Процедура патентування корисної моделі 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Процедура патентування корисної моделі1. Перед початком патентування та реєстрації корисної моделі наші фахівці визначають і усувають можливі перешкоди в патентуванні корисної моделі, провівши патентно-інформаційний пошук.

Отримані результати містять в собі відомості про аналоги корисної моделі та дозволяють скорегувати роботи з патентування в потрібну сторону, що дозволяє уникнути втрат часу, непотрібних фінансових витрат. Складена з урахуванням результатів патентного пошуку заявка є найбільш оптимальною з точки зору швидкого отримання патенту та успішного проходження експертизи. Патентний пошук також дозволяє побачити досягнення в галузі що вас цікавить.

2. Наше агентство готує всі необхідні матеріали і складає заявку на видачу патенту, після чого заявка подається в Український інститут промислової власності (УКРПАТЕНТ).

Заявка на видачу патенту – комплект документів, що включає в себе:
• заяву про видачу патенту;
• реферат;
• документ про сплату збору за подачу заявки.
• креслення (якщо на них є посилання в описі);
• формулу корисної моделі;
• опис корисної моделі.

3. В Укрпатенті заявка проходить формальну експертизу, під час якої перевіряється правильність складання заявки, дотримання правил процедури патентування та наявність сплати усіх зборів.

4. Після успішної експертизи Укрпатентом виноситься рішення про видачу патенту, і ви отримуєте патент на корисну модель. Термін отримання патенту – 6 місяців.

176. Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала винахід, корисну модель, промисловий зразок в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано винахід, корисну модель, промисловий зразок або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Право попереднього користувача існує при наявності деяких умов, таких як:

двоє різних винахідників або авторів самостійно створили два тотожні винаходи, корисні моделі або промислових зразка незалежно один від одного, шляхом власної добросовісної творчої праці;

особа, яка претендує на право попереднього користувача, реально використовує винахід, корисну модель або промисловий зразок або здійснила необхідне значне і серйозне приготування до використання цих об'єктів.

використання або приготування до використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка повинно мати місце на території України. Ті ж самі дії, здійснені за кордоном, не можуть бути підставою для виникнення права попереднього користувача;

таке використання повинно бути добросовісним та здійсненим в інтересах своєї діяльності. На жаль, законодавство України про інтелектуальну власність не розкриває цих понять. Добросовісним, очевидно, вважається використання, яке здійснюється без порушень прав інших осіб;

таке використання або приготування до використання повинно бути здійснено до подання заявки на видачу патенту на тотожній винахід, корисну модель, промисловий зразок або до дати пріоритету, якщо він заявлений.

Пріоритет — це першість у поданні заявки. Заява про пріоритет містить вимогу встановлення дати більш ранньої, ніж дата подання заявки до Установи про патентування винаходу, корисної моделі, промислового зразка, у випадку, коли заявник вже зареєстрував права на ці об'єкти в іншій державі. Дата пріоритету — це дата подання заявки до відповідного органу іноземної країни, що здійснює реєстрацію права інтелектуальної власності.

Суб'єкт цього права не має права видавати іншим особам ліцензії на використання відповідного об'єкта. Законодавством не передбачена видача якого-небудь охоронного документа, який би засвідчував право попереднього користувача. Спори між власником майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок і суб'єктом права попереднього користувача розв'язуються у судовому порядку.


178. Підстави припинення дії патенту передбачені ст. 32 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» і ст. 24 Закону «Про охорону прав на промислові зразки».

По-перше, власник патенту в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це у офіційному бюлетені Установи.

По-друге, дія патенту припиняється у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності, який сплачується за кожний рік його дії, починаючи від дати подання заявки. Документ про першу сплату зазначеного збору має надійти до Установи щодо винаходів і корисних моделей - не пізніше чотирьох місяців від дати публікації відомостей про видачу патенту, а стосовно промислових зразків - одночасно з документом про сплату збору за видачу патенту.

Дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено. Річний збір за підтримання чинності патенту може бути сплачений щодо винаходів і корисних моделей протягом дванадцяти місяців, а стосовно промислових зразків - шести місяців після закінчення встановленого строку. У цьому випадку розмір річного збору збільшується на 50 відсотків. При сплаті збору дія патенту відновлюється. Якщо збір не сплачено протягом дванадцяти місяців, Установа публікує у своєму офіційному бюлетені «Промислова власність» інформацію про припинення дії патенту.

 

У разі припинення чинності виключних майнових прав ці об’єкти можуть вільно та безоплатно використовуватися будь-якою особою, за винятками, встановленими законом.

Відповідно до ст. 469 ЦК права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності запатентованого винаходу, корисної моделі чи промислового зразка умовам патентоздатності; б) наявності у формулі винаходу (корисної моделі) чи у сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці; в) порушення порядку патентування винаходу чи корисної моделі в іноземних державах; г) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

З метою визнання патенту на корисну модель недійсним будь-яка особа за умови сплати збору може подати до Установи клопотання про проведення експертизи запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності. Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту, про що Установа повідомляє у своєму офіційному бюлетені «Промислова власність».


179. Комерційне найменування (фірмове найменування, trade name) – це найменування, яке використовується підприємцем або підприємством і дозволяє відрізнити підприємство (підприємство) від інших підприємств (підприємців).

Комерційне найменування не повинно вводити в оману споживачів щодо справжньої діяльності підприємства.Комерційними найменування будуть, наприклад, юридична компанія “Айпістайл”.

Право на комерційне найменування виникає з моменту першого використання цього найменування і охороняється без обов’язкового подання заявки на нього або реєстрації комерційного найменування.Комерційне найменування охороняється незалежно від того, чи є воно частиною торгової марки.Законом також передбачається, що комерційні найменування можуть вноситись до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом. Закону, який би встановлював порядок ведення реєстру, на сьогоднішній день не прийнято.

Що ж дає право на комерційне найменування

Право на комерційне найменування дає його власнику:

- право на використання комерційного найменування;

- право забороняти іншим особам неправомірно використовувати найменування, в тому числі забороняти таке використання.

Вищевказані майнові права на комерційне найменування можуть передаватись іншим особам тільки разом з цілісним майновим комплексом особи, якій належать ці права.Правовій охороні підлягають як повні, так і скороченні комерційні найменування. Відповідальність за порушення права на комерційне найменування

Особа, яке незаконно використовує чуже комерційне найменування, за вимогою його власника, повинно зупинити таке використання і відшкодувати йому збитки.Окрім цього, Кодексом про адміністративні правопорушення передбачено відповідальність за самовільне використання імені іншого підприємця (ст. 164-3).

Також за незаконне використання комерційного найменування, яке завдало збитків від 40 000 грн., передбачено відповідальність Кримінальним кодексом – штраф або виправні роботи або позбавлення волі до 5 років.

Якщо товари введені в оборот з порушенням прав на комерційне найменування перетинають митну територію України, то їх перетин може бути зупинено.


180. Торговельною маркою (знаком для товарів і послуг) може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, придатні для виділення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг) охороняються законодавством України та міжнародними нормативно-правовими актами.

Знак для товарів і послуг може бути зареєстрований на ім'я фізичної або юридичної особи, резидента або нерезидента України.

Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.

Обсяг правової охорони визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до реєстру.

Перелік товарів і послуг, для яких в подальшому буде використовуватись товарний знак складається відповідно до класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП).

Види торговельних марок.

Щоб торгова марка виконувала свої функції, вона повинна бути оригінальною і виразною. При цьому за своїм виглядом вона може бути різноманітною: словесною, зображувальною, об'ємною, комбінованою та ін. Словесні торговельні марки являють слова, словосполучення, слогани, назви, поєднання літер і т.д., наприклад: «GLAVCOM», «Чізолетто».

Зображувальні торговельні марки являють позначення у вигляді малюнків, орнаментів, фігур,

Об'ємні торговельні марки - це звичайно оригінальні види упаковок, флакони, пляшки тощо, наприклад: форма пляшки Coca-Cola (свідоцтво України № 534 від 30.12.1993 р.).

Комбіновані торговельні марки поєднують елементи вищевказаних, наприклад, це може бути позначення, що включає слово і малюнок, пляшка з етикеткою, і т. д., Процедура реєстрації знаків для товарів і послуг (торговельних марок) регламентована чинним законодавством України. Вона може бути умовно розділена на наступні етапи:

І. Подача заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг.

Для складання повного пакету документів, необхідних для початку процедури реєстрації знака, нам необхідно надати:

- зображення знака, який буде реєструватися,

- повні дані особи, яка надалі стане власником знака,

перелік товарів і послуг, для яких буде реєструватися знак,

а також підписати доручення на представництво інтересів.

До моменту подачі заявки на реєстрацію торгової марки можливим і бажаним є проведення патентно-інформаційного пошуку. Пошук проводиться з метою встановлення «патентної чистоти (новизни)» торговельної марки. Він дозволяє переконатися, що тотожний (або схожий до ступеня змішування) знак ще не зареєстрований або заявку про його реєстрацію не подано ким-небудь раніше.

ІІ. Проведення формальної та кваліфікаційної експертизи.

Формальна та кваліфікаційна експертизи являють собою перевірку на відповідність матеріалів заявки вимогам, передбаченим нормативними документами, а також умовам отримання правової охорони, встановленим законодавством.

ІІІ. Винесення рішення по заявці і реєстрація знака

За результатами проведених експертиз Відомство може прийняти рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації знака для товарів і послуг. При цьому рішення про відмову в реєстрації не є остаточним і може бути оскаржено в Апеляційній палаті Державного департаменту інтелектуальної власності. Свідоцтво діє 10 років з дня подачі заявки на реєстрацію торговельної марки і може бути продовжено на наступні 10 років до закінчення попереднього терміну дії. Важливим є той факт, що дія свідоцтва поширюється тільки на територію України. У разі необхідності отримання правової охорони знака в інших країнах, можливо проведення міжнародної реєстрації.


181. Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Право попереднього користувача є обмеженням прав власника свідоцтва, сформульованих у ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Зокрема, виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак також не поширюється на: здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки; використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот; використання кваліфікованого зазначення походження товару, що охороняється відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів"; некомерційне використання знака; усі форми повідомлення новин і коментарів новин; добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.

Попередній користувач має право на безоплатне продовження використання торговельної марки або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою, але позбавлений право заборонити її використання іншою особою та надавати чи передавати іншим особам права на таку торговельну марку.


182. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Термін дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Державного департаменту інтелектуальної власності (далі – Установа) і продовжується Установою за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років.

Не можуть одержати правову охорону позначення, що зображують або імітують:

державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми);

офіційні назви держав;

емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;

офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;

нагороди та інші відзнаки.

Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників.

Не можуть одержати правову охорону також позначення, що:

зазвичай не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів чи послуг певного виду;

складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;

відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, котрі є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі:

знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів чи послуг;

знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна;

фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;

знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Не реєструються як знаки позначення, що відтворюють:

промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам;

назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;

прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Порядок подання заявки на реєстрацію торгової марки:

За дорученням заявника заявку може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу.

Заявка повинна стосуватися одного знака.

Заявка складається українською мовою і повинна містити:

заяву про реєстрацію знака;

зображення позначення, що заявляється;

перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за Міжнародною класифікацією товарів та послуг.

У заяві про реєстрацію знака слід вказати заявника (заявників) та його адресу.

Якщо заявник просить охорону кольору чи поєднання кольорів як розрізняльної ознаки свого знака, він зобов'язаний:

заявити про це і вказати в заяві колір чи поєднання кольорів, охорону яких він просить;

подати в заявці кольорові зображення вказаного знака (15 зразків розміром 8 x 8 см).

За подання заявки сплачується державний збір, розмір якого встановлюється з урахуванням кількості класів


183. Походження товару, під яким розуміють будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару.Право на використання географічного зазначення виникає з моменту його державної реєстрації, яка здійснюється в установленому законом порядку. Воно належить усім суб'єктам господарювання, які в обмеженій цією реєстрацією території виробляють товари (надають послуги), щодо яких здійснено реєстрацію. Використання географічного зазначення іншими суб'єктами неприпустиме, оскільки в протилежному випадку споживачі будуть введені в оману, вважаючи, що купують істинний товар з особливими якостями і властивостями, в той час як фактично це буде імітація, що не має ніякої цінності. При цьому законним виробникам будуть завдані збитки, викликані відчуженням від них цінного бізнесу та приниженням репутації їх продукції.Цивільний кодекс України визначає, що обсяг правової охорони географічного зазначення визначається характеристиками товару (послуги) і межами географічного місця його (її) походження, зафіксованими державною реєстрацією права інтелектуальної власності на географічне зазначення. Географічне місце? це будь-який географічний об'єкт із офіційно визначеними межами, зокрема країна, регіон як частина країни, населений пункт, місцевість тощо.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на географічне зазначення є виробники товарів, асоціації споживачів та інші особи, визначені законом. Виробник товару повинен перебувати у тому самому географічному об'єкті та має виробляти товар з тими самими властивостями, які визначено у свідоцтві про реєстрацію.

Об'єктами прав на географічне зазначення походження товарів є позначення, що вказують на походження товарів


184. Право на реєстрацію географічного зазначення мають:

• особа чи група осіб, які в заявленому географічному місці виробляють товар, особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики якого пов'язані з цим географічним місцем;

• асоціації споживачів;

• установи, що безпосередньо стосуються вироблення чи вивчення відповідних продуктів, виробів, технологічних процесів або географічних місць.

Заявка має стосуватися лише одного географічного зазначення. Заявку складають українською мовою, вона має містити:

• заяву на реєстрацію географічного зазначення з відомостями про заявника та його адресу;

• заявлене географічне зазначення походження товару;

• назву товару, для якого заявник просить зареєструвати вказане географічне зазначення;

• назву та межі географічного місця, де виробляють товар, з яким пов'язують особливі властивості, певні якості, репутацію або інші характеристики товару;

• опис особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик товару;

• дані про використання заявленого географічного зазначення на етикетці та при маркуванні товару;

Разом із заявою подають:

• документ, який підтверджує, що заявник виробляє товар, для якого просить зареєструвати географічне зазначення;

• висновок спеціально уповноваженого органу про те, що особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару, зазначені в заявці, об'єктивно зумовлені чи пов'язані з природними умовами та (або) людським фактором вказаного географічного місця виготовлення товару;

• висновок спеціально уповноваженого органу щодо меж географічного місця, з яким пов'язані особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару.

Датою подання заявки є дата одержання установою заяви про реєстрацію географічного зазначення. За подання заявки сплачують збір. Якщо за результатами експертизи визначено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони географічному зазначенню, установа приймає рішення про відмову в реєстрації. Рішення про відмову в реєстрації надсилають заявникові. Якщо за результатами експертизи визначено, що заявка відповідає встановленим вимогам, відомості про заявку публікують в офіційному бюлетені Установи. Публікація має містити:

• відомості про заявника (заявників);

• назву товару, яка містить заявлене на реєстрацію географічне зазначення;

• межі географічного місця, з яким пов'язують особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару;

• опис основних особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик товару;

• умови використання географічного зазначення на етикетці та при маркуванні товару.

Відомості про реєстрацію географічного зазначення публікують в офіційному бюлетені установи. Свідоцтво про реєстрацію права на використання географічного зазначення видає установа протягом одного місяця від дати реєстрації зазначення. Свідоцтво, що засвідчує реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару, діє протягом 10 років від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва на наступні 10 років продовжує установа на підставі заяви, поданої власником свідоцтва протягом останнього року дії свідоцтва, за умови підтвердження спеціальним уповноваженим органом того, що власник свідоцтва виробляє товар у географічному місці, зазначеному в Реєстрі, а характеристики товару відповідають характеристикам, занесеним до Реєстру.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 328; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 162.158.78.205 (0.082 с.)