій: приймачі, які можуть працювати в діапазоні 5¸10 МГц.
 11. Риба: назва, довжина, маса, глибина існування. Критерій: риби з глибини >1000 м.
 12. Муз. ансамбль: назва, напрямок, кількість осіб. Критерій: ансамблі з трьох осіб.
 13. Людина: прізвище, стать, колір волосся, очей. Критерій: особи жіночої статі з коричневим волоссям та очами.
 14. Журнал: назва, рік заснування, кількість сторінок. Критерій: рік заснування <1950 і назва починається з літери А.
 15. Телевізор: тип (кол., ч/б), розмір екрана, вага. Критерій: розмір екрана <30см і вага<10 кг.

Лабораторна робота № 20

Файли текстові.

При розробці програми не використовувати функції і процедури, які розширяють файл до структури прямого доступу. Файл можна створювати у Notepad, він повинен мати декілька рядків.

1. Створити текстовий файл F, в якому перемішані парні та непарні цілі числа. Переписати із файла F усі парні числа в текстовий файл A, а непарні в текстовий файл B.

2. Створити текстовий файл F. Створити його копію у файлі A.

3. Створити текстовий файл F. Записати у файл A файл F у зворотному порядку.

4. Створити текстовий файл F. Записати у файл A ті компоненти, за якими йдуть компоненти, які починаються з літери A.

5. Створити два текстові файли дійсних чисел A i B. Переписати у файл F спочатку компоненти файла A, а потім компоненти файла В.

6. Створити текстовий файл цілих чисел F, у якому чергуютья додатні та від’ємні компоненти. Переписати файл таким чином, щоб спочатку йшли від’ємні числа, а потім додатні.

7. Створити символьний файл F. Переписати в інший файл тільки латиницю (a – z, A – Z).

8. Створити два текстовий файли А і В. Знайти номер компоненти, з якої файли розрізняються.

9. Створити текстовий файл F. Записати на його початок ‘begin ‘, а в кінці ‘end’.

10. Створити текстовий файл слів. Видалити з файла однолітерні слова і зайві символи ( окрім одного ).

11. Створити текстовий файл цілих чисел. Поміняти місцями першу та останню компоненти.

12. Створити текстовий файл цілих чисел, в якому спочатку розташовані від’ємні компоненти, а потім додатні. Вставити між ними цифру 0.

13. Створити два текстовий файла однакової довжини. Переписати їх компоненти в третій файл, чергуючи їх компоненти.

14. Створити текстовий файл . Переписати файл таким чином, щоб спочатку йшли спеціальні знаки, а потім літери.

15. Створити текстовий файл F. Переписати його таким чином, щоб сусідні компоненти помінялись місцями.

16. Створити текстовий файл F, який складається з малих латинських літер. Переписати файл і замінити малі букви на великі. Не використовувати вбудовані функції перетворення регістру літер.

 

Лабораторна робота № 21
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 131; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.136.189 (0.007 с.)