Метали ірідієво - платинової групи 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Метали ірідієво - платинової групикрім ювелірних, промислових і побутових виробів із цих металів

 

ВАЖЛИВО! Декретом КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19 лютого 1993 р. та Закону України «Про банки і банківську діяльність» правочини з валютними цінностями здійснюються банками та іншими фінансовими установами на підставі ліцензії Національного банку України. Національним банком України може видаватися генеральна або індивідуальна ліцензія. Генеральна ліцензія видається комерційним банкам та іншим кредитно-фінансовим установам України на здійснення валютних операцій, що не потребують індивідуальної ліцензії, на весь період дії режиму валютного регулювання. Індивідуальна ліцензія видається резидентам і нерезидентам на здійснення разової валютної операції на період, необхідний для здійснення такої операції.

 


71,72. Цінний папір -документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право і визначає взаємовідносини між особою, яка його випустила (видала), і власником та передбачає виконання зобов'язань згідно з умовами його випуску, а також можливість передачі прав, що випливають з цього документа, іншим особам

Характерні риси

· Тісний зв'язок цінного папера й втіленого в нього права. Звичайна особа, що володіє правом власності на папір, володіє також зобов'язальним правом, що випливає з нього (напр., право вимоги виплат по чеку) або корпоративним правом (напр., права акціонера акціонерного товариства)


· Переважно письмова форма (крім бездокументарних)

· Наявність обов'язкових реквізитів, установлених законом

· Визначає взаємини між особою, що випустила (видала), і власником залежно від виду цінного папера та умов емісії

· Засвідчує грошове або інше майнове право

· Можливість передачі прав, що випливають з цього документа, іншим особам

· Передбачає виконання зобов'язань зобов'язаною особою відносно зазначеної особи (звичайно, власника цінного папера) відповідно до умов емісії цінного папера

· Здійснення зазначеного в ній права неможливо без її пред'явлення

ПРАВА З ЦІННОГО ПАПЕРУ

Кому належать

· пред'явникові цінного папера

· (цінний папір на пред'явника)

· особі, названій у цінному папері (іменний цінний папір)

· особі, названій у цінному папері, яка може сама здійснити ці права або призначити своїм розпорядженням (наказом) іншу уповноважену особу (ордерний цінний папір)

Як передаються

· достатньо вручення цінного паперу цій особі


· у порядку, встановленому для відступлення права вимоги (цесії)

· шляхом вчинення на цьому папері передавального напису (індосаменту)

 

ГРУПИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

пайові цінні папери - засвідчують участь у статутному капіталі, надають їх власникам право на участь в управлінні емітентом і одержання частини прибутку, зокрема у вигляді дивідендів, та частини майна при ліквідації емітента

боргові цінні папери - засвідчують відносини позики і передбачають зобов'язання емітента сплатити у визначений строк кошти відповідно до зобов'язання

похідні цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та (або) товарних ресурсів

товаророзпорядчі цінні папери - надають їхньому держателю право розпоряджатися майном, вказаним у цих документах

ВИДИ ЦИННИХ ПАПЕРІВ

АКЦІЇ, ОБЛІГАЦІЇ, КАЗНАЧЕЙСЬКІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УКРАЇНИ, ОЩАДНІ СЕРТИФІКАТИ, ВЕКСЕЛЯ, ПРИВАТИЗАЦІЙНІ ПАПЕРИ, ІНВЕСТИЦІЙНІ СЕРТИФІКАТИ

КОНОСАМЕНТ, Пластикова картка з електронним модулем, ЧЕКИ

АКЦІЯ цінний папір без встановленого строку обігу, що засвідчує часткову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві й право на участь у управлінні ним, дає право його власникові на отримання частини прибутку у вигляді дивідендів, а також на участь в розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства

Призначенняпосвідчує права вимоги акціонера до юридичної особи

Види

За приналежністю прав

Іменні -цінний папері, в якому зазначена певна особа

На пред’явника –ціна пвпера, що встановлює перевагу на володіння акціями на пред’явника на користь юридичних осіб, держави та комунальних органів

Відносно порядку обігу і можливості поширення

Акції, які вільно поширюються та перебувають в обігу (акції ВАТ)

Акції з обмеженим порядком обігу та поширенням (акції ЗАТ).Розповсюджуються серед засновників товариства та або обмеженого кола осіб, кількісний та персональний склад яких чітко визначений, не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі

Щодо об’єму прав, якими володіє власник

Проста акція – дає власникові право на участь в управлінні товариством, однак не надає право на одержання фіксованого (незмінного) дивіденду

Привілейована акція – не дає власникові права на управління товариством, але надає можливість одержання фіксованого дивіденду

Повноваження власників управлінські (корпоративні), права вимоги (зобов’язальні)

Номінальна вартість

Акція встановлюється в національній валюті. Мінімальна номінальна вартість акції не може бути меншою, ніж одна копійка.

ОБЛІГАЦІЯцінний папір, який засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного папера у передбачений в ньому строк з виплатою фіксованого відсотка (якщо інше не передбачене умовами випуску)

Призначеннядає право здійснювати вимоги лише майнового характеру та відображає відносини позики між її власником, який є кредитором, та особою, яка виступає емітентом облігації і виступає боржником

Мета випуску облігацій

є потреба у отриманні і мобілізації тимчасово відсутніх коштів для здійснення певних програм, проектів чи планів

є залучення іноземних інвестицій та валюти

є стримання росту інфляційних процесів

Хто випускає облігацій

Держава.Держава може випускати облігації як від власного імені в особі Міністерства фінансів, так і від імені конкретних її органів (Міністерство транспорту, Міністерство промислової політики, ін.)

Приватні юридичні особи випускають облігації при необхідності в коштах для розширення та оновлення виробництва, впровадження високих технологій та реалізації перспективних проектів

Види

По суб'єкту емісії МІСЦЕВИХ ПОЗИК, державних позик (внутрішні; зовнішні(розміщуються на міжнародних та іноземних фондових ринках)), ПІДПРИЄМСТВ

ВНУТРІШНІХ РЕСПУБЛІКАНСЬКИХ ПОЗИК, іпотечні облігації (звичайні іпотечні облігації; структуровані іпотечні облігації)

За приналежністю прав НА ПРЕД'ЯВНИКА, ІМЕННІ

По строку КОРОТКОСТРОКОВІ, ДОВГОСТРОКОВІ

За ступенем забезпеченості забезпечені, незабезпечені

ВЕКСЕЛЬцінний папір, який засвідчує безумовне зобов'язання векселедавця чи іншого зазначеного як платник особи сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю)

Призначеннязастосовувався як зручний засіб оформлення розрахункових відносин, що є засобом платежу та отримання кредиту та надається продавцями покупцям у вигляді відстрочки сплати грошей за отримані товари

Ознаки

Безумовність векселя означає, що обіцянка чи наказ сплатити грошову суму не можуть бути обумовленими якимись обставинами

Абстрактність як ознака означає, що вексель дійсний незалежно від того, чи існує підстава що породила вексельне зобов’язання, тобто це самостійність вексельного зобов‘язання, відрив його від тієї угоди яка і зумовила його видачу

Формальність векселя вимагає для дійсності даного цінного паперу дотримання цілого ряду реквізитів яка означає, що недотримання письмової форми відсутності перед законодавством реквізиту має наслідком позбавлення вексельної сили і зобов‘язання які він посвідчує

Особи

векселедавець, особа, що виписує вексель

векселедержатель, особа на ім’я якого виписаний вексель і пред‘являє його до сплати
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 150; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.56.97 (0.01 с.)