Товариство з обмеженою та з додатковою відповідальністю 
";


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Товариство з обмеженою та з додатковою відповідальністюУ товаристві з обмеженою відповідальні­стю статутний фонд розподілений на частки, які визначаються за величиною внеску учасника товариства. Учасник то­вариства не відповідає своїм особистим майном за діяльність то­вариства, але може позбутися права на свій внесок у майні товариства.

На відміну від товариства з обмеженою відповідальністю, учасники цього това­риства можуть нести додаткову відпові­дальність своїм майном у розмірі, який є кратним до величини його внеску. Кратність розміру такої відповідальності визначається в уста­новчих документах товариства.

53.Відповідальність юридичних осіб ст 96 Юридична особа самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями. Юридична особа відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним їй майном.Учасник (засновник) юридичної особи не відповідає за зобов'язаннями юридичної особи, а юридична особа не відповідає за зобов'язаннями її учасника (засновника), крім випадків, встановлених установчими документами та законом.Особи, які створюють юридичну особу, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, що виникли до її державної реєстрації.Юридична особа відповідає за зобов'язаннями її учасників (засновників), що пов'язані з її створенням, тільки у разі наступного схвалення їхніх дій відповідним органом юридичної особи.

55.Юрид особа ліквідується: за рішенням учасників або органу юр особи,уповноваженого на це установчими документами,в тому числі у зв’язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягненням мети,для якої її створено; за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, встановлених законом.Відпов до ст. 111 Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс,який містить відомості про склад майна юр особи,перелік пред’явлених кредиторами вимог.Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичної особи або органом,який прийняв рішення про ліквідацію юрид особи. Виплата грошових сум кредиторами юр особи,провадиться у порядку черговості,відповідно до проміжного ліквідаційного балансу,починаючи від дня його затвердження,за винятком кредиторів четвертої черги, виплати яким провадяться зі спливом місяця від дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу.Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквід баланс,який затверджується учасниками юрид особи або органом,що прийняв рішення про ліквідацію юр особи. Майно юр особи, що залишилося після задоволення вимог кредиторів,передається її учасникам, якщо інше не встановлено установчими документами юр особи.Юрид особа є ліквідованою з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

58.Задовол вимог. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів задовольняються у такій черговості: у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом; у другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності; у третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів); Вимоги однієї черги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належать кожному кредитору цієї черги. Черговість задоволення вимог кредиторів за договорами страхування визначається законом. Вимоги кредитора, заявлені після спливу строку, встановленого ліквідаційною комісією для їх пред'явлення, задовольняються з майна юридичної особи, яку ліквідовують, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, заявлених своєчасно. Вимоги кредиторів, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо кредитор у місячний строк після одержання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не звертався до суду з позовом, вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено, а також вимоги, які не задоволені через відсутність майна юридичної особи, що ліквідується, вважаються погашеними.

 

 

64. Об'єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага. Стаття 178. Оборотоздатність об'єктів цивільних прав. Об'єкти цивільних прав можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва чи спадкування або іншим чином, якщо вони не вилучені з цивільного обороту, або не обмежені в обороті, або не є невід'ємними від фізичної чи юридичної особи. Види об'єктів цивільних прав, перебування яких у цивільному обороті не допускається (об'єкти, вилучені з цивільного обороту), мають бути прямо встановлені у законі. Види об'єктів цивільних прав, які можуть належати лише певним учасникам обороту або перебування яких у цивільному обороті допускається за спеціальним дозволом (об'єкти, обмежено оборотоздатні), встановлюються законом.


66. 67 Річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов'язки. Стаття 180. Тварини.Тварини є особливим об'єктом цивільних прав. На них поширюється правовий режим речі, крім випадків, встановлених законом. Правила поводження з тваринами встановлюються законом.Тварини, занесені до Червоної книги України, можуть бути предметом цивільного обороту лише у випадках та порядку, встановлених законом. До нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. Рухомим и речами є речі, які можна вільно переміщувати у просторі.(ст.181) Подільною є річ, яку можна поділити без втрати її цільового призначення. Неподільною є річ, яку не можна поділити без втрати її цільового призначення.(183) Річ є визначеною індивідуальними ознаками, якщо вона наділена тільки їй властивими ознаками, що вирізняють її з-поміж інших однорідних речей, індивідуалізуючи її. Речі, визначені індивідуальними ознаками, є незамінними. Річ є визначеною родовими ознаками, якщо вона має ознаки, властиві усім речам того ж роду, та вимірюється числом, вагою, мірою.Річ, що має лише родові ознаки, є замінною. Стаття 185. Речі споживні та неспоживні.Споживною є річ, яка внаслідок одноразового її використання знищується або припиняє існувати у первісному вигляді. Неспоживною є річ, призначена для неодноразового використання, яка зберігає при цьому свій первісний вигляд протягом тривалого часу. Складовою частиною речі є все те, що не може бути відокремлене від речі без її пошкодження або істотного знецінення. Якщо кілька речей утворюють єдине ціле, що дає змогу використовувати його за призначенням, вони вважаються однією річчю (складна річ). Стаття 189. Продукція, плоди та доходи.Продукцією, плодами та доходами є все те, що виробляється,добувається, одержується з речі або приноситься річчю. Продукція, плоди та доходи належать власникові речі, якщо інше не встановлено договором або законом.Правове знач речей поляг у тому що вони є невідємною складовою цивіл-правовідносин,що входять до предмету сивіл-правового регулювання,а саме майнових відносин.Класифікація речей полялає у можливості набуття прав та обов’язків на них їх володільців або інших осіб,а також вона має значення для припинення таких прав і оюовязків щодо речей.


68. Оборотоздатність -це допустимість здійснення правочинів та інших дій направлених на перехід об’єктів управ. Види оборотоздатн речей:1)об’єкти невилучені з цивіл обігу;2)об’єкти вилучені з цивіл обігу.3) об’єкти обмежені в сивіл обороті.

Стаття 178. Оборотоздатність об'єктів цивільних прав

Об'єкти цивільних прав можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва чи спадкування або іншим чином, якщо вони не вилучені з цивільного обороту, або не обмежені в обороті, або не є невід'ємни­ми від фізичної чи юридичної особи. Види об'єктів цивільних прав, перебування яких у цивільному обороті не допус­кається (об'єкти, вилучені з цивільного обороту), мають бути прямо встановлені у законі. Види об'єктів цивільних прав, які можуть належати лише певним учасникам обо­роту або перебування яких у цивільному обороті допускається за спеціальним дозво­лом (об'єкти, обмежено оборотоздатні), встановлюються законом.
Відчуження об'єкта цивільних прав полягає у його передачі іншій особі з наміром пе­редати також і права розпорядження ним. Це може бути продаж, дарування, міна тощо. Перехід об'єктів цивільних прав від однієї особи до іншої в порядку правонаступни­цтва має місце у випадку смерті фізичної особи або оголошення її померлою, а також у випадку ліквідації чи реорганізації фізичної особи. При універсальному правонаступництві до особи-правонаступника переходять усі пра­ва й обов'язки особи, від якої вони переходять. Таке правонаступництво має місце у ви­падку спадкування, реорганізації юридичної особи (за винятком перетворення однієї юри­дичної особи в іншу). При сингулярному правонаступництві до особи-правонаступника переходять тільки права або обов'язки від іншої особи (поступка прав, переведення боргу, заповідальний відказ тощо).
2. Частина 2 коментованої статті визначає засади визнання об'єктів необоротоздатними або такими, оборотоздатність яких обмежена. Вилученими з цивільного обороту вважаються об'єкти, які не можуть бути предметом правочинів або іншим способом переходити від однієї особи до іншої в межах цивільно-правових відносин. Такі об'єкти мають бути прямо вказані саме у законі, а не у підзаконному акті тощо. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середови­ща» до об'єктів, вилучених з обороту, відносить особливо охоронювані природні терито­рії — державні природні заповідники, державні природні заказники, національні природ­ні парки тощо.
Обмеженооборотоздатними вважаються об'єкти, котрі можуть належати лише певним учасникам цивільного обороту або перебування яких у цивільному обороті допускається за спеціальним дозволом. При цьому обмеження може полягати у встановленні певних пра­вових форм, що опосередковують використання таких об'єктів, визначенні мети їхнього використання тощо.
Види таких об'єктів визначаються законом. Оскільки в даному випадку відсутня вказів­ка на те, що такі об'єкти «мають бути прямо встановлені в законі», можна зробити висно­вок, що вони можуть визначатися і безпосередньо у законі, і (за наявності відсильних норм закону) у підзаконних нормативних актах.
Обмежено оборотоздатними, наприклад, є земля, водні об'єкти, ліси та інші природні ресурси. їхній оборот допускається в тому обсязі і у тій мірі, що передбачена законодав­ством про землю та інші природні ресурси. Так, відповідно до Закону про надра, ділянки надр не можуть бути предметом купівлі-продажу, дарування, спадкування, внеску чи за­стави, відчужуватися в іншій формі. Вони можуть передаватися в користування тільки на підставі ліцензії для видобутку корисних копалин, будівництва й експлуатації підземних споруджень, геологічного вивчення й ін. цілей. Без ліцензії дозволяється видобуток загальнопоширених корисних копалин для власних потреб власниками, власниками земельних ділянок у межах цих ділянок.

69Майном як особливим об'єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки. Майнові права є неспоживною річчю. Майнові права визнаються речовими правами.(190) Підприємство є єдиним майновим комплексом, що використовується для здійснення підприємницької діяльності. До складу підприємства як єдиного майнового комплексу входять усі види майна, призначені для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировину, продукцію, права вимоги, борги, а також право на торговельну марку або інше позначення та інші права, якщо інше не встановлено договором або законом.

70. Стаття 192. Гроші (грошові кошти). Законним платіжним засобом, обов'язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території України, є грошова одиниця України - гривня. Іноземна валюта може використовуватися в Україні у випадках і в порядку, встановлених законом. СТ.193. Валютні цінності.Види майна, що вважаються валютними цінностями, та порядок вчинення правочинів з ними встановлюються законом.

54. Стаття 104. Припинення юридичної особи. Юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.Порядок припинення юридичної особи в процесі відновлення її платоспроможності або банкрутства встановлюється законом. Особливості припинення банку як юридичної особи встановлюються законом.

59.60. Держава набуває і здійснює цивільні права та обов'язки через органи державної влади у межах їхньої компетенції, встановленої законом. Стаття 167. Правові форми участі держави у цивільних відносинах:Держава діє у цивільних відносинах на рівних правах з іншими учасниками цих відносин.Держава може створювати юридичні особи публічного права (державні підприємства,) у випадках та в порядку, встановлених Конституцією України та законом.Держава може створювати юридичні особи приватного права (підприємницькі товариства тощо), брати участь в їх діяльності на загальних підставах, якщо інше не встановлено законом.

61.63. Автономна Республіка Крим діє у цивільних відносинах на рівних правах з іншими учасниками цих відносин. АР К може створювати юридичні особи публічного права (навчальні заклади тощо) у випадках та в порядку, встановлених КУта законом. АРК може створювати юридичні особи приватного права (підприємницькі товариства тощо), брати участь в їх діяльності на загальних підставах, якщо інше не встановлено законом. АРК набуває і здійснює цивільні права та обов'язки через органи влади Автономної Республіки Крим у межах їхньої компетенції, встановленої законом. СТ.173-Представники держави, АРК, та територіальних громад: У випадках і в порядку, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, від імені держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад за спеціальними дорученнями можуть виступати фізичні та юридичні особи, органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування. Ст.176. Розмежування відповідальності за зобов'язаннями держави, АРК, територіал громад та створених ними юридичних осіб: Держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади не відповідають за зобов'язаннями створених ними юридичних осіб, крім випадків, встановлених законом. Автономна Республіка Крим не відповідає за зобов'язаннями держави і територіальних громад. Юридичні особи, створені державою, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами, не відповідають за зобов'язаннями відповідно держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад.

62. Територіальні громади відповідають за своїми зобов'язаннями своїм майном, крім майна, на яке відповідно до закону не може бути звернено стягнення. Територіальні громади набувають і здійснюють цивільні права та обов'язки через органи місцевого самоврядування у межах їхньої компетенції, встановленої законом. Стаття 169. Правові форми участі територіальних громад у цивільних відносинах: Територіальні громади діють у цивільних відносинах на рівних правах з іншими учасниками цих відносин. Територіальні громади можуть створювати юридичні особи публічного права (комунальні підприємства, навчальні заклади тощо) у випадках та в порядку, встановлених КУ та законом. Територіальні громади можуть створювати юридичні особи приватного права (підприємницькі товариства тощо), брати участь в їх діяльності на загальних підставах, якщо інше не встановлено законом.

51. Об'єднанням громадян є добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод. Об'єднання громадян, незалежно від назви (рух, конгрес, асоціація, фонд, спілка тощо) відповідно до Закону визнається політичною партією або громадською організацією. Політичною партією є об'єднання громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, які мають головною метою участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади, місцевого та регіонального самоврядування і представництво в їх складі. Громадською організацією є об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів. Об'єднання громадян мають право на добровільних засадах засновувати або вступати між собою в спілки (союзи, асоціації тощо), утворювати блоки та коаліції, укладати між собою угоди про співробітництво і взаємодопомогу. Держава забезпечує додержання прав і законних інтересів об'єднань громадян, легалізованих у порядку, передбаченому Законом.

52.Види кооперативів: Виробничий копер -добровільне обєднання громадян на засадах членства для спільної виробничої господарської діяльн,яка базується на їхній власній трудовій участі та обєднанні його членами майнових пайових внесків. Споживчий копер- обєднання осіб на засадах членства з метою задоволення власних потреб у товарах і послугах,первісне майно яке складається з пайових внесків. Кооперати́в — юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об'єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування. Обслуговуючий кооператив — кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності. Правові, організаційні, економічні та соціальні основи функціонування кооперації в Україні визначає Закон України "Про кооперацію". Член кооперативу - фізична або юридична особа, яка зробила вступний і пайовий внески в розмірах, визначених статутом кооперативу, визнає принципи і цілі кооперативу, дотримується вимог його статуту і користується правом ухвального голосу в кооперативі.

 

 


 

 

56. 57 Санація підприємста - це фінансова підтримка підприємства, яка дозволяє уникнути банкрутства та ліквідації. Метою санації є покриття поточних збитків й усунення причин їх виникнення.Види санації:- без зміни статусу юридичної особи.- зі зміною статусу юридичної особи підприємства- реорганізація(передбачає зміну форми власності, організаційно-правових форм діяльності, організаційну структуру підприємства)Санація зі зміною статусу юридичної особи здійснюється у формах:1 Злиття підприємства -боржника із фінансово стійким підприємством 2 Поглинання під-вом - боржника під-вом - сенатором 3 Розподілення під-ва -боржника 4 Перетвореня під-ва у ВАТ 5 Передача в аренду 6 Приватизація державних підприємств. Фінансування санації підприємства може здійснюватись за рахунок власних коштів(автономна санація) або за рахунок кредиторів (зовнішня). Із санаційною метою зазначені форми реорганізації нерідко застосовують, коли підприємство-боржник не в змозі розрахуватися зі своїми боргами і змушене шукати санатора, який погасив би або перейняв на себе заборгованість. Санатор переймає на себе, як правило, не лише зобов'язання зі сплати заборгованості, а й контроль над боржником, який втрачає свій юридичний статус у результаті приєднання, поглинання чи злиття із санатором. Основним документом, який визначає права та обов'язки сторін у процесі реорганізації, має забезпечувати оперативне її здійснення, а також безперебійну роботу відповідних підприємств, є угода про умови проведення реорганізації. Реорганізація приєднанням. Приєднання — це спосіб корпоративної реструктуризації, який передбачає приєднання всіх прав та обов'язків однієї або кількох юридичних осіб — правопопередників до іншої юридичної особи — правонаступника. В результаті такої реструктуризації підприємства, що приєднуються, вилучаються з державного реєстру та втрачають свій юридичний статус. Реорганізація приєднанням має певні особливості, зумовлені тим, що в результаті приєднання нова юридична особа не створюється, а лише вносяться зміни до засновницьких документів правонаступника. Ці зміни можуть бути пов'язані зі збільшенням статутного фонду підприємства, до якого здійснюється приєднання, зміною складу його засновників чи організаційно-правової форми. Принципова різниця між злиттям та приєднанням полягає в тому, що в першому випадку всі майнові права та обов'язки кількох юридичних осіб концентруються на балансі підприємства, яке створюється, а в другому — на балансі підприємства, що вже функціонує на момент прийняття рішення про приєднання. Реорганізація — це повна або часткова заміна власників корпоративних прав підприємства, зміна організаційно-правової форми організації бізнесу, ліквідація окремих структурних підрозділів або створення на базі одного підприємства кількох, наслідком чого є передача або прийняття його майна, коштів, прав та обов’язків правонаступником. Реорганізація здійснюється за рішенням засновників (учасників) або органу юридичної особи, уповноваженої на те установчими документами. У деяких випадках, реорганізація юридичних осіб здійснюється за рішенням уповноважених державних органів чи суду, або за згодою уповноважених державних органів. При реорганізації засновники (учасники) юридичної особи або орган, що прийняли рішення про реорганізацію юридичної особи, зобов'язані письмово повідомити про це кредиторів реорганізованих юридичної особи, а ті, в свою чергу, має право вимагати припинення або дострокового виконання зобов'язання, боржником за яким є ця юридична особа, і відшкодування збитків.

 

 


70.Гроші — це паперові та металеві знаки, що служать мірою вартості речей, робіт, послуг та інших матеріальних і нематеріальних благ, виконуючи функцію загального еквівалента, засобу платежу, обігу і нагромадження.

Платіжний засіб держави, що має номінальну вартість і виступає загальним еквівалентом

Особливості

· є споживними, подільними, взаємозамінними речами та мають родові ознаки

· їхня цінність визначається не кількістю банкнот, а кількістю виражених у них грошових одиниць (номіналом)

· можуть бути формою зустрічного надання в цивільних правовідносинах (при купівлі-продажу, поставці тощо)

· є універсальними засобом погашення боргу незалежно від підстав його виникнення

 

· можуть бути самостійним об'єктом цивільних правовідносин, наприклад, у договорі позики

· при необхідності окремі грошові банкноти можуть бути індивідуалізовані (по серії, номеру)

Функції грошей

· вартісна функція (гроші як міра вартості)

· платіжна функція (гроші як засіб платежу)

· обігова функція (гроші як засіб обігу)

· накопичувальна функція грошей (гроші як засіб накопичення, збереження та створення скарбів)

· Функція світових грошей виявляється в тому, що вони служать всезагальним платіжним засобом і виступають в якості міжнародного платіжного засобу при прямій купівлі-продажу товарів за кордоном. Особливим прикладом виконання цієї функції є введення країнами європейського союзу єдиної грошової одиниці — євро

Різновиди

· Валюта України (грошова одиниця України – гривня), є законним платіжним засобом, обов'язковим до прийняття на всій території України

· Іноземна валюта. Може використатися в Україні у випадках та у порядку, встановлених законом (наприклад, у зовнішньоекономічних контрактах)

ВАЛЮТНІ ЦІННОСТІ

Валюта України

· Грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет тощо

· Грошові знаки, вилучені з обігу, але ті, що підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу

· Кошти на рахунках, вклади у банківських та інших кредитно-фінансових установ на території України

· Платіжні й інші документи, виражені у валюті України (акції, облігації, депозитні сертифікати, ощадні книжки тощо)

 

Іноземна валюта

· Іноземні грошові знаки, монети, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави

· Кошти у грошових одиницях іноземних держав та міжнародних розрахункових одиницях, що перебувають на рахунках банківських, інших кредитно-фінансових установ за межами України

· Платіжні та інші документи, виражені в іноземній валюті або монетарних металах

 

Монетарні метали

ЗОЛОТОПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 301; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.222.189.51 (0.012 с.)