Поняття честі, гідності та ділової репутації 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поняття честі, гідності та ділової репутаціїРозкриття даної теми, думаю, неможливо без з'ясування значень таких понять як «честь», «гідність» і «ділова репутація».

Для початку розглянемо, що ж вкладається в поняття «честь», тим більше що в літературі зустрічаються різні за формою і змістом визначення.

Поняття і уявлення про честь складалися і формувалися в процесі моральної практики того чи іншого суспільства, тому зміст поняття «честь» є соціальним. При цьому суспільна оцінка особистості не залежить від волі та бажання самого оцінюється особи, оскільки вся його діяльність проходить під контролемсуспільства і саме воно формує оцінку моральних якостей кожної конкретної людини 1.

Сергєєв А.П. вважає, що честь - об'єктивна оцінка особистості, що визначає ставлення суспільства до громадянина або юридичній особі, це соціальна оцінка моральних та інших якостей особистості 2. Малеина М.М. також дотримується подібної точки зору і вважає, що честь - це суспільна оцінка особистості, міра духовних, соціальних якостей громадянина 3.

Згідно іншого визначення, честь - це поняття моральної свідомості й категорії етики, яке включає в себе момент усвідомлення індивідом свого суспільного значення і його оцінки з боку суспільства 4.

Проаналізувавши поняття честі, сформульовані вітчизняними філософами, Х.П. Маннова вказує, що категорія честі в етиці виражає, перш за все, високу оцінку діяльності та поведінки людини з боку суспільства, що виражається у повазі, всезагального визнання і добру славу людини, і разом з тим у високій самооцінці особистості 5.

Є й інші визначення честі, проте в цілому вони схожі з наведеними.

Якщо узагальнити наведені судження, то можна побачити протиставлення двох підходів - честь як категорія оцінки іншими людьми, суспільством і як власна самооцінка. Крім того, деякі автори об'єднують ці підходи і отримують якийсь третій підхід. Наприклад, Власов А.А. вважає, що об'єднання цих двох підходів можливо виходячи з того, що честь - це і суспільна оцінка особистості і, в той же час, осмислення самої особистістю такої оцінки, тобто самооцінка. Виходячи зі сказаного, поняття честі має як би два аспекти - зовнішній або, як його інакше називають, об'єктивний і внутрішній або суб'єктивний 6.

Представляється, проте, що найбільш правильним є підхід, при якому під честю розуміють морально-політичну оцінку поведінки, дій та особистих якостей особистості з боку суспільства. Самооцінка ж, вважаю, підпадає під таку категорію як «гідність».

Слід зауважити, що деякі автори (наприклад, Сергєєв А.П. 7) поняття «честь» відносять не тільки до особистості, індивіда, але і до юридичних осіб 8. Думаю, слід вважати це грубою помилкою, так як застосування категорії честі до юридичних осіб неможливо. Коли ми говоримо про організації, то слід мати на увазі лише «репутацію», «престиж», «ділову репутацію».

У органічній єдності з честю перебуває категорія гідності. Ідея людської гідності як найвищої цінності була висунута гуманістами кінця середньовіччя.

Під особистим достоїнством прийнято розуміти сукупність індивідуальних цінностей конкретної людини, що полягають в його духовних, моральних якостях, цінних з точки зору потреб суспільства 9.

Сергєєв А.П. також вважає, що під гідністю розуміється самооцінка особистості, усвідомлення нею своїх особистих якостей, здібностей, світогляду, виконаного обов'язку і свого суспільного значення 10.

Необхідно відзначити, що в юридичній, філософської, етичної літературі в більшості випадків переважає точка зору, що до особистої гідності слід відносити і фізичні якості особистості 11. Позицію, яку слід визнати правильною, займають Тихонова Є.А. і Придворов Н.А. Вони вважають, що віднесення фізичних якостей особистості до особистої гідності неправильно і заперечують проти такого розширення поняття гідності особистості. Зазначені автори справедливо звертають увагу на необхідність вживання етичних категорій тільки для позначення моральної свідомості і моральних відносин. Дійсно, хіба меншою гідністю володіє людина, якщо він горбатий або сліпий, ніж фізично здорова 12?

Не слід забувати, однак, що честь і гідність, будучи моральними категоріями, носять в той же час загальноправової характер.

У органічного зв'язку з честю і гідністю знаходиться і таке поняття, як «репутація».

Слід відразу зазначити, що якщо поняття честі і гідності відносяться тільки до особистості, індивідам, то поняття «ділова репутація» належить і до юридичних осіб.

Репутація - суть, об'єднана в ціле, пропорція відомостей позитивних і негативних про якості (переваги і недоліки) об'єкта, відомих оточуючим і в силу цього відображених у суспільній свідомості як думка. Репутація - завжди думка, що складається на основі наявної конкретної інформації про об'єкт

У цьому сенсі репутація - не завжди адекватне відображення дійсних якостей, достоїнств і недоліків кого-небудь, чого-небудь (але це думка усталене, що склалося, хоча й рухоме). Оскільки не доведено, що наявна інформація відповідає дійсності чи охоплює весь обсяг відомостей, остільки до характеристики репутації не застосовне поняття істини (тобто репутація може базуватися як на відповідній, так і не відповідної дійсності інформації) 14.

У силу мінливості обсягу інформації, а також її характеристик, рухливий характер має і репутація. Думка суспільства про конкретну людину здатне змінюватися в ту або іншу сторону як по залежних, так і не залежних від неї обставини. Так, репутація може бути позитивною або негативною.

У репутації особи в більшій мірі проявляються її ділові якості, ніж морально-етичні. Репутація індивіда формується на основі його поведінки та ставлення до інтересів інших людей, суспільства і держави; за посередництвом сприйняття його вигляду іншими людьми, що може бути джерелом суттєвої інформації не тільки про смаки та звички, а й про внутрішню сутність індивіда 15.

Поняття «ділова репутація» значно вже поняття «репутації» взагалі і означає сформовану думку про професійні якості (достоїнствах і недоліках) індивіда, юридичної особи, громадянина - індивідуального підприємця.

За словами М. Н. Малеин під діловою репутацією юристи - дослідники розуміють сукупність якостей і оцінок, «з якими їх носій асоціюється в розділах своїх контрагентів, клієнтів, споживачів, колег по роботі і персоніфікується серед інших професіоналів у цій області» 16.

Чи буде ділова репутація бути позитивною або негативною залежить від багатьох факторів, зокрема від конкретної поведінки дій індивіда у професійній сфері, виконання зобов'язань юридичними суб'єктами суспільних відносин.

На закінчення даної глави хотілося б зробити деякі висновки.

По - перше, честь, гідність і ділова репутація є одним з видів нематеріальних благ. Особливість нематеріальних благ полягає в тому, що вони не мають матеріального змісту і невіддільні від особи їх носія.

По - друге, право на честь, гідність слід розглядати як особливе суб'єктивне право, яке полягає в праві кожного громадянина на недоторканність його честі та гідності і в можливості вимагати від усіх інших фізичних осіб утримання від порушення цього права. Честь і гідність - не передумова того, що може виникнути у майбутньому внаслідок можливого порушення, а готівка блага людини, що існують в її повсякденному нормальному стані, без будь-яких порушень.

Тим часом право на честь, гідність і ділову репутацію є абсолютним суб'єктивним з огляду на те, що суб'єктивному праву уповноваженої особи кореспондує обов'язок невизначеного кола осіб. Суть цієї загальної обов'язки полягає в утриманні від посягань на блага.

І, нарешті, по - третє, визначимося з понятійним апаратом, необхідним для даної роботи, а саме з такими поняттями як «честь», «гідність» і «ділова репутація».

Отже, честь - це соціальна оцінка моральних та інших якостей особистості; під особистим гідністю слід розуміти самооцінку індивіда, його усвідомлення своїх особистих якостей, здібностей і свого суспільного значення, положення в суспільстві, це суб'єктивна оцінка. Ділова репутація - що склалося громадську думку про ділові та професійні якості особистості особи.

Нерозривно з честю і гідністю коштує таке поняття, як репутація. При цьому, як уже зазначалося вище, якщо уявлення про гідність особистості виходить з принципу рівності всіх людей у ​​моральному відношенні і їх самооцінки, то поняттям честі, навпаки, диференційовано оцінює людей, що тим чи іншим чином знаходить відображення в репутації. Слід зауважити, що поняття репутації у відомому сенсі співпадає із поняття честі у її зовнішньому, об'єктивному значенні.

Репутація людини залежить від нього самого, так як формується на основі його поведінки. На скільки людина дорожить своєю репутацією, судять за її вчинками. «Що людина робить, такий він і є», - писав Гегель.

Репутація може бути позитивною або негативною і має рухливий характер залежно від того, на якій інформації вона базується.

Репутація завойовується справою, звідси, по всій видимості, було введено таке поняття, як ділова репутація.

Ділова репутація - поняття, яке піддається в даний час реанімації. Його відродження природно і більше того необхідно. Проте не обов'язково прив'язувати цей процес тільки до комерціалізації суспільства, оскільки сама тенденція до комерціалізації не обумовлює виникнення таких тонких у всіх сенсах елементів усередині взаємовідносин суб'єктів суспільства, але лише готує необхідну базу для їх народження та повнокровного розвитку.

На мій погляд, слід виявити відмінність понять честь і гідність від поняття ділова репутація. Можна виділити три відмінності.

Перше - це суб'єктивний склад правовідносин. Носієм ділової репутації може бути тільки суб'єкт виробник матеріальних благ (товарів, послуг, робіт). Хоч ділова репутація - термін загальногромадянський і не відноситься лише до комерційного права, він позначає дуже конкретне поняття. Носієм ж честі і гідності може бути будь-яка особа.

Друга відмінність полягає в тому, що ділова репутація не є особистим, але лише пов'язаним з особою благом. Честь - це оцінка особистості суспільством, достоїнство - внутрішня самооцінка особистості.

Вони з'являються з виникненням суб'єкта, який автоматично їх набуває. Ділова репутація - створилося з плином часу думка публіки, може бути як негативним, так і позитивним. Володіючи діловою репутацією в будь-якому секторі господарської діяльності, суб'єкт не буде автоматично мати схожою діловою репутацією в іншій області суспільного виробництва.

Третя відмінність полягає в тому, що порушення ділової репутації має будуватися на елементах нематеріального складу господарюючих суб'єктів, які є предметом його репутації в конкретній області і в конкретний момент діяльності, а не піддавати опорочивание загальну оцінку, дану господарюючому суб'єкту суспільством.

У зв'язку з вище сказаним доречно було б навести такий приклад. Концерн носить ім'я свого генерального директора, одного з засновників, пана П.Рекламні компанії часто будуються на виступах генерального директора і т.д., так що у публіки складається відчуття невіддільності доброго імені пана П. і доброго імені концерну. Але при цьому складно все ж ототожнювати порушення честі, гідності та ділової репутації підприємства, що носить те ж ім'я. Ймовірно, в подібній ситуації можна констатувати тільки порушення честі і гідності пана П., але не ділової репутації підприємства 17.

Ділова репутація являє собою окремий випадок репутації взагалі і являє собою сформовану думку про якості (достоїнствах і недоліках) колективу, організації, підприємства, установи, конкретної фізичної особи у сфері ділового обороту, у тому числі у сфері підприємництва.

Носієм ділової репутації може бути будь-який індивідуально певний господарюючий суб'єкт:

- Громадянин-підприємець

- Громадянин, який працює за договором (общегражданскому). У даному випадку не має значення те, наскільки систематичен така праця і яку роль грають для громадянина доходи від такої діяльності (останні можуть бути мінімальними). Важлива саме популярність працівника в середовищі споживачів продуктів його діяльності.

- Громадянин, який працює за контрактом

- Юридична особа.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 554; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.117.130 (0.023 с.)