СПОСОБИ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СПОСОБИ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ- визнання права (скажімо, права власності на певну річ)

- визнання правочину недійсним

- припинення дій, які порушують право

- відновлення становища, яке було до порушення (наприклад, винна особа, яка внаслідок протиправних дій пошкодила майно іншої особи, повинна відновити це майно)

- примусове виконання обов’язку в натурі (наприклад, автотранспортне підприємство відповідно до договору не надало автомобіль під завантаження товару вантажовідправникові, тому останній має право через суд вимагати надання відповідних транспортних засобів)

- зміна правовідношення

- припинення правовідношення (наприклад, із закінченням строку договору, останній втрачає чинність)

- відшкодування збитків, у тому числі завданих у стані крайньої необхідності

- компенсація моральної шкоди

- визнання незаконним акта органу державної влади, органу влади АРК або ОМС

 

Особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.

Збитками визнаються:

- втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відношення свого порушеного права (реальні збитки)


- доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушено (втрачена вигода)

Особа має право і на відшкодування і морально ї шкоди внаслідок порушення її прав

Моральна шкода полягає: у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом чи іншими ушкодженнями здоров’я; у душевних стражданнях, яких особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких родичів; у душевних стражданнях яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням чи пошкодженням її майна; у приниженні честі, гідності, а також ділової репутації фізичної чи юридичної особи.

Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, і не пов’язується з розміром цього відшкодування. Розмір грошового відшкодування визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних і моральних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди. При визначенні розміру відшкодування суд також враховує вимоги розумності та справедливості.


 


 

Фізичні особи як суб’єкти цивільного права: поняття, види, зміст і значення.

ФІЗИЧНІ ОСОБИ -люди (громадяни України, іноземці, особи без громадянства), які наділені цивільною право- та дієздатністю та є суб'єктом цивільного права.

ПРАВОЗДАТНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ -здатність особи мати цивільні права та обов’язки (виникнення - З МОМЕНТУ НАРОДЖЕННЯ; припинення – у момент смерті)

Риси правоздатності

- рівність фізичних осіб у здатності мати цивільні права та обов'язки

- є невідчужуваною

- неможливість обмеження

Зміст правоздатності

- можливість мати майно у власності, успадковувати його та заповідати

- можливість займатися підприємницькою діяльністю та бути засновником юридичних осіб

- укладати правочини та бути учасником зобов'язань, інших цивільних правовідносин

- мати інші особисті немайнові та майнові права

- мати авторські права на винаходи науки, літератури та мистецтва

- обирати місце проживання та рід занять

ДІЄЗДАТНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ -здатність особи своїми діями здобувати для себе цивільні права й самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати й нести відповідальність у випадку їхнього невиконання.

Зміст дієздатності

Правочиноздатність – здатність особи укладати будь-які правочини, не заборонені законом

Деліктоздатність – здатність особи нести самостійну майнову відповідальність

Види дієздатності

Повна дієздатність (виникає в осіб при досягненні 18 років або, у деяких, передбаченим законом випадках, до досягнення цього віку)

Часткова дієздатність (притаманна малолітнім особам, які не досягли віку 14 років)

Неповна дієздатність (характерна для неповнолітніх осіб у віці від 14 до 18 років)

Недієздатність(виникає тільки за рішенням суду при нездатності особи розуміти значення своїх дій та (або) керувати ними внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу)

Обмежена дієздатність (виникає у повнолітніх осіб на підставі рішення суду при наявності хоча б одного з факторів, а саме: а) наявність в особи психічного розладу, що істотно впливає на його здатність розуміти значення своїх дій та (або) керувати ними; б) зловживання спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами тощо і тим ставить себе чи свою сім'ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов'язана утримувати, у скрутне матеріальне становище)

Повна дієздатність

Виникнення

- Досягнення особою віку 18 років (повноліття)

- Реєстрація шлюбу фізичною особою, що не досягло повноліття

- Досягнення шістнадцяти років і бажання займатися підприємницькою діяльністю (при дотриманні порядку, установленого ЦК України)

- Неповнолітня особа записана матір'ю або батьком дитини

- Досягнення шістнадцяти років та працює за трудовим договором (при дотриманні порядку, встановленого ЦК України)

Зміст

Правочиноздатність особа може укладати будь-які правочини, власними діями створювати для себе цивільні права, самостійно їх здійснювати, а також створювати для себе цивільні обов'язки та самостійно їх виконувати

Деліктоздатність Особа несе самостійну відповідальність за свої обов'язки

У випадку припинення шлюбу до досягнення фізичною особою повноліття; у випадку визнання шлюбу недійсним на підставі, не пов'язаними з протиправним поводженням неповнолітньої особи; у випадку припинення трудового договору; припинення фізичною особою підприємницької діяльності ПОВНА ЦИВІЛЬНА ДІЄЗДАТНІСТЬ ЗБЕРІГАЄТЬСЯ за фізичною особою, у якої вона виникла

Часткова дієздатність

Часткова дієздатність виникає у фізичної особи, що не досяг віку 14 років (малолітнього)

Зміст правочиноздатності

- Має право самостійно вчиняти дрібні побутові угоди (такі, які задовольняють побутові потреби особи, відповідають її фізичному, духовному чи соціальному розвитку та стосуються предмета, чкий має невисоку вартість)

- Може здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, охоронювані законом

- При укладенні одним з батьків правочину відносно майна малолітньої дитини вважається, що він діє за згодою іншого з батьків. Інший з батьків може звернутися до суду з вимогою про визнання правочину недійсним як укладеного без його згоди, якщо цей правочин виходить за рамки дрібної побутової (ч. 2 ст. 177 СК України)

- У випадку, коли над малолітнім встановлена опіка, опікун вчиняє правочин від імені та в інтересах підопічного. Опікун не має права без згоди органа опіки та піклування відмовитися від майна підопічного; видавати письмові зобов'язання від імені підопічного; укладати договори, що підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, у т.ч. відносно поділу та обміну житлового будинку, квартири; укладати договори щодо іншого коштовного майна. Опікун, його близькі родичі не можуть укладати з підопічним договорів, крім передачі майна підопічному у власність за договором дарування або в бевідплатне користування. Опікун не може здійснювати дарування від імені підопічного, а також зобов'язуватися від його імені поручительством

Деліктоздатність

Малолітня особа не несе відповідальності за завдану нею шкоду

Неповна дієздатність

НЕПОВНА ДІЄЗДАТНІСТЬ ВИНИКАЄ У ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ У ВІЦІ ВІД 14 ДО 18 РОКІВ (неповнолітня особа)

Зміст правочиноздатності

- Має право самостійно вчиняти дрібні побутові правочини

- Самостійно розпоряджається своїм заробітком, стипендією або іншими доходами. За наявності достатніх підстав суд за заявою батьків (усиновлювачів), піклувальника, органу опіки та піклування може обмежити право неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами або позбавити її цього права

- Бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не заборонено законом або установчими документами юридичної особи

- Самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися вкладом, внесеним нею на своє ім'я (грошовими коштами на рахунку).

- Самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом

- Неповнолітня особа вчиняє інші правочини за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальників. На вчинення неповнолітньою особою правочину щодо транспортних засобів або нерухомого майна повинна бути письмова нотаріально посвідчена згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника і дозвіл органу опіки та піклування. Може розпоряджатися грошовими коштами, що внесені повністю або частково іншими особами у фінансову установу на її ім'я, за згодою органу опіки та піклування та батьків (усиновлювачів) або піклувальника. Згода на вчинення неповнолітньою особою правочину має бути одержана від батьків (усиновлювачів) або піклувальника та органу опіки та піклування.

Деліктоздатність

- Особисто несе відповідальність за порушення договору, укладеного нею самостійно відповідно до закону

- Особисто несе відповідальність за порушення договору, укладеного за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальника. Якщо у неповнолітньої особи недостатньо майна для відшкодування збитків

- Неповнолітня особа (у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років) відповідає за завдану нею шкоду самостійно на загальних підставах. У відсутній частці ця шкода відшкодовується: а) батьками (усиновителями) або піклувальником, якщо вони не доведуть, що шкода була завдана не з їхньої вини; б) закладом, що за законом здійснює щодо неповнолітнього функції піклувальника, якщо він не доведе, що шкода була завдана не з його вини

 

Обмежена дієздатність виникає у повнолітніх осіб за рішенням суду:

а) якщо вона страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними;

б) якщо вона зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами тощо і тим ставить себе чи свою сім'ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов'язана утримувати, у скрутне матеріальне становище

Зміст правочиноздатності

- Вправі самостійно вчиняти лише дрібні побутові правочини

- Правочини щодо розпорядження майном та інші правочини, що виходять за межі дрібних побутових, вчиняються особою, цивільна дієздатність якої обмежена, за згодою піклувальника

- Піклувальник може письмово дозволити фізичній особі, цивільна дієздатність якої обмежена, самостійно одержувати заробіток, пенсію, стипендію, інші доходи та розпоряджатися ними

- Одержання заробітку, пенсії, стипендії, інших доходів особи, цивільна дієздатність якої обмежена, та розпоряджання ними здійснюються піклувальником

Деліктоздатність

Особа, цивільна дієздатність якої обмежена, самостійно несе відповідальність за порушення нею договору, укладеного за згодою піклувальника, та за шкоду, що завдана нею іншій особі.

У разі видужання фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена, або такого поліпшення її психічного стану, який відновив у повному обсязі її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними; припинення фізичною особою зловживання спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами тощо суд поновлює її цивільну дієздатність

Недієздатність

фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними

Зміст правочиноздатності

- Недієздатна фізична особа не має права вчиняти будь-якого правочину

- Правочини від імені недієздатної фізичної особи та в її інтересах вчиняє її опікун

- Опікун не має права без дозволу органу опіки та піклування відмовитися від майнових прав підопічного; видавати письмові зобов'язання від імені підопічного; укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договори щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири; укладати договори щодо іншого цінного майна

- Опікун, його дружина, чоловік та близькі родичі (батьки, діти, брати, сестри) не можуть укладати з підопічним договорів, крім передання майна підопічному у власність за договором дарування або у безоплатне користування за договором позички. Опікун не може здійснювати дарування від імені підопічного, а також зобов'язуватися від його імені порукою

Деліктоздатність

- Відповідальність за шкоду, завдану недієздатною фізичною особою, несе:

а) опікун;

б) заклад, який зобов'язаний здійснювати нагляд за нею, якщо він не доведе, що шкода була завдана не з його вини.

Обов'язок цих осіб відшкодувати шкоду, завдану недієздатною фізичною особою, не припиняється в разі поновлення її цивільної дієздатності

- Якщо опікун недієздатної особи, яка завдала шкоди, помер або у нього відсутнє майно, достатнє для відшкодування шкоди, а сама недієздатна особа має таке майно, суд може постановити рішення про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю потерпілого, частково або в повному обсязі за рахунок майна цієї недієздатної особи
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 155; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.187.128 (0.012 с.)